Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10) Půjčeno:100x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2011
317 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3037-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-7200-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7201-1 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
000200713
OBSAH // Úvod: Cíl a pojetí této učebnice...11 // Část první // Vědecká psychologie: Od předchůdců ? jejímu zrodu...19 // 1. Pět zastavení na cestě ke vzniku vědecké psychologie ...21 // 1.1 Zastavení prvé - důraz na duši...21 // 1.2 Zastavení druhé - důraz na mysl, vědomí...22 // 1.3 Zastavení třetí - důraz na reagování...23 // 1.4 Zastavení čtvrté - zkoumání vztahu mezi psychickými jevy // a mozkem ... // 1.5 Zastavení páté - člověk jako příslušník národa či pohlcený // davem ... // 2. Zrod vědecké psychologie: Čtyři vybrané události jejího // počátku ...* ’ // 2.1 Založení první laboratoře ...27 // 2.2 Vydání velkého syntetického díla...29 // 2.3 Klinická bádání, psychoterapeutická pomoc ...31 // 2.4 První testování...35 // Část druhá // Současná psychologie: Oblasti jejího vymezování ...43 // 1. Psychologie: Věda o psychice, o vědomém a nevědomém // prožívání...45 // 1.1 Čtyři výchozí poznatky...45 // 1.2 Vědomí ...48 // 1.3 Vědomí v akci - pozornost...53 // 1.4 Vědomí a nevědomí ...55 // 1.5 ? výzkumům souvisejícím s nevědomím...61 // * V úvodu každé části této knihy je vždy její rozvedený, podrobný obsah. Každou část také uzavírají Stručná rekapitulace. Námety ? promýšlení a cvičení, Literatura ? rozšiřujícímu a prohlubujícímu studiu. // 2. Psychologie: Věda o chování // 69 // 3. Psychologie: Prožívání, chování a neurohumorální
systém ... 72 // 3.1 ? výzkumům psychických korelátů mozkových hemisfér ... 74 // 3.2 Nervová soustava, endokrinní systém a psychika...77 // 3.3 Mozek ve vývoji, plasticita mozku a psychika...78 // 4. Psychologie: Prožívání, chování a sociokulturní systém...80 // 4.1 ? vymezení pojmu kultura...82 // 4.2 Přínosy terénních kulturně antropologických výzkumů...83 // 4.3 Dimenze charakterizující kulturu - jejich psychické // koreláty...86 // Část třetí // Pohled na základní duševní jevy: Úvod do obecné psychologie ... 93 // 1. Vnímání...96 // 1.1 Od počitku ke vjemu...96 // 1.2 Smyslové modality...97 // 1.3 Organizace vjemového pole...101 // 2. Operování s primárními obsahy mysli: Představy // a fantazie...106 // 2.1 ? paměťové představivosti...106 // 2.2 ? podobám a významu fantazijní představivosti ...107 // 3. Myšlení ...109 // 3.1 Druhy myšlení...109 // 3.2 Myšlení a jazyk...111 // 3.3 Pojmy/pojmotvorba...113 // 3.4 ? vývoji myšlení...115 // 4. Emoce, city ...120 // 4.1 Základní znaky emocí...120 // 4.2 Ke druhům emocí ...123 // 4.3 Aktuální téma: emoční inteligence...125 // 5. Motivace ...128 // 5.1 Motiv a jeho skladba: potřeby a incentivy ...128 // 5.2 ? analýze potřeb...129 // 5.3 Dvě významná témata výzkumu motivace...133 // 6. Učení: Základní činnost adaptace a rozvoje osobnosti...137 // 6.1 Paměť-základní předpoklad učení ...138 // 6.2 ? psychofyziologickým základům paměti
a učení...143 // 6.3 Tři základní mechanizmy učení ...144 // 6.4 Učení disfunkční...147 // 6.5 Specifika lidského učení...149 // 6.6 Usilování o způsoby efektivního učení...151 // Část čtvrtá // Osobnost ...157 // 1. Pohled na vlastnosti osobnosti: Triáda základních // vlastností...160 // 1.1 Schopnosti...160 // 1.2 Temperament ...165 // 1.3 Charakter...169 // 2. Pohled na vlastnosti osobnosti: Velká pětka / „Big five“...171 // 3. Pohled na vlastnosti osobnosti: Odolnost...175 // 3.1 Zátěž a stres...175 // 3.2 Vulnerabilní versus resilientní vlastnosti ...180 // 4. Já a sebepojetí...184 // 4.1 Sebepojetí a jeho aktualizace ...185 // 4.2 Obsahové oblasti sebepojetí ...188 // 4.3 Závěrem ...190 // Část pátá // Člověk mezi lidmi: Uvedení do sociální psychologie...193 // 1. Základní druhy mezilidských vztahů...195 // 1.1 Přímé mezilidské vztahy...195 // 1.2 Vztahy zprostředkované...197 // 1.3 Vztahy zvnitrněné/interiorizované ...198 // 1.4 Vztahy distancované...199 // 1.5 Vztahy aktivizující, facilitující, protektivní ...199 // 1.6 Vztahy oslabující, poškozující, omezující ...200 // 2. ? činitelům ovlivňujícím mezilidské vztahy ...202 // 2.1 Vytváření dojmu...202 // 2.2 Interaktivní posilování výchozího dojmu...204 // 2.3 Atribuční tendence ...208 // 3. Sociální začlenění - Problematika sociálních skupin ...212 // 3.1 Hlavní znaky sociální skupiny ...214 // 3.2 Pohled na druhy
skupin...215 // 3.3 Jedinec ve skupině - transformace individua v člena // n skupiny ...216 // 3.4 ? uplatňování vlivu skupiny...222 // 4. Sociální interakce a komunikace ...231 // 4.1 Základní druhy komunikace...233 // 4.2 Komunikace podpůrná ...239 // 5. Antisociální a prosociální chování: Příklad agresivity // versus altruizmu...241 // 5.1 Agresivita ve vztazích mezi lidmi...241 // 5.2 Prosociální chování, altruizmus ...245 // Část šestá // Člověk ve vývoji: Úvedení do základů vývojové psychologie...251 // 1. Vývoj - souvislost s věkem...253 // 2. Pět základních úrovní vývoje ...254 // 2.1 Vývoj jako zrání ...254 // 2.2 Vývoj jako učení...255 // 2.3 Vývoj jako socializace ...256 // 2.4 Vývoj jako edukace...261 // 2.5 Vývoj jako sebeutváření jedince...265 // 3. Polarity charakterizující vývoj...267 // 3.1 Kontinuita versus diskontinuita ve vývoji ...267 // 3.2 Vzestupné versus sestupné/involuční směřování vývoje ... 270 // 3.3 Vývojová nonnalita versus odchylky od ní ...272 // 4. Vývojové epochy a období...275 // 4.1 Prenatální věk...276 // 4.2 Vývojová epocha dětství...277 // 4.3 Epocha dospívání ...292 // 4.4 Dospělost...200 // 4.5 Stáří...305 // 5. Závěrem...308 // Rejstřík věcný...311 // Rejstřík jmenný ...314
(OCoLC)768558104
cnb002234300

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC