Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Legislativa
1. vyd.
Praha : C.H. Beck, 2009
2 sv. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-107-9 (váz.)
Velké komentáře
Z technických důvodů vydáno ve 2 sv.
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
I. § 1-200za. xx, 1579 s. // II. § 201-376. xviii s., s. 1581-3343
000192595
Jednotlivé části a ustanovení komentáře zpracovali // Seznam použitých zkratek // Občanský soudní řád I komentář (§ l-200za) // Část první. Obecná ustanovení // Hlava první. Základní ustanovení (§ 1 až 6) // Hlava druhá. Soudy (§ 7 až 17a) // Hlava třetí. Účast na řízení (§ 18 až 35a) // Hlava čtvrtá. Úkony soudu a účastníků (§ 36 až 58) // Část druhá. Činnost soudu před zahájením řízení // Hlava první. Předběžná řízení (§ 67 až 73) // Hlava druhá. Předběžná opatření a zajištění důkazu (§ 74 až 78g) // Část třetí. Řízení v prvním stupni // Hlava první. Průběh řízení (§ 79 až 119a) // Hlava druhá. Dokazování (§ 120 až 136) // Hlava třetí. Náklady řízení (§ 137 až 151a) // Hlava čtvrtá. Rozhodnutí (§ 152 až 175) // Hlava pátá. Zvláštní ustanovení (§ 175a až 200za) // Věcný rejstřík // Občanský soudní řád II komentář (§ 201-376) // Část čtvrtá. Opravné prostředky // Hlava první. Odvolání (§ 201 až 226) // Hlava druhá. Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost (§ 228 až 235i) // Hlava třetí. Dovolání (§ 236 až 243d) // Část pátá. Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem // Hlava první. Obecná ustanovení (§ 244 a 245) // Hlava druhá. Podání žaloby (§ 246 až 248) // Hlava třetí. Řízení o žalobě (§ 249 až 250f) // Hlava čtvrtá. Rozhodnutí o žalobě (§ 250g až 2501) // Část šestá. Výkon rozhodnutí // Hlava první. Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí (§ 251 až 275) // Hlava druhá. Srážky ze mzdy (§ 276 až 302) // Hlava třetí. Přikázání pohledávky (§ 303 až 320a) // Hlava čtvrtá. Příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu (§ 320b až 320h) // Hlava pátá. Prodej movitých věcí a nemovitostí (§ 321 až 338a) //
Hlava šestá. Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech (§ 338b až 338e) // Hlava sedmá. Prodej podniku (§ 338f až 338zr) // Hlava osmá. Uspokojení práv na nepeněžité plnění (§ 339 až 351a) // Část sedmá. Jiná činnost soudu (§ 352) // Část osmá. Závěrečná ustanovení (§ 355 až 376) // Přechodná a závěrečná ustanovení k novelám občanského soudního řádu: // ČI. III zákona č. 519/1991 Sb. ve znění zákona č. 24/1993 Sb // ČI. II zákona č. 263/1992 Sb // ČI. III zákona č. 24/1993 Sb // ČI. II zákona č. 171/1993 Sb // ČI. II zákona č. 238/1995 Sb // Část dvanáctá, hlava první zákona č. 30/2000 Sb // ČI. IV bod 2 zákona č. 317/2001 Sb // Část dvacátápátá, čl. XXV. zákona č. 151/2002 Sb // ČI. III zákona č. 120/2004 Sb // Čl. V zákona č. 555/2004 Sb // Čl. II zákona č. 59/2005 Sb // Čl. V zákona č. 216/2005 Sb // Část třetí, čl. VI zákona č. 79/2006 Sb // Část druhá, čl. IV zákona č. 113/2006 Sb // Část první, čl. II zákona č. 295/2008 Sb // Část první čl. II zákona č. 7/2009 Sb. ve znění Čl. II zákona č. 218/2009 Sb // Čl. VIII zákona č. 286/2009 Sb // Související předpisy: // Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášek č. 584/1992 Sb., č. 194/1993 Sb., č. 246/1995 Sb., č. 278/1996 Sb., č. 234/1997 Sb., č. 482/2000 Sb., č. 104/2002 Sb., č. 268/2003 Sb., č. 202/2007 Sb., č. 315/2007 Sb. a č. 168/2009 Sb. (výňatek) // Vyhláška č. 483/2000 Sb., kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnout do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen // Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů //
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákonů č. 271/1992 Sb„ // č. 273/1994 Sb., č. 36/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 160/1995 Sb., // č. 151/1997 Sb., č. 209/1997 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 155/2000 Sb., č. 241/2000 Sb., č. 255/2000 Sb., č. 451/2001 Sb., // č. 151/2002 Sb., č. 192/2003 Sb., č. 555/2004 Sb., č. 628/2004 Sb., // č. 357/2005 Sb., č. 72/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., // č. 159/2006 Sb., č. 189/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 216/2008 Sb., // č. 123/2008 Sb., č. 7/2009 Sb. a č. 217/2009 Sb // Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášek č. 49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a č. 277/2006 Sb // Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášek // č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č. 68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb // a č. 276/2006 Sb // Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášek č. 42/2002 Sb., č. 403/2005 Sb., č. 399/2006 Sb // ač. 167/2009 Sb // Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně // probíhajících výkonů rozhodnutí //
Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) // Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů // Evropské mezinárodní právo procesní Obecná část // I. Úvod // II. Vývoj právní úpravy v oblasti justiční spolupráce v civilních věcech // III. Právní základ předpisů z oblasti justiční spolupráce // IV. Obecná pravidla aplikace nařízení z oblasti justiční spolupráce // V. Vztah nařízení z oblasti justiční spolupráce v civilních věcech // a mezinárodních smluv // VI. Obecná pravidla interpretace nařízení Evropského společenství // VII. Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti // Zvláštní část // A. Nařízení Brusel I Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských // a obchodních věcech // B. Nařízení Brusel Ha Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. 11. 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti // a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 // C. Evropský exekuční titul pro nesporné nároky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 ze dne 21. 4. 2004, kterým se zavádí evropský exekuční titul pro nesporné nároky // D. Evropský platební rozkaz Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. 12. 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu //
E. Evropské řízení o drobných nárocích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11. 7. 2007, kterým se zavádí evropské řízení o drobných nárocích // F. Nařízení o doručování Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. 11. 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 // G. Nařízení o dokazování Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. 5. 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech // H. Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. 6. 1971, // kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny // I. Zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie, ve znění zákona č. 165/2006 Sb // J Vyhláška č. 279/2006 Sb., kterou se vydávají vzor žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie a vzor pro předávání žádosti o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC