Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
EB
Příručka
2., aktualizované vydání
Praha : Grada, 2011
367 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3917-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-7417-6 (online ; pdf)
Knihovna programátora
Myslíme v..
Obsahuje bibliografie a rejstřík
V této knize najdete přehled programovacích jazyků C a C++, a to v rozsahu, jaký vám žádná běžně dostupná publikace nenabídne. Vedle rysů, které jsou součástí standardů obou jazyků platných v době psaní této knihy zde najdete i popis novinek, které budou součástí standardu C++ připravovaného na rok 2011 a z historických důvodů označovaného C++0x. Popis obou programovacích jazyků doprovázejí příklady. Programovací jazyk C je již téměř čtyři desetiletí jedním z nejpoužívanějších programovacích jazyků a v některých aplikacích je nezastupitelný. Jazyk C++ vznikl jako objektové rozšíření jazyka C a podobně jako jazyk C patří k nejrozšířenějším programovacím jazykům..
000200251
Úvod // 1.1 První program // 1.1.1 Co je co // 1.1.2 Překlad a sestavení // 1.2 Programovací jazyky Ca C++ // 1.2.1 Standardy // 1.3 Objektově orientované programování // 1.3.1 Základní pojmy OOP // 1.3.2 Některé další pojmy // Základní pojmy // 2.1 Popis jazyků Ca C++ // 2.2 Množina znaků // 2.2.1 Univerzální jména znaků // 2.3 Identifikátor // 2.3.1 Oblast platnosti, oblast viditelnosti // 2.4 Klíčová slova // 2.5 Lexikální konvence a zápis programu // 2.6 Průběh překladu // 2.6.1 Průběh překladu podrobně // 2.6.2 Pozorovatelné chování programu // 2.7 Definice a deklarace // 2.7.1 Deklarace // 2.7.2 Definice // 2.7.3 Pravidlo jediné definice // 2.8 L-hodnota a r-hodnota // 2.8.1 L-hodnota, r-hodnota a další (C++0X) // 2.9 Zarovnání // 2.10 Běh programu // 2.10.1 Inicializace globálních proměnných // 2.10.2 Ukončení programu // Základní datové typy // 3.1 Celá čísla // 3.1.1 Celočíselné literály // 3.1.2 Další celočíselné typy v C99 a v C++0x // 3.2 Znakové typy // 3.2.1 Znakové literály // 3.3 Logické hodnoty // 3.3.1 Typbool(C++) // 3.3.2 Typ_Bool (C99) // 3.4 Operace s celými čísly // 3.4.1 Přiřazování // 3.4.2 Aritmetické operace // 3.4.3 Relace // 3.4.4 Logické operace // 3.4.5 Bitové operace // 3.4.6 Další operace // 3.5 Reálná čísla // 3.5.1 Reálné typy v C99 // 3.5.2 Reálné literály // 3.5.3 Operace s reálnými čísly // 3.6 Komplexní čísla (jen C99) // 3.6.1 Operace s komplexními čísly // 3.6.2 Přiřazování // 3.6.3 Aritmetické operace // 3.6.4 Logické operace // 3.6.5 Další operace s komplexními čísly // 3.7 Typ void // Výčtové typy, struktury a unie // 4.1 Výčtové typy // 4.1.1 Deklarace výčtového typu // 4.1.2 Použití výčtového typu // 4.1.3 Rozsah výčtového typu // 4.1.4 Operace s výčtovými typy // 4.1.5 Přetěžování operátorů //
4.2 Struktury // 4.2.1 Deklarace struktury // 4.2.2 Složky struktur // 4.2.3 Inicializace // 4.2.4 Bitová pole // 4.2.5 Otevřená pole // 4.2.6 Literály typu struktura // 4.2.7 Přetěžování operátorů // 4.3 Unie // 4.3.1 Deklarace unie // 4.3.2 Složky unií // 4.3.3 Inicializace unií // 4.3.4 Literály typu unie // 4.3.5 Anonymní unie (jen C++) // 4.3.6 Přetěžování operátorů // Ukazatele, pole a reference // 5.1 Pole // 5.1.1 Jednorozměrná pole // 5.1.2 Inicializace // 5.1.3 Použití polí // 5.1.4 Vícerozměrná pole // 5.1.5 Předávání pole jako parametru funkce // 5.1.6 Literály typu pole (C99) // 5.2 Ukazatele // 5.2.1 Inicializace ukazatelů // 5.2.2 Dereferencování // 5.2.3 Dynamické přidělování a navracení paměti // 5.2.4 Uvolňování dynamicky alokované paměti // 5.2.5 Aritmetické operace s ukazateli // 5.2.6 Ukazatele na funkce // 5.2.7 Ukazatele na statické prvky tříd // 5.2.8 Restringované ukazatele v C99 // 5.3 Reference (jen v C++) // 5.3.1 Reference na funkce // 5.3.2 „Konstantní" reference // 5.3.3 Reference na r-hodnotu (C++0x) // Proměnné a deklarace // 6.1 Syntax deklarace // 6.1.1 Mnemotechnické uspořádání deklarace // 6.1.2 Popis deklarace // 6.1.3 Význam základních tvarů deklarátoru // 6.1.4 Automatické odvození typu (C++0x) // 6.1.5 Specifikace decltype (C++0x) // 6.1.6 Označení typu // 6.1.7 Deklarace nového jména typu // 6.2 Paměťové třídy // 6.2.1 Specifikátory paměťových tříd // 6.2.2 Automatické proměnné (paměťová třída auto) // 6.2.3 Registrové proměnné (paměťová třída register) // 6.2.4 Statické proměnné (paměťová třída static) // 6.2.5 Externí proměnné (paměťová třída extern) // 6.2.6 Měnitelné složky konstant (paměťová třída mutable) // 6.2.7 Proměnné lokální v podprocesu (paměťová třída threadjocal) //
6.3 Jiné specifikátory // 6.3.1 Cv-modifikátory // 6.3.2 Volací konvence // 6.3.3 Další modifikátory // 6.4 Atributy (C++0x) // 6.4.1 Specifikace zarovnání // 6.4.2 Další atributy // 6.5 Doba života, oblast platnosti a viditelnost // 6.5.1 Oblast platnosti identifikátoru // 6.5.2 Viditelnost identifikátoru // 6.5.3 Doba života proměnné // 6.6 Rozdělení identifikátorů // 6.6.1 Jazyk C // 6.6.2 Jazyk C++ // 6.7 Deklarace asm // 6.8 Deklarace static_assert (C++0x) // Jmenné prostory // 7.1 Deklarace jmenného prostoru // 7.2 Přejmenování prostoru jmen // 7.3 using // 7.3.1 Direktiva using // 7.3.2 Deklarace using // 7.4 Koenigovo vyhledávání // 7.4.1 K čemu to je // 7.4.2 Koenigovo vyhledávání a šablony // Operátory a výrazy // 8.1 Výraz // 8.1.1 Konstantní výraz // 8.2 Přehled operátorů // 8.2.1 Priorita a asociativita // 8.2.2 Pořadí vyhodnocování operandů // 8.3 Konverze // 8.3.1 Celočíselná a reálná rozšíření // 8.3.2 Obvyklé aritmetické konverze // 8.3.3 Konverze číselných typů // 8.3.4 Konverze ukazatelů // 8.3.5 Standardní konverze // 8.4 Popis jednotlivých operátorů // 8.4.1 Operátory pro přístup k datům // 8.4.2 Aritmetické operátory // 8.4.3 Inkrementace a dekrementace ++, // 8.4.4 Relační operátory // 8.4.5 Bitové operace // 8.4.6 Logické operátory // 8.4.7 Přiřazovací operátory // 8.4.8 Alokace a uvolňování paměti // 8.4.9 Přetypování // 8.4.10 Dynamická identifikace typu typeid // 8.4.11 Operátor sizeof // 8.4.12 Zjištění adresy & // 8.4.13 Podmínkový operátor (podmíněný výraz) ?: // 8.4.14 Operátor čárka , // 8.4.15 Operátor throw // 8.4.16 Operátor decltype (C++0x) // Příkazy // 9.1 Jednoduché příkazy // 9.1.1 Výrazový příkaz // 9.1.2 Prázdný příkaz // 9.1.3 Deklarace jako příkaz // 9.2 Složený příkaz (blok) //
9.3 Větvení programu // 9.3.1 Podmíněný příkaz if // 9.3.2 Příkaz switch // 9.4 Cykly // 9.4.1 Příkaz while // 9.4.2 Příkaz for // 9.4.3 Cyklus do-while // 9.4.4 Příkaz cyklu pro procházení kontejneru (jen C++0x) // 9.5 Přenos řízení // 9.5.1 Příkaz continue // 9.5.2 Příkaz break // 9.5.3 Příkaz return // 9.5.4 Příkaz goto a návěští // 9.5.5 Příkaz throw // 9.5.6 Příkaz_leave // 9.5.7 Ukončení programu pomocí funkce exit() // 9.5.8 Dlouhý skok pomocí longjmpf) // 9.6 Příkaz asm // Funkce // 10.1 Definice a deklarace funkce // 10.1.1 Definice funkce // 10.1.2 Deklarace funkce // 10.1.3 Parametry funkce // 10.1.4 Lokální proměnné // 10.1.5 Paměťová třída funkcí // 10.1.6 Modifikátor inline // 10.1.7 Zastaralý způsob deklarace // 10.1.8 Spolupráce C s C++ // 10.1.9 Konstantní funkce (C++0x) // 10.2 Výměna dat mezi funkcemi // 10.2.1 Vracená hodnota // 10.2.2 Parametry // 10.2.3 Funkce s proměnným počtem parametrů // 10.2.4 Globální proměnné // 10.2.5 Statické proměnné // 10.3 Volací konvence // 10.3.1 Volací konvence jazyka C // 10.3.2 Volací konvence jazyka Pascal // 10.3.4 Standardní konvence // 10.3.5 Registrová konvence // 10.4 Funkce mainQ // 10.4.1 Parametry funkce main() // 10.5 Rekurze a režie volání funkcí // 10.5.1 Rekurzivní volání funkce // 10.5.2 Režie volání funkce // 10.6 Přetěžování funkcí // 10.6.1 Přetěžování obyčejných funkcí // 10.6.2 Přetěžování metod (členských funkcí) // 10.6.3 Která přetížená funkce se zavolá? // 10.6.4 Přetěžování, překrytí, zastínění // 10.7 Lambda-výrazy (C++0x) // 10.7.1 Deklarace lambda-výrazu , // 10.7.2 Záchyt // 10.8 Modulární programování a funkce // Třídy a objekty // 11.1 Deklarace třídy // 11.1.1 Specifikace přístupových práv // 11.1.2 Třídy a OOP // 11.2 Datové složky //
11.2.1 Nestatické datové složky // 11.2.2 Statické datové složky // 11.3 Členské funkce (metody) // 11.3.1 Nestatické členské funkce // 11.3.2 Statické členské funkce // 11.3.3 Definice metody uvnitř třídy // 11.3.4 Definice vně definice třídy // 11.4 Ukazatel this // 11.5 Přístup ke složkám tříd // 11.5.1 Přístup zevnitř třídy // 11.5.2 Přístup z vnějšku třídy // 11.5.3 Spřátelené funkce // 11.6 Dědění // 11.6.1 Předkové // 11.6.2 Přístupová práva pro zděděné složky // 11.6.3 Přetěžování a zastínění // 11.6.4 Virtuální dědění // 11.7 Polymorfizmus // 11.7.1 Časná a pozdní vazba // 11.7.2 Virtuální metody (C++03) // 11.7.3 Virtuální destruktor // 11.7.4 Abstraktní třídy, čistě virtuální metody // 11.8 Upřesnění v deklaraci třídy (C++0x) // 11.8.1 Třídy, od nichž nelze odvozovat potomky // 11.8.2 Explicitní deklarace překrytí a zastínění // 11.9 Zvláštní metody // 11.9.1 Konstruktory // 11.9.2 Kopírovací konstruktor // 11.9.3 Dědění konstruktorů (C++0x) // 11.9.4 Konstruktor pro konstantní výrazy (C++0x) // 11.9.5 Volání jiného konstruktorů téže třídy (C++0x) // 11.9.6 Destruktory // 11.9.7 Pořadí volání konstruktorů a destruktorů // 11.9.8 Volání virtuálních metod z konstruktorů a destruktorů // 11.10 Vytváření instancí // 11.10.1 Konstantní a nestálé instance // 11.10.2 Pole instancí // 11.11 Lokální třídy // 11.12 Vnořené typy // 11.12.1 Vnořené třídy // 11.13 Ukazatele na instance // 11.14 Struktury a unie // 11.14.1 Struktury // 11.14.2 Unie // 11.15 Třídní ukazatele // 11.15.1 Ukazatel na datovou složku // 11.15.2 Ukazatel na metodu // 11.15.3 Ukazatele na statické složky // Přetěžování operátorů // 12.1 Základní pravidla // 12.1.1 Omezení // 12.2 Operátory, které lze přetěžovat jako metody i jako volné funkce //
12.2.1 Přetěžování unárních operátorů // 12.2.2 Přetěžování binárních operátorů // 12.3 Operátory, které lze přetěžovat jen jako metody // 12.3.1 Přetěžování operátoru volání funkce // 12.3.2 Přetěžování přiřazovacího operátoru // 12.3.3 Přetěžování operátoru indexování // 12.3.4 Přetěžování operátoru-> // 12.3.5 Operátor přetypování (konverzní funkce) // 12.4 Operátory pro práci s pamětí // 12.4.1 Co můžeme změnit // 12.4.2 Přetěžování operátoru new // 12.4.3 Přetěžování operátoru delete // 12.4.4 Operátory new a delete a výjimky // 12.5 Uživatelem definované literály (C++0x) // 12.5.1 Parametry literálového operátoru // 12.5.2 Surové a hotové literály // Výjimky // 13.1 Proč výjimky? // 13.1.1 Oč jde // 13.2 Klasické řešení v C: dlouhý skok // 13.2.1 Použití dlouhého skoku // 13.3 Výjimky v C++ // 13.3.1 Schéma použití výjimek // 13.3.2 Co se děje // 13.3.3 Částečné ošetření // 13.3.4 Výjimky a funkce // 13.3.5 Neošetřené a neočekávané výjimky // 13.3.6 Standardní třídy výjimek // 13.3.7 Výjimky a alokace paměti // 13.4 Strukturované výjimky v jazyce C // 13.4.1 Schéma použití SEH // 13.4.2 Co se děje // 13.4.3 Obsluha a filtr // 13.4.4 Vznik strukturovaných výjimek // 13.4.5 Filtr // 13.4.6 Nepokračovatelné výjimky // 13.4.7 Koncovka bloku // 13.4.8 Neošetřené výjimky // Šablony // 14.1 Deklarace šablony // 14.1.1 Instance šablony // 14.2 Parametry šablon // 14.2.1 Typové parametry // 14.2.2 Hodnotové parametry // 14.2.3 Šablonové parametry // 14.3 Šablony volných funkcí // 14.3.1 Vytváření instancí // 14.3.2 Explicitní (úplná) specializace // 14.3.3 Přetěžování šablon volných funkcí // 14.4 Šablony objektových typů // 14.4.1 Šablony metod // 14.4.2 Šablony statických datových složek //
14.4.3 Vnořené šablony // 14.4.4 Vytváření instancí // 14.4.5 Specializace // 14.4.6 Přátelé // 14.4.7 Dědění // 14.5 Organizce programu // 14.5.1 Exportní šablony (C++03) // 14.5.2 Externí šablony (C++0x) // 14.6 Šablony s proměnným počtem parametrů (C++0x) // 14.6.1 Parametry variadické šablony // 14.6.2 Rozvoj balíku parametrů // 14.7 Alias // 14.8 Různá omezení // Dynamická identifikace typů // 15.1 Určení typu za běhu // 15.1.1 Operátor typeid // 15.1.2 Třída typejnfo // 15.1.3 Operátor dynamic_cast // 15.2 Příklady užití RTTI // 15.2.1 Rozhodování podle typu // 15.2.2 Ladění // 15.2.3 Příslušnost k hierarchii // Preprocesor // 16.1 Úvod // 16.2 Direktivy preprocesoru // 16.2.1 Prázdná direktiva // 16.2.2 Vkládání souborů // 16.2.3 Makra // 16.2.4 Zrušení definice makra // 16.2.5 Podmíněný překlad // 16.2.6 Vyvolání chyby // 16.2.7 Číslování řádků // 16.2.8 Direktiva závislá na implementaci // 16.3 Předdefinovaná makra // Literatura // Rejstřík
(OCoLC)752796932
cnb002201557

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC