Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2010
xv, 199 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-555-7 (váz.)
Právní monografie
angličtina
Právní stav pub. je k 30.6.2010
Přehled souvisejících zákonů a vyhlášek
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. souběžný anglický text
000193435
2 -- KAPITOLA Základní terminologie -- Právo duševního vlastnictví Autorské právo (copyright) a software Právo průmyslového vlastnictví Vynález -- Dodatkové ochranné osvědčení Užitný vzor -- Topografie polovodičových výrobků -- Průmyslový vzor -- Obchodní tajemství -- Know-how -- Ochranná známka -- Označení původu -- Zeměpisné označení -- Nekalá soutěž -- Poznatky -- Již dříve existující know-how Volné dílo Softwarový patent Cross-licensing agreement Počítačem implementovaný vynález Open source software -- Zdrojový kód, objektový kód a otevřený formát Softwarová licence Proprietami software -- Vztah mezi Open source a free softwarem (svobodný software) -- GNU GPL licence -- BSD licence -- Copyleft -- Public domain -- Shareware -- Freeware -- Licence OEM -- Adware, malware -- Trojský kůň -- Zadní vrátka -- Hacker, Cracker -- Creative Commons -- Debian Free Software Guidelines -- Informace a informační systém ---
3 KAPITOLA Přehled platné právní úpravy duševního vlastnictví v ČR -- Autorské právo -- zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) -- vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn Právo průmyslového vlastnictví -- zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích vyhláška č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů -- zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků -- zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže -- a o Československém červeném kříži -- zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech -- zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového -- vlastnictví ---
zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb -- zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně -- zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech -- a zlepšovacích návrzích ve znění pozdějších předpisů -- zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin -- a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě -- pěstovaných rostlin ve znění pozdějších předpisů -- (zákon o ochraně práv k odrůdám) -- zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu -- a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele ---
vyhláška č. 243/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele -- zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů -- a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky -- na ochranu rostlin a o změně některých zákonů -- zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona -- č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů -- a o změně některých dalších zákonů -- (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů -- (zákon o ochranných známkách) -- vyhláška č. 97/2004 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách -- zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích -- a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového -- vlastnictví ---
zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Ostatní právní předpisy -- zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon -- (účinnost zákona do 31. 12. 2009) -- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník -- (účinnost zákona od 1. 1. 2010) -- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník -- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích -- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele -- zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku -- a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) -- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů -- a o změně některých zákonů -- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích -- 4 KAPITOLA Koncepce autorskoprávní ochrany -- Vznik, trvání a vymáhání autorských práv Omezení autorských práv ---
Idea versus konkrétní provedení díla -- Výjimky z ochrany ve veřejném zájmu -- Bezúplatné zákonné licence -- Užití pro osobní potřebu -- Vyčerpání práva na rozšiřování -- Fair use Označení © a ® -- 5. KAPITOLA Ochrana počítačového programu -- Charakteristika počítačového programu Autorskoprávní ochrana počítačového programu Trestněprávní ochrana počítačového programu Ochrana počítačového programu s využitím institutu nekalé soutěže -- Ochrana počítačového programu s využitím institutu průmyslových -- práv (patenty) -- Softwarový patent -- Softwarové patenty v USA -- Patenty na vynálezy implementované počítačem -- Vybraná rozhodnutí Evropského patentového úřadu -- Sporné (softwarové) patenty, které byly uděleny v Evropě -- 6. KAPITOLA Problematika vlastnictví zdrojového kódu -- počítačového programu ---
Přístup ke zdrojovému kódu u nabyvatele licence Přístup ke zdrojovému kódu u smlouvy o dílo -- 7. KAPITOLA Softwarová licence -- Zásada teritoriality -- Odpovědnost za škodu způsobenou vadným softwarem a odpovědnost za vady softwaru -- Open source softwarová licence -- Nejčastější chyby při uzavírání softwarových licenčních smluv -- na dodávky ICT ve veřejné správě -- Nevhodně zvolený model nasazení softwaru v organizaci -- Nejasně smluvně upravená odpovědnost za vady díla a náhradu škody -- Netransparentní metody vyúčtování odvedené práce / -- neschopnost zpětné kontroly provedeného plnění -- Zneužívání institutu „ochrany obchodního tajemství" -- Stanovení odpovědné osoby na straně organizace a akceptace díla -- Nemožnost přístupu ke zdrojovému kódu u IS a jeho změně -- Dodaná řešení nejsou technologicky neutrální -- 8. KAPITOLA Vznik a vývoj Open source komunity -- Unix ---
Nadace pro svobodný software Linux -- Open Source Iniciativa (OSI) -- 9. KAPITOLA Klíčové otázky při nasazování Open source softwaru -- a otevřených formátů -- Oceňování -- Zařazování do majetku -- Aktualizace -- Úpravy -- Převody -- Vyřazení -- Celkové náklady na vlastnictví (TCO) -- Datové formáty -- Podpora -- Proces implementace -- 10. KAPITOLA Příklad metodického pokynu pro využívání otevřených -- formátů ve veřejné správě -- 11. KAPITOLA Typy Open source licencí a jejich vliv -- na autorská práva -- Licence bez tzv. copyleftového vlivu -- Licence typu „BSD" -- Další licence bez copyleftového vlivu Licence se silným copyleftovým vlivem -- Licence typu „GNU GPL" -- Další licence se silným copyleftovým vlivem Licence s omezeným copyleftovým vlivem -- Licence typu „MPL" ---
Další licence s omezeným copyleftovým vlivem Licence obsahující omezující ustanovení Licence nejednoznačné určitelné Open content licence -- 12. KAPITOLA GNU GPL licence -- Představení licence GNU GPL-verze 1 GNU GPL-verze 2 GNU GPL-verze 3 -- GNU GPL anglicko-český překlad s poznámkami -- Nejčastější otázky týkající se právní povahy GNU GPL (FAQ) -- 13. KAPITOLA Open Document Format -- Výhody ODF -- Nezávislost -- Možnost automatizace Jak s ODF pracovat Příklady z praxe Souborové formáty -- Dokumenty -- Šablony -- Aplikace pracující s ODF -- 14. KAPITOLA Vzorová Open source licence pro veřejnou správu -- a neziskový sektor -- Open source Licence pro Veřejnou Správu a Neziskový Sektor V. 1 -- 15. KAPITOLA Závěrem -- 16. KAPITOLA Použitá literatura -- Psaná literatura Internetové zdroje Seznam judikatury -- 17. KAPITOLA Přílohy -- Směrnice Rady č. 91/250/EHS z 14. května 1991, o právní ochraně počítačových programů ---
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 96/9/ES, o právní ochraně databází -- Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/48/ES, o dodržování práv duševního vlastnictví
(OCoLC)664092281
cnb002118545

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC