Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
V Ostravě : Katedra sociální práce, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
125 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-469-3 (brož.) ISBN !978-80-7368-496-3 (chyb.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000194471
1 PRAXE A JEJÍ VÝZNAM VE VYSOKOŠKOLSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ -- 1. 1 Praktické vzdělávání sociálních pracovníků -- 1. 2 Minimální standardy vzdělávání v sociální práci asociace vzdělavatelů v sociální práci -- 1. 3 Profil absolventa -- 2 SYSTÉM PRAKTICKÉ PŘÍPRAVY NA KATEDŘE SOCIÁLNÍ PRÁCE -- 2. 1 Studium na katedře sociální práce -- 2. 2 Koncepce odborného praktického vzdělávání -- 2. 2. 1 Odborná praxe -- 2. 2. 2 Seminář k odborné praxi -- 2. 2. 3 Supervize -- 2. 3 Subjekty odborného praktického vzdělávání -- 2. 3. 1 Vysoká škola -- 2. 3. 2 Místa odborné praxe -- 2. 3. 3 Studující -- 3 SEMINÁŘ K ODBORNÉ PRAXI -- 3. 1 Seminář k odborné praxi ve struktuře studia sociální práce na vysoké škole -- 3. 2 Vyučující semináře k odborné praxi -- 3. 3 Pojetí semináře k odborné praxi -- 4 TEORIE UČENÍ -- 4. 1 Vyučování, učení a vzdělávání -- 4. 1. 1 Obecné zákony učení ---
4. 1. 2 Cyklus učení -- 4. 2 Výsledky vzdělávání -- 4. 2. 1 Kompetence -- 4. 2. 2 Vzdělávací cíle -- 4. 2. 3 Cíle vzdělávání sociálních pracovníků -- 5 CÍLE ODBORNÉHO PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI -- 5. 1 Pojmy odborného praktického vzdělávání na katedře sociální práce -- 5. 2 Dané cíle učení -- 5. 2. 1 Pracovní pravidla v sociální práci -- 5. 2. 1. 1 Cíl: Osvojit si zásady povinné mlčenlivosti a ochrany osobních údajů -- 5. 2. 1. 2 Cíl: Osvojit si zásady bezpečné práce na pracovišti -- 5. 2. 1. 3 Cíl: Osvojit si dovednosti v profesní administrativě -- 5. 2. 2 Fungování organizací -- 5. 2. 2. 1 Cíl: Získat základní informace o organizaci a jejím postavení v síti služeb sociální práce a porozumět náplni práce sociálního pracovníka -- 5. 2. 2. 2 Cíl: Poznat management v organizaci ---
5. 2. 2. 3 Cíl: Osvojit si schopnost orientace v sociálně politickém a legislativním rámci a v interních pravidlech organizace -- 5. 2. 3 Sociální práce s jednotlivcem, rodinou, skupinou, komunitou -- 5. 2. 3. 1 Cíl: Rozvíjet komunikační dovednosti při práci s klienty -- 5. 2. 3. 2 Cíl: Rozvíjet dovednosti pro porozumění situuaci a potřebám klientů -- 5. 2. 3. 3 Cíl: Rozvíjet dovednost vytvoření plánu spolupráce -- 5. 2. 3. 4 Cíl: Rozvíjet profesionální dovednosti v průběhu a při ukončení spolupráce -- 5. 2. 4 Zásady profesionálního rozvoje -- 5. 2. 4. 1 Cíl: Rozvíjet dovednosti v oblasti sebeřízení -- 5. 2. 4. 2 Cíl: Rozvíjet citlivost pro etické aspekty a dilemata praxe -- 5. 3 Individuální cíle -- 6 SEMINÁŘ K ODBORNÉ PRAXI JAKO PROCES -- 6. 1 Seznámení studentů s danými cíli učení a pomoc při volbě dokladů naplnění cíle ---
6. 2 Pomoc při formulaci individuálních cílů studenta a strategií k jejich dosažení -- v podmínkách vybraného pracoviště -- 6. 3 Podpora studentů v naplňování daných výukových cílů, monitorování, reflexe -- a hodnocení jejich plnění -- 6. 4 Podpora studentů v naplňování individuálních cílů, monitorování -- 6. 5 Podpora skupinové dynamiky a práce se skupinou -- 6. 6 Řešení problémů spojených s výukou v semináři a s prací ve studijní skupině -- 6. 7 Rozvíjení schopnosti reflexe vztahu teorie sociální práce a praxe sociální práce, je propojování a rozvoj kritického myšlení -- 7 VÝUKA V SEMINÁŘI K ODBORNÉ PRAXI -- 7. 1 Vybrané základní pedagogické prostředky -- 7. 1. 1 Argumentace -- 7. 1. 2 Otázky -- 7. 1. 3 Zpětná vazba reflexe hodnocení -- 7. 2 Metody a techniky výuky v semináři k odborné praxi -- 7. 2. 1 Diskusní metody -- 7. 2. 2 Heuristické metody a řešení problémů -- 7. 3 Organizace výuky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC