Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(37.9) Půjčeno:455x 
BK
Příručka
Vyd. 4., přeprac.
Praha : Portál, 2011
221 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-889-0 (brož.)
Speciální pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 202-205, bibliografické odkazy a rejstřík
000197135
Předmluva // KAPITOLA I Nové trendy v péři o děti, mládež a dospělé s mentální retardací ...13 // KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací ...17 // KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti lidí s mentální retardací ...22 // 3.1 Vzdělavatelnost jako základní kategorie pedagogiky ...22 // 3.2 Teoretická a metodologická východiska současné // speciální pedagogiky ...25 // 3.3 Vztah výchovy a vzdělávání a jeho terminologická vymezení ...26 // KAPITOLA 4 Psychologická charakteristika lidí s mentální retardací ...28 // 4.1 Různé druhy inteligence ...31 // 4.2 Diagnostika mentální retardace ...33 // 4.3 Klasifikace mentální retardace ...36 // Lehká mentální retardace. IQ 50-69 (F70) ...37 // Středně téiká mentální retardace. IQ 35-49IF7I) ...38 // Těžká mentální retardace, IQ 20-34 (F72) ...39 // Hluboká mentální retardace. IQ je nižií než 20 (173) ...40 // Jiná mentální retardace (F7/II ...40 // Nespecifikovaná mentální retardace (F79) ...41 // 4.4 Nejčastější příčiny mentální retardace ...41 // Možnosti prevence vzniku mentální retardace ...43 // 4.5 Četnost lidí s mentální retardací v populaci ...45 // 4.6 Psychologické zvláštnosti jedinců s mentální retardací ...45 // 4.7 Kognitivní procesy a jejich vývoj u dětí s mentální retardací.48 // Vnímáni ? dělí s mentální retardací ...50 // Rozvíjení myšlení dětí s mentální retardací ...52 // Vlastnosti paměti dětí s mentální retardací ...55 // 4.8 Vývoj osobnosti dětí s mentální retardací ...56 // Emocionální vývoj dětí s mentální retardací ...56 // Utvářeni volních vlastností dětí s mentální retardací ...60 // Vývoj charakteru dětí s mentální retardací ...61 // 4.9 Sexualita lidí s mentální retardací ...67 //
KAPITOLA 5 Psychické poruchy u lidí s mentální retardací ...71 // 5.1 Afektivní poruchy ...72 // 5.2 Schizofrenie a schizofrenní poruchy ...73 // 5.2 Neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem ...74 // KAPITOLA 6 Současný systém výchovy a vzdělávání dětí s mentální retardací ...78 // 6.1 Předškolní vzdělávání dětí s mentální retardací ...79 // Integrované předškolní vzdělávání dětí se speciálními // vzdělávacími potřebami ...82 // Speciální předškolní vzdělávání ...’ ...84 // 6.2 Základní vzdělávání žáků s mentální retardací ...85 // Základní škola praktická ...86 // Základní škola speciální ...90 // Přípravný stupeň základní školy speciální ...94 // Rehabilitační vzdělávací program ...96 // Jiné formy vzdělávání žáků s mentální retardací ...101 // 6.3 Školská poradenská zařízení pro děti a žáky // s mentální retardací ...102 // KAPITOLA 7 Další vzdělávání a profesní příprava mládeže s mentální retardací ...105 // 7.1 Učební obory ...105 // 7.2 Praktické školy ...106 // Praktická škola dvouletá ...106 // Praktická škola jednoletá ...107 // 7.3 Celoživotní vzdělávání lidí s mentální retardací ...108 // Současné chápání celoiivotního vzdělávání v zemích OECD ...109 // Některé formy celoiivotního vzděláváni lidí // s mentální retardací ...109 // KAPITOLA 8 Didaktické principy vzdělávání žáků s mentální retardací ...114 // 8.1 Organizace vyučování ...115 // 8.2 Hodnocení a klasifikace žáků ...116 // 8.3 Osobnost učitele a vychovatele ...117 // 8.4 Spolupráce s rodiči žáků ajejí specifické problémy ...118 // 8.5 Některé netradiční formy vzdělávání žáků s těžSí a těžkou // mentální retardací ...119 // 8.6 Augmentativní a alternativní komunikace ...123 //
KAPITOLA 9 Výchovná a vzdělávací péče o lidi s těžkým a hlubokým postižením ...126 // 9.1 Hledání nových forem práce s lidmi s těžkým a hlubokým // postižením ...130 // Bílý pokoj a jiné psychorelaxační místnosti ...133 // KAPITOLA 10 Integrace žáků s mentální retardací ...135 // 10.1 Integrace ajejí sociální aspekty ...136 // 10.2 Integrace a její psychologické aspekty ...137 // 10.3 Pedagogické aspekty integrace žáků s mentální retardací ...139 // 10.4 Integrace a ink luze ...140 // 10.5 Integrované vzdělávání v zahraničí ...142 // KAPITOLA 11 Výchova a vzdělávání dětí s Downovým syndromem ...145 // 11.1 Fyziognomie a anatomické zvláštnosti lidí s Downovým syndromem ...146 // 11.2 Příčiny vzniku Downova syndromu ...148 // 11.3 Úroveň rozumových schopností lidí s Downovým syndromem ...150 // 11.4 Včasná péče o děti s Downovým syndromem ...152 // 11.5 Vzdělávání dětí s Downovým syndromem ...152 // KAPITOLA 12 Výchova a vzdělávání dělí s autismcm ...154 // 12.1 Diagnostická kritéria aulismu ...156 // 12.2 Možnosti vzdělávání dětí s aulismcm ...159 // 12.3 Výchovně působení u dětí s autismcm ...161 // KAPITOLA 13 Výchova dítěte s mentální retardací v rodině ...164 // KAPITOLA 14 Ústavní péěe o lidi s mentální retardací ...169 // 14.1 Dmhy a charakteristika péče ...170 // 14.2 Zákon o sociálních službách ...173 // Služby sociální péče ...174 // Služby sociální prevence ...175 // Sociální poradenství ...175 // 14.3 Standardy kvality sociálních služeb ...177 // 14.4 Anketa o humanizaci života v ústavech sociální pére ...178 // Závěry z ankety ...181 //
KAPITOLA 15 Některé nové formy péče o osoby s mentální retardací ...183 // 15.1 Osobní asistence ...184 // 15.2 Pečovatelská služba ...186 // 15.3 Tísňová péče ...186 // 15.4 Podpora samostatného bydlení ...187 // 15.5 Odlehčovací (respitní) služby ...187 // 15.6 Chráněné bydlení ...188 // 15.7 Nové a netradiční formy péče o osoby s mentální retardací ...189 // KAPITOLA 16 Neziskové organizace a jejich role v péči o mentálně postižené ...191 // 16.1. Nevládní neziskové organizace ...191 // 16.2 Národní rada zdravotně postižených ČR (NRZP ČR) ...192 // 16.3 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR // (SPMP) ...193 // Shrnutí ..., ...195 // Slovníček odborných pojmů ...197 // Literatura ...202 // Internetové odkazy ...205 // Přílohy ...206 // PŘÍLOHA I: Deklarace o právech mentálnč postižených osob, vyhlášená // na Valném shromáždéní Organizace spojených národů // dne 20. prosince 1971 ...206 // PŘÍLOHA 2: Informace MŠMT k zabezpečení vzdélávání deli, žáků a studentů // se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence // č.j. 14 453/2005-24 ...207 // PŘÍLOHA 3: Sdělení MŠMT č. j. 25 317/2005-24 o tvorbě školních vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením ...209 // PŘÍLOHA 4: Informace MŠMT ? organizaci kurzu ? získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální č. j. 18 965/2005-24.210 // PŘÍLOHA 5: Informace MŠMT o přípravném stupni základní školy speciální // č.j. 6123/2009-61 ...213 // Rejstřík ...219
(OCoLC)757675801
cnb002158451

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC