Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Příručka
1. vyd.
Brno : Computer Press, 2008
x, 508 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-251-1766-8 (váz.)
Business books
Praxe manažera
němčina
Přeloženo z němčiny
Obálkový podnázev: problémy kvality a jejich odstraňování, zlepšování podnikových výsledků, zavádění a praktická realizace
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000191721
KAPITOLA A Předpoklady a oblasti využití Six Sigma -- Zvyšování hodnoty podniku pomoci kvality -- na úrovni nulových defektu jako strategický cíl: Přehled a klasifikace přínosů -- 1 ODLIŠNOST OD KONKURENCE DÍKY VÝHODÁM V KVALITĚ, ČASE, NÁKLADECH A INOVACÍCH -- 2 ROZŠÍŘENÍ A POŽADAVKY NA ZAVEDENÍ SIX SIGMA -- 3 CÍLE A KONCEPCE KNIHY -- 4 LITERATURA -- Urychlení rozšíření Six Sigma v Evropě díky Evropskému Six Sigma klubu (ESSC) -- 1 SIX SIGMA METODY PROSAZENÍ V USA A EVROPĚ -- 2 STRUKTURA, CÍLE A POSTUPY ESSC -- 3 ESSC JAKO HNACÍ SÍLA SIX SIGMA V EVROPĚ -- Six Sigma jako projektový management pro -- vyšší spokojenost zákazníka -- a lepší výsledky podniku -- 1 FILOZOFIE A KONCEPCE SIX SIGMA -- 2 MĚRNÉ VELIČINY A UKAZATELE PRO SIGMA-Ú ROVEŇ -- 2.1 Počet a míra neshod -- 2.2 Index způsobilosti a kritický index způsobilosti -- 2.3 Stanovení výnosu -- 2.4 Výpočet chyb při měření ---
3 UVEDENÍ PROJEKTŮ SIX SIGMA DO PRAXE -- 3.1 Výběr projektu a jeho řízení -- 3.2 Six Sigma organizace a proces -- 4 ÚČINKY A VÝSLEDKY SIX SIGMA -- 5 SEDM MÝTŮ O SIX SIGMA -- 6 LITERATURA -- 1 DŮVODY A CÍLE DESIGN FOR SIX SIGMA (DFSS) -- 2 POSTUPY V PROCESU VÝVOJE DMADV -- 3 ZJIŠTĚNÍ POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ VOC -- 4 REALIZACE POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKŮ POMOCÍ QFD -- 5 INTEGROVANÉ ZAPOJENÍ METOD S CONJOINT ANALYSE A TARGET COSTING -- 6 ROBUSTNÍ VÝROBKY A ZAMEZENÍ CHYBÁM POMOCÍ FMEA -- 7 RIZIKOVÝ MANAGEMENT K VYMEZENÍ RIZIKA -- 8 ÚSPORA ČASU A NÁKLADŮ POMOCÍ DOE -- 9 TVŮRČÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ POMOCÍ TRIZ -- 9.1 Požadavky na inovační řešení problémů v rámci projektů Six Sigma -- 9.2 Vznik, filozofie a obsah TRIZ Co je TRIZ? -- 9.3 Koncepce, postupy a moduly „vynalézavého řešení problémů" Jak se využívá? -- 9.4 ARIZ jako inovační cyklus TRIZ Jaké jsou jeho fáze? ---
9.5 TRIZ jako integrální součást DMADV projektů Jak probíhá propojení? -- 9.6 Šance a rizika využití TRIZ v podnikovém Six Sigma Jaké účinky a bariéry má TRIZ? -- 10 DOSAŽITELNÉ ÚČINKY POMOCÍ DESIGN FOR SIX SIGMA -- 11 LITERATURA -- 1 ZVLÁŠTNOSTI VE SLUŽBÁCH A SERVISU -- 2 POŽADAVKY NA SIX SIGMA VE SLUŽBÁCH A SERVISU -- 3 PŘÍKLADY SIX SIGMA VE SLUŽBÁCH A SERVISU -- 4 LITERATURA -- Statistické požadavky konceptu Six Sigma ÚVOD -- 2 ZÁKLADNÍ SOUBOR A NÁHODNÝ VÝBĚR -- 3 SIX SIGMA A STATISTIKA -- 4 MODEL NORMÁLNÍHO ROZDĚLENÍ -- 5 INDEXY ZPŮSOBILOSTI PROCESU -- 5.1 Odhad Cp, Cpk a Cpm -- 5.2 Odhad Cp, Cpk a Cpm -- 6 PŘÍKLAD POUŽITÍ -- 7 LITERATURA -- Proces zavádění Six Sigma -- 1 SEDM KROKŮ K ZAVEDENÍ SIX SIGMA -- 2 ZAPOJENÍ VEDENÍ PODNIKU A ZÁVAZEK VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ -- 3 VYTVOŘENÍ SIX SIGMA ORGANIZACE A ZÍSKÁVÁNÍ/VÝBĚR AKTÉRŮ -- 4 KVALIFIKOVÁNÍ SIX SIGMA AKTÉRŮ -- 5 VÝBĚR VHODNÝCH SIX SIGMA PROJEKTŮ ---
6 ŘÍZENÍ PROJEKTU A VYTVOŘENÍ KNOWLEDGE MANAGEMENTU -- 7 ANALÝZA PŘÍMÝCH A NEPŘÍMÝCH VÝSLEDNÝCH ÚČINKŮ -- 8 LITERATURA -- Rozdělení rolí v rámci Six Sigma organizace u GE Capital -- 1 PŘEDSTAVENÍ SIX SIGMA ORGANIZACE U GE CAPITAL -- 2 ZVLÁŠTNOSTI SIX SIGMA PROGRAMU -- 3 OBLASTI ÚKOLŮ VYBRANÝCH PRACOVNÍKŮ -- 4 SIX SIGMA POŽADAVKY NA QUALITY TEAM -- 5 ŠANCE A RIZIKA SIX SIGMA ORGANIZACE -- 6 ROZDĚLENÍ ROLÍ JAKO FAKTOR ÚSPĚCHU SIX SIGMA -- Koncepce a realizace Six Sigma tréninku ve vícestupňovém procesu zavádění 1 POŽADAVKY NA SIX SIGMA TRÉNINK A PROJEKTY PODLE SPECIFIK JEDNOTLIVÝCH ROLÍ -- 2 MODULÁRNÍ ŠKOLÍCÍ KONCEPT NA ZÁKLADĚ CYKLU DMAIC -- 3 MODEL ANALÝZY PRO HODNOCENÍ SIX SIGMA TRÉNINKU A PROJEKTŮ -- 4 ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI A ZKRACOVÁNÍ ZAVÁDĚCÍHO PROCESU POMOCÍ E-LEARNINGU -- 5 LITERATURA -- Trénink kvality top+ vedoucích pracovníků -- a Six Sigma u Siemens Power Generation ---
1 ZLEPŠOVACÍ PROGRAM TOP+ SPOLEČNOSTI SIEMENS -- 2 VÝCHOZÍ SITUACE V OBLASTI POWER GENERATION -- 3 IMPLEMENTACE KVALITY TOP+ -- 4 KONCEPCE TRÉNINKU BUSINESS EXCELLENCE LEADERSHIP -- 5 PRAKTICKÉ PROVÁDĚNÍ TRÉNINKU VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ -- 6 ZKUŠENOSTI A VÝSLEDKY -- Požadavky na podnikovou kulturu při zavádění Six Sigma -- 1 POTŘEBA ZMĚNIT PODNIKOVOU KULTURU PRO SIX SIGMA -- 2 NÁPLŇ PODNIKOVÉ KULTURY VHODNÉ PRO SIX SIGMA -- 3 STUPNĚ ZRALOSTI PODNIKOVÉ KULTURY PRO SIX SIGMA -- 4 POUŽITÍ MĚŘÍCÍCH NÁSTROJŮ PRO KULTURU SIX SIGMA -- 5 LITERATURA -- Evropské způsoby implementace Six Sigma Posuzování z hlediska jednotlivých kultur -- 1 RÁMCOVÉ KULTURNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY V EVROPĚ -- 2 PRAKTICKÉ PŘÍKLADY IMPLEMENTACE SIX SIGMA -- 2.1 Siemens Radikální zlepšování obchodů -- 2.2 Ericsson Six Sigma jako hnací síla individuálních změn -- 2.3 Johnson & Johnson Six Sigma jako element Process Excellence ---
2.4 General Electric Změny stylu vedení pomocí Six Sigma -- 3 PRŮBĚH PROJEKTU V RŮZNÝCH KULTURNÍCH PROSTŘEDÍCH -- Implementace Six Sigma u VA TECH ELIN v souladu s PNZ 1 OD PODNIKOVÉHO ZLEPŠOVATELSTVÍ K SIX SIGMA STUPNĚ ŘÍZENÍ JAKOSTI U ETG -- 2 ZAVÁDĚNÍ SIX SIGMA VE SKUPINĚ VA TECH ELIN POŽADAVKY, REALIZAČNÍ STRATEGIE A FAKTORY ÚSPĚCHU -- 3 ZVLÁŠTNOSTI SIX SIGMA PROJEKTŮ A HARMONIZACE S ČINNOSTMI PNZ -- 4 SHRNUTÍ A PROGNÓZA -- Six Sigma ve spojení s ISO 9000:2000 -- 1 POTŘEBA ZÁKLADNÍ REVIZE ISO 9000:2000 -- 2 ISO 9000:2000 PRO CERTIFIKOVANOU PROCESNÍ A VÝROBNÍ KVALITU -- 3 POROVNÁNÍ A KOMBINACE SIX SIGMA A ISO 9000:2000 -- 3.1 Srovnávací analýza silných a slabých stránek Six Sigma a ISO -- 3.2 Tři způsoby propojení Six Sigma a ISO 9000:2000 -- 4 SIX SIGMA A ISO 9000:2000 V PRAXI -- 4.1 Integrovaný systém řízení kvality společnosti Telefónica -- 4.2 Hodnotově orientovaná filozofie Six Sigma u ITT Industries -- 5 LITERATURA ---
Integrace Six Sigma a ISO 9000 na příkladu společnosti GECITS Austria -- 1 FILOZOFIE A KONCEPTY KVALITY -- 2 ŘÍZENÍ KVALITY U GECITS AUSTRIA -- 3 OPĚRNÉ SLOUPY KONCEPTŮ ISO 9000 A SIX SIGMA -- 3.1 Vývoj a stavba ISO 9000:2000 -- 3.2 Vznik a obsah Six Sigma u GE -- 4 SYNERGIE MEZI ISO 9000 A SIX SIGMA -- 4.1 Splnění QM požadavků -- 4.2 Synergie na příkladu ISO/CD2 9001:2000 -- 5 SPOLEČNÉ FAKTORY ÚSPĚCHU ISO A SIX SIGMA -- 6 LITERATURA -- Six Sigma, Balanced Score Card a EFQM Model ve vzájemném propojení účinků 1 ZÁKLAD A HNACÍ MECHANISMUS REALIZACE SIX SIGMA -- 2 TĚSNÉ PROPOJENÍ TŘÍ KONCEPTŮ -- 3 PŘÍKLADY POUŽITÍ MANAGEMENTU STÍŽNOSTÍ -- 4 POMOCÍ SIX SIGMA RYCHLEJI K ÚSPĚCHU -- 5 LITERATURA Six Sigma v procesu Business Excellence Hodnotově zaměřené vedení společnosti Siemens, s využitím Balanced Scorecard EFQM a Six Sigma 1 MOTIVACE HODNOTOVĚ ZAMĚŘENÉHO VEDENÍ PODNIKU -- 2 INTEGRACE EFQM, BALANCED SCORE CARD A SIX SIGMA ---
3 SIX SIGMA ROLL-OUT JAKO FAKTOR ÚSPĚCHU -- 4 SHRNUTÍ -- 5 LITERATURA -- KAPITOLA C Realizace a úspěchy Six Sigma -- Six Sigma The Way We Run Our Business Zkušenosti GE CompuNet s realizací 1 POCHOPENÍ A DEFINICE SIX SIGMA U GE COMPUNET -- 2 PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO ZAVÁDĚNÍ SIX SIGMA -- 3 TŘÍFÁZOVÝ MODEL IMPLEMENTACE -- 4 DO´S AND DONT´S ZKUŠENOSTI ZE ŠKOLENÍ MANAGEMENTU -- 5 ZMĚNA PODNIKOVÉ STRUKTURY PROSTŘEDNICTVÍM SIX SIGMA -- Zavádění Six Sigma v chemickém průmyslu: -- Zkušenosti, srovnání Amerika Evropa, možnosti využití 1 VÝCHOZÍ SITUACE V CHEMICKÉM PODNIKU -- 2 OSOBNÍ ZKUŠENOSTI SE ZAVÁDĚNÍM -- 3 AMERIKA VERSUS EVROPA: POROVNÁNÍ SIX SIGMA -- 4 MOŽNOSTI VYUŽITÍ SIX SIGMA V CHEMICKÝCH PROCESECH -- 5 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD: SNIŽOVÁNÍ VARIABILITY DOBY DÁVKOVÁNÍ -- 6 PODNĚTY PRO POUŽÍVÁNÍ SIX SIGMA V EVROPĚ -- 7 LITERATURA -- Consumer Driven 6-Sigma u společnosti Ford Motor Company ---
1 VÝCHOZÍ SITUACE A STANOVENÍ CÍLŮ -- 2 IDENTIFIKACE RELEVANTNÍCH PROJEKTŮ -- 3 PODPORA ZE STRANY MANAGEMENTU -- 4 REALIZAČNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA -- 5 PROFIL BLACK BELTA U FORDA -- 6 SHRNUTÍ A VYHLÍDKY -- Six Sigma v bankách a pojišťovnách 1 VÝCHOZÍ SITUACE V OBLASTI FINANČNÍCH SLUŽEB -- 2 VÝCHOZÍ BODY PRO PROJEKTY SIX SIGMA A DOSAVADNÍ UŽIVATELÉ V OBLASTI BANKOVNICTVÍ -- 3 DOSAŽENÉ ÚČINKY A VÝSLEDKY -- 4 PŘÍKLAD SIX SIGMA PROJEKTU V POJIŠTĚNÍ -- 5 PŘEDPOKLADY PRO POUŽITÍ SIX SIGMA -- 6 LITERATURA -- Pětifázový proces zavádění Six Sigma u Viterra Energy Services jako podniku služeb 1 VÝCHOZÍ SITUACE PODNIKU SLUŽEB -- 2 IMPLEMENTAČNÍ PROCES V PĚTI FÁZÍCH -- 3 KRITICKÉ POSOUZENÍ KLÍČOVÝCH FAKTORŮ -- 4 SHRNUTÍ A VYHLÍDKY -- 5 LITERATURA -- Odvození Six Sigma projektů z podnikových cílů 1 VÝVOJ PROCESU VÝBĚRU PROJEKTŮ -- 2 ODVOZENÍ SIX SIGMA PROJEKTŮ ZE STRATEGICKÝCH PODNIKOVÝCH CÍLŮ ---
3 OHODNOCENÍ POTENCIÁLNÍCH PROJEKTŮ -- 4 STANOVENÍ PRIORITNÍCH PROJEKTŮ -- 5 DETAILNÍ ROZPIS PROJEKTOVÝCH ZADÁNÍ -- 6 REVIZE PROJEKTU -- Proces výběru projektů Klíčový faktor Six Sigma programu u Norgren-Herion -- 1 PŘÍPRAVA SIX SIGMA INICIATIVY U NORGREN-HERION -- 2 PRAGMATICKÝ VÝBĚR PROJEKTU VE FÁZI ZAVÁDĚNÍ -- 3 MODEL ÚROVNÍ PROJEKTU PRO KLASIFIKACI PROJEKTU -- 4 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A PROCES VÝBĚRU TOP-DOWN -- Six Sigma ve vývoji výrobků společnost* -- Motorola -- 1 ŘÍZENÍ KVALITY V PODNIKU -- 2 SOUVISLOST MEZI VÝROBNÍMI CHYBAMI A SPOKOJENOSTÍ ZÁKAZNÍKA -- 3 ŘÍZENÍ PROCESU ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VÝVOJI -- 4 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD POUŽITÍ M-GATES -- 5 SHRNUTÍ -- Pozitivní zkušenosti se zaváděním Six Sigma a realizací projektu u společnosti Whirlpool Europe -- 1 PĚTILETÉ SIX SIGMA AKTIVITY SPOLEČNOSTI WHIRLPOOL EUROPE -- 2 VÝBĚR A TRÉNINK SIX SIGMA KANDIDÁTŮ -- 3 KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU PROJEKTU SIX SIGMA ---
4 PŘÍKLAD PROJEKTU ÚSPĚŠNÉHO POUŽITÍ DMAIC -- Best Practice při Six Sigma ve středně velkém podniku -- 1 POJETÍ SIX SIGMA U PVT -- 2 PŘÍSTUP K IMPLEMENTACI -- 3 VZDĚLÁVÁNÍ GREEN A BLACK BELTŮ -- 4 ORGANIZACE A PRŮBĚH S

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC