Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2010
637 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1810-6 (brož.)
Literární řada
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000194815
OBSAH -- Úvod 11 -- I. Migrace, emigrace, exil 17 -- 1.1. Terminologické vymezení 17 -- 1.2. České vystěhovalectví v domácí odborné literatuře 20 -- II. Česká emigrace 27 -- 2.1. Charakter české emigrace 27 -- 2.2. Česká emigrace do Ameriky, její příčiny a periodizace 29 -- III. Čeští imigranti ve Spojených státech amerických v 19. století 39 -- 3.1. Aspekty sociální: životní a pracovní podmínky 39 -- 3.1.1. Cesta přes Atlantik 39 -- 3.1.2. Krajanské komunity, osídlování venkova 41 -- 3.1.3. Městské komunity 46 -- 3.2. Aspekty ideové, kulturní a komunikační 47 -- 3.2.1. Ideová a politická diferenciace českých imigrantů 49 -- 3.2.2. Kultura: spolky, tisk, školství, umělecká tvorba 51 -- 3.2.3. Český jazyk v angloamerickém komunikačním prostředí 58 -- IV. Čechoamerická periodika v 19. století 62 -- 4.1. Český imigrantský tisk v USA 62 -- 4.2. Metodologie zkoumání čechoamerického tisku 73 ---
V. Šedesátá léta 19. století první čechoamerická periodika 75 -- 5.1. Slowan amerikánský, Národní noviny, Slávie 75 -- 5.2. Obsahová stránka prvních periodik 91 -- 5.3. Další periodika vycházející v šedesátých letech 19. století 93 -- 5.4. Redaktoři prvních periodik 98 -- 5.5. Tematika textů českého imigrantského tisku ze začátku druhé poloviny 19. století 103 -- 5.6. Žánry a jejich zastoupení 107 -- 5.7. Verbální stránka textů prvních periodik 112 -- 5.7.1. Skladba 113 -- 5.7.2. Tvarosloví 116 -- 5.7.3. Slovní zásoba 118 -- 5.7.4. Hláskosloví 130 -- 5.7.5. Žurnalistická čeština 133 -- VI. Sedmdesátá a osmdesátá léta 19. století 137 -- 6.1. Diferenciace čechoamerických periodik 137 -- 6.2. Svornost, Amerikán, Duch času 145 -- 6.3. Pokrok Západu 154 -- 6.4. Katolický týdeník Hlas 161 -- 6.5. Dennice novověku 165 -- 6.6. Dělnické listy, Budoucnost, Dělnické listy (III) 169 -- 6.7. Humoristický list Šotek 175 ---
6.8. Kalendáře a almanachy 179 -- VII. Devadesátá léta 19. století 184 -- 7.1. Proměny čechoamerických periodik 184 -- 7.2. The Bohemian Voice 189 -- 7.3. Tematika textů českého imigrantského tisku na konci 19. století, názvy periodik 193 -- 7.4. Denní hlasatel 198 -- 7.5. Hospodář 206 -- 7.6. Ženské listy 210 -- 7.7. Verbální stránka čechoamerických periodik -- v devadesátých letech a na sklonku 19. století 213 7.7.1. Skladba 216 -- 7.7.2. Tvarosloví 218 -- 7.7.3. Slovní zásoba 220 -- VIII. Sebereflexe českých imigrantů v textech čechoamerických periodik 19. století 237 -- 8.1. Vnímání národní identity českou diasporou v USA 238 -- 8.2. Čechy v textech čechoamerických periodik 243 -- 8.3. Amerika v textech čechoamerických periodik 247 -- 8.4. Jazyk jako vlast 252 -- IX. Česká Amerika na začátku 20. století 255 -- 9.1. Čeští emigranti v USA v prvních dvou desetiletích 20. století 255 ---
9.2. Vrcholná fáze existence čechoamerického periodického tisku 261 -- 9.3. Jazyk čechoamerických periodik počátkem 20. století 270 -- 9.4. Tematika textů, žánry a struktura periodik 272 -- 9.5. Národní noviny 278 -- 9.6. Verbální stránka textů čechoamerických periodik ve dvacátých letech 20. století 281 -- 9.6.1. Skladba 282 -- 9.6.2. Tvarosloví 283 -- 9.6.3. Slovní zásoba 286 -- X. Čechoamerická periodika v letech 1914-1945 294 -- 10.1. Česká Amerika v době světových válek 294 -- 10.2. Zlom v produkci čechoamerického periodického tisku 295 -- 10.3. Americké krajanské hnutí v době první světové války 300 -- 10.4. Čechoamerická společnost mezi světovými válkami 307 -- 10.5. Odbojové hnutí krajanů ve druhé světové válce 310 -- io.6. Čechoamerický odbojový tisk v době první a druhé světové války 317 -- XI. Čechoamerická periodika druhé poloviny 20. století 323 ---
11.1. Čechoamerická společnost po druhé světové válce 323 -- 11.2. Odumírání čechoamerického periodického tisku 331 -- 11.3. Významná krajanská periodika druhé poloviny 20. století 336 -- 11.3.1. Našinec (II) 338 -- 11.3.2. Hospodář 341 -- 11.3.3. Sokol americký 343 -- 11.3.4. Věstník Československé národní rady americké 346 -- 11.3.5. Svobodné Československo Free Czechoslovakia 351 -- 11.4. Významná exilová periodika druhé poloviny 20. století 355 -- 11.4.1. Zpravodaj Rady svobodného Československa-Bulletin published by the Council of Free Czechoslovakia 356 -- 11.4.2. Hlas Československa 358 -- 11.4.3. Československé noviny 358 -- 11.4.4. Československý zpravodaj 360 -- 11.4.5. Americké listy 360 -- 11.4.6. Svědectví 362 -- 11.4.7. Perspektivy 363 -- 11.4.8. Proměny 364 -- 11.4.9. Zprávy SVU 364 -- XII. Čechoamerická periodika na konci 20. století a v současnosti 366 -- 12.1. Čeští Američané po roce 1989 a dnes 366 ---
12.2. Čechoamerická periodika na začátku 21. století 374 12.2.1. Našinec (II) 377 -- 12.2.2. Hospodář Čechoslovák 379 -- 12.2.3. Nedělní hlasatel 381 -- 12.2.4. Hlas národa Voice of the Nation, Hlasy národa-Voices of the Nation 384 -- 12.2.5. Americké listy (II) 388 -- 12.2.6. Československé noviny (II) 392 -- 12.3. Verbální stránka textů současných čechoamerických periodik 394 -- 12.3.1. Skladba 395 -- 12.3.2. Slovosled 398 -- 12.3.3. Další typy amerikanismů 400 -- 12.3.4. Uvolňování jazykové normy a útvarová nivelizace češtiny současných periodik 405 -- 12.3.5. Shrnutí 407 -- XIII. Soupis česky tištěných čechoamerických periodik založených v 19. a 20. století 409 -- XIV. Soupis anglicky tištěných čechoamerických periodik založených v 19. a 20. století 541 -- Závěrem 573 O autorce 578 Literatura 579 Seznam ilustrací 598 ---
i9th and 20th-century Czech-American Periodicals (Summary) 602 Rejstřík osob 607 Rejstřík periodik 613 Rejstřík pojmů 630
(OCoLC)670479542
cnb002111289

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC