Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Dopisy
V Praze : Jan Laichter, 1942
267 s., viii s. obr. příl. ; il., portréty ; 16 cm

objednat
Otázky a názory ; kn. 80
latina
Přeloženo z latiny
Obsahuje bibliografické odkazy
000198123
259 // OBSAH // 1. Věnování C. Septiciovi Kla- // rovi... // 2. Ěádění udavače Regula . . // 3. Lovec-literát... // 4. Pliniovy úvahy, zdali má uveřejnit svoú příležitostnou řeč // 5. Lenošná zaměstnání velkého // města... // 6. Váhavému dopisovateli . . // 7. Nemoc a smrt Korellia Rufa . // 8. Lhostejnost obecenstva ? recitujícím autorům . . . . // 9. Plinius — prostředkovatel // sňatku... // 10. Domluva příteli, který nepřišel na večeři... // 11. Chvála všestranného nadání // Pompeia Saturnina . . . . // 12. Plinius je rozrušen chorobou // Titia Aristona... // 13. Neslučitelnost tribunátu s činností advokátní... // 14. Přímluva za přítele Suetonia // Tranquilla... // 15. Smrt a slavnostní pohřeb Verginia Rufa... // Str. // (I,). 3 // (IB). 3 // de). % 10 // ds) . 11 // do) . 16 // dn) . 18 // (I12) . 18 // dí3). 22 // dl4) • 24 // d15) • 27 // dle) - 28 // (I22) • 30 // d23) • 34 // (I24) • 36 // díl) . 37 // 260 // Str. // 16. Důtka liknavému dopisová // « teli . (II2) . 41 // 17. Hostitel marnotratně lakomý (II6) . 42 // 18. Pliniův stesk po životě ven kovském • (H8) . 44 // 19. Plinius vybízí přítele, aby // své verše uveřejnil . . . (??) • 45 // 20. Yyděračský proces Maria // Priska (??) • 46 // 21. Dodatek ? dopisu předešlému (II12) • 54 // 22. Pliniův postesk příteli . . (??) • 57 // 23. Pliniova vila u Laurenta . (Ilir) • 57 // 24. Plinius slibuje Maurikovi, že
jeho synovcům opatří učitele 66 // // (lín). // 25. Regulus — lovec dědictví (?20) • 67 // 26. Život Spurinnův na odpočinku (Illi) . 70 // 27. Plinius doporučuje učitele řeěnictví (HI3). 74 // 28. Literární činnost a život Pliniova strýce ... (??) - 78 // 29. Hrdinná žena (III16) . 82 // 30. Otálejícímu dopisovateli . (III17) . 86 // 31. Dotaz v záležitosti majetkové (HI19) . 86 // 32. Smrt epigramatika Martiala (IH21) . 88 // // 261 // 33. Plinius slibuje návštěvu dědu své choti . . . ; . // 34. Udavač Regulus truchlí // nad smrtí synovou . . . // 35. Pliniův obdiv řeckým veršům přítele Arria . . . // 36. Jediný statek výnosný . . // 37. Regulus přepjatý i v smutku // 38. Plinius augurem . . . . // 39. Oběti libovůle Domitianovy // 40. Plinius chce opatřit svému rodišti schopného učitele . // 41. Plinius chválí svou choť // Kalpurnii... // 42. Pliniův soud o literárním // díle přítelově... // 43. Zasloužený a důstojný od- // počinek // 44. O vratkosti všeho lidského . // 45. Plinius vysvětluje, proč své básnické hříčky předčítá a // skládá // 46. Smrt velkého muže je vždy předčasná ... // 47. Pliniova vila v Etrurii . . // 48. Plinius se obírá myšlenkou // napsat dílo historické . . // 49. Smrt dcerky Pliniova přítele // (IV!) // (IV2) // (IV3) // (IVG) // (IV7) // (IV8) // (IVn) // (IV13) // (IV19) // (IV20) // (IV23) // (IV24) // (V3) // (V5) // (Vfi) // (V8) // (V10) // Str.
// . 91 // . 92 // . 94 . 96 . 96 . 98 . 100 // . 105 // 108 // 109 // 110 111 // 112 // 115 // 117 // 129 // 133 // 262 // 50. // 51. // 52. // 53. // 54. // 55. // 56. // 57. // 58. // 59. // 60. 61. // 62. // 63. // Plinius pečuje o churavé-ho propuštěnce ... Pliniovy obavy o churavou a vzdálenou choť . . . // Pliniův stesk po choti Kalpurnii ... // Zanedbaný hrob zasloužilého občana ... // Dva mladí ctitelé Pliniovi Plinius přijímá přítelovo // pozvání ... // Povedený výjev o veřejných // recitacích... // Smrt Pliniova strýce za výbuchu Vesuvu... // Pliniova nespokojenost s chováním obecenstva o recitacích ... // Pliniovy zážitky za výbuchu Vesuvu... // Blahopřání ? zasnoubení . // Plinius na statku svého přítele ... // Plinius láká přítele z venkovského zátiší do města . // Pliniův stesk po nepřítomné choti... // (V19) // (VI4) // (VI7) // (VI10) // (Vln) // (VI14) // (VI15) // (VI10) // (VI17) // (VI20) // (Vi2e) // (VI28) // (Vila) // (VIL) // // Str. // . 135 . 137 // 138 // 139 // 140 // 142 142 144 // 149 // 151 // 156 // 157 // 158 // 159 // 263 // Str. // 64. Pliniovy návody k vypěstění stilu...(Vlij)) . 160 // 65. Pliniovy důvody, proě své // plody předčítá ... (VII17) . 164 // 66. Plinius sklíčen nemocí Fan- . // niinou...(V1I19) . 168 // 67. Plinius o svém přátelství // s Tacitem...(VII20) . 171 // 68. Bystrozrakost churavých očí (VII21) . 173 // 69. Přednosti stonání . . . (VII2C) . 174
// 70. Strašidelné historky . . . (VII27) . 175 // 71. Pliniův soud o přátelích . (VII28) . 179 // 72. Pramen Klitumnus . . . (VIII8) . 180 // 73. Zklamaná naděje v potomstvo ...(VIII10) . 183 // 74. Také otrok je člověk . . (VIII16) . 184 // 75. Povodně v flímě a okolí . (VIII17) . 185 // 76. Literární činnost Pliniovou // radostí a útěchou ... (VHI19) . 187 // 77. Jezero Vadimonské . . . (VIII20) . 187 // 78. Posuzování chyb našich bliž- // ních ...(VIII22) . 191 // 79. Pliniova omluva příteli . . (IX2) . 192 // 80. Pliniovo přání žít ve věčné // paměti...(IX3) . 193 // 81. Pliniova nechuť ? závodům // v Cirku...(IX(!) . 194 // 82. Y době stavební horečky . (IX7) . 196 // // // 83. Pliniův dopis z venkovského zátiší... // 84. ? dětem buď shovívavý! . // 85. Na správné cestě . . . . // 86. Plinius na venkově . . . // 87. Jiný dopis z venkova . . // 88. Buďme shovívaví ? zábavám bližních... // 89. Ve dnech vinobraní . . . // 90. Plinius se těší ze své popularity ... // 91. Pravda zvítězí . . . . // 92. Pravá štědrost . . . . // 93. Skoupý dopisovatel . . . // 94. Omluva příteli . . . . // 95. Pliniův život v létě na statku ... // 96. Pliniovy starosti venkovské // Str. // (IX10) . 198 (IX12) . 199 (IX14) . 200 (IX15) . 200 (IX10) . 201 // (IX17) . 202 (IX20) . 203 // (IXo,) . 203 (IX,7) . 205 (IX30) . 206 (IX3o) . 207 (IX35") . 208 // (IX30) . 208 (IX37) . 210 // // Pliniovy dopisy císaři Traianovi
a odpovědi // císařovy // 97. Pliniovo blahopřání ? nastoupení Traianovu . . // 98. Plinius děkuje císaři Traianovi za udělení »práva tří // dětí« // 99. Pliniova žádost za dovolenou : . ...(X8) // 100. Odpověď Traianova . . . // 101. Plinius posílá císaři zprávu // o své cestě do Bithynie . . // 102. Odpověď císařova . . . // 103. Pliniova zpráva o příjezdu // do Bithynie . . . • (Xj // 104. Odpověď císařova . . . // 105. Plinius se dotazuje císaře, // zda trestanci smějí vykonávat práce veřejných sluhů // 106. Odpověď císařova . . . // 107. Pliniův dotaz, zda smí zřídit v Nikomedii sbor hasičů // 108. Odpověď císařova . . . // 109. Plinius se přimlouvá za // stavbu vodovodu v Niko- // medii // 110. Odpověď císařova // 265 // a odpovědi // Str. // (X,) . 215 // (X,) . 215 // (X8) . 216 // (Xo) . 218 // (X15) . 219 // (X1G) . 220 // A, B) . 220 // (XJ8) . 222 // (X31) . 223 // (X32) . 224 // (X33) . 225 // (X34) . 226 // (X37) . 227 // (X38) . 228 // 266 // 111. Pliniova zpráva o vadné // stavbě veřejných budov // dvou bithynských měst . (X39) // 112. Odpověď císařova . . . (X40) // 113. Plinius žádá císaře za dovolení, aby směl jezero Boane // spojit s mořem ... (X41) // 114. Odpověď císařova . . . (X42) // 115. Pliniův návrh na omezení // veřejných vydání v Bithynii (X43) // 116. Odpověď císařova . . . (X44) // 117. Pliniova zpráva o oslavení // výroěí nastoupení
Traianova ...(XB2) // 118. Odpověď císařova . . . (X53) // 119. Plinius žádá za dovolení, // aby směl zřídit v Sinope vodovod ...(?90) // 120. Odpověď císařova . . . (X91) // 121. Pliniova přímluva za Suetonia Tranquilla ... (X94) // 122. Odpověď císařova . . . (X95) // 123. Pliniův dotaz, jak si má // vest při soudním vyšetřování křesťanů...(X96) // 124. Odpověď císařova . . . (X97) // Str. // . 228 . 230 // . 231 . 233 // . 233 . 234 // . 234 . 235 // . 235 . 236 // . 236 . 237 // . 238 . 243 // 267 // // 125. Pliniova žádost, aby směl // dát přikrýt stoku v Amastride ... // 126. Odpověď císařova . . . // 127. Pliniův dotaz, zdali má dovolovat hromadné nadílky o slavnostních příležitostech // 128. Odpověď císařova . . . // 129. Plinius dodatečně hlásí cí- // saři, že své choti vydal povolení ? jízdě císařskou poštou... // 130. Odpověď císařova . . . // Doslov ... // Vysvětlivky ? Traianovým mincím Seznam obrázků... // Str. // (X98) . 244 // (Xn!)) . 244 // (X116) . 245 // (X„T) . 245 // (X120) . 246 // (X121) . 247 // . 249 // 255 // 257 //
(OCoLC)85662966
cnb000759302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC