Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Romány
1. vyd. v nakl. Levné knihy KMa
Praha : Levné knihy KMa, 2005
773 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7309-190-9 (brož.)
Edice světových autorů
španělština
000192968
OBSAH // « // Cervantes a jeho Don Quijote (Václav Černý)...7 // ČÁST PRVNÍ // Vévodovi de Béjar... 27 // Předmluva...29 // Kapitola I-, jež líčí stav a působení slavného rytíře // dona Qui jota de la Mancha...35 // Kapitola II. jednající o tom, jak poprvé důmyslný // don Quijote opustil domov...39 // Kapitola III., kde se vypravuje, jakým půvabným způsobem byl // don Quijote pasován na rytíře...44 // Kapitola IV. o tom, co se stalo našemu rytíři, // když opustil hospodu... 49 // Kapitola V., kde se pokračuje v líčení nehod našeho rytíře . . ..54 // . o vtipné velké přeh lídce, již fa rář a holič v knihovně našeho důmyslného lytíře...58 // Kapitola VII. o druhé výpravě zdatného našeho // rytíře dona Quijota de la Mancha...63 // Kapitola Vili, o úspěchu dona Quijota v hrozném // a neslýchaném dobrodružství s větrnými mlýny // a o jiných příhodách, hodných blahé pa měti...67 // Kapitola IX., kde se vylíčí konec strašného boje, // kteiý svedli statný Biskajec a odvážný Ma n chán...73 // « // i // Kapitola X. o vtipném rozmlouvání dona Qiiijota • // se Sancho Panzou, jeho zbrojnošem... 77 // Kapitola XI. o tom, co se donu Quijotovi stalo ? pastýřů koz...81 // Kapitola XII. o tom, co vyprávěl pastýř // společníkům dona Quijota...87 // Kapitola XIII., kde se končí příběh pastýřky // Marcely i jiné příhody...92 // Kapitola XIV., kde se uvádějí zoufale’ verše mrtvého
// pastýře i jiné nečekané příhody...99 // Kapitola XV. o nehodě, jez potkala dona Quijota, // když cestou natrefil několik yangueských surovců...107 // Kapitola XVI. o tom, co potkalo důmyslného rytíře // v hospodě, jiz měl za hrad...112 // Kapitola XVII., kde se pokračuje v nesčetných svízelích statečného // dona Quijota a dobrého zbrojnoše Sancha Panzy v hospodě, // kterou na své neštěstí don Quijote měl za hrad...118 // Kapitola XVIII., kde se líčí rozmluva Sancha Panzy s jeho pánem donem Quijotem i jiná dobrodružství, hodná vypravování...124 // Kapitola XIX. o bystrých hovorech Sancha s pánem, o příhodě s mrtvým a jiných slavných příbězích . . . . // Kapitola XX. o nevídaném a neslýchaném dobrodružství, // jehož žádný slavný rytíř na světě nepodnikl s menším nebezpečím // než statečný don Quijote de la Mancha...138 // Kapitola Wl., jež jedná o skvostném dobrodružství, v němž dobyto slavné přílby Mambrinovy, // a o jiných příhodách našeho nepřemožitelného rytíře...147 // Kapitola XXII. o tom, jak don Quijote opatřil svobodu mnoha ubožákům, které násilně vedli, kam se jim nechtělo // 155 // Kapitola LXXI. o tom, co potkalo dona Quijota // a jeho zbrojnoše Sancha cestou domů ...756 // Kapitola LXXII. o lom, jak don Quijote // a Sancho dojeli do své vsi...760 // Kapitola LXXIII. o znameních, jez spatní don Quijotepn vstupu do své vsi, a jiný c // ozdobnosti a pravdepodobnosti...764
// Kapitola LXXrV. o onemocnění dona Quijota, // jeho závěti a smrti...768 // * // Kapitola XXIII. o příhodě, jei potkala slavného dona Quijota v Sieve Morene a jez je z nejzvláštnějších // dobrodružství této pravdivé historie ...163 // Kapitola XXIV., // kde se pokračuje v dobrodružství v Siere Morené...172 // Kapitola XXV., jednající o tom, co podivuhodného potkalo statečného rytíře z Manchy v Sieře Mořeně, a o tom, // jak napodobil pokání Beltenebrosovo...179 // Kapitola XXVI., kde se dále líčí, jakých kousků se don Quijote z lásky dopouštěl v Sieře Mořeně...191 // Kapitola XXVII. o tom, jak uskutečnili farář a holič svůj úmysl, a o jiných věcech, hodných, // aby o nich tato velká histone vypravovala... 197 // . • í * • - ’ \ . i ’ ? ’ ’ ? ’. ?.’| v ; i •.« // Kapitola XXVIII., líčí nové a příjemné dobrodružství, // které potkalo faráře a holiče v horách ...209 // Kapitola XXIX., jež jedná o vtipné lsti a způsobu, jakými byl náš zamilovaný rytíř odlákán od překrulého pokání, jež si byl uložil.219 // Kapitola XXX., jež pojednává o moudrosti krásné Dorotey a jiných příjemných a zábavných věcech...227 // Kapitola XXXI. o půvabné rozmluvě dona Quijota // se zbrojnošem Sanchem Panzou a příhodách jiných...234 // Kapitola XXXII., která jedná o příhodách dona Quijota a celé družiny v hospodě ...240 // Kapitola XXXIII., v níž se vypráví povídka // o nevhodně
zvědavém...245 // Kapitola XXXIV., v níž se pokračuje v povídce o nevhodné zvědavosti ... // 259 // Kapitola XXXV. o zápase statečného a odvážného dona Quijota s několika mechy vína a konec historie o nevhodné zvédavém . . // 272 // Kapitola XXXVI., vyprávějící jiné nezvyklé události, // které se v hospodě přihodily ...278 // Kapitola XXXVII. o slavné princezně Mi comi coně a mnohých jiných veselých příbězích ...284 // Kapitola XXXVIII. o zajímavé řeči dona Quijota // o válečnictví a umění ... 291 // a // Kapitola XXXIX., v níž otrok líčí svůj život a příhody...294 // Kapitola XL., jčž obsahuje další vyprávění otrokovo ...299 // Kapitola XLI. o dalších příhodách otrokových ‘...308 // Kapitola XLII. o dalších příhodách v hospodě // a o jiných dů ležitých událostech...320 // Kapitola XLIII. o roztomilém příběhu mezkaře a jiných divných událostech, které se v hospodě sběhly ...325 // Kapitola XLIV. o dalších neslýchaných příhodách v hospodě...332 // Kapitola XLV. o pochybách týkajících se Mambrinovy helmy // a soumarského sedla; vypravují se také jiné příběhy // pravdivě, jak se udály...338 // Kapitola XLVI. o znamenitém dobrodružství biřiců a o velké zuřivosti našeho zábavného rytíře dona Quijota...343 // Kapitola XLVII. o podivném začarování dona Quijota a jiných zajímavých příhodách ...348 // Kapitola XLVIII. o jiných názorech kanovníkových,
týkajících se rytířských knih, a o věcech dalších, jeho rozumu hodných ...354 // % // Kapitola XLI X., kde beží o moudrý rozhovor Sancha Panzy s jeho pánem ... // 359 // Kapitola L. o vtipném sporu dona Quijota s kanovníkem // a jiných událostech ...364 // Kapitola LI. o vyprávění pastevcově průvodcům , // dona Quijota ...’...368 // Kapitola LIL o při dona Quijota s pastevcem a o neslýchaném dobrodružství s kajícníky, // které šťastně dopadlo, ač se velice unavil ...371 // ČÁST DRUHÁ // • - . V . 1 // Věnování hraběti de Lemos...381 // Předmluva...383 // Kapitola I., jak farář a holič rozmlouvali s donem Quijotem o jeho nemoci... . 387 // Kapitola IL, ve které se vypráví o pozoruhodném sporu // Sancha Panzy s neteří a hospodyní dona Quijota a o jiných . // zajímavých událostech...395 // Kapitola III., v níz se vypravuje o směšném uvazování // dona Quijota, Sancha Panzy a bakaláře Šansona Carrasca ...399 // Kapitola IV., ve které Sancho Panza odpovídá na pochybnosti // a dotazy Šansona Carrasca a kde se vypráví o různých // událostech, zasluhujících, aby se o nich mluvilo a vědělo...405 // Kapitola V., ve které je zaznamenána vtipná a půvabná rozmluva Sancha Panzy s jeho zenou Terezou // a jiné události hodné zapamatování...409 // Kapitola VI., vyprávějící o příhodě dona Quijota, jeho neteře a hospodyně, jedna z nej hlavnějších kapitol celého vyprávění. // 414 // Kapitola
VIL, ve které se vypráví o rozmluvě mezi donem Quijotem // a jeho zbrojnošem a razné jiné znamenité události...418 // Kapitola VIII., vyprávějící příhody dona Quijota při návštěvě ? paní Dulciney z Tobosa...423 // Kapitola IX., ve které se vypravuje, čeho se v ní dovíme...428 // Kapitola X., která vypráví, jakou lstí začaroval Sancho paní Dulcinea, a jiné události směšné i pravdivé...431 // Kapitola XI., o podivném dobrodružství dona Quijota ? vozu Dvořanů smrti...437 // Kapitola XII., vyprávějící o zajímavé příhodě odvážného dona Quijota se statečným rytířem Zrcadlovým... // Kapitola XIII., pokračující o dobrodružství Lesního rytíře a rozumné, nové a milé rozmluvě zbrojnošů ... // 441 // 446 // Kapitola XIV., pokračující v líčení dobrodružství Lesního rytíře ... 450 // Kapitola XV., objasňující původ Zrcadlového rytíře a jeho zbrojnoše...457 // Kapitola XVI. o příhodě dona Quijota // s rozumným rytířem z Manche...459 // Kapitola XVII., líčí nejzazší mez, k níž došla a mohla dojiti // neslýchaná statečnost dona Quijota v dobrodružství se lvy, // které mělo šťastný konec...465 // Kapitola XVlll.yjak se dařilo donu Quijotovi // v domě rytíře Zeleného pláště a jiné nezvyklé věci...472 // Kapitola XIX. o příběhu zamilovaného pastýře a o jiných opravdu pěkných příhodách // 479 // Kapitola XX., kde se vypráví o svatbě bohatého Camacha a o příběhy
chudého Basilia...484 // Kapitola XXL, líčící dále svatbu Camachovu // a jiné výborné události...491 // Kapitola XXII., kde se líčí nádherné dobrodružství v jeskyni Montesínově uprostred Manche, které odvážný • // don Quijote de la Mancha se zdarem ukončil...496 // Kapitola XXIII. o neuvěřitelných věcech, které výborný don Quijote spatřil v hluboké propasti Montesínově a jei pro svou nemožnost a úzasnost uvádějí v podezření z nepravdivosti tuto kapitolu ...501 // Kapitola XXIV,, vyprávějící tisíc hloupostí stejně nepatrných jako nutných k pochopení této znamenité historie...508 // Kapitola XXV., kde se vypráví o dobrodružství s hýkáním, o půvabnosti loutkářové a skvělých výpovědech věštící opice...513 // Kapitola XXVI., pokračující v půvabném dobrodružství loutkářové a vypravující jiné opravdu zajímavé věci...519 // Kapitola XXVII., kde se vypráví, kdo byl mistr Pedro a jeho opice // a jaká nehoda stihla dona Quijota v hýkavém dobrodružství, // které neskončilo, jak by si byl přál a jak myslil...525 // Kapitola XXVIII., o kteréBenengeli tvrdí, že věci v ní // obsažené pozná, kdo ji přečte, jestliže ji přečte pozorně...530 // Kapitola XXIX., líčící slavné dobrodružství začarovaného člunu . . . 534 // Kapitola XXX. o příhodě dona Quijota ? půvabné lovkyně...539 // Kapitola XXXI. o mnohých významných věcech ...543 // # // Kapitola XXXII., zaznamenávající
odpověď dona Quijota // kazateli a jiné vážné a veselé příběhy ...549 // I // I // Kapitola XXXIII. o vtipném rozhovoru vévodkyně a jejích dívek se Sanchem Panzou, hodném, // abychom si jej pfečtli a zapamatovali...559 // Kapitola XXXIV., která vypráví způsob, jak by bylo možno // osvoboditi začarovanou Dulcineu z Tobosa, což je jedna // z nejkrásnějších příhod celé his tone...564 // Kapitola XXXV.-, co dalšího se don Quijote dověděl o tom, // jak vysvobodit Dulcineu, a jiná zajímavá dobrodružství...569 // § // Kapitola XXXVI. o podivném a nevídaném dobrodiužství dueni Doloňdy, nazývané také hraběnkou Trojfaldovou, a o dopisu Sancha Panzy jeho manželce Tereze Sanchové...575 // Kapitola XXXVII., // pokračující v slavném dobrodružství dueni Doloňdy...579 // % * » , • i ’ . v . // Kapitola XXXVIII., vypravující, co řekla // o smutném svém příběhu dueňa Doloňda...581 // Kapitola XXXIX. o dalším průběhu . // ilžasné a významné příhody paní Trojfaldové ...586 // • * // Kapitola XL. o věcech týkajících se této příhody // a tohoto památného dobrodmžství...588 // Kapitola XLI. o příchodu Clavilena a konci tohoto dlouhého dobrodiužství...592 // Kapitola XLII. o lom, jak don Quijote napomenul Sancha Panzu, // než se odebral vládnout na ostrov, i o jiných veledůležitých věcech ... 599 // Kapitola XLIII. o dalších radách, // jež dal don Quijote Sanchu Panzovi...603 // 0 // *
Kapitola XLIV., jak se Sancho Panza stal vladařem a co podivného potkalo dona Quijota v zámku...607 // I // Kapitola XLV. o tom, jak se velký Sancho Panza ujal ostrova a jak počal vládnout...615 // Kapitola XLVI. o strašném úděsu zvonečkovém a koäčíin, // který zažil don Quijote za hovoru o vášni zamilované Altisidory ... 620 // Kapitola XLVII., kde je pokračováno o tom, // jak si vedl Sancho Panza ve svém vladaření...624 // Kapitola XLVIII. o tom, co potkalo dona Quijota s paní Rodríguezovou, dueňou vévodkyně, a o jiných // příhodách hodných zapsání a věčné paměti...630 // Kapitola XLIX. o tomf co se stalo Sanchu Panzovi // při toulce ostrovem...636 // Kapitola L., kde se odkrývá, kdo byli čarodějové a katové, již natloukli dueně a poštípali a poškrábali dona Quijota, a vypráví o příhodách pážete, nesoucího psaní Tereze Sanchové, // ženě Sancha Panzy ...644 // Kapitola LI. o dalším vladaření Sancha Panzy // a jiných pěkných pňhodách ...650 // Kapitola LIL, kde se vypráví dobrodružství dmhé dueni Doloňdy či Angustiady, jinak paní Rodríguezové...:...656 // Kapitola Lili. o úmorném skoncování vladaření Sancha Panzy ... 661 // Kapitola LIV., která jedná o věcech této /listone a žádné jiné // Kapitola LV. o tom, co potkalo Sancha cestou, a jiných věcech, které stály za spatření... // 665 // 671 // Kapitola LVI. o neobyčejném a nevídaném boji mezi donern Quijotem cle la Mancha
a lokajem Tosílem // na obranu dcery paní Rodňguezové, dueni...676 // Kapitola LVI I. o lom, jak se don Quijote rozlouäl s vévodou a co ho potkalo s chytrou a rozpustilou Altisidorou, komornou vévodkyně . . . // 680 // Kapitola LVIII. o tom, jak se sesypalo na dona Quijota tolik dobrodružství, že jedno.pro druhé nemá místa...684 // Kapitola LIX., kde se vypráví o neobyčejné příhodě, již lze miti za dobrodmžství, která potkala dona Quijota...692 // Kapitola LX. . // o tom, co se přihodilo donu Quijotovi cestou do Barcelony...698 // Kapitola LXI. o tom, co potkalo dona Quijota při vstupu // do Barcelony, a o jiných věcech, spíše pravdivých než rozumných ... 707 // Kapitola LXU., jež jedná o dobrodmžství čarovné hlavy a jiných dětinstvích, jež je dlužno vypovědět...710 // Kapitola LXIII. o nehodě Sancha Panzy při návštěvěgalejí a novém dobrodmžství krásné Maurky...719 // Kapitola LXIV., která jedná o dobrodružství, jež dona Quijota zarmoutilo nejvíce ze všech, která ho dosud byla potkala ...726 // Kapitola LXV., kde je dáno poučení, kdo byl rytíř Bílého měsíce, a vypráví se o osvobození dona Gregoňa i jiných událostech ...730 // Kapitola LWl., jež jedná o tom, co uvidí, kdo ji přečte, // nebo uslyší, kdo bude poslouchat její četbu ...734 // Kapitola LXVII. o rozhodnutí dona Quijota stát se pastýřem a vést život venkovský, dokud neuplyne slíbený rok, a o jiných příhodách opravdu
radostných a výborných ...738 // Kapitola LXVIII. o sviním dobrodmžství dona Quijota ...742 // Kapitola LXIX. o nej zvláštnější a 7iej nezvyklejší příhodě, // která v pmběhu této velké historie dona Quijota potkala...746 // Kapitola LXX., která následuje za šedesátou devátou a jedná o věcech nutných k jasnosti této histone...750
(OCoLC)85152624
cnb001531569

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC