Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Ústav Českého národního korpusu, 2010
224 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-041-8 (NLN ; brož.)
Studie z korpusové lingvistiky ; sv. 11
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000196477
0 ÚVOD // 0.1. Inovace a přesto tradice 0.2. Základní postupy 0.3. Pracovní korpusy // 0.4. Vstupní poznámky k typologii českého Perfekta II 0.5. Shrnutí // 1 HLAVNÍ TYPY KONSTRUKCÍ A POSTUPY VÝZKUMU // 1.1. Hlavní typy konstrukce typu Perfekta II v češtině // 1.2. Databáze synchronních korpusů Českého národního korpusu a momentální stav zastoupení vložených textů // 1.3. Některé obecné kvantitativní údaje // 1.4. Testování gramatikalizace konstrukce typu Perfekta II a auxiliace slovesa mít na materiálu ČNK // 2TYP I MÍT + PPP fo A JEHO ZÁKLADNÍ FORMY // 2.1. Základní formy Typu I (A, B, C, D) // 2.2. Konstrukce typu Perfekta II (Typ I) s tranzitivy // 2.3. Konstrukce typu Perfekta II (Typ I) s intranzitivy // 2.4. Konstrukce typu Perfekta II (Typ I) a oblast idiomatiky a frazeologie // 3 SCHÉMA DOTAZŮ DO ČNK PRO TYP I // 3.1. Schéma dotazů // 3.2. Analýza korpusových dotazů a frekvenčních údajů s komentářem // 3.2.1. Obecná předloha zadání mít + PPP // 3.2.2. Obecná předloha zadání mít + PPP.no/fo // 3.2.3. Zadání s konstrukcí mít + PPP o na konci věty // 3.2.4. Konstrukce s nevyjádřeným objektem // 3.2.4.1. Frekvence celého zadání // 3.2.4.2. Frekvence hlavních komponentů // 3.2.4.3. Poznámky k frekvenci tvarů PPP // 3.2.4.4. Způsob zakončení věty 3.2.5-7. Problematika vidu tvarů PPP // 3.2.5. Konstrukce ze sloves dokonavých // 3.2.6. Konstrukce ze sloves nedokonavých // 3.2.7. Konstrukce ze sloves obouvidových 3.2.5-7.1. Shrnující tabulka // 3.2.5-7.2. Obecné porovnání výsledků // 3.2.5-7.3. Srovnání vzájemného vztahu počtu výskytů s PPP // ze sloves dokonavých, nedokonavých a obouvidových 3.2.8-10. Problematika slovesných časů konstrukcí // 3.2.8. Konstrukce v prézentu // 3.2.9. Konstrukce v préteritu // 3.2.10. Konstrukce ve futuru //
3.2.8-10.1. Shrnutí výsledků 3.2.8-10.2. Porovnání podílu výskytů 3.2.8-10.3. Závěrečné porovnání temporal nich dotazů // 3.2.11. Složené konstrukce // 3.2.11.1. Obecná podoba zadání // 3.2.11.2. Modální slovesa primární, sekundární, fázová aj // 3.2.11.3. Porovnání frekvence výskytů // 3.2.12. Inverze konstrukce mít + PPP // 3.2.13. Inverze konstrukce mít + PPP -no/-to // 3.3. Závěry // 4 TYP II MÍT + PPP + Oacc A JEHO ZÁKLADNÍ FORMY 4.1. Základní formy Typu I (E, F, G, H) // 5 SCHÉMA DOTAZŮ DO ČNK PRO TYP II // 5.1. Schéma dotazů // 5.2. Analýza korpusových dotazů a frekvenčních údajů s komentářem // 5.2.1. Výchozí předloha obecného zadání // 5.2.2. Model předlohy mít + PPP + ObjektSubst acc 5.2.2.1. Vztah tvarů z hlediska rodu a čísla: výskyty v n. sg. versus výskyty ostatní // 5.2.3-5. Problematika slovesného vidu tvaru PPP // 5.2.3. Konstrukce ze sloves dokonavých // 5.2.4. Konstrukce ze sloves nedokonavých // 5.2.5. Konstrukce ze sloves obouvidových 5.2.3-5.1. Shrnutí výsledků // 5.2.6-8. Slovesné časy // 5.2.6. Výskyty v prézentu // 5.2.7. Výskyty v préteritu // 5.2.8. Výskyty ve futuru 5.2.6-8.1. Shrnutí výsledků // 5.2.9. Složené konstrukce s modálními, fázovými a některými jinými slovesy // 5.2.10. Model předlohy se substantivním objektem v antepozici 5.2.11-13. Problematika slovesného vidu tvaru PPP // 5.2.11. Konstrukce ze sloves dokonavých // 5.2.12. Konstrukce ze sloves nedokonavých // 5.2.13. Konstrukce ze sloves obouvidových 5.2.11 13.1. Shrnutí výsledků // 5.2.14-16. Výskyty z hlediska slovesného času // 5.2.14. Podíl výskytů v prézentu // 5.2.15. Výskyty v préteritu // 5.2.16. Výskyty ve futuru 5.2.14-16.1. Shrnutí výsledků // 5.2.17. Složené konstrukce s modálními, fázovými aj. slovesy //
5.2.18. Rozšířená varianta základní předlohy s fakultativním intervalem 5.2.19-21. Výskyty z hlediska vidu // 5.2.19. Podíl výskytů ze sloves dokonavých // 5.2.20. Podíl výskytů ze sloves nedokonavých // 5.2.21. Podíl výskytů ze sloves obouvidových 5.2.19-21.1. Shrnutí // 5.2.22-24. Temporal ní zařazení výskytů s intervalem // 5.2.22. Výskyty v prézentu // 5.2.23. Výskyty v préteritu // 5.2.24. Výskyty ve futuru 5.2.22-24.1. Shrnutí frekvenčních údajů // 5.2.25. Výskyty s modálními a některými jinými slovesy // 5.2.26. Model předlohy se substantivním objektem v interpozici 5.2.27-29. Problematika slovesného vidu tvaru PPP // 5.2.27. Výskyty s tvarem PPP ze sloves dokonavých // 5.2.28. Výskyty s tvarem PPP ze sloves nedokonavých // 5.2.29. Výskyty s tvarem PPP ze sloves obouvidových 5.2.27-1. Shrnutí údajů k sledované předloze vidu 5.2.30-32. Výskyty z hlediska slovesného času konstrukce // 5.2.30. Výskyty v prézentu // 5.2.31. Výskyty v préteritu // 5.2.32. Výskyty ve futuru 5.2.30-32.1. Shrnutí údajů // 5.2.33. Výskyty s modálními a některými jinými slovesy // 5.2.34. Případy inverze konstituentů konstrukce PPP + mít ».3. Závěry // 5.3.1. K problematice slovesného vidu tvaru PPP // 5.3.1.1. PPP ze sloves dokonavých // 5.3.1.2. PPP ze sloves nedokonavých // 5.3.1.3. PPP ze sloves obouvidových // 5.3.2. K problematice slovesného času konstrukce Typu II // 5.3.2.1. Konstrukce v prézentu // 5.3.2.2. Konstrukce v préteritu // 5.3.2.3. Konstrukce ve futuru // 5.3.3. Podíl složených konstrukcí s modálními a jinými slovesy // 5.3.4. Invertované struktury // 6 TYP 111 V MIT + PPP + OBJEKT, IN STATU NASCENDI... // 6.1. Popis konstrukcí s PPP // 6.1.1. Typ s tvarem s PPP v kongruenci se subjektem // 6.1.2. Typ s tvarem s PPP v kongruenci se subjektem determinovaným číslovkou //
6.1.3. Konstrukce s absolutním tvarem PPP // 6.2. Schéma forem a Typu III (X,Y,Z) // 6.3. Analýza výskytů forem X, Y a Z // 6.3.1. Případy formy X // 6.3.1.1. Pozice substantivního objektu // 6.3.1.2. Pozice subjektu // 6.3.1.3. Nepřítomnost (nevyjádření) subjektu // 6.3.2. Případy formy Y // 6.3.3. Případy formy Z // 6.3.4. Absolutní tvar PPP a proces neutralizace forem X=Y=Z // 7 TYPY I, II A III SHRNUTÍ POPISU // 7.1. Klasifikace materiálu a práce s ČNK // 7.2. Shrnutí deseti forem konstrukce typu Perfekta II // 7.3. Krátké a tzv. dlouhé tvary PPP // 7.3.1. Distinkce tvarů krátkých a dlouhých // 7.3.2. Koexistence krátkých tvaru PPP // a dlouhých adjektivizovaných tvarů vedle sebe // 7.4. Řetězové konstrukce // 7.5. Lineární inverze konstrukce mít + PPP // 7.6. Vztah obecná čeština standard hyperstandard // 8 KONSTRUKCE MÍT + PPP A BOHEMISTICKÁ TRADICE-NÁZORY A INTERPRETACE // 8.1. Hlavní roviny názorů // 8.1.1. Vilém Mathesius a jeho Slovesné časy typu perfektivního (1925) // 8.1.2. Vladimír Šmilauer: Slovesný čas (1943) a další práce // 8.1.3. František Kopečný a systém perfektních/perfektálních tvarů // 8.1.4. Bohuslav Havránek Alois Jedlička // 8.1.5. Karel Hausenblas a jeho Slovesná kategorie výsledného stavu v dnešní češtině (1963) // 8.1.6. Poznámky k pojetím Mathesia, Šmilauera a Hausenblase // 8.1.7. Petr Sgall Jiří Hronek Alexandr Stich Jan Hor138ecký (1992) // 8.1.8. Antonín Bauer Miroslav Grepl // 8.1.9. Miroslav Grepl Petr Karlík // 8.1.10. Akademická třídílná Česká mluvnice (1986) // 8.1.10.1. Část Funkční tvarosloví: Slovesný rod // 8.1.10.2. Část Formální tvarosloví: // Tvary syntetické a analytické a Slovesné konstrukce // 8.1.10.3. Sloveso mít jako složka variabilní // 8.1.11. Příruční mluvnice češtiny (1995) //
8.1.12. František Daneš // 8.1.13. František Štícha: Česko-německá srovnávací mluvnice (2003) // 8.1.14. Roman Mrázek // 8.1.15. Jarmila Ranevová a Čas a modalita v češtině (1971) // 8.1.16. Pražský závislostní korpus (PDT Prague Dependency Treebank) // 8.1.17. Hana Skoumalová: Czech syntactic lexicon (2001) // 8.1.18. Markus Giger: Resultativa im modernen Tschechischen (2003) a Björn Wiemer, Markus Giger: Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen (2005) kapitola o češtině // 8.1.19. Český jazykový atlas (2002) // 8.1.20. Mluvnice současné češtiny. 1/Jak se p/se a jak se mluví’(2010) // 8.2. Valenční slovníky českých sloves // 8.2.1. Nad’a Svozilová, Hana Prouzová, Anna Jirsová: Slovesa pro praxi // Valenční slovník nejčastějších českých sloves (1997) // 8.2.2. Markéta Lopatková, Zdenek Žabokrtský, Václava Kettnerová: VALLEX 2.5 a Valenční slovník českých sloves (2008) // 8.3. Závěrečné poznámky // 9 SITUACE V NESTANDARDU: V OBECNÉ ČEŠTINĚ A V DIALEKTECH // 9.1. Situace v obecné češtině (Jiří Hronek Petr Sgall aj.) // 9.2. Konstrukce bez vyjádřeného objektu (Typ I) // 9.3. Tendence zpřídavnění tvarů PPP // 9.4. Idiomatizace a frazeologizace // 9.5. Konstrukce mít + PPP /Adj(<ppp) v dialektech // 9.5.1. Skupina českých dialektů v užším smyslu // 9.5.2. Ostatní hlavní nářeční skupiny češtiny // 9.5.3. Tendence preference adjektivizovaných forem // 9.5.4. Sociolingvistické a dialektologické terénní výzkumy některých východočeských nářečí // 0 GRAMATIKALIZACE ČESKÝCH KONSTRUKCÍ TYPU PERFEKTA II // 10.1. Gramatikalizační kritéria // 10.1.1. Kritéria obecná // 10.1.2. Kritéria specifická // 10.1.3. Kritéria sekundární // 10.2. Analýza jednotlivých kritérií z hlediska zkoumaného materiálů // 10.2.1. Struktura //
10.2.2. Linearita // 10.2.3. Selektivnost // 10.2.4. Preference dokonavých sloves výsledky // 10.2.5. Výskyt nedokonavých sloves a obouvidových sloves // 10.2.6. Integrace do paradigmatického systému jazyka 162 // 10.2.7. Časová adverbia mezi Aux a hlavním slovesem 164 10.2.8-9. Změny ve tvaru Aux 165 // 10.2.10. Změny ve tvaru hlavního slovesa 166 // 10.2.11. Kritérium frekvence 166 // 10.2.12. Hlavní sémantické kritérium: Opakované vyjadřování stejného // temporalního a kategoriaIního významu 167 // 10.2.13. Desémantizace a auxiliace slovesa mít 167 // 10.2.14. Stopy primární sémantiky plnovýznamového mít 167 // 10.2.15. Extenze 167 // 10.2.16. Přítomnost časových adverbií 168 // 10.2.17. Kongruence infinitního tvaru PPP s objektem 168 // 10.2.18. Absence výše uvedené kongruence v konstrukcích // bez vyjádření objektu a v konstrukcích s objektem 169 // 10.2.19. Kongruence tvaru PPP se subjektem 169 // 10.2.20. Kritérium subjektivizace 169 // 10.2.21. Konfigurace levé části jako verbální 170 // 10.2.22. Konfigurace pravé části jako ryze nominální 170 // 10.2.23. Synonymie s tvary původního Perfekta I // (současně v rámcích préterita) 170 // 10.2.24-26. Krosreferenční korespondence 171 // 10.3. Shrnutí 172 // 10.3.1. Prioritní postavení dokonavých sloves 172 // 10.3.2. Subjekto-agentní alternativy konstrukce a realizace perfekta 172 // 10.3.3. Nominální tvar PPP a jeho role v gramatikalizaci Perfekta II 173 // 10.3.4. Kontinuita mezi Typy I, II, III 173 // 11 ZÁVĚREM: DĚJINY V SOUČASNOSTI A PERSPEKTIVY 175 // 11.1. K průběhu gramatikalizace českého perfekta 175 // 11.2. Ke vztahu mezi nestandardem a standardem 176 // 11.3. Ke vztahu k Evropskému lingvistickému areálu (ELA) 177 // 11.4. K perspektivám současným a budoucím 179 // 11.5. Perfektum jako evropeismus par exellence 180 //
12 PŘÍLOHY 182 // 12.1. Abecední seznam a frekvence sloves, // s kterými jsou tvořeny konstrukce mít + PPP v češtině 182 // 12.2. Korpusové pojmy, značky a základní ukázky dotazů, použité v práci 190 // 12.2.1 Několik základních pojmů a označení 190 // 12.2.2 Morfologické značky 190 // 12.2.3 Příklady některých složených morfologických značek a dotazů 191 // 10 // ENGLISH SUMMARY // The Perfect in Modern Czech. A Corpus-Based Study of Grammaticalization on Czech National Corpus
(OCoLC)681498600
cnb002126507

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC