Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:2x 
BK
V Praze : Melantrich, c1936
695 s.

objednat
000198644
Zkrácený záznam
OBSAH II DÍLU // Dr. Josef Šusta, profesor Karlovy university v Praze: // ÚVAHA ÚVODNÍ // Řím a moře Středozemní...XI // Dr. Vladimír Groh, profesor Masarykovy university v Brně : STARÁ ITALIE A ŘÍM DO KONCE III. STOLETÍ PŘED KR. // Přírodní základna (3—5). Začátky civilisace (6—n). Etruskove (12—19). Řecká kolonisace (20—21). Latium a Řím (22—30). Začátek republiky (31—34). Patriciové a plebejové (35—37). Počátky římské říše (38—49). Ovládnutí Italie (50—56). Italská říše (57—61). Karthago a Řím (62—-81). Bibliografie (82). // Dr. Vladimír Groh, profesor Masarykovy university v Brně: HELLENISTICKÝ SVĚT A VELKÁ ŘÍMSKÁ ŘÍŠE // Nová říše (85—-91). Řecko a Makedonie (92—95). Ptolemaiové (96—-107). Seleukovci (108—-i 12). Celkový ráz hellenistické doby (113—123). Senatus populusque Romanus (124—-139). Cesta k vrcholu (140—146). Vnitřní poměry římské (147—160). Boj o moc ve státě (161—176). Konec republiky (177—196). Slovesnost a umění (197—205). Bibliografie (206). // Dr. Josef Dobiáš, profesor Karlovy university v Praze : ŘÍMSKÉ CÍSAŘSTVÍ // Augustův principát (209—217). Rozpětí a hranice říše Augustovy (218—230). Správa říše a poměry kulturní (231—-245). Tiberius (246—-254) Gaius (Caligula) a Claudius (255—262). Nero (263—274). Flaviovci (275—-282). Nerva a Traianus (283—291). Hadrianus (292—299). Antoni-nové (301—-307). Zlatá doba římské říše (308—-323). Od principátu k do-minátu (325—334). Doba anarchie (335—-342). Císařové illyrští (343—354). Převaha orientu (356—363). Dioklcciánovo dědictví (364—-368). Bibliografie (369—370)- // Dr. Otakar Sommer, profesor Karlovy university v Praze : // DUCH ŘÍMSKÉHO PRÁVA A ŘÍMSKÉ STÁTNÍ SPRÁVY // Způsob zachování římského práva (373—376). Z
Základy republikánské ústavy a císařské administrativy (377—379). Právo soukromé (380—387). Poznámka bibliografická (387—-388). // Dr. František Jílka, profesor Husovy čsl. evangelické fakulty bohoslovecké v Praze : JEŽÍŠ KRISTUS A ZAČÁTKY CÍRKVE KŘESŤANSKÉ // Prostředí (391—396). Ježíš Kristus (397—400). Apoštolská doba křesťanství (401—410). Doba poapoštolská (411—420). Vznik katolické církve (421—445). Bibliografie (446). // Dějiny lidstva II. // Dr. Josef Schránil, profesor Karlovy university v Praze : GERMÁNI A SVĚT ANTICKÝ ... 447—472 // Pravěk a první posuny Germánií (449 — 451 ). Tachova Germanie (452—453). Řimské císařství (454—456). Život a vzdělanost germánská (457—463). Náboženství germánské a kulty (464—466). Umění gótské a t. zv. stěhování národů (467—472). Bibliografie (472). // Dr. Milada Paulová, profesorka Karlovy university v Praze : POLITICKÝ ROZKLAD IMPERIA ŘÍMSKÉHO OD KONSTANTINA VELIKÉHO AŽ DO JUSTINIÁNA 1... 473—555 // Převaha hellenistické kultury v říši římské. — Reformy císařů Diokleciána a Konstantina (475—-480). Konstantin Veliký a křesťanství (481—486). // Germánské vpády a dědictví Konstantinovo (487—-492). Julian Apostata (493—496). Příchod Hunů a usazení Gotů na balkánském poloostrově (497—-504). Církevní politika Theodosiova a rozdělení římské říše (505—’509). „Gótská“ otázka za císaře Arcadia (510—512). Usazení Germánů na půdě říše západořímské (513—521). Proudy duševního života (522—527). Národnostní a církevní problém východořímské říše (528—533). // Atilla a hunské imperium (534—-536). Zánik říše západořímské (537—-539). // Theodorich Veliký. — Církevní rozkol roku 482 (540—547). Závěrečné úvahy (548—554). Bibliografie (555). //
Dr. Antonín Matéjcek, profesor Karlovy university v Praze: // SOUMRAK ANTICKÉHO A POČÁTKY KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ ... 557-586 // Umělecké směry v době principátu (559—562). Monarchie absolutní: od sensualismo k spiritualismu (563—565). Křesťanství a umění v době katakomb (566—569). Vítězství církve: basiliky a stavby centrální (570—573). // Malířství a mosaiky (574—577). Cařihrad, Milán, Ravenna (578—585). // Bibliografie (586). // Dr. Bedřich Mendl, profesor Karlovy university v Praze: HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ POMĚRY V ANTICE A JEJICH PROMÉNA V ŘÍMSKÉ ŘÍŠI ... 587—675 // Prvky hospodářské a sociální (589—590). Hospodářství králů (591—595). // Od heroismu k práci (596—597). Šlechta a lid (598—601). Obchod a živnosti (602—605). Města a venkov (606—608). Směnné hospodářství a vznik peněz (609—615). Cesta k demokracii(6i6—618).Společenské třídy a jejich zápasy (619—624). Doba hellenistická (625—632). Hospodářství starého Říma (633—637). Rod a rodina (638—639). Zápas o majetek a práva (640—642). Výboje a peněžní hospodářství (643—648). Latifundia a otroci (649—652). k „světovému“ hospodářství starověkého Říma (653—-656). // Na vrcholu antického hospodářství (657—660). Barbarisace římského státu (661—663). Nesvoboda a úpadek hospodářství (664—667). Počátky vrchnostenského zřízení (668—673). Bibliografie (674—675). // REJSTŘÍK ...677
(OCoLC)85538186
cnb000743333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC