Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
Dubicko : INFOA, c2011
319 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7240-673-9 (brož.)
polština
Přeloženo z polštiny?
Určeno pro žáky 2. stupně základních škol, studenty středních škol, posluchače kurzů a samouky
000197314
? // ??0?1 ??? 2 ??? // ??? 4 ??? 5 ??? ? ??? // ??? 8 ??? 9 ??? 10 ??? ??? 12 ??? 13 // ??? 14 // ??? 15 ??? 16 // ??? 17 // ??? 18 // ??? 19 ??? 20 ??? 21 ??? 22 // ??? 23 // ??? 24 ??? 25 // ??? 26 ??? 27 ??? 28 ??? 29 ??? 30 ??? 31 // Předmluva // Obsah // Část I. Program maturity základní (Úroveň A2)___ // Druhy podstatných jmen // Tvoření množného čísla podstatných jmen // Nepravidelné tvary množného čísla podstatných jmen; podstatná jména mužského rodu s koncovkou -?, -? v množném čísle Přivlastňovací zájmena // Konstrukce ??? ??? (??? ???); konstrukce ?/??/??/???/??/??/???, ???/??? Zájmeno ??? // Věty tázací bez tázacího výrazu; odpověď kladná a záporná; spojky ? ? ??? // Zájmena ukazovací ???, ??? (ten, tamten) // Jednotné a množné číslo přídavných jmen Přídavná jména s kmenem zakončeným na -?, -?, -x Přídavná jména s kmenem zakončeným na -?, -?, -?, -? Konstrukce ? ??? ??? ??? ???; 2. pád osobních zájmen // 2. pád jednotného čísla podstatných a přídavných jmen rodu mužského, ženského a středního // Konstrukce ? ??? ??? ??? ???; 2. pád jednotného čísla přivlastňovacích // a ukazovacích zájmen // Věta tázací s výrazem ???; tvary ???, Bac // Konstrukce ??? ??? ???; základní číslovky od 1 do 1000; měkký znak v číslovkách; // 3. pád osobních zájmen // 3. pád podstatných a přídavných jmen, přivlastňovacích a ukazovacích zájmen rodu mužského, středního
a ženského čísla jednotného // Konstrukce ??? ??? ???; 4. pád osobních zájmen, podstatných a přídavných jmen rodu mužského, středního a ženského // 4. pád přivlastňovacích a ukazovacích zájmen a zvratného zájmena ??? Slovesa I. konjugace s kmenem zakončeným na -a // Otázky ??? ???, ??? ???, ??? ???; 7. pád podstatných jmen 7. pád podstatných jmen rodu mužského s měkkým kmenem a kmenem zakončeným na -?, -?, -?, -?, -? // 7. pád podstatných jmen rodu ženského (a mužského) na -? a podst. jmen rodu ženského // s kmenem zakončeným na -?, -?, -?, -?, -? // Slovesa IL konjugace s kmenem zakončeným na -? // Slovesa ???, ???; bezpodmětné věty s ??? (???), ???, // ???, ??? // Zvratná slovesa // 6. pád jednotného čísla podstatných jmen // 6. pád podstatných jmen rodu mužského s koncovkou -y // 7. a 6. pád přídavných jmen, přivlastňovacích a ukazovacích zájmen 7. a 6. pád přídavných jmen, přivlastňovacích a ukazovacích zájmen Dvojice nedokonavých sloves typu ??? - ???, ??? - ???, // 3 // 4 // 8 // 10 // 12 // 14 // 16 // 18 // 20 // 22 // 24 // 26 // 28 // 30 // 32 // 34 // 36 // 38 // 40 // 42 // 44 // 46 // 48 // 50 // 52 // 54 // 56 // 58 // 60 // 62 // 64 // 66 // ??? - ??? // 68 // ??? 32 Minulý čas 70 // KONTROLNÍ TEST 1 72 // ??? 33 Budoucí čas složený 74 // ??? 34 Číslovky řadové; datum; konstrukce (???) ??? 76 // ??? 35 Oficiální a hovorové vyjádření času - 1. část 78 // ??? 36 Oficiální
a hovorové vyjádření času - 2. část; 2. pád číslovek základních 80 // ??? 37 Číslovka ??? a zájmeno ??? 82 // ??? 38 Podstatná jména zakončená na -??, -??, -?? v jednotném čísle 84 // ??? 39 Podstatná jména rodu ženského zakončená v jednotném čísle na -?? 86 // ??? 40 Podstatná jména rodu ženského zakončená v jednotném čísle na -? 88 // ??? 41 Deklinace podstatných jmen ve všech rodech v čísle množném 90 // ??? 42 Deklinace přídavných jmen ve všech rodech v čísle množném 92 // ??? 43 Zájmeno ??? v čísle množném 94 // ??? 44 Používání předložky no; konstrukce se 3. pádem 96 // ??? 45 2. pád č. mn. podstatných jmen zakončených na -?? (-??, -??); 2. pád č. mn. přídavných jmen, // přivlastňovacích a ukazovacích zájmen 98 // ??? 46 2. pád čísla množného podstatných jmen se zakončením na -??, -? (-??) 100 // ??? 47 2. pád podstatných jmen čísla množného se zakončením na -? (-??) 102 // ??? 48 2. pád č. mn. podstatných jmen rodu ženského a rodu středního bez koncovky; // měkký znak ve 2. pádě č. mn. 104 // ??? 49 Podstatná jména rodu středního s rozšířeným kmenem zakončená na -?? 106 // ??? 50 Podstatná jména s deklinací přídavných jmen 108 // ??? 51 Číslovky ve spojení s podstatnými a přídavnými jmény 110 // ??? 52 Slovesa I. konjugace se střídáním souhlásek a samohlásek ve kmeni 112 // ??? 53 Slovesa I. konjugace zakončená na-??? a sloveso ??? 114
// ??? 54 Slovesa I. konjugace zakončená na -???, -???, -???, -??? (-???), -?? 116 // ??? 55 Minulý čas sloves zakončených na -??? (-???), -???, -??; složitější podoby minulého času 118 // ??? 56 Slovesa dokonavá a nedokonavá 120 // ??? 57 Vidové dvojice sloves pohybu ze skupiny ??? - ??? 122 // ??? 58 Slovesa pohybu skupiny ??? s jiným významem než v českém jazyce 124 // ??? 59 Vidové dvojice sloves pohybu ze skupiny ??? - ??? 126 // ??? 60 Dvojice sloves pohybu ze skupiny ??? s jiným významem než v českém jazyce 128 // ??? 61 Pravopis tvrdého znaku (?) 130 // KONTROLNÍ TEST 2 132 // ??? 62 Předložky v konstrukcích popisujících směr pohybu nebo činnosti: ? - ??, ?? - ?, ? - ?? 134 // ??? 63 Příslovce místa a směru pohybu ??? - ???, ??? - ???, ??? - ??? 136 // ??? 64 Předložky ve spojeních označujících místo 138 // ??? 65 Předložky ve spojeních označujících čas - 1. část 140 // ??? 66 Předložky ve spojeních označujících čas - 2. část 142 // ??? 67 2. stupeň přídavných jmen 144 // ??? 68 Složený 2. stupeň přídavných jmen; tvary 2. stupně s předponou no- 146 // ??? 69 2. stupeň příslovcí 148 // ??? 70 3. stupeň přídavných jmen: složený tvar 150 // ??? 71 Použití zvratného zájmena ??? a obratu ??? ??? 152 // ??? 72 Rozkazovací způsob sloves s koncovkou -? 154 // ??? 73 Rozkazovací způsob s měkkým znakem -? na konci; záporné tvary rozkazovacího způsobu 156 // ??? 74 ??? 75 ??? 76 ???
77 ??? 78 ??? 79 ??? 80 ??? 81 ??? 82 ??? 83 ??? 84 // Rozkazovací způsob s -? na konci // Rozkazovací způsob sloves pohybu ??? ? ??? // Konstrukce s výrazy ???, ??? ? ??? // Rekce sloves; slovesa s vazbou předmětu ve 3. pádě // Rekce sloves; slovesa s vazbou předmětu ve 4. pádě // Rekce sloves; slovesa s vazbou předmětu v 7. pádě // Rekce sloves; slovesa s vazbou předmětu v 6. pádě // Věty bezpodmětné; slovesa ??? - ???, ??? - ??? // Záporná zájmena ???, ???, ???, ??? // Záporná příslovce s ?? ? ??; příslovce ???, ??? // Věty vedlejší příslovečné příčinné a důsledkové s výrazy ??? ???, // ??? ??? ? ???, ??? // KONTROLNÍ TESTS // E3L // Část II. Program maturity roxžířené (Úroveň Bl ) // ??? 85 Kdy používáme sloveso ??? // ??? 86 Slovesa ??? - ??? - ???, ??? - ??? - ???, ??? - ??? - ??? ??? 87 Číslovky souborové // ??? 88 Číslovka neurčitá (??)???, přídavné jméno (??)??? ??? 89 Podstatná jména rodu mužského zakončená na -??? (-???) // ??? 90 Podstatná jména rodu mužského zakončená na -??? (-???) // ??? 91 Flexe typických ruských příjmení // ??? 92 Předložky ??, ??, c ve slovních spojeních označujících příčinu ??? 93 Předložky ???, ??-?? ve slovních spojeních označujících příčinu ??? 94 Předložky ???, ???, ??? ??, ???, ??? ??? 95 Minulý čas sloves s příponou -?? ??? 96 Podmiňovací způsob // ??? 97 3. stupeň přídavných jmen vytvořený pomocí přípony -??? (-???)
// a výrazu ??? // ??? 98 3. stupeň příslovcí // ??? 99 Přídavná jména přivlastňovací s příponou -??, -??, -ck ??? 100 Přídavná jména přivlastňovací zakončená na -??, -??, -??, -?? ??? 101 Krátké tvary přídavných jmen // ??? 102 Krátké tvary přídavných jmen s rekcí jinou než v českém jazyce ??? 103 Krátké tvary přídavných jmen: přízvuky, další významy ??? 104 Přídavné jméno slovesné činné přítomné ??? 105 Přídavné jméno slovesné trpné minulé s příponami -???- (-???-), -???- (-???-) // ??? 106 Přídavné jméno slovesné trpné minulé s příponou -t a tvary od sloves s infinitivem končícím na -???, -?? ??? 107 Krátký tvar přídavného jména slovesného trpného ??? 108 Přechodník přítomný ??? 109 Přechodník minulý ??? 110 Zájmena neurčitá s -?? ? -??? // 158 // 160 // 162 // 164 // 166 // 168 // 170 // 172 // 174 // 176 // 178 // 180 // 182 // 184 // 186 // 188 // 190 // 192 // 194 // 196 // 198 // 200 // 202 // 204 // 206 // 208 // 210 // 212 // 214 // 216 // 218 // 220 // 222 // 224 // 226 // 228 // 230 // 232 // ??0?111 Neurčitá příslovce s -?? ? -??? 234 // ??? 112 Věty tázací s ???, ??? 236 // ??? 113 Souvětí s větami příslovečnými podmínkovými a přípustkovými 238 // ??? 114 Souvětí s větami příslovečnými způsobovými; krátký a dlouhý tvar // přídavných jmen v tomto typu vět . 240 // ???115 Zkratky 242 // KONTROLNÍ TEST 4 244 // ira Část III. Bakalářská
úroveň (Úroveň B2) // ??? 116 Použití podob otcovského jména (tzv. ???) 246 // ??? 117 Souvětí s částicí ??; změna řeči přímé na nepřímou 248 // ??? 118 Paralelní konstrukce se slovesy ???, ???, ???, ??? 250 // ??? 119 Konstrukce s výrazy ???, ???, ???, ???, ???, ???, ???. // ???, ??? 252 // ??? 120 Deklinace číslovek základních od 1 do 900 254 // ??? 121 Přídavná jména s komponentem -???, -??? a podstatná jména // s komponentem -??? 256 // ??? 122 Podstatná jména ??? ? ??? ve spojení s číslovkami základními 258 // ??? 123 Krátký tvar přídavných jmen, kterým ve větách předchází výrazy ??? ? ??? 260 // ??? 124 Přídavné jméno slovesné přítomné trpné 262 // ??? 125 Zápor ?? s přídavným jménem slovesným 264 // ??? 126 Výrazy ???, ??? 266 // ??? 127 Slovní spojení ??? ??, ??? ??, ??? ??, ??? ?? 268 // ??? 128 Slovní spojení ??? ? ??? ?? 270 // ??? 129 Použití příslovcí ??? ? ??? 272 // ??? 130 Použití zájmena ??? a přídavného jména ??? 274 // ??? 131 Zkratkové složeniny 276 // ??? 132 Zlomky 278 // ??? 133 Matematické operace 280 // ??? 134 Příslovce míry 282 // ??? 135 Vedlejší věty přívlastkové s ??? ? ??? 284 // ??? 136 Rozkazovací způsob ve významu způsobu podmiňovacího 286 // KONTROLNÍ TEST 5 288 // Maturitní úlohy - základní úroveň 290 // Maturitní úlohy - rozšířená úroveň 300 // Přílohy // Příloha 1. Předložky ruského jazyka a jejich význam 310
// Příloha 2. Základní deklinační vzory 312
(OCoLC)730408964
cnb002182026

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC