Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(11) Půjčeno:66x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
289 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2979-4 (brož.)
Žurnalistika a komunikace
Obsahuje bibliografii na s. 267-279, bibliografické odkazy a rejstřík
000195206
A. OBECNÉ POZNATKY ZE STYLISTIKY ČEŠTINY -- 1. Stylistika jako lingvistická disciplína, její předmět a cíl zkoumání 1.1. Jazyková komunikace z aspektu stylistického -- 1.2 Vymezení a definice stylistiky -- 1.3 Stylistika mezi jinými vědními obory a učeními -- 1.4 Vzájemné vztahy stylistiky a jazykové kultury -- 2. Stylistická terminologie a její vymezení -- 2.1 Základní stylistické pojmy -- 2.2 Styly objektivní a subjektivní, individuální -- 3. Jazykový kód jako komunikační prostředek -- 3.1 Český národní jazyk a jeho stratifikace -- Verbální komunikace z aspektu teritoriálního a sociálního -- 3.1.1 Útvary a poloútvary národního jazyka -- 3.1.2 Vzájemná prestiž strukturních útvarů při jazykové komunikaci -- 3.1.3 Funkční užití jazykových prostředků češtiny -- 3.2 Stylové proměny jazykové komunikace a komunikační situace -- 4. Vliv stylotvorných faktorů na styl textu ---
4.1. Stylotvorné faktory objektivní -- 4.1.1 Základní funkce textu a funkce dílčí -- 4.1.2 Prostředí, situace a ráz komunikace -- 4.1.3 Adresáti komunikace -- 4.1.4 Mluvená a psaná forma komunikace -- 4.1.5 Možnost připravenosti komunikace a vymezený čas -- 4.1.6 Volba kódu jazykové komunikace -- 4.1.7 Téma komunikace a jeho prezentace -- 4.2 Stylotvorné faktory subjektivní -- 4.3 Komplexní působení stylotvorných faktorů -- 5. Jazyková stylizace textu -- 5.1 Stylistická příznakovost a nepříznakovost jako stylistické vlastnosti výrazu -- 5.2 Prostředky lexikální a jejich stylistická charakteristika -- 5.3 Stylistické využití synonym, homonym a antonym -- 5.4 Prostředky gramatické a jejich stylistická charakteristika -- 5.4.1 Variantní prostředky fonologické, morfologické a slovo-tvorné -- 5.4.2 Prostředky syntaktické ze stylistického aspektu ---
5.5 Příznakovost v návaznosti na gramatické kategorie, na zménu rekce a jiné stylistické jevy -- 6. Kompozice textu -- 6.1 Podstata kompoziční výstavby a členění textu -- 6.2 Slohové postupy -- 6.3 Souvislosti slohových postupů, žánrů/útvarů a stylů -- 6.4 Vymezení základních slohových žánrů/útvarů -- 6.4.1 Slohový postup informační -- 6.4.2 Slohový postup vyprávěcí -- 6.4.3 Slohový postup výkladový -- 6.4.4 Slohový postup popisný -- 6.4.5 Prolínání několika slohových postupů -- 7. Stylové rozpětí současné češtiny -- 7.1 Vývoj teorie o stylové diferenciaci jazyka a přínos české lingvistiky k teorii funkčních stylů -- 7.2 Současný stav stylové diferenciace a styly primární -- a sekundární -- 7.3 Funkční styly a jejich klasifikace -- B. POSTAVENÍ STYLU ŽURNALISTIKY MEZI OSTATNÍMI -- FUNKČNÍMI STYLY STRUČNÉ NASTÍNĚNÍ STYLŮ : -- 1. Průniky mezi styly a stylové přesahy, míšení žánrů ---
2. Funkční styly primární a jejich nastínění -- 2.1 Styl prostěsdělovací neboli běžně dorozumívací, hovorový -- 2.1.1 Charakteristika stylové sféry prostěsdělovací komunikace -- 2.1.2 Stylová vrstva jazykových prostředků prostěsdělovací komunikace -- 2.1.3 Stylové normy prostěsdělovací komunikace -- 2.1.4 Kompozice prostěsdělovacího textu -- 2.2 Styl odborný -- 2.2.1 Charakteristika stylové sféry odborné -- 2.2.2 Stylová vrstva odborná -- 2.2.3 Stylové normy odborné komunikace -- 2.2.4 Kompozice odborného textu -- 2.3 Styl administrativní -- 2.3.1 Charakteristika stylové sféry administrativní komunikace -- 2.3.2 Stylová vrstva administrativní -- 2.3.3 Stylové normy administrativní komunikace -- 2.3.4 Kompozice administrativní komunikace -- 2.4 Styl žurnalistický -- 2.5 Styl řečnický/rétorický -- 2.5.1 Charakteristika stylové sféry řečnické komunikace -- 2.5.2 Stylová vrstva řečnických prostředků ---
2.5.3 Stylové normy řečnických komunikátů -- 2.5.4 Žánrová diferenciace a kompozice řečnického projevu -- 2.6 Styl umělecký -- 2.6.1 Charakteristika stylové sféry umělecké literatury -- 2.6.2 Stylová vrstva uměleckého vyjadřování -- 2.6.3 Stylové normy umělecké literatury -- 2.6.4 Žánrová diferenciace uměleckých textů a kompozice -- 3. Styly specifických komunikačních sfér jako styly sekundární a jejich nastínění -- 3.1 Styl esejistický -- 3.1.1 Stylová sféra esejistický -- 3.1.2 Stylová vrstva esejistických výrazových prostředků -- 3.1.3 Stylové normy esejistiky -- 3.1.4 Kompozice esejistických textů -- 3.2 Styl církevní komunikace -- 3.2.1 Stylová sféra církevní komunikace -- 3.2.2 Stylová vrstva a stylové normy -- 3.2.3 Žánrová diferenciace církevních textů -- 3.3 Styl reklamy -- 3.3.1 Stylová sféra reklamní komunikace -- 3.3.2 Stylová vrstva jazykových prostředků reklamy ---
3.3.3 Stylový typ reklamního textu a normy -- C STYLISTIKA ŽURNALISTICKÝCH TEXTŮ -- 1. Funkční vymezení stylové sféry žurnalistické a zpřesnění terminologické -- 2. Nástin vývoje stylového pojetí žurnalistické komunikace -- 3. Stylová mnohotvárnost a rozpětí žurnalistiky -- 3.1 Objektivní funkční styl žurnalistický a jeho diferenciace -- 3.2 Zpravodajský styl -- 3.3 Publicistický styl analytický -- 3.4 Publicistický styl beletristický -- 3.5 Diferenciace napříč styly žurnalistika mluvená a psaná -- 4. Stylová vrstva výrazových prostředků žurnalistických textů, její vlastnosti a tendence , -- 4.1 Automatizace a aktualizace výrazových prostředků, zvláště jazykových, modelovost komunikace -- 4.2 Hovorovost a knižnost žurnalistické komunikace -- 4.3 Spisovnost versus nespisovnost v žurnalistické komunikaci -- 4.4 Přesnost versus přibližnost v komunikaci -- 5. Typické jazykové prostředky žurnalistické komunikace ---
5.1 Obrazná vyjádření -- 5.2 Módní výrazy a výrazy spjaté s dobou komunikace, publicismy -- 5.3 Frazémy a parémie a jejich modifikace -- 5.4 Specifické jazykové prostředky syntaktické -- 5.4.1 Parenteze specificky žurnalistické -- 5.4.2 Shodný atribut implicitní -- 5.4.3 Vytčení výpovědi -- 5.4.4 Nepravé věty vedlejší -- 5.4.5 Hromadění větných členů řetězce závislostí -- 5.4.6 Konstrukce s nepůvodními předložkami -- 5.5 Formulace s uplatněním intertextovosti -- 5.6 Kontaktové prostředky -- 5.7 Expresivita vyjádření -- 5.8 Metajazyk -- 5.9 Slova přejatá -- 6. Kompozice žurnalistických textů a jejich žánry/útvary -- 6.1 Kompozice textů zpravodajských -- 6.2 Kompozice textů publicistických, analytických -- 6.3 Kompozice publicistických textů beletristických -- 6.4 Žánry mluvené žurnalistiky -- 7. Titulky v žurnalistice a jiné rámcové složky textu -- 8. Stylové normy žurnalistické komunikace -- 9. Závěr ---
Náčrt vývojových tendencí stylu žurnalistické komunikace -- Doporučená literatura -- (včetně odkazů z textu)
(OCoLC)730408669
cnb002179721

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC