Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007
169 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86708-35-5 (brož.)
Studia VŠERS ; 3/2007
Obsahuje bibliografie na s. [159]-165 a bibliografické odkazy
Část. ruský text
000196363
Obsah // ÚVOD 7 // Kapitola! 11 // "Neologizace" a jazykotvorné činitele 11 // a) Etapy procesu neologizace 11 // b) Významotvorné činitele 12 // c) Formální/označující stránka slova 15 // d) Vztah synonymický 17 // e) Vztah antonymní 19 // f) Vztahy k slovům s týmž slovotvorným formantem a k slovům stejného // slovotvorného základu 21 // g) Souvztažnost syntagmatická 22 // h) Činitel expresivní 25 // ch) Činitel stylistický 26 // i) Slovotvorba ve vztahu ke kognitivnímu pojetí jako hybné momenty dynamiky // slovní zásoby jazyka 27 // j) Projevy analytizmu a syntetizmu 29 // k) Móda jako faktor dynamiky 30 // l) Neologizmy a jejich začlenění do domácí slovní zásoby. Česky, rusky nebo // anglicky? 32 // m) Shrnutí 38 // Kapitola II 40 // Odchody a návraty 40 // a) Železničář 40 // b) Patník 42 // c) Bohyně 43 // d) Let, letec, letoun 44 // e) Pilot , 46 // f) Radiové a televizní vysílání 48 // g) Síťovka 50 // j) Protivník, protichodec • 51 // k) Občinník, aktivista 53 // l) Aspirant 55 // m) Lži 56 // Kapitola III 58 // Centrum a periférie v česko-ruském srovnání vývojové neologie 58 // a) Postaveníjednotekve vztahu ? centru a periférii 58 // b) Proměny „ideologických" slov 59 // c) Neekvivaletní slovní zásoba a domácí lexémy 60 // d) Funkční odlišnosti cizí slovní zásoby v obou jazycích 63 // e) Shrnutí 66 // Kapitola IV .67 // Otázky komparativní lexikální dynamiky 67 // a) Obnova slovní
zásoba jako jeden z projevů dynamizmu jazyka 67 // b) K některým systémovým aspektům internacionalizačních procesů 68 // c) Tendence k jazykové symetrii 70 // d) Analytizmus vyjadřování 72 // e) Expresivita, generalizace a diferenciace 72 // Kapitola V 76 // Proces neologizace ve specifických lexikálně-sémantických subsystémech 76 // a) Historický exkurs 76 // a V Od středověku ? počátkům současné ruštiny. 77 // a2) Formování terminologie nových disciplin. 78 // a3) Matematika a aritmetika. 79 // a4) Astronomie a geografie. 82 // a5) Fyzikální terminologie. 83 // b) Česko-ruské a rusko-české obohacování slovní zásoby 85 // bl) Etapa českého národného obrození 85 // b2) Období legionářské a pore voluční 87 // c) Neologizace ve sféře vlastních jmen? 89 // cl) Slovanská rodná jména. 92 // c2) Funkce proprii a apelativ 92 // c3) Vývojové a funkční změny rodných jmen 94 // c4) Jazykové proměny rodných jmen 96 // c5) Mezi apelativy a proprii 98 // c6) Exonyma v češtině. 102 // c7) Neologizační nominace v názvech sportovních klubů a jiných organizací. 105 // c8) Chrématonyma v češtině a ruštině 107 // Kapitola VI 110 // Nová slovní zásoba v současné ruštině a češtině 110 // a) Charakteristika současných ruských neologizmů a vývojové paralely 110 // b) Základní tendence v současné ruštině 111 // c) Přímé výpůjčky 113 // cl) Amerikanizmy 113 // c2) Staroslověnizmy 116 // d) Zkratková
pojmenování 116 // e) Produktivita internacionálních prefixálních komponentů 117 // el) Produktivita prefixálních komponentů aeua-, ???- 118 // f) Terminologické a odborné lexikon a internacionální prefixoidy 122 // fl) Historický exkurs 125 // f2) Expanze „technických" prefixoidů v současné ruštině 127 // f3) Původní prefixyíprefixoidy) 127 // f4) Úloha internacionálních přípon vprocesu neologizace a internacionalizace 128 // g) Složená pojmenování 130 // h) Apoziční složeniny 131 // ch) Další aspekty procesu neologizace 131 // i) Osvojování neologizmů cílovým jazykem 133 // j) Neekvivalentní slovní zásoba-součást neologizmů 135 // k) ? některým funkčním zvláštnostem cizojazyčných výpůjček v češtině a ruštině 136 // l) Dynamika ve sféře frazeologizmů 137 // m) Shrnutí 142 // Kapitola VII 145 // Rostlinná nomeklatura v procesech neologizace 145 // Závěr 155 // Literaura 159 // Slovníky a další prameny 163 // Periodika 165 // Použité zkratky 165
(OCoLC)188566358
cnb001729089

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC