Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(35.2) Půjčeno:352x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
328 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3148-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-7506-7 (online ; pdf)
Sestra
Dotisk 2012
Obsahuje bibliografii na s. 313-317 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000191616
1 Stárnutí, stáří a sociální gerontologie -- 1.1 O stárnutí, stáří a seniorech -- 1.1.1 Členění věkových kategorií v dospělosti a ve stáří -- 1.1.2 Charakteristika stárnutí a stáří -- 1.1.3 Teorie stárnutí aneb proč stárneme -- 1.1.4 Životní změny ve stáří -- 1.1.5 Aspekty stárnutí -- 1.2 Gerontologie a další obory -- 1.3 Postoje, adaptace a reakce na stáří -- 1.4 Stárnutí populace, demografický vývoj -- 2 Péče o seniory v České republice současná situace a možnosti -- 2.1 Malá retrospektiva -- 2.2 Současná situace v poskytování sociálních služeb -- 2.3 Současná situace v poskytování sociálních služeb seniorům -- 2.4 Postoj společnosti ke stáří a ageismus -- 2.4.1 Ageismus, mýty a předsudky o stáří -- 2.5 Zákonné normy v sociální oblasti -- 2.5.1 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů -- 2.5.2 Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony -- v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách -- 2.5.3 Vyhláška č. 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách -- 2.5.4 Vyhláška č. 239/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů -- 2.5.5 Listina základních práv a svobod ústavní zákon č. 2/1993 Sb -- 2.6 Ochrana práv seniorů a jiných skupin; etické
normy významné -- při poskytování sociální služby seniorům -- 2.6.1 Charakteristika vybraných dokumentů -- 2.6.2 Právní normy -- 2.6.3 Povinnosti klientů a práva pracovníků -- 2.6.4 Etické principy a normy při poskytování sociálních služeb seniorům -- 2.6.5 Charakteristika etických kodexů -- 2.7 Druhy zřizovatelů a poskytovatelů sociálních služeb -- 2.8 Financování sociálních služeb -- 2.9 Podmínky poskytování pobytových sociálních služeb -- 2.9.1 Registrace poskytovatele -- 2.9.2 Podmínky přijetí uživatele do pobytového sociálního zařízení -- 2.9.3 Možnosti přijetí a poskytování sociální služby v pobytovém sociálním zařízení pro seniory -- 2.9.4 Smlouva o poskytování sociálních služeb -- 2.9.5 Standardy kvality sociálních služeb -- 2.9.6 Vedení dokumentace o poskytování služby -- 2.10 Režim dne v pobytovém sociálním zařízení, domácí a návštěvní -- řád -- 2.10.1 Přijetí klienta do zařízení a průběh poskytování sociální služby -- 2.10.2 Domácí řád a návštěvní řád -- 2.10.3 Provozní řád v domově pro seniory a v domově -- se zvláštním režimem -- 2.11 Personální požadavky a náplň práce pracovníků v pobytových sociálních zařízeních -- 2.11.1 Sociální pracovník -- 2.11.2 Pracovník v sociálních službách -- 2.11.3 Zdravotničtí pracovníci -- 2.12 Služby poskytované v domovech pro seniory a v domovech -- se zvláštním režimem -- 2.12.1
Služby poskytované ze zákona -- 2.12.2 Další činnosti poskytované v pobytovém sociálním zařízení -- 3 Kvalita a hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb -- v pobytových zařízeních pro seniory -- 3.1 Standardy kvality sociálních služeb -- 3.1.1 Inspekce kvality sociálních služeb a dodržování standardů -- 3.2 Supervize, intervize -- 3.3 Systémy kvality -- 3.4 Benchmarking -- 3.5 Stížnosti/management stížností -- 3.6 Další možnosti a způsoby hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb -- 3.6.1 Indikátory kvality -- 3.6.2 Audity -- 3.6.3 Řízení rizik z pohledu programu kontinuálního zvyšování kvality management rizik -- 3.6.4 Zjišťování spokojenosti uživatelů služeb v pobytových sociálních zařízeních -- 4 Zjišťování potřeb uživatelů a individuální plánování průběhu sociální služby -- 4.1 Význam individuálního plánování sociální služby v pobytových sociálních zařízeních -- 4.2 Činnost pracovního týmu při individuálním plánování sociální služby -- 4.2.1 Koordinátor individuálního plánování -- 4.2.2 Klíčový pracovník -- 4.2.3 Důvěrník klienta -- 4.2.4 Moderátor -- 4.2.5 Příbuzní a jiné blízké osoby klienta -- 4.3 Potřeby a osobní cíle uživatelů -- 4.3.1 Potřeby klientů -- 4.3.2 Osobní cíle -- 4.3.3 Zjišťování individuálních potřeb klientů -- 4.4 Metody a způsoby zjišťování individuálních potřeb a osobních -- cílů
u nekomunikujících klientů -- 4.4.1 Význam komunikace a zjišťování individuálních potřeb -- u nekomunikujících klientů -- 4.4.2 Kategorie nekomunikujících klientů -- 4.4.3 Techniky a způsoby zjišťování potřeb nekomunikujících klientů -- 4.4.4 Metody zjišťování individuálních potřeb a osobních cílů vhodné pro klienty komunikující i s poruchou komunikace -- 4.5 Individuální plánování jako proces -- 4.5.1 Činnost klíčového pracovníka a pracovního týmu podle -- čtyř částí procesu individuálního plánování -- 4.5.2 Překážky a problémy při individuálním plánování sociální služby -- 4.5.3 Nejčastější chyby při individuálním plánování sociální služby -- 4.5.4 Změny osobních cílů a činností v individuálním plánování -- přehodnocení procesu poskytování sociální služby -- 4.6 Dokumentace pro individuální plán klienta -- 4.7 Význam individuálního plánování pro zařízení -- 4.8 Metody a způsoby podpory klienta -- 4.8.1 Koncept bazální stimulace -- 4.8.2 Kraniosakrální terapie -- 5 Ošetřovatelský proces u seniorů v pobytovém sociálním zařízení -- 5.1 Úvod do problematiky poskytování ošetřovatelské péče klientům -- v pobytových zařízeních -- 5.2 Význam ošetřovatelství, ošetřovatelského procesu a kvalitní ošetřovatelské praxe -- 5.3 Realizace ošetřovatelského procesu u seniorů v pobytových sociálních zařízeních a specifické odlišnosti
-- 5.3.1 Odlišnosti při sběru informací a zhodnocení/posouzení klienta -- 5.3.2 Odlišnosti při stanovení ošetřovatelských diagnóz -- 5.3.3 Odlišnosti při tvorbě ošetřovatelského plánu -- 5.3.4 Odlišnosti při realizaci ošetřovatelské péče -- 5.3.5 Odlišnosti při hodnocení efektu poskytované ošetřovatelské péče -- 5.3.6 Specifika ošetřovatelského procesu u klientů s omezenou komunikací -- 5.4 Problematika práce sestry v pobytových sociálních zařízeních -- 5.5 Přínos geriatrického ošetřovatelství pro seniory v pobytových sociálních zařízeních -- 5.6 Náročnost ošetřovatelské péče u seniorů -- 5.6.1 Zdravotní stav seniorů a jejich soběstačnost -- 5.6.2 Geriatrické syndromy -- 5.7 Přístup k seniorům při poskytování ošetřovatelské péče -- 5.8 Vedení ošetřovatelské dokumentace -- 5.8.1 Tvorba formulářů ošetřovatelské péče -- 5.8.2 Nakládání s ošetřovatelskou dokumentací po ukončení pobytu klienta -- 6 Komunikace se seniory -- 6.1 O komunikaci -- 6.1.1 Verbální a neverbální komunikace -- 6.1.2 Komunikace podle charakteru rozhovoru -- 6.2 Význam komunikace a specifické odlišnosti komunikace -- v gerontologii -- 6.2.1 Faktory ovlivňující komunikaci se seniory -- 6.2.2 Základy vedení rozhovorů se seniory -- 6.2.3 Rozhovory s klienty -- 6.2.4 Nejčastější chyby v komunikaci se seniory -- 6.2.5 Doporučení pro komunikaci sestry s klientem podle Maastrichtského anamnesticko-poradenského
inventáře -- 6.2.6 Morální a etická stránka řeči evalvace a devalvace -- 6.2.7 Pomoc druhým s emocí -- 6.3 Komunikace s problémovými skupinami klientů -- 6.4 Možnosti v komunikaci s nekomunikujícími klienty, klienty -- s poruchou řeči a vědomí, se specifickými potřebami a s demencí -- 6.4.1 Reminiscence -- 6.4.2 Validační terapie -- 6.4.3 Rezoluční terapie -- 6.4.4 Preterapie -- 6.5 Alternativní a augmentativní metody/komunikační techniky -- 6.5.1 Usnadňovaná komunikace -- 6.5.2 Různé systémy augmentativní a alternativní komunikace -- 7 Edukace v pobytových sociálních zařízeních -- 7.1 Obecně o edukaci -- 7.2 Charakteristika a význam edukace v pobytových sociálních zařízeních -- 7.3 Edukace klientů v pobytových sociálních zařízeních -- 7.4 Podmínky pro edukaci a zásady pro její realizaci -- 7.5 Postupy edukace pro jednotlivé skupiny -- 7.5.1 Edukace zájemců -- 7.5.2 Edukace klientů před přijetím do zařízení -- 7.5.3 Edukace klientů při přijetí a během pobytu v zařízení -- 7.5.4 Edukace příbuzných a jiných blízkých osob klientů -- 7.5.5 Edukace klienta při propuštění a ukončení poskytování služeb -- 7.5.6 Edukace pozůstalých po úmrtí klienta -- 7.6 Význam komunikace v edukaci -- 7.7 Vedení dokumentace o edukaci -- 8 Duchovní potřeby klientů v pobytových zařízeních -- 8.1 Definice spirituality -- 8.2 Spiritualita a senioři -- 8.3 Zjišťování, nabídka a saturace duchovních
potřeb -- 8.4 Možnosti a způsoby naplnění duchovních potřeb klientů -- 8.5 Duchovní potřeby a církve -- 8.6 Duchovní potřeby a psychologická pomoc -- 8.7 Dokumentace o poskytovaných duchovních službách -- 8.8 Význam uspokojování duchovních potřeb -- 8.9 Uspokojení duchovních potřeb klientů a individuální/ošetřovatelský plán -- 9 Týrání seniorů a restriktivní opatření -- 9.1 Charakteristika, příčiny a ovlivňující faktory týrání seniorů -- 9.2 Způsoby týrání seniorů -- 9.3 Legislativa a právní normy vztahující se k týrání seniorů -- 9.4 Restrikce/opatření omezující pohyb osob -- 9.5 Problémové chování, jeho příčiny a projevy -- 10 Uplatnění emoční inteligence při péči o seniory -- PŘÍLOHY -- Příloha 1: Etický kodex inspektorů sociálních služeb -- Příloha 2: Etický kodex sociálních pracovníků České republiky -- Příloha 3: Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester -- Příloha 4: Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů -- Příloha 5: Povinnosti pečovatele -- Literatura
(OCoLC)703550473
cnb002153666

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC