Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

pedagogická evaluace (@@20120419@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(36) Půjčeno:643x 
BK
EB
2., rozš. a aktualiz. vyd.
Praha : Grada, 2011
456 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3357-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-7518-0 (online ; pdf)
Pedagogika
Dotisk 2012, 2014, 2015
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000191526
UČITEL PEDAGOGIKA ŠKOLA // 1. UČITELSTVÍ JAKO POVOLÁNÍ - Jaroslav Kota // 1.1 Učitelství jako iniciace a zkázňování dítěte // 1.2 Učitelství a respekt k osobnosti dítěte // 1.3 Učitelství a model profesionalizace // 1.4 Zvláštnosti učitelské profese // 1.4.1 Obecné trendy vývoje učitelské profese // 1.5 Volba učitelství // 2. VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH - Růžena Váňová // 2.1 Vzdělávání učitelů elementárních škol // 2.2 Vzdělávání středoškolských profesorů // 2.3 Vzdělávání učitelů po druhé světové válce // 2.3.1 Vzdělávání učitelů a univerzita // 2.3.2 Vztahy mezi vzděláváním učitelů základních skol a středoškolských profesorů // 2.3.3 Obsah, struktura a délka studia // 3. PEDAGOGIKA A JEJÍ VĚDNÍ PROFIL - Jaroslav Kota // 3.1 Otázky vědního profilu pedagogiky // 3.2 Pedagogika jako věda o výchově // 3.2.1 Výchova a vzdělání // 3.3 Pedagogické vědní disciplíny // 3.4 Pedagogika ve vztahu k filozofii // 3.5 Pedagogika ve vztahu k jiným vědám // 4. ŠKOLSKY SYSTÉM V ČESKÝCH ZEMÍCH VÝVOJ A SOUČASNÝ STAV - Růžena Váňová // 4.1 Tereziánské reformy // 4.2 České školství ve druhé polovině 19. století // 4.2.1 Reforma lidového školství // 4.2.2 Vývoj ostatních druhů Škol // 4.2.3 Národnostní úsilí v oblasti školy // 4.3 Školství v ČSR (1918-1939) // 4.3.1 Reformní snahy // 4.4 Školství v ČSR po druhé světové válce (1945-1989) // 4.5 Současné školství // 5. ŠKOLY A JEJICH ALTERNATIVY - Ivana Tvrzová // 5.1 Druhy škol // 5.2 Členění škol podle zřizovatele // 5.3 Vzdělávací programy // 5.4 Alternativní a inovativní školy // 5.4.1 Alternativní a inovativní sméry uplatňované v české škole // 5.5 Závěr //
6. VYBRANÉ OTÁZKY VZDĚLÁVACÍ POLITIKY A ŘÍZENÍ ŠKOLSTVÍ - Ivana Tvrzová, Hana Košíková // 6.1 Vzdělávací politika // 6.2 Řízení školství (školský management) // 6.2.1 Řízení školy // 6.2.2 Organizační struktura školy // 6.3 Týmová práce na škole // 7. VYUČOVÁNÍ A JEHO PODOBY - Hana Kosíkova // 7.1 Společensko-historické koncepce vyučování // 7.2 Vyučování ve dvou základních pohledech na školní poznávání // 7.3 Modely vyučování modely učení // 7.4 Učitelovo pojetí vyučování // 8. PLÁNOVÁNÍ VE VYUČOVÁNÍ - Hana Kosíková, Alena Vališová // 8.1 Plánování pro školu // 8.1.1 Kurikulum // 8.1.2 Cílové standardy // 8.2 Plánování pro třídu // 8.2.1 Didaktická analýza učiva // 8.2.2 Fáze činnosti učitele pro výuku ve třídě // 9. CÍLE VYUČOVÁNÍ - Hana Kosíková // 9.1 Stanovení cílů vyučování // 9.2 Práce s cílem během vyučování // 10. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ - Hana Kosíková // 10.1 Yymezení obsahu vzdělání // 10.2 Činitele určující obsah vzdělání // 10.3 Druhy vzdělávacích obsahů // 10.4 Formy obsahu vzdělání // 10.5 Některé problémy, které řeší teorie a praxe obsahu vzdělání // 11. INDIVIDUALIZACE A DIFERENCIACE VE ŠKOLE - Hana Kosíková, Pavel Dittrich, Josef Valenta // 11.1 Možnosti individualizace a diferenciace v současné škole // 11.2 Navrhované a vyzkoušené způsoby k uplatnění individualizačních principů. // 11.2.1 Administrativní přístup // 11.2.2 Zabezpečení individualizace // 11.2.3 Typy individualizace // 11.2.4 Individualizačnísystémy // 12. PROGRAMOVANÉ VYUČOVÁNÍ - Alena Vališová // 12.1 Repetitorium programované výuky // 13. ORGANIZAČNÍ FORMY VYUČOVÁNÍ - Hana Vonková // 13.1 Pojem a třídění organizačních forem vyučování // 13.2 Vývoj novověkých organizačních forem vyučování //
13.3 Některé otázky organizačních forem vyučování v současné didaktické teorii a praxi // 13.3.1 Problematika frontálního vyučování // 13.3.2 Problematika vyučovací hodiny // 13.3.3 Individuální a individualizované vyučování // 13.3.4 Skupinová organizační forma // 13.3.5 Mimotřídní a mimoškolní organizační formy // 13.3.6 Méné bézné organizační formy z hlediska času a prostoru // 13.3.7 Týmové vyučování forma organizace součinnosti učitelů // 14. KOOPERATIVNÍ UČENÍ - Hana Košíková // 14.1 Základní komponenty (znaky) kooperativního učení // 14.2 Role a činnost učitele v kooperativním učení // 15. METODY VYUČOVÁNÍ A JEJICH MODERNIZACE - Alena Vališová, Josef Valenta // 15.1 Pojem vyučovací metoda a její historické konotace // 15.2 Kategorizace vyučovacích metod a problémy jejich členění // 15.3 Volba a funkce vyučovacích metod // 15.4 Vybrané vyučovací metody a možnosti jejich aplikace ve výuce // 15.4.1 Metody mono logické a jejich aktivizující alternativy // 15.4.2 Metody práce s tištěným textem // 15.4.3 Metody dialogické // 15.4.4 Metody názorné-demonstrační a metody praktických činností záků // 15.4.5 Rozborové, situační, projektové a inscenační metody // 15.4.6 Didaktická hra a soutěž jako vyučovací metody // 16. VÝCHOVA K PRÁCI S INFORMACEMI A INFORMAČNÍMI PRAMENY - Alena Vališová, Miroslav Bureš // 16.1 Rozvíjení informačních dovedností // 16.2 Využití školní knihovny v pedagogickém procesu // 16.3 Elektronizace ve výchovně-vzdělávacím procesu // 16.4 Možnosti využití počítače ve škole // 17. PEDAGOGICKÁ INTERAKCE A KOMUNIKACE JAKO SOUČÁST SOCIÁLNÍ KOMPETENCE - Alena Vališová // 17.1 Problematika pedagogické interakce a komunikace v širším sociálně-psychologickém kontextu //
17.1.1 K vybraným aspektům pedagogické komunikace // 17.2 Sociální kompetence v interakci učitele a žáka // 17.2.1 Jak lze chápat pojem sociální kompetence a jeho význam pro vztah dospělého a dítěte // 17.2.2 Rozvíjení sociální kompetence u učitelů v jejich přípravě i praxi // 18. TŘÍDNÍ MANAGEMENT - Hana Košíková // 18.1 Některé pojmy z oblasti třídního managementu // 18.2 Fáze třídního managementu // 18.3 Základní proměnné třídního managementu // 18.4 Komponenty dobrého managementu // 19. HODNOCENÍ VE VYUČOVÁNÍ - Markéta Dvořáková // 19.1 Význam hodnocení // 19.2 Podstata hodnocení // 19.3 Funkce hodnocení // 19.4 Prostředky hodnocení // 19.5 Současné tendence ve vývoji hodnocení // 19.6 Možnosti vnitřní diferenciace // 19.7 Kritéria hodnocení // 19.8 Hodnotící jazyk // 19.9 Formativní a sumativní hodnocení // 19.10 Slovní hodnocení a rodiče Příloha Širší slovní hodnocení Obsah širšího slovního hodnocení Průběžné (formativní) slovní hodnocení Závěrečné (sumativní) slovní hodnocení jako forma vysvědčení VÝCHOVA DIAGNOSTIKA // 20. KOMPLEXNÍ ROZVOJ OSOBNOSTI ŽÁKA VE VYUČOVÁNÍ - Josef Valenta // 20.1 Komplexnost chápání osobnosti žáka // 20.2 Komplexnost chápání cílů vyučování // 20.3 Komplexnost přístupu k učivu // 20.4 Komplexnost procesů učení // 20.5 Komplexnost prostředků rozvoje // 20.5.1 Atmosféra Školy, resp. třídy; školní situace a jejich edukační využití // 20.5.2 Prolnutí běžných předmětů a tematiky osobnostné sociálního a morálního rozvoje — kroskurikulárnípřístup ke komplexnímu rozvoji osobnosti záka // 20.53 Samostatné časové bloky specificky orientované na osobnostní a sociální rozvoj // 20.6 Učitel v systému komplexního rozvoje osobnosti //
21. ETICKÁ VÝCHOVA - Jitka Lorenzová // 21.1 Postavení etické výchovy v kurikulu základního a gymnaziálního vzdělávání // 21.1.1 Rámcové vzdělávací programy // 21.2 Terminologický kontext etické výchovy // 21.2.1 Hodnotová výchova/vzdělání // 21.3 Významné koncepce etické výchovy ověřené výzkumem i praxí // 21.3.1 L. Kohlberg etická výchova jako orientace na rozvoj morálního usuzování a demokratické praxe // 21.3.2 Teorie vyjasňování hodnot — nenormativní orientace na osobní hodnoty // 21.3.3 Výchova k prosociálnosti normativní orientace na pomoc druhým // 21.4 Shrnutí trendů v oblasti etické výchovy // 21.5 Metody etické výchovy // 21.5.1 Metody názorného působení // 21.5.2 Metody usmérňování jednání žáka // 21.5.3 Metody citového zaangažování žáka // 21.5.4 Metody rozvoje morálního uvazování a porozuméní // 21.5.5 Metody podporující introspekci a sebepoznání // 21.5.6 Metody rozvoje sociální a občanské odpovédnosti // 21.5.7 Další zdroje metod etické výchovy // 22. ŠKOLA A ESTETICKÝ ROZVOJ ŽÁKŮ - Radomír Dvořák, Lenka Poctová // 22.1 Proč se vůbec zabývat teorií estetické výchovy? // 22.2 Co je cílem estetické výchovy? // 22.3 Principy estetické výchovy // 22.3.1 Procesuální komplexnost // 22.3.2 Obsahová integrita // 22.3.3 Interdisciplinarita // 22.4 Škola a estetická výchova v kontextu ostatních formativních vlivů // 22.5 Shrnutí // 23. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Eva Janebová, Hana Kosíkova // 23.1 Proč se zabývat multikulturní výchovou // 23.1.1 Migrace a diverzita // 23.1.2 Práce s diverzitou // 23.2 Multikulturní výchova: vymezení pojetí // 23.2.1 Multikulturní výchova jako interdisciplinární obor // 23.3 Multikulturní výchova a další vybraná témata //
23.4 Multikulturní výchova ve škole: pedagogické dokumenty a praxe vzdělávání // 23.4.1 Závéry pro pedagogickou praxi // 23.4.2 Kde hledat podporu v záměrech multikulturní výchovy // 24. SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY V OBLASTI VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ - Michaela Vítečková // 24.1 Cíle spolupráce rodiny a školy // 24.2 Definice poradenství ve školním prostředí // 24.2.1 Zákon o poradenských službách poskytovaných ve školách a školských zařízeních // 24.2.2 Systém poradenských služeb ve školách a jejich spolupráce s rodinou // 24.2.3 Odborná kvalifikace pro výkon profese výchovného poradce // 24.2.4 Zařízení poskytující poradenské, diagnostické a informační služby školám, rodičům a žákům // 24.2.5 Zařízení poskytující služby pro výkon ústavní a ochranné výchovy (srov. § 2 zákona č. 109/2002 Sb.) // 24.3 Předpoklady poradenské práce ve školním prostředí // 24.3.1 Roviny osobnostního a profesního rozvoje učitele (poradce) // 24.3.2 Poradenský proces ve školním prostředí // 24.3.3 Poradenské činnosti ve školním prostředí // 25. PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A OČEKÁVANÉ PROMĚNY JEJÍHO POJETÍ // Hana Krykorková, Martin Chvál // 25.1 Dispozice jako výchozí pojem Hrabalovy diagnostiky // 25.1.1 Základní charakteristiky sociopsychických dispozic Pedagogicko-psychologická diagnostika pro učitele a z ní vyplývající učitelovy diagnostické kompetence // 25.2.1 Přirozená diagnostika // 25.2.2 Pedagogická diagnostika // 25.2.3 Diagnostika na základě standardních metod a postupů // 25.2.4 Diagnostika na základě nestandardních metod a postupů — diagnostika úkolové situace diagnostikování žákových kompetencí (součást realizace rozvojetvorných postupů, programů, projektů) // 25.2.5 Autodiagnostika učitele //
25.3 Pedagogicko-psychologická diagnostika pod zorným úhlem společenských a technologických proměn a inovačních tendencí ve školství // 25.3.1 Možnosti využití informačních technologií v pedagogicko-psychologické diagnostice // 25.3.2 Rozšířené pojetípedagogicko-psycho logické diagnostiky lze očekávat v důsledku změn, které s sebou přinášejí úvahy o poslání současné pedagogické psychologie // 25.3.3 Posílení role pedagogicko-psychologické diagnostiky ve výchovně-vzdělávacím procesu a některé změny v jejím pojetí vnesou novou kvalitu do pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti učitele — lze ji označit jako diagnostickou způsobilost // Závěr // 26 PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA, PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST A POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE - Richard Jedlička // 26.1 Význam pedagogické diagnózy pro moderně koncipovanou poradenskou a výchovnou činnost // 26.1.1 Význam evaluace a autoevaluace pro řízení ve školství a rozvoj výchovně-vzdělávacípráce // 26.1.2 Pedagogická diagnóza a koncepční výchovně-vzdělávací činnost // 26.2 Širší diagnostické kontexty // 26.2.1 Rodinné prostředí, zák a výchovné interakce // 26.2.2 Typy primárního výchovného působení, jejich vztah k projevům záka v prostředí školy a vliv na další chování // 26.2.3 Selhávání vychovatelů: nedůslednost, nepravidelná výchova, zanedbání // 26.3 Socializace dítěte v prostředí školy a některá úskalí // 26.3.1 Výchozí pojmy // 26.3.2 Sekundární socializace a výchovná instituce // 26.3.3 Výchova v mateřské škole a její vliv na rozvoj sociálních kompetencí // 26.3.4 Základní škola a její požadavky na záka // 26.4 Vybrané otázky z oblasti speciálněpedagogické práce // 26.4.1 Děti a mládež se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami //
26.4.2 Výchovně-vzdělávací péče o děti a mládež s postižením // 26.4.3 Mimořádně nadaní a talentovaní záci výzva pro učitele // 26.4.4 Žáci se vzdělávacími problémy — potřeba pomoci a podpory // 26.4.5 Specifické poruchy chování // 26.4.6 Poruchy chování a výchovné problémy u záků mladšího a středního školního věku // 26.5 Sociálněpatologické jevy ohrožující děti a mládež // 26.5.1 Návykové poruchy // 26.5.2 Problémy působené návykovými látkami // 26.5.3 Alkohol a alkoholismus // 26.5.4 Návykové a impulzivní poruchy // 26.5.5 Poruchy sebepojetíspojené spoškozujícím životním stylem // 26.5.6 Poruchy sociálního zařazení // 26.5.7 Sebepoškozování a sebevražedné chování // 26.6 Pedagogicko-psychologická pomoc žákům // 26.6.1 Sociální opora // 26.6.2 Životní krize a krizová intervence // 26.7 Volba další vzdělávací cesty a přípravy na povolání // 27. CESTA DO DROGOVÉ ZÁVISLOSTI A MOŽNOSTI NÁVRATU (Systém péče o mladistvé problémové uživatele drog a závislé jedince v České republice) - Milada Votavová // 21.1 Úvod // 27.2 Etapy na cestě mladistvých do drogové závislosti // 27.3 Možnosti terapie v jednotlivých fázích cesty do drogové závislosti // 27.4 Struktura systému poskytované péče z hlediska nároků kladených na klienta // 27.4.1 Detoxikace // 27.4.2 Ambulantní péče // 27.4.3 Střednědobá ústavní péče // 27.4.4 Péče v terapeutických komunitách // 27.4.5 Doléčovací programy // 27.4.6 Pomoc rodičům a blízkým lidem // 27.5 Závěr // 28. AUTORITA V ZRCADLE VÝCHOVY - Alena Vališová // 28.1 Co je a co není autorita aneb Obsahová neujasněnost pojmů jako charakteristický rys moderní doby // 28.2 Vybraná kritéria členění autority a její typologie // 28.3 Hledání vztahů mezi autoritou a výchovou //
28.4 Respektování autority problém rodiny, školy i společnosti // 28.5 Autorita z hlediska ontogenetického vývoje // 28.6 Autorita z hlediska požadavků výchovné praxe // 28.7 Závěr
(OCoLC)697267012
cnb002146011

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC