Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.9) Půjčeno:207x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
254 s. : il. ; 20 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-778-7 (brož.)
ISBN 9788026202622 (ebook)
ISBN 8026202627 (ebook)
ISBN 978-80-262-0262-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 247-249 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000193089
1 Věda a výzkum (Marta Faberová) -- 2 Etické principy v pedagogickém výzkumu (Jan Průcha) -- 2.1 Etické principy při přípravě výzkumu -- 2.2 Etické principy při realizaci výzkumu -- 2.3 Etické principy ve fázi publikování výzkumu -- 2.4 Citování a parafrázování v publikační činnosti -- 2.5 Etický kodex českého pedagogického výzkumu -- 3 Příprava a plánování výzkumu (Martin Skutil) -- 3.1 Výzkumné otázky -- 4 Základní přístupy ke zkoumání (Monika Žumárová) -- 4.1 Kvantitativní výzkum -- 4.2 Kvalitativní výzkum -- 4.3 Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu -- 4.4 Smíšený výzkum -- 5 Vybrané metody a designy sběru dat -- 5.1 Dotazník (Iva Bartošová, Martin Skutil) -- 5.2 Interview/rozhovor (Martin Skutil) -- 5.3 Obsahová analýza / analýza dokumentů -- (Blanka Křováčková, Martin Skutil) -- 5.4 Pozorování (Blanka Křováčková) -- 5.5 Projektivní metody (Blanka Křováčková) -- 5.6 Případová studie, kazuistika -- (Blanka Křováčková, Martin Skutil) -- 5.7 Experiment (Jana Marie Havigerová) -- 6 Testy v pedagogickém výzkumu (Miroslav Chráska) -- 6.1 Didaktický test a jeho druhy -- 6.2 Konstrukce didaktického testu -- 6.3 Testové úlohy -- 6.4 Vlastnosti didaktického testu a jeho standardizace -- 7 Kvantitativní analýza dat (Jiří Haviger) -- 7.1 Matice dat -- 7.2 Typologie proměnných -- 7.3 Vhodné dotazníkové otázky -- a příslušné typy proměnných -- 7.4 Přehled
deskriptivních statistik pro jednotlivé proměnné -- 7.5 Přehled používaných testů -- pro statistické testování hypotéz -- 7.6 Převody na jiný typ proměnné -- 7.7 Závěrečná poznámka -- 8 Zpracování dat v programu MS Excel 2007 -- (Martina Maněnová) -- 8.1 Četnostní tabulka -- 8.2 Grafické znázornění dat -- 8.3 Základní veličiny deskriptivní statistiky -- 8.4 Test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku -- 8.5 Korelační koeficient -- 9 Kvalitativní analýza a zpracování dat (Kateřina Juklová) -- 9.1 Transkripce -- 9.2 Segmentace -- 9.3 Kódování -- 9.4 Poznámkování -- 9.5 Postihování vztahů mezi kategoriemi -- 9.6 Grafické a tabelární zobrazování -- 9.7 Vytváření struktury příběhu -- 9.8 Interpretace zkoumaných dat -- Shrnutí -- 10 Závěrečná zpráva (Pavel Zikl) -- 10.1 Struktura zprávy -- 10.2 Formální požadavky na zpracování zprávy -- 10.3 Postup práce -- 10.4 Prezentace zprávy
(OCoLC)724293225
cnb002126258

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC