Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:39x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2011
212 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7204-733-8 (brož.)
000195680
1 HLAVNÍ ZÁSADY V HLÁSKOSLOVÍ -- 1.1 Psaná podoba slov složených -- 1.2 Pravopis při zachovávání výslovnosti zdvojených souhlásek -- 1.3 Slova s počátečním j -- 1.4 Spodoba znělosti na konci slov -- 1.5 Spodoba znělosti uprostřed slov -- 2 PRAVOPIS I/Í, Y/Ý PO SOUHLÁSKÁCH -- 2.1 SAMOHLÁSKY I/í PO MĚKKÝCH SOUHLÁSKÁCH -- 2.1.1 Měkké i/í po souhláskách ž, š, č, ř, j; ď, ť, ň -- 2.1.2 Měkké-i/-í po souhlásce c -- 2.1.3 Tvrdé-y po souhlásce c -- 2.2 SAMOHLÁSKY Y/Ý PO TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH -- 2.3 SAMOHLÁSKY Y/Ý, I/í PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH -- 2.3.1 Slova s by, bý x bi, bí -- 2.3.2 Slova s ly, lý x li, lí -- 2.3.3 Slova s my, mý x mi, mí -- 2.3.4 Slova s py, pý x pi, pí -- 2.3.5 Slova se sy, sý x si, sí -- 2.3.6 Slova s vy, vý x vi, ví -- 2.3.7 Slova s zy, zý x zi, zí -- 3 SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM -- 3.1 HLAVNÍ ZÁSADY SHODY PŘÍSUDKU S PODMĚTEM -- 3.1.1 Shoda s podmětem vyjádřeným výrazy množství -- 3.1.2 Shoda s podmětem vyjádřeným číslovkami -- 3.1.3 Shoda s podmětem nevyjádřeným -- 3.1.4 Další příklady shody přísudku s podmětem -- 3.2 MLUVNICKÁ ŽIVOTNOST A BIOLOGICKÁ ŽIVOST -- 3.2.1 Rozpor mezi životností a biologickou živostí -- 3.2.2 Shoda s mužským rodem s dvojí životností -- 3.3 SHODA V PŘÍČESTÍ MINULÉM PŘEHLED -- 4 PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK -- 4.1 Psaní-ů uprostřed a na konci slov -- 4.2 Psaní-ú na začátku a uprostřed slov -- 4.3 Psaní-u ve slovech -- 4.4 Psaní skupin-bě-,-bje ve slovech -- 4.5 Psaní skupiny-pě ve slovech -- 4.6 Psaní skupiny-vě-,-vje ve slovech -- 5 PRAVOPIS VE SKUPINÁCH SOUHLÁSEK -- 5.1 PRAVOPIS V PŘEDPONÁCH -- 5.1.1 Slova s předponami roz-, bez apod -- 5.1.2 Slova se sykavkou po předponě -- 5.2 PRAVOPIS V ZAKONČENÍ SLOV -- 5.2.1 Slova se zdvojenou souhláskou-nn -- 5.2.2 Slova s nezdvojenou souhláskou-n --
5.2.3 Zdvojení souhlásky-mm v imperativu -- 5.3 PRAVOPIS MNĚ, MĚ -- 5.3.1 Psaní-mně: -- 5.3.2 Psaní-mě: -- 5.3.3 Slova, v nichž se často chybuje: -- 5.3.4 Slova s jinou zdvojenou souhláskou -- 6 ZMĚNY V SOUHLÁSKOVÝCH SKUPINÁCH -- 6.1 OBECNĚ O ODVOZOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN -- 6.1.1 Přípona-ský,-stí -- 6.1.2 Přípona-cký,-čti -- 7 ODVOZENÁ PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘEHLED -- 7.1 PŘÍPONA-SKÝ>-ŠTÍ -- 7.1.1 Odvozeniny beze změny kmenové souhlásky -- 7.1.2 Odvozeniny se změnou kmenové souhlásky -- 7.1.3 Odvozeniny s vypuštěným-k,-g,-gh -- 7.1.4 Odvozeniny se zachovaným-k,-g,-gh -- 7.1.5 Odvozeniny s různými nepravidelnostmi -- 7.2 PŘÍPONA-CKÝ >-ČTÍ -- 7.2.1 Odvozeniny beze změny kmenové souhlásky -- 7.2.2 Odvozeniny se změnou kmenové souhlásky -- 7.2.3 Odvozeniny s různými nepravidelnostmi -- 7.3 V čem se také chybuje -- 8 PRAVOPISNÉ ZÁSADY PSANÍ S A Z -- 8.1 PŘEDPONA S -- 8.1.1 Směřování shora dolů a zároveň z povrchu pryč -- 8.1.2 Směřování dohromady -- 8.1.3 Směřování shora dolů i dohromady -- 8.1.4 Směřování pouze z povrchu pryč -- 8.1.5 Ustálené případy (slova začínající na s-) -- 8.1.6 Asimilace znělosti -- 8.1.7 Příslovečné spřežky na začátku slov se s -- 8.1.8 Slova k zapamatování -- 8.2 PSANÍ Z V PŘEDPONÁCH -- 8.2.1 Předpona z u vidových protějšků sloves -- 8.2.2 Souhláska z ustálená tradicí -- 8.2.3 Souhláska z v příslovečných spřežkách -- 8.3 PŘEDPONY S-, Z S VÝZNAMOVÝM ROZLIŠENÍM -- 8.4 PŘEDPONY S-, Z BEZ VÝZNAMOVÉHO ROZLIŠENÍ -- 8.5 PRAVOPIS PŘEDLOŽEK S(E), Z(E) -- 8.5.1 Předložka s, se -- 8.5.2 Předložka z, ze -- 9 PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN -- 9.1 PRAVOPIS VLASTNÍCH JMEN OSOB -- 9.1.1 Jména historická panovníci a panovnické rody -- 9.1.2 Okřídlená rčení -- 9.1.3 Kanonizovaní světci -- 9.1.4 Anonymní tvůrci --
9.1.5 Biblická jména -- 9.1.6 Oslovení význačných osobností -- 9.2 JMÉNA LITERÁRNÍHO I LIDOVÉHO PŮVODU -- 9.2.1 Jednoslovná pojmenování, zejm. pohádkových bytostí -- 9.2.2 Víceslovná pojmenování, zejm. pohádkových bytostí -- 9.2.3 Obecná pojmenování pohádkových bytostí -- 9.2.4 Postavy z commedie dell’arte -- 9.2.5 Mytologické bytosti -- 9.2.6 Pojmenování kouzelných předmětů -- 9.2.7 Zobecnění na základě metaforickém -- 9.2.8 Příslušníci hnutí a stoupenci vůdčích osobností -- 9.2.9 Členové náboženských skupin a sekt -- 9.3 PRAVOPIS JMEN OBYVATELSKÝCH -- 9.3.1 Obyvatelé kontinentů -- 9.3.2 Obyvatelé zemí a území -- 9.3.3 Obyvatelé měst, obcí -- 9.4 ZEMĚPISNÉ NÁZVY -- 9.4.1 Horstva, nížiny -- 9.4.2 Přírodní útvary -- 9.4.3 Ostrovy a další členitosti povrchu -- 9.4.4 Vodstvo, průlivy a průplavy -- 9.5 POJMENOVÁNÍ STÁTŮ A SPRÁVNÍCH OBLASTÍ -- 9.5.1 Státy, republiky -- 9.5.2 Současné dynastické státy -- 9.5.3 Říše, pojmenování historických říší -- 9.6 POJMENOVÁNÍ MĚST, OBCÍ A ČTVRTÍ -- 9.6.1 Víceslovná toponyma -- 9.6.2 Pomístní jména se jménem obecným v názvu -- 9.6.3 Lázeňská města a místa -- 9.6.4 Města s okřídleným rčením -- 9.7 POJMENOVÁNÍ PAMÁTNÝCH BUDOV -- 9.7.1 Církevní stavby, zejm. kostely -- 9.7.2 Kláštery -- 9.7.3 Pravopis neoficiálních názvů -- 9.7.4 Známé církevní stavby -- 9.8 NÁZVY SVĚTSKÝCH STAVEB -- 9.8.1 Hrady, zámky, ruiny -- 9.8.2 Mosty, věže, zahrady, hřbitovy -- 9.9 NÁZVY BUDOV ZTRÁCEJÍCÍCH PŮVODNÍ ÚČEL -- 9.9.1 Stavby muzejního charakteru -- 9.9.2 Historické stavby sloužící zejm. výstavním účelům -- 9.9.3 Univerbizace v oblasti hovorové -- 9.10 NÁZVY UMĚLECKÝCH DĚL -- 9.10.1 Sochy, památníky, pomníky -- 9.10.2 Antické památky -- 9.10.3 Výtvarná a hudební díla --
9.10.4 Umělecký žánr jako součást názvu -- 9.10.5 Nejstarší literární památky a dnešní pravopis -- 9.11 NÁZVY KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍ -- 9.11.1 Divadla začínající tímtéž slovem -- 9.11.2 Jiná pojmenování divadel -- 9.12 NÁZVY RESTAURACÍ A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ -- 9.12.1 Hotely, restaurace, ékárny s předložkou v názvu -- 9.12.2 Zařízení s bezpředložkovým pojmenováním -- 9.13 NÁZVY INSTITUCÍ -- 9.13.1 Úřady včetně zástupného označení -- 9.13.2 Vrcholné instituce celonárodního významu -- 9.13.3 Názvy krajů v ČR -- 9.13.4 Názvy nemocnic -- 9.14 NÁZVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ -- 9.14.1 Ulice, třídy, náměstí, nábřeží -- 9.14.2 Názvy sídlišť -- 9.15 NÁZVY VYSOKÝCH ŠKOL -- 9.15.1 Univerzity a další vysoké školy -- 9.15.2 Fakulty, katedry, děkanáty -- 9.15.3 Školy mateřské, základní a střední -- 9.16 NÁZVY POLITICKÝCH STRAN A ORGANIZACÍ -- 9.17 NÁZVY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ -- 9.18 NÁZVY SVÁTKŮ A VÝZNAČNÝCH DNŮ -- 9.18.1 Vícedenní svátky -- 9.18.2 Jednodenní svátky -- 9.19 NÁZVY HISTORICKÝCH UDÁLOSTÍ -- 9.19.1 Historické události psané s velkým písmenem -- 9.19.2 Historické události psané s malým písmenem -- 9.20 POJMENOVÁNÍ FESTIVALŮ, OLYMPIÁD, SOUTĚŽÍ -- 9.21 NÁZVY NEBESKÝCH TĚLES -- 9.22 ODBORNÉ NÁZVY -- 9.23 NÁZVY VÝROBKŮ -- 9.23.1 Potravinářské výrobky a názvy léků -- 9.23.2 Pojmenování společenských her -- 10 MORFOLOGICKÝ PRAVOPIS -- 10.1 V ČEM SE CHYBUJE U PODSTATNÝCH JMEN -- 10.1.1 Podstatná jména rodu mužského životná -- 10.1.2 Podstatná jména rodu mužského neživotná -- 10.1.3 Další podstatná jména rodu mužského -- 10.1.4 Podstatná jména rodu ženského -- 10.1.5 Podstatná jména rodu středního -- 10.1.6 Jména se zachovaným dvojným číslem -- 10.1.7 Zásady tvarosloví u pomnožných toponym a exonym --
10.2 V ČEM SE CHYBUJE U PŘÍDAVNÝCH JMEN -- 10.2.1 Psaní-i,-ý v koncovkách přídavných jmen -- 10.2.2 Pravopis přídavných jmen účelových a slovesných -- 10.3 STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN A PŘÍSLOVCÍ -- 10.3.1 Stupňování nepravidelné -- 10.3.2 Stupňování beze změny kmenové souhlásky -- 10.3.3 Stupňování se změnou kmenové souhlásky -- 10.4 V ČEM SE ČASTO CHYBUJE U ZÁJMEN -- 10.4.1 Hlavní zásady pravopisné a tvaroslovné u zájmen -- 10.4.2 Zájmenné skloňování -- 10.4.3 Vztažné zájmeno jenž -- 10.4.4 Tvarosloví u dalších zájmen -- 10.5 V ČEM SE ČASTO CHYBUJE U SLOVES -- 10.5.1 Tvary v přítomném čase -- 10.5.2 Tvary podmiňovacího způsobu -- 10.5.3 Tvary v minulém čase -- 10.5.4 Tvary příče stí -- 10.5.5 Tvary rozkazovacího způsobu -- 10.6 ČÍSLOVKY A ČÍSELNÉ VÝRAZY -- 10.6.1 Číslovky psané odděleně -- 10.6.2 Číslovky psané dohromady -- 11 HRANICE SLOV V PÍSMU -- 11.1 SPŘEŽKY -- 11.1.1 Základní poznatky o tom, co není spřežka -- 11.1.2 Základní poznatky o spřežkách -- 11.2 SPOJOVNÍK (SPOJOVACÍ ČÁRKA) -- 11.2.1 Spojovník u vlastních i obecných jmen -- 11.2.2 Spojovník u adjektiv -- 11.2.3 Oddělené psaní slov -- 11.3. SPOJKA (PŘÍKLONKA)-LI -- 12 DĚLENÍ SLOV A NEVHODNÉ ODDĚLOVÁNÍ -- 12.1 DĚLENÍ SLOV -- 13 ČLENÍCÍ INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA -- 13.1 ČÁRKA A JEJÍ PLATNOST V TEXTU -- 13.1.1 Závazná čárka ve větném kontextu -- 13.1.2 Čárka oddělující přívlastek -- 13.1.3 Interpunkce u přístavku -- 13.1.4 Samostatný větný člen z hlediska interpunkce -- 13.1.5 Interpunkce ve větě vokativní -- 13.1.6 Interpunkce ve větách citoslovečných -- 13.1.7 Interpunkce ve větách s přechodníkovou vazbou -- 13.1.8 Interpunkce v různých významových vztazích -- 13.1.9 Interpunkce ve dvojitých spojovacích výrazech --
13.2 VÝRAZY NEODDĚLOVANÉ ČÁRKOU -- 13.2.1 Několikanásobné větné členy -- 13.2.2 Ustálená spojení bez interpunkce -- 13.3 ČÁRKA V SOUVĚTÍ -- 13.3.1 Spojení souřadné -- 13.3.2 Spojení podřadné -- 13.3.3 Vsuvka -- 13.4 ÚSKALÍ V INTERPUNKCI -- 13.4.1 Čárkou se neodděluje -- 13.4.2 Čárkou se obvykle odděluje -- 13.5 INTERPUNKCE V DALŠÍCH PŘÍPADECH -- 14 DALŠÍ INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA -- 14.1 TEČKA -- 14.1.1 Závazné použití tečky -- 14.1.2 Údaje v bibliografii -- 14.1.3 Tečka se obvykle nepíše -- 14.2 OTAZNÍK (?) -- 14.3 VYKŘIČNÍK (!) -- 14.4 UVOZOVKY -- 14.4.1 Psaní uvozovek obecně -- 14.4.2 Uvozovky v různých typech výpovědí -- 14.5 POMLČKA -- 14.5.1 O pomlčce obecně -- 14.5.2 Pomlčka v dalších případech -- 14.6 ZÁVORKY (), [ ] -- 15 ZKRATKY A ZNAČKY -- 15.1 SOUHRNNĚ O ZKRATKÁCH A ZNAČKÁCH -- 15.1.1 Zkratky -- 15.1.2 Slova zkratková -- 15.1.3 Značky -- 15.2 ZKRATKY A ZNAČKY V PŘEHLEDU -- 15.2.1 Administrativní, úřední a jiné zkratky -- 15.2.2 Oblast ekonomiky -- 15.2.2 Oblast přírodních věd -- 15.2.3 Akademické tituly -- 15.2.4 Názvy škol -- 15.2.5 Zkratky institucí apod -- 15.2.6 Některé mezinárodní organizace -- 15.2.7 Zkratky ze sportovní oblasti -- 15.2.8 Ministerstva, politické organizace i některé instituce -- 15.2.9 Některé kulturní a jiné institucí i akce -- 15.2.10 Oblast lékařská -- B PROCVIČOVÁNÍ PRAVOPISNÝCH JEVŮ -- 1 PSANÍ I/í A Y/Ý PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH -- 1.1 Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou b -- 1.2 Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou 1 -- 1.3 Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou m -- 1.4 Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou p -- 1.5 Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou s -- 1.6 Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou v -- 1.7 Doplňte i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou z --
1.8 Souhrnná cvičení na procvičení i/í, y/ý -- 1.8.1 L_ška a hrozny -- 1.8.2 L ška a vrána -- 1.8.3 Chamtivý pes -- 1.8.4 B_k a žába -- 1.8.5 Kůň a vlk -- 1.8.6 Lška zlodějka -- 1.8.7 P_šný jelen -- 1.8.8 C_káda a mravenec -- 1.8.9 Vlk a beránek -- 1.8.10 O nenas_tné las_čce -- 1.8.11 Op_čkaabrJe -- 1.8.12 Slav_čít_tul -- 2 SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM -- 2.1 Doplňte koncovky v příčestí -- 3 PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK -- 3.1 Doplňte ů/ú/u -- 3.2 Doplňte bě/bje, pě, vě/vje -- 4 PRAVOPIS VE SKUPINÁCH SOUHLÁSEK -- 4.1 Doplňte-d-/-dd-,-m-/-mn-,-n-/-nn -- 5 ZMĚNY V SOUHLÁSKOVÝCH SKUPINÁCH -- 5.1 Odvoďte přídavná jména od slov v závorkách -- 5.2 Vytvořte přídavná jména podle uvedeného vzoru -- 6 PSANÍ SOUHLÁSEK S,Z -- 6.1 Vyberte správnou z variant -- 6.2 Doplňte předložku sxz -- 7 PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN -- 7.1 Uveďte do náležitého pravopisu -- 7.1.1 Pražská domovní znamení -- 7.1.2 Z historie -- 7.1.3 Nejen slavný (brňan), ale i (mecenáš) -- 7.1.4 Na výletě -- 7.1.5 Na dovolenou u nás -- 7.1.6 Naše vysoké školy -- 7.2 Velká písmena, texty na korekturu -- 7.2.1 Rozhodněte, kam patří velká písmena -- 7.2.2 Velká písmena text na korekturu -- 8 PROCVIČOVÁNÍ TVAROSLOVNÉHO PRAVOPISU -- 8.1 Pravopis související s tvaroslovím podstatných jmen -- 8.2. Pravopis související s tvaroslovím přídavných jmen -- 8.2.1 Opravte v textu nesprávně stupňovaný tvar -- 8.2.2 Stupňování přídavných jmen a příslovcí -- 8.3 Procvičování tvarosloví zájmen -- 8.4 Číselné a číslovkové výrazy -- 8.4.1 Texty zaměřené na varianty číselných výrazů -- 9 CVIČENÍ NA INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA -- V těchto textech doplňujte interpunkci -- 9.1 Nesouvislé texty doplňování čárek -- 9.2 Souvislé texty -- 9.2.1 Z Murphyho zákonů -- 9.2.2 Z aforizmů a moudrých rčení --
9.3 Texty na doplňování interpunkce v přímé řeči -- 9.3.1 Ranní dialog -- 9.3.2 S dětmi je zkrátka kříž -- 10 ZKRATKY A ZNAČKY -- 11 SOUHRNNÁ CVIČENÍ NA KOREKTURU -- 11.1 Text č. 1 -- 11.2 Text č. 2 -- 11.3 Text č. 3 -- C KLÍČ KE CVIČENÍM DIKTÁTY -- 1 PSANÍ I/í A Y/Ý PO OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH -- 1.1 Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou b -- 1.2 Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou 1 -- 1.3 Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou m -- 1.4 Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou p -- 1.5 Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou s -- 1.6 Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou v -- 1.7 Texty zaměřené na i/í, y/ý ve slabikách se souhláskou z -- 1.8 Texty s i/í, y/ý v převyprávěných bajkách -- 1.8.1 Liška a hrozny -- 1.8.2 Liška a vrána -- 1.8.3 Chamtivý pes -- 1.8.4 Býk a žába -- 1.8.5 Kůň a vlk -- 1.8.6 Liška zlodějka -- 1.8.7 Pyšný jelen -- 1.8.8 Cikáda a mravenec -- 1.8.9 Vlk a beránek -- 1.8.10 O nenasytné lasičce -- 1.8.11 Opička a brýle -- 1.8.12 Slavičí titul -- 2 SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM -- 2.1 Texty zaměřené na shodu v příčestí -- 3 PRAVOPIS OSTATNÍCH SAMOHLÁSEK -- 3.1 Text zaměřený na ů/ú/u -- 3.2 Text zaměřený na bě/bje, pě, vě/vje -- 4 PRAVOPIS VE SKUPINÁCH SOUHLÁSEK -- 4.1 Texty zaměřené na psaní-d-/-dd-,-m-/-mn-,-n-/-nn -- 5 ZMĚNY V SOUHLÁSKOVÝCH SKUPINÁCH -- 5.1 Texty s odvozenými přídavnými jmény v -- 5.2 Tvary odvozených přídavných jmen -- 6 PSANÍ SOUHLÁSEK S,Z -- 6.1 Texty zaměřené na psaní předpon s a z -- 6.2 Texty zaměřené na psaní předložek s a z --
7 PRAVOPIS VELKÝCH PÍSMEN -- 7.1 Texty zaměřené na psaní vlastních jmen -- 7.1.1 Pražská domovní znamení -- 7.1.2 Z historie -- 7.1.3 Nejen slavný (brňan), ale i (mecenáš) -- 7.1.4 Na výletě -- 7.1.5 Na dovolenou u nás -- 7.1.6 Naše vysoké školy -- 7.2 Texty zaměřené na slova psaná s velkým písmenem -- 7.2.1 Nesouvislý text -- 7.2.2 Text na korekturu -- 8 PROCVIČENÍ TVAROSLOVNÉHO PRAVOPISU -- 8.1 Tvarosloví podstatných jmen -- 8.1.1 Texty zaměřené na-i nebo-y v tvarosloví -- 8.2 Tvarosloví přídavných jmen -- 8.2.1 Text na psaní stupňovaných přídavných jmen -- 8.3 Tvarosloví zájmen -- 8.4 Číselné a číslovkové výrazy -- 8.4.1 Texty zaměřené na varianty číselných výrazů -- 9 INTERPUNKČNÍ ZNAMÉNKA -- 9.1 Nesouvislé texty zaměřené na psaní čárek -- 9.2 Souvislé texty zaměřené na interpunkci -- 9.2.1 Z Murphyho zákonů -- 9.2.2 Z aforizmů a moudrých rčení -- 9.3 Texty zaměřené na psaní interpunkce v přímé řeči -- 9.3.1 Ranní dialog : -- 9.3.2 S dětmi je zkrátka kříž -- 10 ZKRATKY A ZNAČKY -- 10.1. Text s ustálenými zkratkami a značkami -- 11 SOUHRNNÁ CVIČENÍ NA KOREKTURU -- 11.1 Text č. 1 -- 11.2Text č. 2 -- 11.3 Text č. 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC