Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2009
381 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7182-277-6 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000195402
i. význam -- 1. Intenzionální rámec -- K explikaci významu -- Determinátory -- Epistemický rámec a determinační systémy -- Možné světy a intenze -- Úřady -- Princip tématu -- Hyperintenzionalita -- 2. Konstrukce -- Třídy a funkce -- Funkce jakožto zobrazení a funkce jakožto procedury -- Lambda kalkul -- Extenzionální a intenzionální smysl lambda termů -- Problém logické adheze , -- K definici konstrukcí -- 1. Proměnné -- K pěti způsobům formování konstrukcí -- 2. Trivializace -- 3. Jednoduché exekuce -- 4. Dvojité exekuce -- 5. Kompozice -- 6. Uzávěry -- Podkonstrukce -- Volnost proměnných , -- 3. Rozvětvená teorie typů -- Od Russellova paradoxu k jednoduché a rozvětvené teorii typů, -- Princip specifikace -- Čtyři principy bludného kruhu -- Komentované schéma Tichého rozvětvené teorie typů -- Definice Tichého rozvětvené teorie typů -- Příklady a komentáře -- 4. Ukázkové explikace významů výrazů ---
Intenze a extenze -- Sémantické schéma, empirické a neempirické výrazy -- Synonymie, ekvivalence a koreference -- Některé zkratky zápisů konstrukcí -- Vlastní jména -- Další jednoduchá jména -- Věty a složené predikáty -- (Individuové) deskripce -- Elementy de dieto a de re -- Deskripce v tvrzeních identity -- Typové indikátory -- Postoje k extenzím -- Postoje k intenzím -- Postoje k propozicím -- Postoje ke konstrukcím -- Postoje k propozičním konstrukcím -- Gramatické časy a epizodičnost sloves -- 5. notační, zkracovací a typové konvence -- ii. Deskripce a de dicto a de re -- 1. Zobecněné de dicto a de re -- Intenzionální sestup a predikace de dicto / de re -- De dicto / de re a intersubstitutivita -- Vývoj obecné problematiky de dicto a de re -- De dicto / de re supozice konstrukcí intenzí -- Kongruence konstrukce s podkonstrukcí v supozici de re s konstrukcí s toutéž -- podkonstrukcí v supozici de dicto ---
De dicto / de re supozice konstrukcí non-intenzí -- Dominance supozice de dicto nad supozici de re -- Korespondence supozice výrazu s ohledem na jeho logickou analýzu -- Logická analýza výrazu -- Pravidlo de dicto / de re supozice výrazu s ohledem na logickou analýzu výrazu -- Povrchová a podpovrchová teorie de dicto / de re -- Tichého vývoj teorie de dicto / de re -- 2. Aplikace de dicto a de re na modality -- Jednoduché modality de dicto a de re -- Spor o modální logiku v kauze Jitřenky a Večernice -- Spor o modální logiku v kauze počtu planet -- Akcidentální a esenciální vlastnosti -- Spor o modální logiku v kauze matematických cyklistů -- Kauza nutnosti kontingentních tvrzení identity -- Zákony Barcanové -- 3. Existenční presupozice de dicto a de re -- De re existenční importace / importy / presupozice -- De dicto existenční importace / importy / presupozice -- Držitelská / instanciační de re / de dicto existenční tvrzení ---
Tautologické de dicto / de re existenční importy / presupozice -- Ontologické a existenční závazky -- Případy kontingentních de dicto existenčních importů -- Domněnkové věty de re -- Případy selhání de re / de dicto existenční importace -- Domněnkové věty de dicto -- Existenční importace a Tichého dedukce -- 4. Pojmové postoje -- Selhání Russellovy teorie deskripcí -- Pojmové postoje jako postoje k intenzím -- Pojmové postoje a substituce -- Obtíž s de re existenční presupozicí -- Chtění a postoje k propozicím -- Rekvizity a kvantifikace -- Pojmové postoje v pozadí domněnkových vět -- III. Reference jmen a deskripcí -- 1. Rigidní designátory -- Rigidita a kontingentní existence individuí -- Klasický deskriptivismus -- Teorie historického přenosu reference -- Rigidní vlastní jména individuí -- Rigidní individuové deskripce -- Rigidní individuové designátory -- Rigidní predikáty -- Modální argument ---
2. paradoxy reference -- Lhářský paradox -- Deskripční lhářský paradox -- Lobův paradox -- Berryho paradox -- Hilbert-Bernaysův paradox -- Paradox přičítání -- Quinův referenční paradox -- Simmonsův paradox -- Simmonsův predikátový paradox -- Simmonsův paradox definovatelnosti -- Grellingův heterologický paradox -- Russellův predikátový paradox -- 3. Pojmenování, jazyky a epistemologie -- Nominální deskripční teorie -- Pojmenovávání individuí do minulosti či budoucnosti -- Tvrzení identity s vlastními jmény a substituce -- Tvrzení identity s vlastními jmény a domnělé analytické aposteriori -- Neo-fregeanismus -- Transparentní primitivní smysl -- Historická, fiktivní a prázdná vlastní jména -- iv. přílohy -- 1. Redukce, dedukce, definice -- Redukce a normální formy konstrukcí -- Přirozená dedukce -- Definice jako derivační pravidla -- 2. Vybrané základní analytické pojmy -- Extenze ---
„V totálním smyslu" a „totalizující" pravdivost -- Instanciovat vlastnost, postrádat vlastnost -- Držitel úřadu, být držitel úřadu, zastávat úřad -- Obsazený a neobsazený úřad, obsaditelný a neobsaditelný úřad -- Moci instanciovat vlastnost, moci postrádat vlastnost -- Nositel vlastnosti, instance vlastnosti -- Totální / parciální vlastnosti -- Triviální / netriviální vlastnosti -- Nutně, možná -- Aktuální -- Nyní -- Základní zobecněné kvantifikátory -- Analytické propozice -- Kontingentní propozice -- Princip extenzionality -- 3. Rekvizity úřadů a vlastností -- Rekvizity úřadů -- Esence úřadů -- Rekvizity vlastností -- 4. Druhy existence -- Existence jako triviální vlastnost individuí -- Existence ve smyslu existenčního kvantifikátoru -- Existence jako netriviální vlastnost úřadů (držitelská existence) -- Domnělá redukovatelnost držitelské existence na netriviální existenci individuí ---
Existence jako netriviální vlastnost vlastností (instanciační existence) -- (Tacitně) kvalifikační netriviální existence individuí (existence jako bytí -- individuem určitého druhu) -- Existence jako bytí v prostoru -- 5. Jazyk a vybrané sémantické pojmy -- K explikaci jazyka -- k-řádové kódy -- Parciálnost kódů -- Rodina kódů -- Zodpovězení některých námitek -- Sémantické pojmy jako vztažené k jazyku -- Pravdivost propozic, pravdivost konstrukcí, pravdivost výrazů -- Pravdivost propozic -- Pravdivost konstrukcí -- Pravdivost výrazů -- Význam výrazu, denotát výrazu, referent výrazu -- Mít význam, mít denotát, mít referent -- Sjednocení druhů reference -- Synonymie, ekvivalence, koreference výrazů

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC