Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Martin : Osveta, c2011
155 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-360-8 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
000199269
Abstrakt 8 // Predhovor 9 // Úvod 11 // 1 Ošetrovateľstvo 17 // 1.1 Ošetrovateľská profesia 17 // 1.2 Účel, filozofia a ciele ošetrovateľstva 18 // 1.3 Definície ošetrovateľstva 20 // 1.4 Slovenské ošetrovateľstvo v období zmien 25 // 2 História ošetrovateľstva 32 // 2.1 Úvod do histórie ošetrovateľskej profesie 32 // 2.2 Vývoj ošetrovateľstva na území dnešného Slovenska 33 // 2.2.1 Stavovská organizácia ošetrujúcich na Slovensku 40 // 2.3 História vzdelávania a vzdelávacie systémy vo svete 46 // 2.4 Stanovisko Európskej federácie ošetrujúcich k Bolonskej deklarácii 50 // 2.5 História vzdelávania profesionálne ošetrujúcich na Slovensku 53 // 2.6 Súčasný stav univerzitného vzdelávania 58 // 3 Koncepcia kompetencie ošetrovateľstva 64 // 3.1 Koncepcia ošetrovateľstva 64 // 3.1.1 Obsah koncepcie 64 // 3.2 Kompetencie ošetrujúcich - rozsah ošetrovateľskej praxe 65 // 4 Medzinárodná rada ošetrujúcich (ICN) 69 // 4.1 Úvod 69 // 4.2 Význam a úlohy Medzinárodnej rady ošetrujúcich 69 // 4.3 Vznik a organizačná štruktúra Medzinárodnej rady ošetrujúcich .. 71 // 4.4 Význam a stratégie Medzinárodnej rady ošetrujúcich 72 // 4.5 Medzinárodné dorozumievanie v ošetrovateľstve 74 // 5 Ošetrovateľstvo ako regulované povolanie 78 // 5.1 Úvod do problematiky 78 // 5.2 Cieľ regulácie 79 // 5.3 Význam regulácie 81 // 5.4 Ošetrovateľstvo ako regulované povolanie 81 // 5.5 Účel regulácie 83 // 5.6 Rozsah
regulácie 84 // 5.7 Mechanizmus a nástroje regulácie 84 // 5.8 Druhy regulácie 87 // 6 Mníchovská deklarácia a j ej význam pre ošetrovateľstvo 90 // 6.1 Účel Mníchovskej deklarácie 90 // 6.2 Znenie Mníchovskej deklarácie 91 // 6.3 Plnenie jednotlivých bodov Mníchovskej deklarácie 92 // 6.4 Mníchovská deklarácia a jej dosah 93 // 6.5 Analýza implementácie Mníchovskej deklarácie 95 // 7 Ošetrovateľský proces založený na humanistickom modeli 101 // 7.1 Úvodné slová k ošetrovateľskému procesu 101 // 7.2 Humanizmus ako črta osobnosti 103 // 7.3 Predpoklady prípravy na povolanie 104 // 7.4 Ošetrovateľstvo ako humanistická služba 105 // 7.5 Koncepcia modelu pomáhajúcej profesie 107 // 7.6 Výzva pre vzdelávací proces ošetrujúcich a dôsledky pre prax 108 // 8 Ošetrovateľská prax založená na dôkazoch 111 // 8.1 Čo predstavuje ošetrovateľská prax založená na dôkazoch? 111 // 8.2 Jednoduché definovanie praxe založenej na dôkazoch a jej novodobé zavádzanie do klinickej praxe 113 // 8.3 Bariéry ošetrovateľskej praxe založenej na dôkazoch 116 // 8.4 Výzvy pre ošetrujúcich a celú ošetrovateľskú profesionálnu prax ..117 // 9 Akčné stratégie a reálne vízie do budúcnosti ošetrovateľstva 120 // 9.1 Akčné stratégie 120 // 9.2 Účel a ciele stratégie 121 // 9.3 Reálna vízia 122 // 9.4 Vízie do budúcnosti 123 // 9.5 Úlohy ošetrovateľstva v plnení transformácie zdravotnej starostlivosti 124 // 9.6 Očakávané
zmeny z futurologického hľadiska 126 // 10 Odporúčania pre prax 128 // Záver 130 // Zoznam bibliografických odkazov 131 // Príloha 1 Etický kódex zdravotníckeho pracovníka 139 // Príloha 2 Etický kódex sestry 142 // Príloha 3 Ciele a úlohy Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 144 // Príloha 4 Mníchovská deklarácia 148 // Príloha 5 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR 364/2005 Z. z 150 // Príloha 6 Postup pri žiadosti a vydávaní etickej spôsobilosti 154

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC