Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
392 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-3289-0 (brož.)
Podrobná uživatelská příručka
Obsahuje rejstřík
000191716
Základy práce s databází -- Microsoft Access -- Co je Microsoft Access? Kdy použít Microsoft Access? -- Stručně o databázích -- Co je to databáze? -- Základní kameny databáze Microsoft Access -- Tabulky -- Dotazy -- Formuláře -- Sestavy -- Makra -- Programové moduly -- Nástroje databáze Microsoft Access -- Import a export Výrazy -- Správa databáze -- Možnosti spuštění Microsoft Access -- Spuštění z nabídky Start Spuštění z příkazového řádku Upřesnění spuštění z příkazového řádku Zástupce databáze -- Zástupce na Panelu rychlého spuštění -- Po spuštění aplikace -- Vytvoření databáze -- Popis prostředí aplikace a orientace v něm -- Založení databáze v Microsoft Access 2010 -- Založení první databáze Práce s databází Ukončení práce s databází -- Otevření databáze Microsoft Access 2003 (a starší) ---
Otevření dřívější verze databáze s vlastními panely nástrojů Otevření dřívější verze databáze s nastavením Po spuštění Použití vlastního řádku nabídek z dřívějších verzí -- Návrh databáze -- Určení typu databáze -- Návrh tabulek -- Určení datových typů -- Definice relací -- Dotazy, formuláře a sestavy -- Další kroky návrhu -- Otázky a odpovědi -- Tabulky -- Vytvoření tabulky -- Nová tabulka -- Tabulka propojená se službou SharePoint Vytvoření tabulky a formuláře pomocí šablony -- Práce s tabulkou -- Výběr, otevření a uzavření tabulky Volba zobrazení tabulky Přejmenování a smazání tabulky Kopie tabulky -- Zobrazení datového listu -- Práce se sloupci tabulky (Pole tabulky) Vložení sloupce Název a formátování sloupců Uložení vlastního datového typu Odstranění sloupce -- Práce s řádky tabulky (Záznamy v tabulce) -- Uložení zapsaného záznamu ---
Další práce se zobrazením datového listu -- Filtrování záznamů -- Aktivace a deaktivace filtru -- Příklady výrazů ve filtrech -- Vlastnosti tabulky -- Návrhové zobrazení -- Práce s polem -- Vlastnosti datových typů -- Velikost pole Formát -- Vstupní maska Titulek -- Výchozí hodnota Ověřovací pravidlo -- Ověřovací text -- Hodnoty NULL a prázdné hodnoty Je nutno zadat Povolit nulovou délku Indexovat -- Komprese kódu Unicode Režim IME Režim sentence IME Inteligentní značky Zarovnání textu -- Datový typ versus Formát versus Vstupní maska -- Přehled datových typů -- Text -- Memo -- Číslo -- Datum a čas Měna -- Automatické číslo Ano / Ne Objekt OLE Hypertextový odkaz Příloha Vypočteno -- Průvodce vyhledáváním -- Další práce s tabulkou -- Vlastní nastavení tabulky Indexy -- Primární klíče -- Další zobrazení kontingenční tabulka a graf Otázky a odpovědi -- 3 -- Relace -- Relační databáze ---
Relace 1:1 Relace 1:N Relace M:N -- Tvorba relací -- Zobrazení tabulek Vytvoření základní relace Úprava relací Typ spojení Zobrazení relací -- Sestava relací Referenční integrita Analýza tabulky Otázky a odpovédi -- Dotazy -- Typy dotazů v aplikaci Microsoft Access -- Výběrový dotaz Vytvoření tabulky dotazem Přidávací dotaz Aktualizační dotaz Křížový dotaz Odstraňovači dotaz Dotazy typu SQL -- Vytvoření výběrového dotazu pomocí průvodce -- Jednoduchý podrobný dotaz Jednoduchý souhrnný dotaz -- Práce v návrhovém zobrazení -- Spuštění dotazu -- Zobrazení tabulek a dotazů -- Relace mezi tabulkami a dotazy -- Výběr údajů do dotazu -- Odstranění tabulek, dotazů a polí z dotazu -- Jednoduché filtrování dat -- Řazení -- Zobrazení pole ve výsledku Omezení počtu zobrazených záznamů -- Výrazy a sumarizace dat -- Tvorba souhrnů -- Tvorba výrazů -- Formát výrazů (souhrnů) -- Vlastnosti dotazu ---
Aktualizace hodnot v dotazech -- Kdy lze data aktualizovat? Vlastnost dotazu typ sady záznamů Kdy data nelze aktualizovat? -- Parametrické dotazy -- Vytvoření parametrického dotazu Nastavení parametrů dotazu -- Křížové dotazy -- Příklad křížového dotazu Vlastnosti křížového dotazu -- Akční dotazy -- Spuštění akčního dotazu Vytvoření tabulky dotazem Přidávací dotaz Aktualizační dotaz Odstraňovači dotaz -- Další použití dotazů -- Vyhledání duplicitních položek Vyhledání chybějících záznamů -- SQL dotazy -- Vytvoření SQL dotazu Příkazy jazyka SQL Poddotazy -- Otázky a odpovédi -- s -- Tvorba výrazů -- Základní pravidla tvorby výrazů -- Identifikátory -- Operátory identifikátorů -- Operátory -- Konstanty -- Hodnoty -- Funkce -- Tvůrce výrazů -- Často používané funkce -- Textové funkce -- Funkce pro datum a čas -- Ověřovací funkce -- Agregační doménové funkce -- Rozhodovací funkce ---
Ošetřování chyb -- Další funkce -- Otázky a odpovědi -- Zobrazení formuláře -- Vytvoření formuláře -- Přehledné zobrazení jednotlivých záznamů -- Rozdělený formulář -- Sloupcový formulář (Více položek) -- Kontingenční graf -- Kontingenční tabulka -- Návrh formuláře nebo vytvoření prázdného formuláře Modální dialogové okno Datový list Navigační formuláře Průvodce formulářem -- Zobrazení rozložení -- Prvky a části formuláře Formátování existujícího formuláře Umístění prvků formuláře Motivy -- Ovládací prvky formuláře Vložení existujícího pole tabulky -- Zobrazení Datový list -- Návrhové zobrazení -- Ovládací prvky -- Vybrané vlastnosti ovládacích prvků formuláře Umístění prvků formuláře -- Příklady využití ovládacích prvků -- Textové pole s výrazem -- Uzamčení pole jen pro čtení -- Pole se seznamem z hodnot tabulky -- Pole se seznamem hodnot zadaných ručně ---
Pole se seznamem jako volič záznamů -- Souhrn pomocí podformuláře -- Formulář jako dialog -- Hlavní přepínací panel -- Otázky a odpovědi -- Sestavy -- Zobrazení sestavy -- Vytvoření sestavy -- Základní sestava -- Návrh sestavy nebo prázdná sestava -- Průvodce sestavou -- Štítky -- Tvorba a úprava sestav -- Zobrazení rozložení a Návrhové zobrazení -- Prvky a části sestavy -- Seskupování v sestavách -- Příklad číslovaný seznam v sestavě -- Tisk sestav -- Vzhled stránky sestavy -- Náhled -- Tisk -- Otázky a odpovědi -- Makra -- Vytvoření makra -- Základní pravidla Stavební konstrukce makra -- Spouštění makra -- Spuštění makra v návrhovém režimu, krokování Spuštění makra z navigačního podokna Spuštění makra pomocí ovládacích prvků Makro jako obsluha události -- Datová makra makro jako obsluha události tabulky -- Tipy pro práci s makry ---
Otevření databázového objektu makrem Automatické spuštění makra po otevření databáze Spouštění maker klávesovými zkratkami Ošetření chyb v makrech Převod makra do jazyka VBA -- Popis vybraných akcí maker -- Otázky a odpovědi -- Import a export -- Možnosti importu a exportu -- Formáty pro import a export -- Import a propojení s aplikací Microsoft Excel -- Import sešitu aplikace Excel -- Připojení sešitu aplikace Excel k tabulce -- Propojení na sešit aplikace Excel -- Import a propojení s aplikací Microsoft Access -- Import z aplikace Access -- Propojení tabulek aplikace Access -- Kopírování objektů mezi databázemi aplikace Access -- Export dat -- Export dat do HTML -- Časové naplánování importu nebo exportu -- Publikování na webu služby Access Services -- Příprava databáze pro publikování Publikování databáze -- Synchronizace webové služby a databáze v Access -- Spolupráce se službou SharePoint ---
Možnosti služby SharePoint při používání Microsoft Access Možnosti spolupráce se službou SharePoint Přesun tabulek na web služby SharePoint Práce s daty na webu SharePoint -- Sběr dat z aplikace Microsoft Office -- Předpoklady pro sběr dat Obecný postup sběru dat Příklad objednávkový systém -- Hromadná korespondence v Microsoft Word -- Otázky a odpovědi -- Správa databáze -- Navigační podokno -- Správa kategorií a skupin Přiřazení objektů do skupin Odebrání zástupce ze skupiny Skrytí zástupce ve skupině -- Sdílení databáze -- Sdílení souboru databáze Výhradní režim otevření -- Současná úprava záznamů více uživateli najednou Propojení se službou SharePoint -- Rozdělení databáze -- Rozdělení databáze -- Důvody, proč rozdělovat databázi -- Jak databázi rozdělit -- Správa propojených tabulek -- Zabezpečení databáze ---
Heslo a zašifrování databáze Uzamčení souboru databáze Bezpečnost maker Digitální podpis databáze Správa uživatelů -- Komprimace a zálohování databáze -- Komprimace a oprava databáze Zálohování databáze Replikace databáze -- Otázky a odpovědi -- Přílohy -- Novinky, změny a omezení verze 2010 -- Novinky verze 2010 -- Co ve verzi 2010 zmizelo? -- Možnosti a omezení Microsoft Access 2010 -- Klávesové zkratky a srovnání nabídek 2003 a 2010 -- Vybrané klávesové zkratky -- Mapa ovládání verzí 2003 a 2010 -- Pravidla práce s databázemi -- Pravidla pro názvy databázových objektů Další pojmy pro práci s databázemi databáze Srovnání syntaxe Access SQL a ANSI-SQL -- Doplnění k datovým typům aplikace Access -- Datový typ Příloha Konverze datových typů -- Nastavení a možnosti spouštění Microsoft Access -- Nastavení aplikace Microsoft Access Možnosti spouštění aplikace Microsoft Access ---
Vzorová databáze a přehled šablon -- Tabulky v příkladu databáze knihovny -- Přehled šablon databází se schématy jejich tabulek a relací

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC