Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1992
169 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-85368-23-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 167-169
000196007
Obsah // Úvod...9 // 1 Trvalost funkcí lesů, teorie ekologické stability a odolnostní potenciál lesa // 1.1 Princip trvalosti lesa a ostatních obnovitelných přírodních zdrojů (Igor Míchal) ... 11 // 1. 2 Obecné pojetí ekologické stability (Igor Míchal)...16 // 1. 2. 1 Faktory „cizí“ ekologickému systému...17 // 1. 2. 2 Základní typy ekologické stability...18 // 1. 2. 3 Předpoklady společenských aplikací...21 // 1. 3. Stabilita lesních ekosystémů (Igor Míchal) // 1. 3. 1 Hlavní faktory narušování lesních porostů...23 // 1. 3. 2 Hlavní faktory narušování stability lesních půd...29 // 1. 3. 3 Dynamika přírodních lesů z hlediska ekologické stability...33 // 1. 4 Odolnostní potenciál lesa (Jaromír Macků)...43 // 1. 4. 1 Mechanická stabilita...44 // 1. 4. 2 Syn ekologická stabilita...44 // 1. 4. 3 Faktor času...45 // 1. 4. 4 Opatření ke zvyšování odolnostního potenciálu stejnověkých porostů...48 // 2 Současný stav lesů Čech, Moravy a Slezska z hlediska ekologické stability // 2. 1 Přehled příčin a důsledků narušení stability lesů (Jiří Šindelář)...50 // 2. 2 Současný stav lesních porostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Antonín Buček, Jan // Lacina)...56 // 3 Význam genových zdrojů lesních dřevin a genetické rozmanitosti populací pro stabilitu lesů // a jejich ohrožení (Jiří Šindelář)...64 // 3. 1 Přehled opatření ? záchraně a reprodukci genových zdrojů lesních dřevin...69
// 4 Význam přirozených lesů v chráněných územích přírody, v genových základnách lesních dřevin a v porostech uznaných ke sklizni osiva (Jiří Šindelář) // 4.1 Státní přírodní rezervace...72 // 4. 2 Genové základny lesních dřevin...73 // 4. 3 Lesní porosty uznané ke sklizni osiva...79 // 5 Současné formy zabezpečování ekologické stability lesů v hospodářsko-úpravnickém // plánování (Jaromír Macků)...82 // 5. 1 Aplikace územního systému ekologické stability na lesní fond...85 // 5. 1. 1 Postup navrhování a projektování ÚSES na lesním fondu...92 // 5. 1. 2 Nadregionální ÚSES...93 // 5. 1. 3 Regionální ÚSES...94 // 5. 1. 4 Lokální ÚSES...95 // 5. 1. 5 Výstupní díla návrhu ÚSES...•...97 // Příklad: Hlavní zásady podrobného plánování v porostech pro potřeby ochrany lesa LZ Kuřim 97 // 6 Seznam biocenter regionálního a vyššího významu v genových základnách lesních dřevin . .101 // Příloha: Hospodaření v genových základnách...107 // 7 Hospodářská opatření z hlediska tvorby odolného, přírodě blízkého lesa (Igor Míchal) // 7. 1 Základní vlastnosti obnovních sečí...108 // 7. 1. 1 Holá seč...108 // 7. 1. 2 Obrubná seč...110 // 7. 1. 3 Clonná seč...111 // 7. 1. 4 Výběrná seč...113 // 7. 2 Současné techniky obnovy v našich lesích...115 // 7. 3 Přírodě blízké lesní hospodářství ve srovnání se standardním pasečným // hospodářstvím současnosti...117
// 7. 3. 1 Principy přírodě blízkého lesního hospodářství...118 // 7. 3. 2 Švýcarský zjemněný podrostní způsob...121 // 7. 3. 3 Perspektivy a retrospektiva tvorby přírodě blízkého lesa v Čechách a na Moravě. 122 // 8 Návrh klasifikace lesních porostů ? úplatném alternativních způsobů hospodaření jako // podklad funkční zonace lesů (Jaromír Macků)...129 // 9 Principy přírodě blízkého hospodářem z hlediska druhové ochrany organismů // 9. 1 Principy hospodaření z hlediska záchrany a reprodukce genových zdrojů lesních // dřevin (Jiří Šindelář)...133 // 9. 1. 1 Jedle bělokorá...136 // 9. 1. 2 Jilmy...138 // 9. 1. 3 Některé další relativně vzácné a ohrožené druhy lesních dřevin...140 // 9. 2 Péče o genofond travinno-bylinného podrostu (Antonín Buček, Jan Lacina)...142 // 9. 2. 1 Příčiny ochuzování genofondu travinno-bylinného podrostu...143 // 9. 2. 2 Zásady péče o genofond trav a bylin lesního podrostu...144 // 9. 2. 3 Specifika péče o teplomilná lesní společenstva...145 // 9. 2. 4 Hlavní ohrožené druhy nedřevnatých rostlin podle vegetačních stupňů...146 // 9. 3 Principy přírodě blízkého hospodaření z hlediska péče o genofond živočichů (Karel Hudec) // 9. 3. 1 Základní ekologické vztahy mezi lesním prostředím a živočichy...152 // 9. 3. 2 Vliv ostrovního členění na živočíšstvo...153 // 9. 3. 3 Aplikace obecných zásad péče o zoogenofond...154 // 9. 3. 4
Cílová podoba lesních biocenter z hlediska péče o zoogenofond...156 // 9. 3. 5 Péče o biokoridory a interakční prvky...160 // 10 Shrnutí a závěry: Důsledky pro koncepci // a řízem lesního hospodářství (celý kolektiv)...161 // Výběr z literatury...167
(OCoLC)28867943
cnb000369245

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC