Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.5) Půjčeno:46x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2010
570 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1641-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 5339-551 a rejstřík
Španělské resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000191615
Seznam použitých zkratek a symbolů 13 // 0. ÚVOD 17 // 0. 1 Jazyk a jeho fungování 19 // 0.1.1 Výstavba jazykového systému 20 // 0.1.2 Jednotky onomatologické roviny 25 // 1. FONETIKA A FONOLOGIE 31 // 1.0 Úvod 33 // 1.1 Základní charakteristika mluvené podoby jazyka 33 // 1.1.1 Charakteristika jazykového korpusu 33 // 1.1.2 Vztah psané a mluvené podoby jazyka (poznámka к transkripci) 33 // 1.1.2.1 Písmo 33 // 1.1.2.2 Pravopis 34 // 1.1.2.3 Fonetická transkripce 36 // 1.2 Hlásky a jejich klasifikace 41 // 1.2.1 Klasifikace španělských samohlásek 41 // 1.2.1.1 Vlastnosti fonologicky relevantní 41 // 1.2.1.1.1 Horizontální posun jazyka 41 // 1.2.1.1.2 Vertikální posun jazyka 42 // 1.2.1.2 Vlastnosti fonologicky nerelevantní 43 // 1.2.1.2.1 Podle otevřenosti/zavřenosti 43 // 1.2.1.2.2 Podle labializace 44 // 1.2.1.2.3 Podle trvání (kvantity) 44 // 1.2.1.2.4 Podle přízvučnosti 45 // 1.2.1.2.5 Podle nosovosti 45 // 1.2.1.3 K otázce tzv. polosamohlásek a polosouhlásek 46 // 1.2.1.4 Charakteristika jednotlivých španělských samohlásek 46 // 1.2.1.4.1 Samohlásky slabičné 47 // 1.2.1.4.2 Samohlásky neslabičné 48 // 1.2.1.4.2.1 Inventář španělských neslabičných samohlásek 48 // 1.2.1.5 Výslovnost skupin samohlásek 49 // 1.2.1.5.1 Stejnoslabičné spojení samohlásek 49 // 1.2.1.5.1.1 Dvojhlásky 49 // 1.2.1.5.1.2 Trojhlásky 50 // 1.2.1.5.2 Různoslabičné spojení samohlásek 50 // 1.2.1.5.3 Změny ve výslovnosti samohláskových skupin 50 // 1.2.1.5.3.1 Syneréze 51 // 1.2.1.5.3.2 Synalefa 51 // 1.2.1.5.3.3 Dieréze 521.2.1.6 Vokalický systém v americké španělštině 52 // 1.2.1.6.1 Typy změn 53 // 1.2.1.7 Fenologický systém španělských samohlásek 53 // 1.2.1.7.1 Regionální a sociální odchylky 54 // 1.2.1.7.2 Španělské diftongy z fonologického hlediska 55 //
1.2.1.7.3 Porovnání španělského a českého fonologického systému 56 // 1.2.1.7.4 Frekvence španělských vokalických elementů 56 // 1.2.2 Klasifikace španělských souhlásek 57 // 1.2.2.1 Fenologický relevantní vlastnosti španělských souhlásek 58 // 1.2.2.1.1 Způsob artikulace 58 // 1.2.2.1.2 Místo artikulace 60 // 1.2.2.1.2.1 Podrobnější specifikace 62 // 1.2.2.1.3 Funkce hlasivek / znělost 63 // 1.2.2.1.4 Funkce měkkého patra / nosovost 64 // 1.2.2.1.5 Další možná kritéria 64 // 1.2.2.2 Fonologicky nerelevantní vlastnosti španělských souhlásek 64 // 1.2.2.2.1 Obměny základních způsobů artikulace 64 // 1.2.2.3 Charakteristika jednotlivých španělských souhlásek 65 // 1.2.2.3.1 Kontaktní změny 66 // 1.2.2.3.2 Distantní změny 67 // 1.2.2.3.3 Další fonetické vlastnosti důležité pro charakteristiku výslovnosti // španělských konsonantů 67 // 1.2.2.3.4 Fonetický popis španělských konsonantů 67 // 1.2.2.3.4.1 Konsonanty bilabiální 67 // 1.2.2.3.4.2 Konsonant labiodentální 69 // 1.2.2.3.4.3 Konsonant interdentální 70 // 1.2.2.3.4.4 Konsonanty dentálni 71 // 1.2.2.3.4.5 Konsonanty alveolárni 72 // 1.2.2.3.4.6 Konsonanty palatální 78 // 1.2.2.3.4.7 Konsonanty velámí 81 // 1.2.2.4 Výslovnost skupin souhlásek 83 // 1.2.2.5 Konsonantický systém v americké španělštině 83 // 1.2.2.5.1 Seismus, výslovnost s 84 // 1.2.2.5.2 Yeismus 84 // 1.2.2.5.3 Žeismus 85 // 1.2.2.5.4 Ostatní souhlásky 85 // 1.2.2.6 Fenologický systém španělských souhlásek 86 // 1.2.2.6.1 Likvidy 88 // 1.2.2.6.2 Šumové souhlásky ústní 89 // 1.2.2.6.3 Souhlásky nosové . 91 // 1.2.2.6.4 Neutralizace protikladů 91 // 1.2.2.7 Kombinovatelnost hlásek a kombinovatelnost fonémů (fonotaktika) 92 // 1.2.2.7.1 Kombinovatelnost hlásek z hlediska fonetického 93 // 1.2.2.7.1.1 Slabika ve španělštině 93 //
1.2.2.7.1.1.1 Podoba slabiky 94 // 1.2.2.7.2 Kombinovatelnost fonémů 97 // 1.2.2.7.2.1 Jeden konsonant 98 // 1.2.2.12.2 Kombinace konsonantů 98 // 1.2.2.8 Frekvence španělských konsonantických elementů 98 // 1.2.2.8.1 Frekvence jednotlivých španělských konsonantů 98 // 1.2.2.8.2 Frekvence konsonantických skupin 100 // 1.2.2.8.2.1 Frekvence bifonematických skupin 101 // 1.2.2.8.2.2 Frekvence trifonematických skupin 103 // 1.2.2.8.2.3 Frekvence tetrafonematických skupin 1031.3 Fonetické jednotky řeči a jejich dělení 104 // 1.3.1 Slabika 104 // 1.3.2 Přízvukový takt 104 // 1.3.3 Promluvový úsek 105 // 1.4 Suprasegmentální (prozodické) prostředky 105 // 1.4.1 Přízvuk 105 // 1.4.1.1 Povaha španělského přízvuku 106 // 1.4.1.2 Počet přízvuků 107 // 1.4.1.3 Poloha přízvuku 107 // 1.4.1.4 Výpovědní důraz 109 // 1.4.2 Změna výšky hlasu - melodie řeči 109 // 1.4.2.1 Typy melodémů 112 // 1.4.2.2 Typy výpovědí podle postoje mluvčího 113 // 1.4.2.2.1 Výpověď oznamovací 113 // 1.4.2.2.2 Výpověď tázací 116 // 1.4.2.2.2.1 Otázka zjišťovací 116 // 1.4.2.2.2.1.1 Otázka ujišťovací 116 // 1.4.2.2.2.1.2 Otázka utvrzovací 116 // 1.4.2.2.2.1.3 Otázka vytýkací 117 // 1.4.2.2.2.2 Otázka doplňovací 118 // 1.4.2.2.2.3 Otázka ověřovací 119 // 1.4.2.2.2.4 Otázka vylučovací 119 // 1.4.2.2.3 Výpověď rozkazovací 120 // 1.4.2.2.3.1 Rozkaz 120 // 1.4.2.2.3.2 Doporučení 120 // 1.4.2.2.3.3 Vybídnutí 121 // 1.4.2.2.3.4 Naléhavá prosba 121 // 1.4.2.2.3.5 Prosba 121 // 1.4.2.2.3.6 Žádost 121 // 1.4.2.2.4 Výpověď zvolací 122 // 1.4.2.2.4.1 Zvolání podivová 122 // 1.4.2.2.4.2 Zvolání hodnotící 122 // 1.4.2.2.4.3 Zvolání patetická 122 // 1.4.2.2.4.4 Zvolání nepatetická 122 // 1.4.2.2.4.5 Zvolání odhodlaná 123 //
1.5 Typologická charakteristika fonologického systému španělštiny 123 // 1.5.1 Konsonantičnost / vokaličnost španělštiny 123 // 1.5.2 Fonologická komplexnost (výskyt fonologických kombinací) 125 // 1.5.3 Frekvence konsonantických skupin 125 // 1.5.4 Počet slabik ve slově 126 // 1.5.5 Slabičnost afixů 128 // 1.5.6 Typologická charakteristika současného fonologického systému - shrnutí 128 // 2. MORFOLOGIE 131 // 2.0 K morfologii obecně 133 // 2.0.1 Slovní druhy - obecné problémy 133 // 2.0. 1.1 Denominátory 139 // 2.0. 1.2 AmpliFikátory 141 // 2.0.1.3 Operátory 145 // 2.0. 1.4 Emfatizátory 146 // 2.1 Morfologie denominátorů 147 // 2.1.1 Substantiva 148 // 2.1.1.1 Obecná charakteristika 148// 2.1.1.2 Gramatická kategorie rodu 149 // 2.1.2.1 Sémantické využití opozice tříd .maskulinum’:: .femininum’ 152 // 2.1.2.2 Výrazové vybavení kategorie rodu 154 // 2.1.1.3 Gramatická kategorie čísla 155 // 2.1.1.3.1 Výrazové vybavení kategorie čísla 155 // 2.1.1.3.2 Význam kategorie čísla 159 // 2.1.1.3.3 Závěry ke kategorii čísla 161 // 2.1.1.4 Morfémická struktura španělských substantiv 162 // 2.1.1.5 K otázce kategorie pádu ve španělštině 163 // 2.1.1.6 Syntaktické vlastnosti substantiv 171 // 2.1.2 Adjektiva 173 // 2.1.2.1 Obecná charakteristika 173 // 2.1.2.2 Morfemadcká struktura španělských adjektiv 174 // 2.1.2.3 Významová klasifikace adjektiv 176 // 2.1.2.4 Kategorie stupně u adjektiv 180 // 2.1.2.4.1 Superlativ absolutní 182 // 2.1.2.5 Syntaktické vlastnosti adjektiv 186 // 2.1.3 Adverbia 187 // 2.1.3.1 Obecná charakteristika 187 // 2.1.3.2 Sémantická charakteristika adverbii 187 // 2.1.3.3 Morfologická charakteristika adverbii 193 // 2.1.3.3.1 Kategorie stupně u adverbii 195 // 2.1.3.4 Syntaktické vlastnosti adverbií 195 //
2.1.3.4.1 Otázka verboadverbiálního predikátu ve španělštině 196 // 2.1.3.4.2 Adverbiální postpozice ve španělštině 197 // 2.1.3.5 Slovnědruhová adverbializace 198 // 2.1.3.6 Přehodnocení adverbii v jiný slovní druh 198 // 2.1.4 Verba 199 // 2.1.4.1 Obecná charakteristika 199 // 2.1.4.2 Morfematické struktury španělského verba finita 200 // 2.1.4.2.1 Morfémická segmentace pravidelných sloves 202 // 2.1.4.2.2 Morfémická segmentace nepravidelných sloves 208 // 2.1.4.3 Morfosyntaktické kategorie španělského slovesa: osoba a číslo 241 // 2.1.4.4 Morfologické kategorie španělského verba finita 245 // 2.1.4.4.1 Kategorie slovesné třídy 246 // 2.1.4.4.2 Kategorie modu 248 // 2.1.4.4.2.1 Modus a modalita 248 // 2.1.4.4.2.2 Vyjadřování modality v rovině výpovědi 249 // 2.1.4.4.2.3 Vyjadřování modality v rovině věty 250 // 2.1.4.4.2.4 Vyjadřování modality v rovině souvětí 256 // 2.1.4.4.2.4.1 Souvětí přímo modálni 257 // 2.1.4.4.2.4.2 Souvětí nepřímo modálni 266 // 2.1.4.4.2.5 Závěry ke kategorii modu 270 // 2.1.4.4.3 Kategorie času 272 // 2.1.4.4.3.1 Čas ontologický a čas jazykový 272 // 2.1.4.4.3.2 Časové významy TR aktuální 274 // 2.1.4.4.3.3 Časové významy TR neaktuální 286 // 2.1.4.4.3.4 Závěry ke kategorii času 294 // 2.1.4.4.3.5 Modotemporální polyfunkčnost tvarů VF 295 // 2.1.4.4.3.6 Klasifikace modotemporálních významů 303 // 2.1.4.4.4 Kategorie aspektu 310 // 2.1.4.4.5 Kategorie povahy slovesného děje (PSD) 314 // 2.1.4.4.5.1 Fázové významy PSD 316 // 2.1.4.4.5Л.1 Významy ingresivní PSD 316 // 2.1.4.4.5.1.2 Významy durativní PSD 319 // 2.1.4.4.5.1.3 Významy terminativní PSD 3242.1.4.4.5.2 Rezultativní významy PSD 325 // 2.1.4.4.5.3 Kvantitativní významy PSD 328 // 2.1.4.4.5.4 Závěry ke kategorii PSD 329 // 2.1.4.4.6 Kategorie slovesného rodu 329 //
2.1.4.4.6.1 Konstrukce participiální 330 // 2.1.4.4.6.2 Konstrukce reflexivně pasivní 333 // 2.1.4.4.6.3 Konstrukce mediální 334 // 2.1.4.4.6.4 Závěry ke kategorii slovesného rodu 334 // 2.1.4.5 Nefinitní tvary slovesné 335 // 2.1.4.5.1 Infinitiv 337 // 2.1.4.5.2 Gerundium 339 // 2.1.4.5.3 Participium 341 // 2.1.4.5.4 Závěry к nefinitním tvarům slovesným 343 // 2.1.4.6 Závěry ke slovesům 343 // 2.2 Morfologie amplifíkátorů 344 // 2.2.1 Číslovky 345 // 2.2.1.1 Obecná charakteristika číslovek 345 // 2.2.1.2 Sémantická klasifikace číslovek 346 // 2.2.1.3 Sémanticko-morfologická charakteristika španělských číslovek 347 // 2.2.1.3.1 Číslovky základní 347 // 2.2.1.3.2 Číslovky řadové 352 // 2.2.1.3.3 Číslovky násobné 356 // 2.2.1.3.4 Číslovky dílové 358 // 2.2.1.3.5 Číslovky skupinové 361 // 2.2.1.3.6 Číslovky podílné 362 // 2.2.1.3.7 Číslovky neurčité 362 // 2.2.1.3.8 Číslovky zájmenné, pronominální 363 // 2.2.1.3.9 Morfologická charakteristika číslovek 366 // 2.2.1.3.10 Syntaktické vlastnosti číslovek 366 // 2.2.1.3.11 Postihování kvantovosti jinými slovními druhy než číslovkami 368 // 2.2.2 Zájmena 368 // 2.2.2.1 Obecná charakteristika 368 // 2.2.2.2 Sémantická klasifikace zájmen 372 // 2.2.2.2.1 Zájmena osobní 373 // 2.2.2.2.1.1 Zájmena zvratná 377 // 2.222.2 Zájmena přivlastňovací 382 // 22223 Zájmena ukazovací 384 // 2.2.2.2.4 Zájmena vymezovací 387 // 2.3 Morfologie operátorů 392 // 2.3.1 Členy 392 // 2.3.1.1 Obecná charakteristika 392 // 2.3.1.2 Morfematika členu 393 // 2.3.1.3 Funkce členu 394 // 2.3.2 Předložky 397 // 2.3.3 Spojky 403 // 2.3.4 Pragmatické markátory 406 // 2.4 Morfologie výpovědních kondenzátorů 410 // 2.4.1 Interjekce 410 // 2.4.1.1 Funkční klasifikace interjekcí 410 // 3. SYNTAX 415 // 3.0 K syntaxi obecně 417 //
3.1 Syntax výpovědi 417 // 3.1.1 Výpověď 417 // 3.1.1.1 Význam výpovědi 417 // 3.1.1.1.1 Věcný význam výpovědi 418 // 3.1.1.1.2 Modálni výstavba výpovědi 418 // 3.1.1.1.3 Funěni strukturace výpovědi 418 // 3.1.1.1.3.1 Strukturace komunikační 418 // 3.1.1.1.3.2 Strukturace informační 419 // 3.1.1.1.3.2.1 Objektivní a subjektivní slovosled 419 // 3.1.1.1.3 2.2 Prostředky topikalizační 420 // 3.1.1.1.3.2.3 Prostředky fokalizační 421 // 3.1.1.1.3.2.4 Syntaktické prostředky // funkční strukturace výpovědi 421 // 3.1.1.1.4 Pragmatický smysl výpovědi 422 // 3.1.1.1.4.1 Komunikační záměr mluvčího 422 // 3.1.1.1.4.2 Komunikační funkce a formy výpovědi 422 // 3.2 Syntax věty 423 // 3.2.1 Základní syntaktické vztahy 427 // 3.2.1.1 Syntaktická ekvivalence 427 // 3.2.1.1.1 Predikace 427 // 3.2.1.1.2 Koordinace 427 // 3.2.1.1.2.1 Koordinační poměr slučovací 428 // 3.2.1.1.2.2 Koordinační poměr vylučovací 428 // 3.2.1.1.2.3 Koordinační poměr distributivní 428 // 3.2.1.1.2.4 Koordinační poměr odporovací 429 // 3.2.1.1.2.5 Koordinační poměr příčinný/důvodový 429 // 3.2.1.1.2.6 Koordinační poměr důsledkový 429 // 3.2.1.1.2.7 Juxtaponované vsuvky 430 // 3.2.1.1.3 Adordinace 430 // 3.2.1.1.3.1 Adordinace vysvětlující 431 // 3.2.1.1.3.2 Adordinace výčtová 431 // 3.2.1.1.3.3 Adordinace zužovací 431 // 3.2.1.1.3.4 Adordinace shrnující 431 // 3.2.1.1.3.5 Adordinace opravující 432 // 3.2.1.1.3.6 Adordinace mezivětná 432 // 3.2.1.1.4 Paralelní determinace 432 // 3.2.1.1.5 Postupná determinace 4.35 // 3.2.1.2 Syntaktická subordinane 436 // 3.2.2 Syntaktická struktura věty jednoduché 437 // 3.2.2.1 Větné členy ve španělštině 437 // 3.2.2.1.1 Podmět: S 437 // 3.2.2.1.2 Přísudek 438 // 3.2.2.1.2.1 Přísudek slovesný: P 439 //
3.2.2.1.2.2 Přísudek slovesně jmenný: PVN 442 // 3.2.2.1.3 Přívlastek: CAdn 444 // 3.2.2.1.4 Předmět 445 // 3.2.2.1.4.1 Předmět přímý: OD 445 // 3.2.2.1.4.2 Předmět nepřímý: Ol 446 // 3.2.2.1.4.3 Předmět předložkový: OO 447 // 3.2.2.1.4.4 Pronominální zdvojování předmětu 449 // 3.2.2.1.5 Okolnostní určení: CC 449 // 3.2.2.1.5.1 Okolnostní určení místa: CC1 450 // 3.2.2.1.5.2 Okolnostní určení času: CCt 452 // 3.2.2.1.5.3 Okolnostní určení způsobu 4523.2.2.1.5.3.1 Okolnostní určení vlastního způsobu: CCm 453 // 3.2.2.1.5.3.2 Okolnostní určení komitativní: CCcomit 453 // 3.2.2.1.5.3.3 Okolnostní určení míry: CCcant 453 // 3.2.2.1.5.3.4 Okolnostní určení přirovnávací: CCcompar 454 // 3.2.2.1.5.3.4.1 Kategorie stupně // ze syntaktického hlediska 456 // 3.2.2.1.5.3.5 Okolnostní určení společenství: CCcompaň 459 // 3.2.2.1.5.3.6 Okolnostní určení agentu // nebo kauzátoru: CCag/CCcaus 459 // 3.2.2.1.5.3.7 Okolnostní určení nástroje // nebo prostředku: CCmedio/CCinstr 459 // 3.2.2.1.5.3.8 Okolnostní určení látky // nebo původu: CCorig/CCmat 460 // 3.2.2.1.5.3.9 Okolnostní určení zřetele: CCref 460 // 3.2.2.1.5.3.10 Okolnostní určení výsledku děje: CCres 461 // 3.2.2.1.5.3.11 Okolnostní určení náhrady a záměny: CCsust 461 // 3.2.2.1.5.4 Okolnostní určení příčinnosti 461 // 3.2.2.1.5.4.1 Okolnostní určení příčiny/důvodu: CCcausa 461 // 3.2.2.1.5.4.2 Okolnostní určení účelu: CCfin 462 // 3.2.2.1.5.4.3 Okolnostní určení podmínky: CCcond 462 // 3.2.2.1.5.4.4 Okolnostní určení přípustky: CCconces 462 // 3.2.2.1.6 Okolnostní určení adadjektivní a adadverbiální 463 // 3.2.2.1.6.1 Kritéria pro rozlišení předložkového předmětu // a okolnostního určení 463 // 3.2.2.1.7 Doplněk: CP 464 // 3.2.2.2 Polopredikační klauzule 466 //
3.3 Souvětí 470 // 3.3.1 Souvětí souřadné 471 // 3.3.2 Souvětí adordinační 476 // 3.3.3 Souvětí podřadné 477 // 3.3.3.1 Vedlejší věty 478 // 3.3.3.1.1 Vedlejší věty podmětné: OS-S 478 // 3.3.3.1.2 Vedlejší věty předmětné 482 // 3.3.3.1.2.1 Vedlejší věty předmětu přímého: OS-OD 482 // 3.3.3.1.2.2 Vedlejší věty předmětu nepřímého: OS-OI 484 // 3.3.3.1.2.3 Vedlejší věty předmětu předložkového: OS-OO 485 // 3.3.3.1.3 Vedlejší věty přívlastkové: OS-CAdn 486 // 3.3.3.1.4 Vedlejší věty okolnostní: OS-CC 494 // 3.3.3.1.4.1 Vedlejší věty okolnostní místní: OS-CC1 494 // 3.3.3.1.4.2 Vedlejší věty okolnostní časové: OS-CCt 496 // 3.3.3.1.4.3 Vedlejší věty okolnostní způsobové 499 // 3.3.3.1.4.3.1 Vedlejší věty okolnostní vlastního způsobu: OS-CCm 499 // 3.3.3.1.4.3.2 Vedlejší věty okolnostní komitativní: OS-CCcomit 501 // 3.3.3.1.4.3.3 Vedlejší věty okolnostní měrové: OS-CCcant 502 // 3.3.3.1.4.3.4 Vedlejší věty okolnostní přirovnávací: OS-CCcompar 504 // 3.3.3.1.4.3.5 Vedlejší věty okolnostní účinkové: OSS-CCconsec 509 // 3.3.3.1.4.3.6 Vedlejší věty okolnostní vyjadřující společenství: OS-CCcompaň 514 // 3.3.3.1.4.3.7 Vedlejší věty okolnostní agentu nebo kauzátoru pasivního děje: OS-CCag/caus 514 // 3.3.3.1.4.3.8 Vedlejší věty okolnostní nástroje nebo prostředku: OS-CCmedio/instr 5143.3.3.1.4.3.9 Vedlejší věty okolnostní zřetelové: OS-CCref 515 // 3.3.3.1.4.3.10 Vedlejší věty okolnostní látky nebo původu: OS-CCorig/mater 515 // 3.3.3.1.4.3.11 Vedlejší věty okolnostní // výsledku děje: OS-CCresult 515 // 3.3.3.1.4.3.12 Vedlejší věty okolnostní náhrady nebo záměny: OS-CCsust 516 // 3.3.3.1.4.4 Vedlejší věty okolnostní příčinné 516 //
3.3.3.1.4.4.1 Vedlejší věty okolnostní důvodové/příčinné: OS-CCcausa 516 // 3.3.3.1.4.4.2 Vedlejší věty okolnostní účelové: OS-CCfin 518 // 3.3.3.1.4.4.3 Vedlejší věty okolnostní podmínkové: OS-CCcond 520 // 3.3.3.1.4.4.4 Vedlejší věty okolnostní přípustkové: OS-CCconces 523 // 3.3.3.1.5 Vedlejší věty přísudkové: OS-PN 524 // 3.3.3.1.6 Vedlejší věty doplňkové: OS-CP 525 // 3.3.3.2 Problematické struktury tvořené vedlejší větou 526 // 3.3.4 Nepravé věty vedlejší 527 // 3.4 Strukturace komunikátu 529 // 3.4.1 Reč přímá 529 // 3.4.2 Reč polopřímá 529 // 3.4.3 Reč nepřímá 529 // 4. ZÁVĚRY 531 // 4.1 Závěrečné shrnutí 533 // 4.2 Restimeli 535 // 5. TECHNICKÁ PŘÍLOHA 537 // 5.1 Bibliografie 539 // 5.2 Prameny excerpcí 550 // Seznam obrázků 553 // Seznam tabulek 554 // Rejstřík 559
(OCoLC)713791108
cnb002146012

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC