Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.02.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
4 (hodnocen1 x )
(20.8) Půjčeno:269x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2010
374 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-934-6 (brož.)
Spis OU ; č. 232/2010
Obsahuje bibliografii na s. 347-362 a rejstřík
Anglické resumé
000193161
/ ZÁKLADNÍ OTÁZKY BIODROMÁLNÍ PSYCHOLOGIE -- 1 Definice biodromálnía vývojové psychologie -- 2 předmět biodromální a vývojové psychologie -- 3 Historický nástin vývojové psychologie -- 3.1 Dějiny vývojové psychologie v Československu -- 3.2 Vybrané osobnosti vývojové psychologie -- 3.2.1 Freudovo pojetí osobnosti a psychosexuálního vývoje -- 3.2.2 Piagetovo pojetí kognitivního vývoje -- 3.2.3 Kohlbergova teorie stádií vývoje morálního úsudku -- 3.2.4 Osm životních etap podle Eriksona -- 3.3 Novější teorie celoživotního vývoje -- 3.3.1 Baltesova teorie lifespanového vývoje -- 3.3.2 Bronfenbrennerova ekosystémová teorii vývoje -- 4 Determinace psychického vývoje -- 4.1 Nativistické teorie -- 4.2 Enviromentální teorie -- 4.3 Interakční pojetí determinace -- 4.4 Sebedeterminace -- 4.5 Model interakce základních činitelů psychického vývoje -- 5 zákony a principy psychického vývoje -- 5.1 Principy psychického vývoje -- 5.2 Epigenetické pojetí vývojových fází a změn -- 6 Metodologie biodromální a vývojově psychologie -- 6.1 Techniky a strategie sběru dat -- 6.1.1 Pozorování -- 6.1.2 Rozhovor -- 6.1.3 Dotazník -- 6.1.4 Anamnéza -- 6.1.5 Kazuistika -- 6.1.6 Experiment a testové metody -- 6.1.7 Testy výkonové -- 6.1.8 Projektivní metody a dětská kresba -- 6.1.9 Analýza artefaktů lidské činnosti -- // STADIA CELOŽIVOTNÍHO VÝVOJE -- 7 Periodizace celoživotního vývoje -- 8 Období prenatální
-- 8.1 Období koncepce/oplození období embryonální období fetální -- 8.2 Těhotenství -- 9 Perinatální období -- 10 Novorozenecké období -- 10.1 Adaptační reflexy novorozence -- 10.2 Vnímání novorozence -- 10.3 Učení novorozence -- 11 Kojenecké období -- 11.1 Poznávací procesy, senzorické a motorické dovednosti u kojence -- 11.1.1 Principy vývoje hrubé a jemné motoriky u kojence -- 11.1.2 Vnímaní kojence -- 11.1.3 Vývoj řeči kojence -- 11.2 Sociální vývoj kojence -- 11.3 Připoutání v dětství (attachment) -- 11.3.1 Prosociální chování kojence -- 12 Období batolete -- 12.1 Motorický vývoj: od nejistého batolení k suverénní chůzi -- 12.2 Kognitivní vývoj v batolecím období -- 12.3 Vývoj řeči v batolecím období -- 12.3.1 Přehled průměrného rozvoje slovní zásoby u batolete -- 12.4 Emoční a sociální vývoj v batolecím období -- 12.4.1 Socializace -- 12.4.2 Matka a batole -- 12.4.3 Otec, sourozenci, vrstevníci a batole -- 12.5 Hra a batole -- 13 Období předškolní -- 13.1 Tělesný a motorický vývoj předškolního dítěte -- 13.2 Poznávací procesy předškoláka -- 13.2.1 Vnímání předškolního dítěte -- 13.2.2 Lateralita -- 13.2.3 Paměť a fantazie předškolního dítěte -- 13.2.4 Charakteristika myšlení předškolního dítěte -- 13.2.5 Vývoj řeči u předškolního dítěte -- 13.3 Socializace u předškoláka -- 13.3.1 Prosociální chování předškolního dítěte -- 13.4 Hra předškolního
dítěte -- 13.4.1 Gender a hra -- 13.5 Vstup dítěte do školy -- 13.5.1 Školní připravenost -- 13.5.2 Význam předškolní výchovy -- 13.5.3 Školní zralost -- 14 Období školního dětství -- 14.1 Tělesný, motorický vývoj v období školního dětství -- 14.2 Vnímání ve školním dětství -- 14.3 Myšlení ve školním dětství -- 14.4 Pozornost, představy, paměť v období školního dětství -- 14.5 Řeč v období školního dětství -- 14.6 Učení ve školním dětství -- 14.7 Vývoj morálního vědomí a jednání -- 14.8 Socializace v období školního dětství -- 14.8.1 Role dítěte ve školním období -- 14.8.2 Rodina -- 14.9 Sebepojetí -- 14.9.1 Mužská a ženská role -- 14.10 Sociální vztahy, přátelství a oblíbenost u dětí -- 75 Dospívání -- 15.1 Pubescence -- 15.1.1 Somatický vývoj pubescenta -- 15.1.2 Poznávací procesy v období pubescence -- 15.1.3 Identita pubescenta -- 15.1.4 Osobnostní a sociální vývoj pubescenta -- 15.1.5 Rodina a pubescent -- 15.2 Adolescence -- 15.2.1 Somatický vývoj adolescenta -- 15.2.2 Poznávací procesy v období adolescence -- 15.2.3 Emoční, osobnostní a sociální vývoj adolescenta -- 15.2.4 Identita adolescenta -- 15.2.5 Morální vývoj adolescenta -- 15.2.6 Autority adolescenta -- 15.2.7 Sexuální vývoj adolescenta -- 15.2.8 Volba povolání -- 15.2.9 Rodina a vrstevníci adolescenta -- 16 Dospělost -- 16.1 Kognitivní vývoj v období mladší, střední a starší dospělosti
-- 16.1.1 Vnímání, myšlení, paměť a pozornost -- 16.1.2 Učení, motivace a výkonnost v dospělosti -- 16.1.3 Sociální vývoj a perspektiva v mladší, střední a starší dospělosti -- 16.2 Mladší dospělost -- 16.2.1 Tělesné změny v mladší dospělosti -- 16.2.2 Vývojové úkoly a životní mezníky v mladší dospělosti -- 16.2.3 Sociální a emoční vývoj v mladší dospělosti -- 16.3 Střední dospělost -- 16.3.1 Tělesné změny ve střední dospělosti -- 16.3.2 Sociální a emoční vývoj ve střední dospělosti -- 16.4 Starší dospělost -- 16.4.1 Tělesné a kognitivní změny ve starší dospělosti -- 16.4.2 Sociální a emoční změny ve starší dospělosti -- 16.5 Účinky životních událostí na jedince -- 16.5.1 Obecné účinky životních událostí na jedince -- 16.5.2 Genderové rozdíly v účincích životních událostí na jedince -- 16.5.3 Kulturní rozdíly v účincích životních událostí na jedince -- 17 Stáří -- 17.1 Tělesné změny v období stáří -- 17.2 Psychické změny ve stáří -- 17.3 Osobnostní a emoční proměny ve stáří -- 17.4 Inteligence ve stáří -- 17.5 Sociální změny ve stáří -- 17.5.1 Odchod do důchodu -- 17.5.2 Sociální role jedinců ve stáří -- 17.6 Konec celoživotní dráhy člověka -- 17.7 Sociodemografické charakteristiky stáří -- vybrané otázky biodromální a vývojové psychologie -- 18 Psychický vývoj dítěte v ústavní a náhradní péči -- 19 vybrané
otázky sexuálního vzdělávání a sexuální výchovy -- 20 Vybrané aspekty vlivu médií na psychický vývoj dětí a dospívajících -- 21 Formování smyslu života významný úkol u adolescentů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC