Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.8) Půjčeno:43x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2010
570 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1641-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 5339-551 a rejstřík
Španělské resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000191615
0. ÚVOD -- 0.1 Jazyk a jeho fungování -- 0.1.1 Výstavba jazykového systému -- 0.1.2 Jednotky onomatologické roviny -- 1. FONETIKA A F0N0L0GIE -- 1.0 Úvod -- 1.1 Základní charakteristika mluvené podoby jazyka -- 1.1.1 Charakteristika jazykového korpusu -- 1.1.2 Vztah psané a mluvené podoby jazyka (poznámka k transkripci) -- 1.1.2.1 Písmo -- 1.1.2.2 Pravopis -- 1.1.2.3 Fonetická transkripce -- 1.2 Hlásky a jejich klasifikace -- 1.2.1 Klasifikace španělských samohlásek -- 1.2.1.1 Vlastnosti fonologicky relevantní -- 1.2.1.1.1 Horizontální posun jazyka -- 1.2.1.1.2 Vertikální posun jazyka -- 1.2.1.2 Vlastnosti fonologicky nerelevantní -- 1.2.1.2.1 Podle otevřenosti/zavřenosti -- 1.2.1.2.2 Podle labializace -- 1.2.1.2.3 Podle trvání (kvantity) -- 1.2.1.2.4 Podle přízvučnosti -- 1.2.1.2.5 Podle nosovosti -- 1.2.1.3 K otázce tzv. polosamohlásek a polosouhlásek -- 1.2.1.4 Charakteristika jednotlivých španělských samohlásek -- 1.2.1.4.1 Samohlásky slabičné -- 1.2.1.4.2 Samohlásky neslabičné -- 1.2.1.4.2.1 Inventář španělských neslabičných samohlásek -- 1.2.1.5 Výslovnost skupin samohlásek -- 1.2.1.5.1 Stejnoslabičné spojení samohlásek -- 1.2.1.5.1.1 Dvojhlásky -- 1.2.1.5.1.2 Trojhlásky -- 1.2.1.5.2 Různoslabičné spojení samohlásek -- 1.2.1.5.3 Změny ve výslovnosti samohláskových skupin -- 1.2.1.5.3.1 Syneréze -- 1.2.1.5.3.2 Synalefa -- 1.2.1.5.3.3 Dieréze -- 1.2.1.6 Vokalický systém v americké španělštině
-- 1.2.1.6.1 Typy změn -- 1.2.1.7 Fonologický systém španělských samohlásek -- 1.2.1.7.1 Regionální a sociální odchylky -- 1.2.1.7.2 Španělské diftongy z fonologického hlediska -- 1.2.1.7.3 Porovnání španělského a českého fonologického systému -- 1.2.1.7.4 Frekvence španělských vokalických elementů -- 1.2.2 Klasifikace španělských souhlásek -- 1.2.2.1 Fonologický relevantní vlastnosti španělských souhlásek -- 1.2.2.1.1 Způsob artikulace -- 1.2.2.1.2 Místo artikulace -- 1.2.2.1.2.1 Podrobnější specifikace -- 1.2.2.1.3 Funkce hlasivek / znělost -- 1.2.2.1.4 Funkce měkkého patra / nosovost -- 1.2.2.1.5 Další možná kritéria -- 1.2.2.2 Fonologický nerelevantní vlastnosti španělských souhlásek -- 1.2.2.2.1 Obměny základních způsobů artikulace -- 1.2.2.3 Charakteristika jednotlivých španělských souhlásek -- 1.2.2.3.1 Kontaktní změny -- 1.2.2.3.2 Distantní změny -- 1.2.2.3.3 Další fonetické vlastnosti důležité pro charakteristiku výslovnosti španělských konsonantů -- 1.2.2.3.4 Fonetický popis španělských konsonantů -- 1.2.2.3.4.1 Konsonanty bilabiální -- 1.2.2.3.4.2 Konsonant labiodentální -- 1.2.2.3.4.3 Konsonant interdentální -- 1.2.2.3.4.4 Konsonanty dentální -- 1.2.2.3.4.5 Konsonanty alveolární -- 1.2.2.3.4.6 Konsonanty palatální -- 1.2.2.3.4.7 Konsonanty velární -- 1.2.2.4 Výslovnost skupin souhlásek -- 1.2.2.5 Konsonantický systém v americké španělštině -- 1.2.2.5.1 Seismus,
výslovnost s -- 1.2.2.5.2 Yeismus -- 1.2.2.5.3 Žeismus -- 1.2.2.5.4 Ostatní souhlásky -- 1.2.2.6 Fonologický systém španělských souhlásek -- 1.2.2.6.1 Likvidy -- 1.2.2.6.2 Šumové souhlásky ústní -- 1.2.2.6.3 Souhlásky nosové -- 1.2.2.6.4 Neutralizace protikladů -- 1.2.2.7 Kombinovatelnost hlásek a kombinovatelnost fonémů -- (fonotaktika) -- 1.2.2.7.1 Kombinovatelnost hlásek z hlediska fonetického -- 1.2.2.7.1.1 Slabika ve španělštině -- 1.2.2.7.1.1.1 Podoba slabiky -- 1.2.2.7.2 Kombinovatelnost fonémů -- 1.2.2.7.2.1 Jeden konsonant -- 1.2.2.7.2.2 Kombinace konsonantů -- 1.2.2.8 Frekvence španělských konsonantických elementů -- 1.2.2.8.1 Frekvence jednotlivých španělských konsonantů -- 1.2.2.8.2 Frekvence konsonantických skupin -- 1.2.2.8.2.1 Frekvence bifonematických skupin -- 1.2.2.8.2.2 Frekvence trifonematických skupin -- 1.2.2.8.2.3 Frekvence tetrafonematických skupin -- 1.3 Fonetické jednotky řeči a jejich dělení -- 1.3.1 Slabika -- 1.3.2 Přízvukový takt -- 1.3.3 Promluvový úsek -- 1.4 Suprasegmentální (prozodické) prostředky -- 1.4.1 Přízvuk -- 1.4.1.1 Povaha španělského přízvuku -- 1.4.1.2 Počet přízvuků -- 1.4.1.3 Poloha přízvuku -- 1.4.1.4 Výpovědní důraz -- 1.4.2 Změna výšky hlasu melodie řeči -- 1.4.2.1 Typy melodémů -- 1.4.2.2 Typy výpovědí podle postoje mluvčího -- 1.4.2.2.1 Výpověď oznamovací -- 1.4.2.2.2 Výpověď tázací -- 1.4.2.2.2.1 Otázka zjišťovací -- 1.4.2.2.2.1.1
Otázka ujišťovací -- 1.4.2.2.2.1.2 Otázka utvrzovací -- 1.4.2.2.2.1.3 Otázka vytýkací -- 1.4.2.2.2.2 Otázka doplňovací -- 1.4.2.2.2.3 Otázka ověřovací -- 1.4.2.2.2.4 Otázka vylučovací -- 1.4.2.2.3 Výpověď rozkazovací -- 1.4.2.2.3.1 Rozkaz -- 1.4.2.2.3.2 Doporučení -- 1.4.2.2.3.3 Vybídnutí -- 1.4.2.2.3.4 Naléhavá prosba -- 1.4.2.2.3.5 Prosba -- 1.4.2.2.3.6 Žádost -- 1.4.2.2.4 Výpověď zvolací -- 1.4.2.2.4.1 Zvolání podivová -- 1.4.2.2.4.2 Zvolání hodnotící -- 1.4.2.2.4.3 Zvolání patetická -- 1.4.2.2.4.4 Zvolání nepatetická -- 1.4.2.2.4.5 Zvolání odhodlaná -- 1.5 Topologická charakteristika fonologického systému španělštiny -- 1.5.1 Konsonantičnost / vokaličnost španělštiny -- 1.5.2 Fonologická komplexnost (výskyt fonologických kombinací) -- 1.5.3 Frekvence konsonantických skupin -- 1.5.4 Počet slabik ve slově -- 1.5.5 Slabičnost afixů -- 1.5.6 Typologická charakteristika současného fonologického systému shrnutí -- 2. MORFOLOGIE -- 2.0 K morfologii obecně -- 2.0.1 Slovní druhy obecné problémy -- 2.0.1.1 Denominátory -- 2.0.1.2 Amplifikátory -- 2.0.1.3 Operátory -- 2.0.1.4 Emfatizátory -- 2.1 Morfologie denominátorů -- 2.1.1 Substantiva -- 2.1.1.1 Obecná charakteristika -- 2.1.1.2 Gramatická kategorie rodu -- 2.1.1.2.1 Sémantické využití opozice tříd ,maskulinumť :: ,femininum’ -- 2.1.1.2.2 Výrazové vybavení kategorie rodu -- 2.1.1.3 Gramatická kategorie čísla -- 2.1.1.3.1 Výrazové
vybavení kategorie čísla -- 2.1.1.3.2 Význam kategorie čísla -- 2.1.1.3.3 Závěry ke kategorii čísla -- 2.1.1.4 Morfémická struktura španělských substantiv -- 2.1.1.5 K otázce kategorie pádu ve španělštině -- 2.1.1.6 Syntaktické vlastnosti substantiv -- 2.1.2 Adjektiva -- 2.1.2.1 Obecná charakteristika -- 2.1.2.2 Morfematická struktura španělských adjektiv -- 2.1.2.3 Významová klasifikace adjektiv -- 2.1.2.4 Kategorie stupně u adjektiv -- 2.1.2.4.1 Superlativ absolutní -- 2.1.2.5 Syntaktické vlastnosti adjektiv -- 2.1.3 Adverbia -- 2.1.3.1 Obecná charakteristika -- 2.1.3.2 Sémantická charakteristika adverbií -- 2.1.3.3 Morfologická charakteristika adverbií -- 2.1.3.3.1 Kategorie stupně u adverbií -- 2.1.3.4 Syntaktické vlastnosti adverbií -- 2.1.3.4.1 Otázka verboadverbiálního predikátu ve španělštině -- 2.1.3.4.2 Adverbiální postpozice ve španělštině -- 2.1.3.5 Slovnědruhová adverbializace -- 2.1.3.6 Přehodnocení adverbií v jiný slovní druh -- 2.1.4 Verba -- 2.1.4.1 Obecná charakteristika -- 2.1.4.2 Morfematické struktury španělského verba finita -- 2.1.4.2.1 Morfémická segmentace pravidelných sloves -- 2.1.4.2.2 Morfémická segmentace nepravidelných sloves -- 2.1.4.3 Morfosyntaktické kategorie španělského slovesa: osoba a číslo -- 2.1.4.4 Morfologické kategorie španělského verba finita -- 2.1.4.4.1 Kategorie slovesné třídy -- 2.1.4.4.2 Kategorie modu -- 2.1.4.4.2.1 Modus a modalita -- 2.1.4.4.2.2
Vyjadřování modality v rovině výpovědi -- 2.1.4.4.2.3 Vyjadřování modality v rovině věty -- 2.1.4.4.2.4 Vyjadřování modality v rovině souvětí -- 2.1.4.4.2.4.1 Souvětí přímo modální -- 2.1.4.4.2.4.2 Souvětí nepřímo modální -- 2.1.4.4.2.5 Závěry ke kategorii modu -- 2.1.4.4.3 Kategorie času -- 2.1.4.4.3.1 Čas ontologický a čas jazykový -- 2.1.4.4.3.2 Časové významy TR aktuální -- 2.1.4.4.3.3 Časové významy TR neaktuální -- 2.1.4.4.3.4 Závěry ke kategorii času -- 2.1.4.4.3.5 Modotemporální polyfunkčnost tvarů VF -- 2.1.4.4.3.6 Klasifikace modotemporálních významů -- 2.1.4.4.4 Kategorie aspektu -- 2.1.4.4.5 Kategorie povahy slovesného děje (PSD) -- 2.1.4.4.5.1 Fázové významy PSD -- 2.1.4.4.5.1.1 Významy ingresivní PSD -- 2.1.4.4.5.1.2 Významy durativní PSD -- 2.1.4.4.5.1.3 Významy terminativní PSD -- 2.1.4.4.5.2 Rezultativní významy PSD -- 2.1.4.4.5.3 Kvantitativní významy PSD -- 2.1.4.4.5.4 Závěry ke kategorii PSD -- 2.1.4.4.6 Kategorie slovesného rodu -- 2.1.4.4.6.1 Konstrukce participiální -- 2.1.4.4.6.2 Konstrukce reflexivně pasivní -- 2.1.4.4.6.3 Konstrukce mediální -- 2.1.4.4.6.4 Závěry ke kategorii slovesného rodu -- 2.1.4.5 Nefinitní tvary slovesné -- 2.1.4.5.1 Infinitiv -- 2.1.4.5.2 Gerundium -- 2.1.4.5.3 Participium -- 2.1.4.5.4 Závěry k nefinitním tvarům slovesným -- 2.1.4.6 Závěry ke slovesům -- 2.2 Morfologie amplifíkátorů -- 2.2.1 Číslovky -- 2.2.1.1 Obecná charakteristika
číslovek -- 2.2.1.2 Sémantická klasifikace číslovek -- 2.2.1.3 Sémanticko-morfologická charakteristika španělských číslovek -- 2.2.1.3.1 Číslovky základní -- 2.2.1.3.2 Číslovky řadové -- 2.2.1.3.3 Číslovky násobné -- 2.2.1.3.4 Číslovky dílové -- 2.2.1.3.5 Číslovky skupinové -- 2.2.1.3.6 Číslovky podílné -- 2.2.1.3.7 Číslovky neurčité -- 2.2.1.3.8 Číslovky zájmenné, pronominální -- 2.2.1.3.9 Morfologická charakteristika číslovek -- 2.2.1.3.10 Syntaktické vlastnosti číslovek -- 2.2.1.3.11 Postihování kvantovosti jinými slovními druhy než číslovkami -- 2.2.2 Zájmena -- 2.2.2.1 Obecná charakteristika -- 2.2.2.2 Sémantická klasifikace zájmen -- 2.2.2.2.1 Zájmena osobní -- 2.2.2.2.1.1 Zájmena zvratná -- 2.2.2.2.2 Zájmena přivlastňovací -- 2.2.2.2.3 Zájmena ukazovací -- 2.2.2.2.4 Zájmena vymezovací -- 2.3 Morfologie operátorů -- 2.3.1 Členy -- 2.3.1.1 Obecná charakteristika -- 2.3.1.2 Morfematika členu -- 2.3.1.3 Funkce členu -- 2.3.2 Předložky -- 2.3.3 Spojky -- 2.3.4 Pragmatické markátory -- 2.4 Morfologie výpovědních kondenzátorů -- 2.4.1 Interjekce -- 2.4.1.1 Funkční klasifikace interjekcí -- 3. SYNTAX -- 3.0 K syntaxi obecně -- 3.1 Syntax výpovědi -- 3.1.1 Výpověď -- 3.1.1.1 Význam výpovědi -- 3.1.1.1.1 Věcný význam výpovědi -- 3.1.1.1.2 Modální výstavba výpovědi -- 3.1.1.1.3 Funění strukturace výpovědi -- 3.1.1.1.3.1 Strukturace komunikační -- 3.1.1.1.3.2 Strukturace
informační -- 3.1.1.1.3.2.1 Objektivní a subjektivní slovosled -- 3.1.1.1.3 2.2 Prostředky topikalizační -- 3.1.1.1.3.2.3 Prostředky fokalizační -- 3.1.1.1.3.2.4 Syntaktické prostředky -- funkční strukturace výpovědi -- 3.1.1.1.4 Pragmatický smysl výpovědi -- 3.1.1.1.4.1 Komunikační záměr mluvčího -- 3.1.1.1.4.2 Komunikační funkce a formy výpovědi -- 3.2 Syntax věty -- 3.2.1 Základní syntaktické vztahy -- 3.2.1.1 Syntaktická ekvivalence -- 3.2.1.1.1 Predikace -- 3.2.1.1.2 Koordinace -- 3.2.1.1.2.1 Koordinační poměr slučovací -- 3.2.1.1.2.2 Koordinační poměr vylučovací -- 3.2.1.1.2.3 Koordinační poměr distributivní -- 3.2.1.1.2.4 Koordinační poměr odporovací -- 3.2.1.1.2.5 Koordinační poměr příčinný/důvodový -- 3.2.1.1.2.6 Koordinační poměr důsledkový -- 3.2.1.1.2.7 Juxtaponované vsuvky -- 3.2.1.1.3 Adordinace -- 3.2.1.1.3.1 Adordinace vysvětlující -- 3.2.1.1.3.2 Adordinace výčtová -- 3.2.1.1.3.3 Adordinace zužovací -- 3.2.1.1.3.4 Adordinace shrnující -- 3.2.1.1.3.5 Adordinace opravující -- 3.2.1.1.3.6 Adordinace mezivětná -- 3.2.1.1.4 Paralelní determinace -- 3.2.1.1.5 Postupná determinace -- 3.2.1.2 Syntaktická subordinace -- 3.2.2 Syntaktická struktura věty jednoduché -- 3.2.2.1 Větné členy ve španělštině -- 3.2.2.1.1 Podmět: S -- 3.2.2.1.2 Přísudek -- 3.2.2.1.2.1 Přísudek slovesný: P -- 3.2.2.1.2.2 Přísudek slovesně jmenný: PVN -- 3.2.2.1.3 Přívlastek: CAdn -- 3.2.2.1.4
Předmět -- 3.2.2.1.4.1 Předmět přímý: OD -- 3.2.2.1.4.2 Předmět nepřímý: Ol -- 3.2.2.1.4.3 Předmět předložkový: OO -- 3.2.2.1.4.4 Pronominální zdvojování předmětu -- 3.2.2.1.5 Okolnostní určení: CC -- 3.2.2.1.5.1 Okolnostní určení místa: CC1 -- 3.2.2.1.5.2 Okolnostní určení času: CCt -- 3.2.2.1.5.3 Okolnostní určení způsobu -- 3.2.2.1.5.3.1 Okolnostní určení vlastního způsobu: CCm -- 3.2.2.1.5.3.2 Okolnostní určení komitativní: CCcomit -- 3.2.2.1.5.3.3 Okolnostní určení míry: CCcant -- 3.2.2.1.5.3.4 Okolnostní určení porovnávací: CCcompar -- 3.2.2.1.5.3.4.1 Kategorie stupně -- ze syntaktického hlediska -- 3.2.2.1.5.3.5 Okolnostní určení společenství: CCcompaň -- 3.2.2.1.5.3.6 Okolnostní určení agentu -- nebo kauzátoru: CCag/CCcaus -- 3.2.2.1.5.3.7 Okolnostní určení nástroje -- nebo prostředku: CCmedio/CCinstr -- 3.2.2.1.5.3.8 Okolnostní určení látky -- nebo původu: CCorig/CCmat -- 3.2.2.1.5.3.9 Okolnostní určení zřetele: CCref -- 3.2.2.1.5.3.10 Okolnostní určení výsledku děje: CCres -- 3.2.2.1.5.3.11 Okolnostní určení náhrady a záměny: CCsust -- 3.2.2.1.5.4 Okolnostní určení příčinnosti -- 3.2.2.1.5.4.1 Okolnostní určení příčiny/důvodu: CCcausa -- 3.2.2.1.5.4.2 Okolnostní určení účelu: CCfin -- 3.2.2.1.5.4.3 Okolnostní určení podmínky: CCcond -- 3.2.2.1.5.4.4 Okolnostní určení přípustky: CCconces -- 3.2.2.1.6 Okolnostní určení adadjektivní a adadverbiální
-- 3.2.2.1.6.1 Kritéria pro rozlišení předložkového předmětu -- a okolnostního určení -- 3.2.2.1.7 Doplněk: CP -- 3.2.2.2 Polopredikační klauzule -- 3.3 Souvětí -- 3.3.1 Souvětí souřadné -- 3.3.2 Souvětí adordinační -- 3.3.3 Souvětí podřadné -- 3.3.3.1 Vedlejší věty -- 3.3.3.1.1 Vedlejší věty podmětné: OS-S -- 3.3.3.1.2 Vedlejší věty předmětné -- 3.3.3.1.2.1 Vedlejší věty předmětu přímého: OS-OD -- 3.3.3.1.2.2 Vedlejší věty předmětu nepřímého: OS-OI -- 3.3.3.1.2.3 Vedlejší věty předmětu předložkového: OS-OO -- 3.3.3.1.3 Vedlejší věty přívlastkové: OS-CAdn -- 3.3.3.1.4 Vedlejší věty okolnostní: OS-CC -- 3.3.3.1.4.1 Vedlejší věty okolnostní místní: OS-CC1 -- 3.3.3.1.4.2 Vedlejší věty okolnostní časové: OS-CCt -- 3.3.3.1.4.3 Vedlejší věty okolnostní způsobové -- 3.3.3.1.4.3.1 Vedlejší věty okolnostní vlastního způsobu: OS-CCm -- 3.3.3.1.4.3.2 Vedlejší věty okolnostní komitativní: OS-CCcomit -- 3.3.3.1.4.3.3 Vedlejší věty okolnostní měrové: OS-CCcant -- 3.3.3.1.4.3.4 Vedlejší věty okolnostní porovnávací: OS-CCcompar -- 3.3.3.1.4.3.5 Vedlejší věty okolnostní účinkové: OSS-CCconsec -- 3.3.3.1.4.3.6 Vedlejší věty okolnostní vyjadřující společenství: OS-CCcompaň -- 3.3.3.1.4.3.7 Vedlejší věty okolnostní agentu -- nebo kauzátoru pasivního děje: OS-CCag/caus -- 3.3.3.1.4.3.8 Vedlejší věty okolnostní nástroje -- nebo prostředku: OS-CCmedio/instr
-- 3.3.3.1.4.3.9 Vedlejší věty okolnostní zřetelové: OS-CCref -- 3.3.3.1.4.3.10 Vedlejší věty okolnostní látky -- nebo původu: OS-CCorig/mater -- 3.3.3.1.4.3.11 Vedlejší věty okolnostní -- výsledku děje: OS-CCresult -- 3.3.3.1.4.3.12 Vedlejší věty okolnostní náhrady -- nebo záměny: OS-CCsust -- 3.3.3.1.4.4 Vedlejší věty okolnostní příčinné -- 3.3.3.1.4.4.1 Vedlejší věty okolnostní důvodové/příčinné: OS-CCcausa -- 3.3.3.1.4.4.2 Vedlejší věty okolnostní účelové: OS-CCfin -- 3.3.3.1.4.4.3 Vedlejší věty okolnostní podmínkové: OS-CCcond -- 3.3.3.1.4.4.4 Vedlejší věty okolnostní přípustkové: OS-CCconces -- 3.3.3.1.5 Vedlejší věty přísudkové: OS-PN -- 3.3.3.1.6 Vedlejší věty doplňkové: OS-CP -- 3.3.3.2 Problematické struktury tvořené vedlejší větou -- 3.3.4 Nepravé věty vedlejší -- 3.4 Strukturace komunikátu -- 3.4.1 Řeč přímá -- 3.4.2 Řeč polopřímá -- 3.4.3 Řeč nepřímá
(OCoLC)713791108
cnb002146012

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC