Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011
474 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-304-9 (váz.)
Monografie
Obsahuje bibliografii na s. 457-467 a rejstřík
Anglické resumé
000194827
Obsah // Seznam tabulek...9 // Úvod ...11 // 1 Regionální vědy - regionalistika ...15 // 1.1 Definice regionalismu a základní pojmy...15 // 1.2 Současné projevy regionalismu...16 // 1.3 Regionalismus v českých zemích...18 // 2 Osídlení a jeho vývoj...21 // 2.1 Vývojové tendence ...21 // 2.2 Sídelní struktura ČR...24 // 2.3 Formy sídel a jejich klasifikace ...29 // 3 Urbanizace, suburbanizace a desurbanizace...47 // 3.1 Urbanizace ...47 // 3.2 Suburbanizace a suburbanizační procesy...53 // 3.3 Desurbanizace...58 // 3.4 Městské a venkovské komunity ...63 // 4 Teorie regionu...84 // 4.1 Koncepce regionu...84 // 4.2 Struktura regionu...86 // 4.3 Hranice regionu...87 // 4.4 ftád a hierarchie regionů...89 // 4.5 Regionalizace...90 // 5 Regionální politika...92 // 5.1 Příčiny vzniku regionální politiky...92 // 5.2 Definice regionální politiky ...93 // 5.3 Stručná historie vývoje regionální politiky ...94 // 5.4 Motivy existence regionální politiky ...96 // 5.5 Pojetí regionální politiky...98 // 5.6 Nástroje regionální politiky ...100 // 5.6.1 Makroekonomické nástroje...100 // 5.6.2 Mikroekonomické nástroje...102 // 6 Regionální politika v Evropské unii...106 // 6.1 Pozice regionální politiky v rámci celkové politiky Evropské unie...107 // 6.2 Vývoj regionální politiky v Evropské unii ...108 // 6.3 Cíle regionální politiky Evropské unie ...112 // 6.4 Principy regionální politiky Evropské unie...119 // 6.5 Nástroje
regionální politiky v Evropské unii ...121 // 6.6 Strukturální fondy ...122 // 6.7 Fond soudržnosti (Kohézni fond)...127 // 6.8 Horizontální témata...128 // 6.9 Regionální a strukturální politika v období 2007-2013 ...129 // 7 Regionální politika v České republice...139 // 7.1 Výchozí situace...139 // 7.2 Legislativní rámec regionální politiky...140 // 7.3 Programové zabezpečení regionální politiky...141 // 7.4 Výběr podporovaných regionů...143 // 7.5 Podpora regionálního rozvoje v ČR ze strany Evropské unie...144 // 7.6 Institucionální zabezpečení regionální politiky...147 // 8 Koncept místního rozvoje...155 // 8.1 Místní ekonomický rozvoj...155 // 8.2 Mnohorozměrný rozvoj...159 // 8.3 Udržitelný rozvoj...162 // 9 Venkovský prostor a jeho proměny...166 // 9.1 Současné faktory ovlivňující formování venkovského prostoru...166 // 9.2 Problematika vymezení venkovských oblastí...170 // 9.3 Venkovské oblasti ČR: dosavadní vývoj, stav a souvislosti...176 // 9.4 Politika rozvoje venkova EU v SZP EU: geneze její teritoriální dimenze...180 // 10 Finanční systém územní samosprávy, rozpočet a další peněžní fondy ... 185 // 10.1 Finanční systém na úrovni územní samosprávy...185 // 10.2 Principy finančního systému územní samosprávy...186 // 10.3 Rozpočet a mimorozpočtové fondy na úrovni územní samosprávy...190 // 10.4 Územní rozpočet ...190 // 10.5 Územní rozpočet - decentralizovaný
peněžní fond...195 // 10.6 Územní rozpočet - bilance...196 // 10.7 Rozpočtová skladba...199 // 10.8 Územní rozpočet - finanční plán...205 // 10.9 Rozpočtový proces...211 // 10.10 Rozpočtové zásady...213 // 10.11 Územní rozpočet - nástroj prosazování cílů municipální a regionální politiky.214 // 10.12 Další peněžní fondy...215 // 10.13 Územní rozpočty v ČR...217 // 10.14 Příjmy územních rozpočtů ...219 // 10.15 Výdaje územních rozpočtů...223 // 10.16 Hospodaření obcí v ČR...228 // 10.17 Hospodaření krajů v ČR...233 // 10.18 Rozpočty regionálních rad regionů soudržnosti...238 // 10.19 Způsob převádění daňových příjmů a dotací do územních rozpočtů...240 // 10.20 Návratné příjmy a dluhová služba...241 // 10.21 Finanční analýza, finanční kontrola, audit...246 // 11 Financování majetku územní samosprávy ...252 // 11.1 Investiční politika a její místo ve strategii rozvoje územní samosprávy.252 // 11.2 Klasifikace nástrojů a technik sociálně-ekonomického rozvoje...259 // 11.2.1 Majetek územní samosprávy v ČR...260 // 11.2.2 Rozpočtování územní samosprávy v ČR...264 // 11.3 Vybrané poznatky z financování obcí // v Evropské unii...270 // 11.4 Závěrem...279 // 12 Stát. Základní pojmy ...284 // 12.1 Stát a jeho funkce...284 // 12.2 Forma státu...289 // 12.3 Právní stát a sociální stát...306 // 13 Základy veřejné správy...316 // 13.1 Pojem veřejné správy...316
// 13.2 Ústavní základy organizace veřejné správy v České republice...324 // 14 Základy správního práva procesního...362 // 14.1 Pojem správního práva procesního...362 // 14.2 Působnost správního řádu...363 // 14.3 Základní zásady činnosti správních orgánů...367 // 15 Kontrola ve veřejné správě a kontrola veřejné správy...394 // 15.1 Kontrola vykonávaná veřejnou správou...395 // 15.2 Kontrola veřejné správy...401 // 16 Základní otázky demokratické transformace, reformy // a modernizace veřejné správy ...417 // 16.1 Charakteristika přeměn veřejné správy...417 // 16.2 Základní otázky, tendence, metody a prostředky modernizace veřejné správy_423 // Resume... 449 // Literatura...457 // Rejstřík...469

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC