Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(9.1) Půjčeno:73x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
289 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2979-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-7375-9 (online ; pdf)
Žurnalistika a komunikace
Obsahuje bibliografii na s. 267-279, bibliografické odkazy a rejstřík
Publikace Stylistika pro žurnalisty představuje základní studijní materiál vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových prostředků v rozmezí přijímaných stylových norem. Knihu ocení také všichni novináři, publicisté a ostatní mediální pracovníci, jimž poskytne komplexní přehled o jejich profesní komunikační sféře, včetně připomenutí nejčastějších formulačních nedostatků.Text je určen zejména vysokoškolským studentům oborů žurnalistického zaměření a příbuzných oborů společenských věd, kteří v ní naleznou poučení o podstatě žurnalistického stylu..
Popsáno podle tištěné verze
000195206
A. OBECNÉ POZNATKY ZE STYLISTIKY ČEŠTINY // 1. Stylistika jako lingvistická disciplína, její předmět a cíl zkoumání 1.1. Jazyková komunikace z aspektu stylistického // 1.2 Vymezení a definice stylistiky // 1.3 Stylistika mezi jinými vědními obory a učeními // 1.4 Vzájemné vztahy stylistiky a jazykové kultury // 2. Stylistická terminologie a její vymezení // 2.1 Základní stylistické pojmy // 2.2 Styly objektivní a subjektivní, individuální // 3. Jazykový kód jako komunikační prostředek // 3.1 Český národní jazyk a jeho stratifikace // Verbální komunikace z aspektu teritoriálního a sociálního // 3.1.1 Útvary a poloútvary národního jazyka // 3.1.2 Vzájemná prestiž strukturních útvarů při jazykové komunikaci // 3.1.3 Funkční užití jazykových prostředků češtiny // 3.2 Stylové proměny jazykové komunikace a komunikační situace // 4. Vliv stylotvorných faktorů na styl textu // 4.1. Stylotvorné faktory objektivní // 4.1.1 Základní funkce textu a funkce dílčí // 4.1.2 Prostředí, situace a ráz komunikace // 4.1.3 Adresáti komunikace // 4.1.4 Mluvená a psaná forma komunikace // 4.1.5 Možnost připravenosti komunikace a vymezený čas // 4.1.6 Volba kódu jazykové komunikace // 4.1.7 Téma komunikace a jeho prezentace // 4.2 Stylotvorné faktory subjektivní // 4.3 Komplexní působení stylotvorných faktorů // 5. Jazyková stylizace textu // 5.1 Stylistická příznakovost a nepříznakovost jako stylistické vlastnosti výrazu // 5.2 Prostředky lexikální a jejich stylistická charakteristika // 5.3 Stylistické využití synonym, homonym a antonym // 5.4 Prostředky gramatické a jejich stylistická charakteristika // 5.4.1 Variantní prostředky fonologické, morfologické a slovo-tvorné // 5.4.2 Prostředky syntaktické ze stylistického aspektu //
5.5 Příznakovost v návaznosti na gramatické kategorie, na zménu rekce a jiné stylistické jevy // 6. Kompozice textu // 6.1 Podstata kompoziční výstavby a členění textu // 6.2 Slohové postupy // 6.3 Souvislosti slohových postupů, žánrů/útvarů a stylů // 6.4 Vymezení základních slohových žánrů/útvarů // 6.4.1 Slohový postup informační // 6.4.2 Slohový postup vyprávěcí // 6.4.3 Slohový postup výkladový // 6.4.4 Slohový postup popisný // 6.4.5 Prolínání několika slohových postupů // 7. Stylové rozpětí současné češtiny // 7.1 Vývoj teorie o stylové diferenciaci jazyka a přínos české lingvistiky k teorii funkčních stylů // 7.2 Současný stav stylové diferenciace a styly primární // a sekundární // 7.3 Funkční styly a jejich klasifikace // B. POSTAVENÍ STYLU ŽURNALISTIKY MEZI OSTATNÍMI FUNKČNÍMI STYLY STRUČNÉ NASTÍNĚNÍ STYLŮ : // 1. Průniky mezi styly a stylové přesahy, míšení žánrů // 2. Funkční styly primární a jejich nastínění // 2.1 Styl prostěsdělovací neboli běžně dorozumívací, hovorový // 2.1.1 Charakteristika stylové sféry prostěsdělovací komunikace // 2.1.2 Stylová vrstva jazykových prostředků prostěsdělovací komunikace // 2.1.3 Stylové normy prostěsdělovací komunikace // 2.1.4 Kompozice prostěsdělovacího textu // 2.2 Styl odborný // 2.2.1 Charakteristika stylové sféry odborné // 2.2.2 Stylová vrstva odborná // 2.2.3 Stylové normy odborné komunikace // 2.2.4 Kompozice odborného textu // 2.3 Styl administrativní // 2.3.1 Charakteristika stylové sféry administrativní komunikace // 2.3.2 Stylová vrstva administrativní // 2.3.3 Stylové normy administrativní komunikace // 2.3.4 Kompozice administrativní komunikace // 2.4 Styl žurnalistický // 2.5 Styl řečnický/rétorický //
2.5.1 Charakteristika stylové sféry řečnické komunikace // 2.5.2 Stylová vrstva řečnických prostředků // 2.5.3 Stylové normy řečnických komunikátů // 2.5.4 Žánrová diferenciace a kompozice řečnického projevu // 2.6 Styl umělecký // 2.6.1 Charakteristika stylové sféry umělecké literatury // 2.6.2 Stylová vrstva uměleckého vyjadřování // 2.6.3 Stylové normy umělecké literatury // 2.6.4 Žánrová diferenciace uměleckých textů a kompozice // 3. Styly specifických komunikačních sfér jako styly sekundární a jejich nastínění // 3.1 Styl esejistický // 3.1.1 Stylová sféra esejistický // 3.1.2 Stylová vrstva esejistických výrazových prostředků // 3.1.3 Stylové normy esejistiky // 3.1.4 Kompozice esejistických textů // 3.2 Styl církevní komunikace // 3.2.1 Stylová sféra církevní komunikace // 3.2.2 Stylová vrstva a stylové normy // 3.2.3 Žánrová diferenciace církevních textů // 3.3 Styl reklamy // 3.3.1 Stylová sféra reklamní komunikace // 3.3.2 Stylová vrstva jazykových prostředků reklamy // 3.3.3 Stylový typ reklamního textu a normy // C STYLISTIKA ŽURNALISTICKÝCH TEXTŮ // 1. Funkční vymezení stylové sféry žurnalistické a zpřesnění terminologické // 2. Nástin vývoje stylového pojetí žurnalistické komunikace // 3. Stylová mnohotvárnost a rozpětí žurnalistiky // 3.1 Objektivní funkční styl žurnalistický a jeho diferenciace // 3.2 Zpravodajský styl // 3.3 Publicistický styl analytický // 3.4 Publicistický styl beletristický // 3.5 Diferenciace napříč styly žurnalistika mluvená a psaná // 4. Stylová vrstva výrazových prostředků žurnalistických textů, její vlastnosti a tendence // 4.1 Automatizace a aktualizace výrazových prostředků, zvláště jazykových, modelovost komunikace // 4.2 Hovorovost a knižnost žurnalistické komunikace //
4.3 Spisovnost versus nespisovnost v žurnalistické komunikaci // 4.4 Přesnost versus přibližnost v komunikaci // 5. Typické jazykové prostředky žurnalistické komunikace // 5.1 Obrazná vyjádření // 5.2 Módní výrazy a výrazy spjaté s dobou komunikace, publicismy // 5.3 Frazémy a parémie a jejich modifikace // 5.4 Specifické jazykové prostředky syntaktické // 5.4.1 Parenteze specificky žurnalistické // 5.4.2 Shodný atribut implicitní // 5.4.3 Vytčení výpovědi // 5.4.4 Nepravé věty vedlejší // 5.4.5 Hromadění větných členů řetězce závislostí // 5.4.6 Konstrukce s nepůvodními předložkami // 5.5 Formulace s uplatněním intertextovosti // 5.6 Kontaktové prostředky // 5.7 Expresivita vyjádření // 5.8 Metajazyk // 5.9 Slova přejatá // 6. Kompozice žurnalistických textů a jejich žánry/útvary // 6.1 Kompozice textů zpravodajských // 6.2 Kompozice textů publicistických, analytických // 6.3 Kompozice publicistických textů beletristických // 6.4 Žánry mluvené žurnalistiky // 7. Titulky v žurnalistice a jiné rámcové složky textu // 8. Stylové normy žurnalistické komunikace // 9. Závěr // Náčrt vývojových tendencí stylu žurnalistické komunikace // Doporučená literatura (včetně odkazů z textu)
(OCoLC)730408669
cnb002179721

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC