Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

financování z EU (@@20121018-08:49:46@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:23x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : ASPI, 2008
183 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-402-4 (brož.) ISBN !978-80-7357-356-0 (chyb.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000197918
Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění -- Umělecká činnost a kultura, relevantní formy vhodné k podnikání v ČR -- Úvod -- Umělec jako povolání -- Základní skupiny vhodné k podnikatelským aktivitám -- Neziskové organizace -- Komerční organizace (subjekty) -- Formy podnikatelské činnosti vhodné pro podnikání -- v kultuře a umění -- Občanské sdružení -- Příspěvková organizace obce, města nebo kraje -- Nadace a nadační fondy -- Obecně prospěšná společnost -- Fyzická osoba (jako živnost volná) -- Fyzická osoba jako osoba samostatně výdělečně činná -- Společnost s ručením omezeným -- Akciová společnost -- Ostatní společnosti -- Společné povinnosti bez ohledu na formální podobu společnosti -- Vybrané předpisy vztahující se k umělecké a kulturní činnosti -- Odkazy a kontakty -- Ústřední státní orgány -- Ochranné organizace autorské -- Odborné instituty -- Kontakty podle odvětví -- Shrnutí -- Formy uměleckého projevu v kultuře a umění v číslech, procentech a statistikách -- Divadlo -- Divadla a divadelní seskupení zřizovaná občanskými sdruženími a jinými subjekty v roce 2006 -- Divadla a divadelní seskupení zřizovaná podnikateli a podnikatelskými subjekty v roce 2006 -- Divadla bez vlastního profesionálního divadelního souboru v roce -- Galerie, muzea a památníky v roce 2006 -- Galerie,
muzea a památníky zřizované MK, jinými státními ústředními orgány, kraji, obcemi a městy v roce 2006 -- Galerie, muzea a památníky církví, nadací a občanských sdružení dle zákona číslo / Sbaj -- Muzea a památníky zřizované podnikateli -- a podnikatelskými subjekty -- Přehled o síti, činnosti a návštěvnosti galerií, muzeí a památníků v jednotlivých regionech České republiky v roce -- Hudební soubory -- Hudební soubory zřizované MK, jinými resorty, kraji, obcemi a městy -- Hudební soubory zřizované občanskými sdruženími dle zákona číslo 83/1990 Sb., obecně prospěšnými společnostmi a Českým rozhlasem -- Hudební soubory zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli -- Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny -- Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované vysokými školami, kraji, obcemi a městy -- Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované občanskými sdruženími dle zákona číslo 83/1990 Sb aj -- Hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny zřizované soukromými osobami -- Knihovny -- Přehled o činnosti knihoven v jednotlivých krajích České republiky -- Přehled veřejných knihoven v okresech -- Památkové objekty -- Památkové objekty zřizované občanskými sdruženími dle zákona číslo 83/1990 Sb., obecně prospěšnými společnostmi a církví -- Památkové objekty zřizované podnikatelskými subjekty a podnikateli
-- Přehled hradů, zámků a památkových objektů -- Periodický tisk -- Noviny podle periodicity a jazyka vydání -- Časopisy podle periodicity a jazyka vydání -- Časopisy podle tematických skupin -- Výstavní činnost v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury -- Výstavní činnost provozovaná subjekty zřizovanými MK, jinými resorty, kraji, obcemi a městy -- Výstavní činnost provozovaná subjekty zřizovanými občanskými sdruženími dle zákona číslo 83/1990 Sb., obecně prospěšnými společnostmi aj -- Výstavní činnost provozovaná podnikatelskými subjekty a podnikateli -- Přehled o počtu, činnosti a návštěvnosti galerií a výstavních síní v jednotlivých krajích České republiky -- Formy státní podpory v kultuře, vědě a umění -- Úvod -- Státní podpora a její význam pro činnost organizace -- Analýza forem státní podpory -- Státní fond kultury České republiky -- Autorské právo -- Nestátní neziskový sektor -- Odborové svazy v kultuře, umění a dalších tvůrčích činnostech -- Zahraniční podpora -- Financování z rozpočtů krajů -- Příspěvkové organizace Ministerstva kultury -- Shrnutí -- Literatura -- Neziskový sektor a jeho vnímání veřejností v ČR a EU — -- Úvod -- Vznik neziskového sektoru podle autorů Salamona a Anhelera -- Teorie heterogenity -- Teorie přídavného faktoru -- Teorie důvěry -- Teorie sociálního státu -- Teorie vzájemné závislosti --
Teorie sociálních zdrojů -- Postavení a situace neziskového sektoru v ČR -- Postavení neziskového sektoru v EU -- Problémy neziskových organizací v EU -- Princip partnerství jako jedno z východisek spolupráce -- Shrnutí -- Literatura -- Neziskový sektor a jeho základní klasifikace -- Úvod -- Definice pojmu neziskový sektor -- Klasifikace neziskových organizací -- Typologie neziskových organizací a oblasti jejich působení -- Charakteristika právních norem podle jejich četnosti, významu a užití -- Právní formy neziskové organizace -- Občanská sdružení -- Příspěvkové organizace -- Nadace a nadační fondy -- Obecně prospěšné společnosti -- Zveřejňování informací neziskovými organizacemi -- Shrnutí -- Literatura -- Pozice neziskového sektoru a jeho problémy v České republice -- Úvod -- Pozice neziskového sektoru -- Problémy neziskových organizací -- Nedostatečná motivace dárců -- Malý limit pro možnost odpočtu daně z příjmu -- Problém prozatímního neosvobození od DPH -- Poskytování dotací na jeden rok -- Nerovnost ve vztazích se státem -- Laxní postoj veřejnosti k neziskovým organizacím -- Nedůvěra občanů a efekt „nechtěného sousedství" -- Zjednodušené vnímání a představy veřejnosti ve vztahu -- k neziskovým organizacím -- Shrnutí -- Literatura -- Územní veřejná správa a její význam pro kulturu -- a umění -- Úvod -- Analýza české sídelní soustavy -- Česká sídelní
soustava v číslech a její dělení -- Obce a místní části -- Pověřené obecní úřady -- Obce s rozšířenou působností -- Okresní úřady -- Kraje -- Legislativní rámec reformy územní veřejné správy -- Popis a výsledky realizace reformy územní veřejné správy -- Ukončení činnosti okresních úřadů, delimitace práv a závazků na kraje a obce -- Modifikace správní struktury státu -- Dobrovolná sdružení obcí předchůdci mikroregionů -- Mikroregiony a jejich současný význam -- Budoucnost mikroregionů -- Shrnutí -- Literatura -- Fundraising jako způsob a metoda získávání prostředků pro činnost organizace -- Úvod -- Fundraising -- Motivace dárců -- Poslání organizace při fundraisingu a její cíle -- Profily dárců a způsoby jejich vyhledávání -- Způsoby vyhledávání dárců -- První kontakt -- Shrnutí -- Literatura -- Způsoby navázání vztahu s dárcem a komplexní péče -- o něj -- Úvod -- Sociální percepce žádosti o finanční podporu -- Dvanáct rad projednání o finančním daru -- Fundraisingový model tří kroků a týmová hra -- Dobrovolníci kontra profesionálové ve vztahu -- k fundraisingové činnosti -- Dobrovolníci -- Profesionálové -- Jak a kde získat schopné dobrovolníky -- Studenti -- Důchodci -- Cizinci -- Vědci a odborníci -- Populární či mediálně známé osobnosti -- Jak najmout profesionály -- Časté fundraiserovy chyby vedoucí k neúspěchu -- Shrnutí -- Literatura
-- Specifika podnikání malých a středních podniků v kultuře a umění -- Úvod -- Státní podpora malých a středních podniků -- Výhody podnikání menších organizací v kultuře, vědě -- a umění -- Organizační a řídící -- Personální -- Výrobně-produkční -- Obchodní -- Finanční -- Obtíže malých a středních podniků působících v oblasti kultury, vědy a umění -- Finanční -- Výrobně-produkční -- Personální -- Organizační a řídící -- Obchodní -- Význam malých a středních podniků pro politickou stabilitu -- Shrnutí -- Literatura -- Osobnost podnikatele a předpoklady úspěchu -- Úvod -- Vymezení a definice podnikání -- Charakteristika podnikatele -- Základní znaky podnikatele -- Předpoklady úspěchu začínajícího podnikatele -- Motivace a odhodlání podnikat -- Analýza nosnosti nápadu v tržním prostředí -- Zdroje -- Posouzení podnikatelských dispozic -- Administrativa, organizace a řízení -- Shrnutí -- Literatura -- Podnikatelský záměr a výběr společníka -- Úvod -- Podnikatelský záměr, jeho tvorba a popis -- Zásady tvorby úspěšného podnikatelského záměru -- Popis podnikatelského záměru a jeho osnova -- Osnova podnikatelského záměru -- Výběr společníka -- Hlediska výběru společníka -- Tichý společník -- Shrnutí -- Literatura -- Příčiny neúspěchu neziskových a rozpočtových organizací podnikajících v kultuře a umění -- Úvod -- Všeobecné příčiny
-- Ekonomické aspekty -- Ekologické aspekty -- Technologické a technické aspekty -- Dodavatelské aspekty -- Vnější aspekty -- Dotační (finanční), organizační a řídící aspekty -- Podnikatel (manažer, zřizovatel) jako faktor neúspěchu -- Problémy podnikatelského nebo uměleckého plánu -- Marketing -- Finance a investice -- Organizace, řízení a lidské zdroje -- Mylná nebo minimální akceptace společenské objednávky -- Absence sledování hlavních kulturních, uměleckých a ekonomických rizik -- Shrnutí -- Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC