Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:20x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2011
451 s. : mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1842-5 (brož.)
polština
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000196969
OBSAH -- ČÁST PRVNÍ -- PIASTOVSKÝ STÁT (kolem roku 962-1370) -- I. Vznik monarchie -- 1. Budování státu -- 2. Christianizace země -- 3. První krize polského státu -- 4. V režii Obnovitele -- 5. Nová koncepce monarchie -- 6. Hmotná a duchovní kultura -- II. Období feudální rozdrobenosti -- 1. Koncepce seniorátu a historická skutečnost -- 2. Mezinárodní situace ve 13. století -- 3. Upevnění církevní moci -- 4. Světla a stíny nových časů -- 5. První pokusy o sjednocení -- 6. Dvě korunovace -- III. Obnovení království -- 1. Vladislav Lokýtek (1304-1333) -- 2. Kazimír Veliký (1333-1370) -- 3. Anjouovci (1370-1386) -- ČÁST DRUHÁ -- JAGELLONSKÝ STÁT (1386-1572) -- I. V nových hranicích -- 1. Partner z východu -- 2. Litevec na Wawelu -- 3. Splněný slib -- 4. Litevské velkoknížectví na prahu přeměn -- II. Na sklonku středověku -- 1. Nová dynastie -- 2. Třináctiletá válka (1454-1466) -- 3. Trůn a společnost ---
4. Vláda Jana Albrechta (1492-1501) a Alexandra (1501-1506) -- 5. Kultura na rozhraní epoch -- III. Doba zikmundovská -- 1. Zikmund I. Starý (1506-1548) -- 2. Otázky války a míru -- 3. Počátky exekučního programu -- 4. „Mladý" král -- 5. Zikmund II. August a parlamentarismus -- 6. Reformace a počátky obnovy církve -- 7. Renesanční kultura nad Vislou a Neris -- 8. Lublinská unie z roku 1569 -- ČÁST TŘETÍ -- POLSKO-LITEVSKÁ REPUBLIKA. DOBA STABILIZACE (1572-1648) -- I. První „svobodné" volby -- 1. Dlouhé bezkráloví -- 2. Štěpán Báthory (1576-1586) -- 3. Jagellonec po přeslici v matčině vlasti -- II. Počátky destabilizace -- 1. Polsko na přelomu 16. a 17. století -- 2. Krvavé povstání (1606-1609) -- 3. Války se Švédy, Moskvou a Turky -- III. Zrádné uspokojení -- 1. Konec panování Zikmunda III -- 2. Doba Vladislava IV ticho před bouří -- ČÁST ČTVRTÁ -- ŠLECHTICKÁ REPUBLIKA. DOBA KRIZE A ÚPADKU (1648-1795) ---
I. Druhá polovina 17. století -- 1. Ve znamení velkých válek -- 2. Nepodařené pokusy o reformy -- 3. Antemurale christianitatis -- 4. Vláda Jana III. Sobieského (1674-1696) -- 5. Hmotná a duchovní kultura v 17. století -- II. Doba saská (1697-1763) -- 1. První léta vlády Augusta II. Silného -- 2. Polsko jevištěm švédsko-ruské války -- 3. Ve stínu úsilí o následnictví -- 4. Počátek obnovy země -- III. Reformy doby osvícenství. Dělení Polska (1764-1795) -- 1. Počátky panování Stanislava II. Augusta -- 2. První dělení státu (1772) -- 3. Reforma vlády a školství -- 4. Čtyřletý neboli Velký sněm (1788-1792) -- 5. Vláda targowických konfederátů a nové dělení země -- 6. Košciuszkovo povstání (1794) a úpadek Rzeczypospolité -- ČÁST PÁTÁ -- V DOBĚ ZÁBORŮ (1795-1918) -- I. Rozdělené Polsko (do poloviny 19. století) -- 1. Situace po třetím dělení -- 2. Varšavské knížectví -- 3. Po vídeňském kongresu ---
4. Kultura bez hranic -- 5. Tajné spolky, spiknutí, povstání -- II. Utváření moderního národa -- 1. Mezi romantismem a pozitivismem -- 2. Polská otázka na mezinárodním fóru. Lednové povstání (1863-1864) -- 3. Hmotná a duchovní kultura ve druhé polovině 19. století -- 4. „Právě to je Polsko " -- III. První světová válka -- 1. Ozbrojený konflikt mezi záborovými mocnostmi -- 2. Devastace hospodářství okupanty -- 3. V očekávání míru -- 4. Konec epochy záborů -- ČÁST ŠESTÁ -- MEZI VÁLKAMI (1918-1939) -- I. Vznik druhé republiky -- 1. Počátky státnosti -- 2. Velkopolské povstání (1918-1919) -- 3. Vztah k východním sousedům -- 4. Území a státní zřízení -- 265 II. Vláda parlamentní demokracie -- 265 i. Bouřlivý začátek -- 267 2. Integrace země. Ekonomika a kultura -- 273 3. Co Polák, to katolík? -- 274 5. Scestí parlamentarismu. Květnový převrat (1926) -- 280 III. Diktatura Józefa Pilsudského ---
280 1. Vláda a opozice. Ústava z roku 1935 -- 285 2. Ekonomická situace. Důsledky světové hospodářské krize -- 287 3. Zahraniční politika -- 293 IV. Poslední mírové roky -- 293 1. Po maršálkově smrti -- 293 2. Vnitrostátní situace v letech 1935-1939 -- 295 3. Na mezinárodní scéně -- 296 4. Bilance dvacetiletí -- 301 ČÁST SEDMÁ -- DVOJÍ OKUPACE (1939-1945) -- 303 I. Obranná válka září 1939 -- 303 1. Žhavý srpen -- 305 2. Agrese ze západu -- 306 3. Vpád z východu -- 307 4. Čtvrté dělení Polska -- 310 II. V podzemí a v emigraci -- 310 1. Vláda v emigraci -- 313 2. Kauza Katyně -- 314 3. Podzemní stát -- 317 III. Osudná Jalta -- 317 1. Mikolajczykova vláda a spojenci -- 319 2. Monte Cassino -- 320 3. Domácí hnutí odporu 322 4. Stalinovy plány s Polskem -- 324 5. Varšavské povstání (1944). Záhuba metropole -- 326 6. Bilance válečných ztrát -- 329 ČÁST OSMÁ -- JALTSKÝ DIKTÁT ---
331 I. Pod nadvládou Sovětského svazu (1945-1947) -- 331 1. Polská otázka na mezinárodním fóru -- 333 2. V exilu -- 3 Stát v nových hranicích -- 4. Začátky obnovy země -- 5. Reformy prozatímní vlády národní jednoty -- II. Léta stalinismu (1947-1956) -- 1. Završení změn státního zřízení -- 2. Šestiletý plán -- 3. Indoktrinace a způsoby jejího překonání -- 4. Politické represe. Počátky oblevy -- III. Čas nenaplněných nadějí (1956-1970) -- 1. Polský Říjen -- 2. Různé podoby „režného socialismu" -- 3. V duchu milénia -- 4. Polsko na mezinárodní scéně -- 5. Bouřlivý rok 1968 -- 6. Úpadek Gomulkovy garnitury -- IV. Poslední dekáda (1971-1980) -- 1. Nová reprezentace ve starém systému -- 2. Budování „jiného Polska" -- 3. Církev, opozice, exil. Krize v roce 1976 -- 4. Úspěchy skutečné a smyšlené -- 5. Srpnová krize roku 1980 -- V. Cesta ke čtvrté republice (1980-1989) -- 1. Mezi Srpnem a Prosincem ---
2. Těžké rozhodnutí -- 3. Válečný stav -- 4. Poslední roky závislosti -- 5. Na cestě ke „kulatému stolu" -- 6. Finis coronat opus -- Přehled polských panovníků, představitelů státu a nositelů moci nad polským územím

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC