Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.4) Půjčeno:247x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2011
254 s. : il. ; 20 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-778-7 (brož.)
ISBN 978-80-262-0262-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 247-249 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000193089
1 Věda a výzkum (Marta Faberová) // 2 Etické principy v pedagogickém výzkumu (Jan Průcha) // 2.1 Etické principy při přípravě výzkumu // 2.2 Etické principy při realizaci výzkumu // 2.3 Etické principy ve fázi publikování výzkumu // 2.4 Citování a parafrázování v publikační činnosti // 2.5 Etický kodex českého pedagogického výzkumu // 3 Příprava a plánování výzkumu (Martin Skutil) // 3.1 Výzkumné otázky // 4 Základní přístupy ke zkoumání (Monika Žumárová) // 4.1 Kvantitativní výzkum // 4.2 Kvalitativní výzkum // 4.3 Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu // 4.4 Smíšený výzkum // 5 Vybrané metody a designy sběru dat // 5.1 Dotazník (Iva Bartošová, Martin Skutil) // 5.2 Interview/rozhovor (Martin Skutil) // 5.3 Obsahová analýza / analýza dokumentů // (Blanka Křováčková, Martin Skutil) // 5.4 Pozorování (Blanka Křováčková) // 5.5 Projektivní metody (Blanka Křováčková) // 5.6 Případová studie, kazuistika // (Blanka Křováčková, Martin Skutil) // 5.7 Experiment (Jana Marie Havigerová) // 6 Testy v pedagogickém výzkumu (Miroslav Chráska) // 6.1 Didaktický test a jeho druhy // 6.2 Konstrukce didaktického testu // 6.3 Testové úlohy // 6.4 Vlastnosti didaktického testu a jeho standardizace // 7 Kvantitativní analýza dat (Jiří Haviger) // 7.1 Matice dat // 7.2 Typologie proměnných // 7.3 Vhodné dotazníkové otázky // a příslušné typy proměnných // 7.4 Přehled deskriptivních statistik pro jednotlivé proměnné //
7.5 Přehled používaných testů // pro statistické testování hypotéz // 7.6 Převody na jiný typ proměnné // 7.7 Závěrečná poznámka // 8 Zpracování dat v programu MS Excel 2007 // (Martina Maněnová) // 8.1 Četnostní tabulka // 8.2 Grafické znázornění dat // 8.3 Základní veličiny deskriptivní statistiky // 8.4 Test nezávislosti chí-kvadrát pro kontingenční tabulku // 8.5 Korelační koeficient // 9 Kvalitativní analýza a zpracování dat (Kateřina Juklová) // 9.1 Transkripce // 9.2 Segmentace // 9.3 Kódování // 9.4 Poznámkování // 9.5 Postihování vztahů mezi kategoriemi // 9.6 Grafické a tabelární zobrazování // 9.7 Vytváření struktury příběhu // 9.8 Interpretace zkoumaných dat // Shrnutí // 10 Závěrečná zpráva (Pavel Zikl) // 10.1 Struktura zprávy // 10.2 Formální požadavky na zpracování zprávy // 10.3 Postup práce // 10.4 Prezentace zprávy
(OCoLC)724293225
cnb002126258

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC