Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Příručka
2., aktualiz. vyd.
Praha : Grada, 2011
367 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3917-5 (brož.)
Knihovna programátora
Myslíme v--
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000200251
Úvod -- 1.1 První program -- 1.1.1 Co je co -- 1.1.2 Překlad a sestavení -- 1.2 Programovací jazyky Ca C++ -- 1.2.1 Standardy -- 1.3 Objektově orientované programování -- 1.3.1 Základní pojmy OOP -- 1.3.2 Některé další pojmy -- Základní pojmy -- 2.1 Popis jazyků Ca C++ -- 2.2 Množina znaků -- 2.2.1 Univerzální jména znaků -- 2.3 Identifikátor -- 2.3.1 Oblast platnosti, oblast viditelnosti -- 2.4 Klíčová slova -- 2.5 Lexikální konvence a zápis programu -- 2.6 Průběh překladu -- 2.6.1 Průběh překladu podrobně -- 2.6.2 Pozorovatelné chování programu -- 2.7 Definice a deklarace -- 2.7.1 Deklarace -- 2.7.2 Definice -- 2.7.3 Pravidlo jediné definice -- 2.8 L-hodnota a r-hodnota -- 2.8.1 L-hodnota, r-hodnota a další (C++0X) -- 2.9 Zarovnání -- 2.10 Běh programu -- 2.10.1 Inicializace globálních proměnných -- 2.10.2 Ukončení programu -- Základní datové typy -- 3.1 Celá čísla -- 3.1.1 Celočíselné literály ---
3.1.2 Další celočíselné typy v C99 a v C++0x -- 3.2 Znakové typy -- 3.2.1 Znakové literály -- 3.3 Logické hodnoty -- 3.3.1 Typbool(C++) -- 3.3.2 Typ_Bool (C99) -- 3.4 Operace s celými čísly -- 3.4.1 Přiřazování -- 3.4.2 Aritmetické operace -- 3.4.3 Relace -- 3.4.4 Logické operace -- 3.4.5 Bitové operace -- 3.4.6 Další operace -- 3.5 Reálná čísla -- 3.5.1 Reálné typy v C99 -- 3.5.2 Reálné literály -- 3.5.3 Operace s reálnými čísly -- 3.6 Komplexní čísla (jen C99) -- 3.6.1 Operace s komplexními čísly -- 3.6.2 Přiřazování -- 3.6.3 Aritmetické operace -- 3.6.4 Logické operace -- 3.6.5 Další operace s komplexními čísly -- 3.7 Typ void -- Výčtové typy, struktury a unie -- 4.1 Výčtové typy -- 4.1.1 Deklarace výčtového typu -- 4.1.2 Použití výčtového typu -- 4.1.3 Rozsah výčtového typu -- 4.1.4 Operace s výčtovými typy -- 4.1.5 Přetěžování operátorů -- 4.2 Struktury -- 4.2.1 Deklarace struktury ---
4.2.2 Složky struktur -- 4.2.3 Inicializace -- 4.2.4 Bitová pole -- 4.2.5 Otevřená pole -- 4.2.6 Literály typu struktura -- 4.2.7 Přetěžování operátorů -- 4.3 Unie -- 4.3.1 Deklarace unie -- 4.3.2 Složky unií -- 4.3.3 Inicializace unií -- 4.3.4 Literály typu unie -- 4.3.5 Anonymní unie (jen C++) -- 4.3.6 Přetěžování operátorů -- Ukazatele, pole a reference -- 5.1 Pole -- 5.1.1 Jednorozměrná pole -- 5.1.2 Inicializace -- 5.1.3 Použití polí -- 5.1.4 Vícerozměrná pole -- 5.1.5 Předávání pole jako parametru funkce -- 5.1.6 Literály typu pole (C99) -- 5.2 Ukazatele -- 5.2.1 Inicializace ukazatelů -- 5.2.2 Dereferencování -- 5.2.3 Dynamické přidělování a navracení paměti -- 5.2.4 Uvolňování dynamicky alokované paměti -- 5.2.5 Aritmetické operace s ukazateli -- 5.2.6 Ukazatele na funkce -- 5.2.7 Ukazatele na statické prvky tříd -- 5.2.8 Restringované ukazatele v C99 -- 5.3 Reference (jen v C++) -- 5.3.1 Reference na funkce ---
5.3.2 „Konstantní" reference -- 5.3.3 Reference na r-hodnotu (C++0x) -- Proměnné a deklarace -- 6.1 Syntax deklarace -- 6.1.1 Mnemotechnické uspořádání deklarace -- 6.1.2 Popis deklarace -- 6.1.3 Význam základních tvarů deklarátoru -- 6.1.4 Automatické odvození typu (C++0x) -- 6.1.5 Specifikace decltype (C++0x) -- 6.1.6 Označení typu -- 6.1.7 Deklarace nového jména typu -- 6.2 Paměťové třídy -- 6.2.1 Specifikátory paměťových tříd -- 6.2.2 Automatické proměnné (paměťová třída auto) -- 6.2.3 Registrové proměnné (paměťová třída register) -- 6.2.4 Statické proměnné (paměťová třída static) -- 6.2.5 Externí proměnné (paměťová třída extern) -- 6.2.6 Měnitelné složky konstant (paměťová třída mutable) -- 6.2.7 Proměnné lokální v podprocesu (paměťová třída threadjocal) -- 6.3 Jiné specifikátory -- 6.3.1 Cv-modifikátory -- 6.3.2 Volací konvence -- 6.3.3 Další modifikátory -- 6.4 Atributy (C++0x) ---
6.4.1 Specifikace zarovnání -- 6.4.2 Další atributy -- 6.5 Doba života, oblast platnosti a viditelnost -- 6.5.1 Oblast platnosti identifikátoru -- 6.5.2 Viditelnost identifikátoru -- 6.5.3 Doba života proměnné -- 6.6 Rozdělení identifikátorů -- 6.6.1 Jazyk C -- 6.6.2 Jazyk C++ -- 6.7 Deklarace asm -- 6.8 Deklarace static_assert (C++0x) -- Jmenné prostory -- 7.1 Deklarace jmenného prostoru -- 7.2 Přejmenování prostoru jmen -- 7.3 using -- 7.3.1 Direktiva using -- 7.3.2 Deklarace using -- 7.4 Koenigovo vyhledávání -- 7.4.1 K čemu to je -- 7.4.2 Koenigovo vyhledávání a šablony -- Operátory a výrazy -- 8.1 Výraz -- 8.1.1 Konstantní výraz -- 8.2 Přehled operátorů -- 8.2.1 Priorita a asociativita -- 8.2.2 Pořadí vyhodnocování operandů -- 8.3 Konverze -- 8.3.1 Celočíselná a reálná rozšíření -- 8.3.2 Obvyklé aritmetické konverze -- 8.3.3 Konverze číselných typů -- 8.3.4 Konverze ukazatelů -- 8.3.5 Standardní konverze ---
8.4 Popis jednotlivých operátorů -- 8.4.1 Operátory pro přístup k datům -- 8.4.2 Aritmetické operátory -- 8.4.3 Inkrementace a dekrementace ++, -- 8.4.4 Relační operátory -- 8.4.5 Bitové operace -- 8.4.6 Logické operátory -- 8.4.7 Přiřazovací operátory -- 8.4.8 Alokace a uvolňování paměti -- 8.4.9 Přetypování -- 8.4.10 Dynamická identifikace typu typeid -- 8.4.11 Operátor sizeof -- 8.4.12 Zjištění adresy & -- 8.4.13 Podmínkový operátor (podmíněný výraz) ?: -- 8.4.14 Operátor čárka , -- 8.4.15 Operátor throw -- 8.4.16 Operátor decltype (C++0x) -- Příkazy -- 9.1 Jednoduché příkazy -- 9.1.1 Výrazový příkaz -- 9.1.2 Prázdný příkaz -- 9.1.3 Deklarace jako příkaz -- 9.2 Složený příkaz (blok) -- 9.3 Větvení programu -- 9.3.1 Podmíněný příkaz if -- 9.3.2 Příkaz switch -- 9.4 Cykly -- 9.4.1 Příkaz while -- 9.4.2 Příkaz for -- 9.4.3 Cyklus do-while -- 9.4.4 Příkaz cyklu pro procházení kontejneru (jen C++0x) ---
9.5 Přenos řízení -- 9.5.1 Příkaz continue -- 9.5.2 Příkaz break -- 9.5.3 Příkaz return -- 9.5.4 Příkaz goto a návěští -- 9.5.5 Příkaz throw -- 9.5.6 Příkaz_leave -- 9.5.7 Ukončení programu pomocí funkce exit() -- 9.5.8 Dlouhý skok pomocí longjmpf) -- 9.6 Příkaz asm -- Funkce -- 10.1 Definice a deklarace funkce -- 10.1.1 Definice funkce -- 10.1.2 Deklarace funkce -- 10.1.3 Parametry funkce -- 10.1.4 Lokální proměnné -- 10.1.5 Paměťová třída funkcí -- 10.1.6 Modifikátor inline -- 10.1.7 Zastaralý způsob deklarace -- 10.1.8 Spolupráce C s C++ -- 10.1.9 Konstantní funkce (C++0x) -- 10.2 Výměna dat mezi funkcemi -- 10.2.1 Vracená hodnota -- 10.2.2 Parametry -- 10.2.3 Funkce s proměnným počtem parametrů -- 10.2.4 Globální proměnné -- 10.2.5 Statické proměnné -- 10.3 Volací konvence -- 10.3.1 Volací konvence jazyka C -- 10.3.2 Volací konvence jazyka Pascal -- 10.3.4 Standardní konvence -- 10.3.5 Registrová konvence ---
10.4 Funkce mainQ -- 10.4.1 Parametry funkce main() -- 10.5 Rekurze a režie volání funkcí -- 10.5.1 Rekurzivní volání funkce -- 10.5.2 Režie volání funkce -- 10.6 Přetěžování funkcí -- 10.6.1 Přetěžování obyčejných funkcí -- 10.6.2 Přetěžování metod (členských funkcí) -- 10.6.3 Která přetížená funkce se zavolá? -- 10.6.4 Přetěžování, překrytí, zastínění -- 10.7 Lambda-výrazy (C++0x) -- 10.7.1 Deklarace lambda-výrazu , -- 10.7.2 Záchyt -- 10.8 Modulární programování a funkce -- Třídy a objekty -- 11.1 Deklarace třídy -- 11.1.1 Specifikace přístupových práv -- 11.1.2 Třídy a OOP -- 11.2 Datové složky -- 11.2.1 Nestatické datové složky -- 11.2.2 Statické datové složky -- 11.3 Členské funkce (metody) -- 11.3.1 Nestatické členské funkce -- 11.3.2 Statické členské funkce -- 11.3.3 Definice metody uvnitř třídy -- 11.3.4 Definice vně definice třídy -- 11.4 Ukazatel this ---
11.5 Přístup ke složkám tříd -- 11.5.1 Přístup zevnitř třídy -- 11.5.2 Přístup z vnějšku třídy -- 11.5.3 Spřátelené funkce -- 11.6 Dědění -- 11.6.1 Předkové -- 11.6.2 Přístupová práva pro zděděné složky -- 11.6.3 Přetěžování a zastínění -- 11.6.4 Virtuální dědění -- 11.7 Polymorfizmus -- 11.7.1 Časná a pozdní vazba -- 11.7.2 Virtuální metody (C++03) -- 11.7.3 Virtuální destruktor -- 11.7.4 Abstraktní třídy, čistě virtuální metody -- 11.8 Upřesnění v deklaraci třídy (C++0x) -- 11.8.1 Třídy, od nichž nelze odvozovat potomky -- 11.8.2 Explicitní deklarace překrytí a zastínění -- 11.9 Zvláštní metody -- 11.9.1 Konstruktory -- 11.9.2 Kopírovací konstruktor -- 11.9.3 Dědění konstruktorů (C++0x) -- 11.9.4 Konstruktor pro konstantní výrazy (C++0x) -- 11.9.5 Volání jiného konstruktorů téže třídy (C++0x) -- 11.9.6 Destruktory -- 11.9.7 Pořadí volání konstruktorů a destruktorů ---
11.9.8 Volání virtuálních metod z konstruktorů a destruktorů -- 11.10 Vytváření instancí -- 11.10.1 Konstantní a nestálé instance -- 11.10.2 Pole instancí -- 11.11 Lokální třídy -- 11.12 Vnořené typy -- 11.12.1 Vnořené třídy -- 11.13 Ukazatele na instance -- 11.14 Struktury a unie -- 11.14.1 Struktury -- 11.14.2 Unie -- 11.15 Třídní ukazatele -- 11.15.1 Ukazatel na datovou složku -- 11.15.2 Ukazatel na metodu -- 11.15.3 Ukazatele na statické složky -- Přetěžování operátorů -- 12.1 Základní pravidla -- 12.1.1 Omezení -- 12.2 Operátory, které lze přetěžovat jako metody i jako -- volné funkce -- 12.2.1 Přetěžování unárních operátorů -- 12.2.2 Přetěžování binárních operátorů -- 12.3 Operátory, které lze přetěžovat jen jako metody -- 12.3.1 Přetěžování operátoru volání funkce -- 12.3.2 Přetěžování přiřazovacího operátoru -- 12.3.3 Přetěžování operátoru indexování ---
12.3.4 Přetěžování operátoru-> -- 12.3.5 Operátor přetypování (konverzní funkce) -- 12.4 Operátory pro práci s pamětí -- 12.4.1 Co můžeme změnit -- 12.4.2 Přetě
(OCoLC)752796932
cnb002201557

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC