Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
298 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2067-7 (brož.)
Monografie
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. ruský text, německé a ruské resumé
000200057
Téma a cíl práce. Materiálové prameny -- Téma zkoumání a cíl práce -- Oblasti výzkumu a materiálové prameny -- Teoretická a metodologická východiska zkoumání, pojmové a terminologické explikace (stručný přehled klíčových pojmů souvisejících s předmětem výzkumu) -- Předmět práce a postupy při jeho zkoumání -- Okruhy zkoumaných problémů a metody jejich výzkumu -- Faktory ovlivňující užívání sledovaných výrazových prostředků -- Struktura práce. Funkční charakteristika a klasifikace zkoumaných výrazových prostředků -- Z historie bádání o zájmenném lexému ten/mom -- V české a slovenské bohemistice a slovakistice -- V české a slovenské rusistice -- V ruské lingvistice -- V německé slavistice -- Shrnutí -- MATERIÁLOVÁ ČÁST PRÁCE -- I. VZTAHY KOREFERENČNÍ (vztahy referenční identity) -- Realizace koreferenčních vztahů plnovýznamovým -- pojmenováním (lexikální opakování) ---
Klasifikace z formálně-kvantitativního hlediska -- Plné opakování jmenné skupiny v předmětu řeči -- Opakování téhož plného lexikálního pojmenování -- Plné lexikální opakování se slovnědruhovou transpozicí -- Substituce jiným plnovýznamovým pojmenováním -- Částečné opakování -- Rozšířené opakování -- Klasifikace z významového hlediska -- Opakování téhož plnovýznamového pojmenování -- Opakování téhož propria -- Synonymické opakování v úzkém smyslu -- Perifráze -- Perifráze v postcedentu -- Perifráze v antecedentu -- Apelativum-proprium -- Proprium-apelativum -- Hyponymum-hyperonymum -- Hyperonymum-hyponymum -- Metafora a métonymie -- Kontextová synonyma -- Vícečlenné nominační linie -- Lexikální opakování v textech odborného stylu -- Konkurenční vyjadřovací prostředky lexikálního -- opakování v odborném stylu ---
Pronominalizace (Substantívni lexém ten jako výraz koreferenční a jeho ruské funkční ekvivalenty) -- Gramaticko-sémantické podmínky pronominalizace -- Vliv aktuálního členění -- Konstrukce s vytčeným větným členem -- Elipsa v postcedentu -- Předměty řeči ve vztahu částečné koreference -- II. VZTAHY NEKOREFERENČNÍ -- Předměty řeči ve vztahu pseudokoreference -- Pseudokoreference v mechanismu lexikálního opakování -- Pseudokoreference v mechanismu pronominalizace -- Deiktická a determinačně-identifikační funkce lexému ten -- Některé gramatické restrikce užití identifikátoru -- Některá sémantická omezení pro užití identifikátoru -- Řečový úzus jako příčina užívání lexému ten -- Připomínací funkce lexému ten -- Expresivní a intenzifikační funkce lexému ten -- Ten jako výplňkový retardační výraz -- Ten v idiomatických výrazech -- Gramatické funkce lexému fen -- III. UNIVERZÁLNÍ LEXÉM TO ---
Z historie bádání o lexému to -- Funkce univerzálního lexému to v češtině a jeho funkční ekvivalenty v ruštině -- To jako zájmenný lexém v koreferenční platnosti anaforické a kataforické -- Shody mezi češtinou a ruštinou -- Odlišnosti mezi češtinou a ruštinou -- Zájmenný lexém to v neanaforických funkcích -- Deiktické to -- „Sumarizující" to -- Elidované этK v pozici obligatorního objektu -- „Binominativní věty" -- To jako tzv. neurčitý podmět -- Eufemizující to -- Retardační výplňkové to -- Univerzální to jako součást idiomatických výrazů -- Výrazová konkurence to s osobním zájmenem 3. osoby -- Gramatické to, uvozující vedlejší větu -- KK//mK/mK v platnosti částice, zájmenného příslovce -- a citoslovce -- To v platnosti navazovací částice, resp. zájmenného adverbia s konektivní funkcí -- To ve funkci expresivní částice -- To ve funkci citoslovečné -- Ruská částice „-тK" ---
Ruské „тK" ve funkci spojky -- IV. SHRNUTÍ A ZÁVĚRY -- KKKюKK -- Zusammenfassung -- Excerpované materiálové prameny -- Beletrie -- Díla českých autorů a jejich překlady do ruštiny -- Díla ruských autorů a jejich překlady do češtiny -- Beletrie v němčině -- Záznamy autentických mluvených projevů -- Publicistika -- Odborná literatura -- Bibliografie -- Jmenný rejstřík -- Věcný rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC