Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2011
1189 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1845-8 (brož.)
Lingvistika
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000196351
I. KAPITOLY Z MORFOLOGIE SLOVA -- A. Kapitoly z tvoření slov -- Úvodem: K teorii a praxi tvoření slov v češtině (E Štícha) -- Obecná charakteristika tvoření slov (E Štícha) -- Tvoření názvů osob (bytostí) (E Štícha) -- Univerbizace (I. Kolářová) -- B. Kapitoly z variantnosti flexe -- Úvodem: variantnost pádových tvarů (J. M. Tušková E Štícha) -- Variantnost ve flexi apelativních feminin (J. M. Tušková) -- Variantnost ve flexi životných maskulin (M. Hebal-Jezierska) -- Variantnost ve flexi tvrdých neživotných maskulin (N. Bermel) -- C. Kapitoly o slovese -- Obouvidovost (V Jindra) -- Imperativ (A. hotov) -- D. Kapitoly o rodu a životnosti substantiva -- Rod (M. Vondráček) -- Životnost (M. Vondráček) -- E. Kapitoly o zájmenech a číslovkách -- Posesivní reflexivizace: zájmeno svůj, jeho užití a významy -- (S. Čmejrková) -- Číslovky: obecný rámec, číslovky základní a řadové (J. Šimandl) -- II. KAPITOLY ZE SYNTAXE ELEMENTÁRNÍ VĚTY -- A. Kapitoly ze slovosledu a aktuálního členění věty -- Slovosled a aktuální členění věty (E Štícha) -- Slovosled jmenné skupiny: Předložka jako prostředek delimitace nominální skupiny zleva (L. Uhlířová) -- B. Kapitoly o deagentních konstrukcích -- Pasivum, reflexivní deagentiv a implicitní deagentiv (E Štícha) -- Rezultativum (M. Giger) -- C. Kapitoly o kongruenci -- Některé jevy kongruence (V Petkevič) -- Zvláštní případy shody: doplněk u infinitivu
(I Panevová-A. Rosen) -- D. Kapitola ze slovesné valence -- Předložka o + akuzativ ve valenční pozici (J. Panevová) -- E. Kapitoly o nominalizaci -- Některé jevy nominalizace (P Karlík E Štícha) -- Infinitiv ve funkci atributu (J. Panevová) -- Nominalizace vyjádřené slovesnými adjektivy (J. Panevová) -- III. KAPITOLY ZE SYNTAXE SOUVĚTÍ A TEXTU -- A. Kapitoly o koreferenci -- Základní jevy koreference (I. Kolářová) -- Textová koreference empirické ohlédnutí po třech jevech -- (spíše) periferních (L. Uhlířová) -- B. Kapitola o typu predikace -- Větné struktury s exponovanou logickou formou (J. Bílková) -- C. Kapitoly o souvětí -- Souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět (se specifickým zřetelem ke kontaktním dvojicím různovětných spojovacích výrazů) (J. Štěpán) Kombinatorika temporálních konektorů (J. Hoffmannová-1. Kolářová) Absolutní a relativní čas v souvětí a vazbách přechodníkových (J. Panevová). Vztažné věty s nesklonným co (M. Fried)
cnb002130853

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC