Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 3., V Academii 1.
Praha : Academia, 2008
687 s. : mapy ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1659-1 (váz.)
Historie
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
"Reprint 2. vyd., vydaného nakl. Melantrich v r. 1934"--Tiráž
000201101
OBSAH PRVNÍHO DÍLU -- Předmluva k třetímu vydání (Antonín Kostlán) -- Předmluva k prvnímu dílu -- I. Uvedení do problému a jeho literatury -- Valdštejnská otázka. -- Její počátky v březnu 1634. -- Nejistota ve Vídni. -- Vyšetřování soudní. -- Prvé publikace soukromé i úřední. -- Proces trčkovský a zpráva Rašínova. -- Khevenhiller, Chemnitz, Richelieu. -- Práce Červenkova. -- Listy Feuquiěro-vy, -- Význam Schillerův v literatuře. -- Obrana Forstrova. -- Aretin, Helbig, Dudik, Hurter. -- Rankův „Wallenstein". -- Obrana Hallwichova a Schebkova. -- Hildebrand, Gaedeke, Lenz -- Publikace Irmerovy, Wittich. -- Má kniha z r. 1895. -- Nová velká edice Hallwichova. Straka. -- Kniha Srbikova. -- Závěr -- II. Návrat domů. První kroky -- Valdštejn zbaven jeneralátu. -- Jeho hrozby odvetou. -- Podmínky a možnosti její ve vévodovi samém. -- Podmínky a naděje v novém českém prostředí jeho. -- Vztahy k rodině Trčků a Kin-ských. -- Otevřená cesta k císaři i hr. Thurnovi zároveň. -- Prvé pozvání Rašína do Čech. -- Prvá zpráva o dorozumění s nepřítelem. -- Nejasné styky s Arnimem. -- Lstivé vyprodávání Meklenburska -- III. Valdštejn a Gustav Adolf v létě r. 1631 -- Rašín po prvé u hr. Thurna. -- Obavy Vídně na jaře 1631. -- Thurn a Rašín u Gustava Adolfa. -- Žádosti a sliby Valdštejnovy králi v dalším jednání. -- Audience Rašínova u vévody ve valdštejnské zahradě po bitvě u Breitenfelda. -- Doklady Rašínovy pravdomluvnosti. -- Thurnovy snahy a naděje a prvé zklamání -- Svědectví Schliefovo. -- Závěr -- IV. Emigrace, Valdštejn a saský vpád do Čech -- Přípravy hr. Thurna a emigrace k vpádu do Čech. -- Valdštejnův návrh jednati o mír se Sasy. -- Zrádné pohnutky jeho. -- Rašín u vévody dne 28. října; rostoucí naděje Thurnovy. --
Jan Jiří z Arnimu, člověk a politik. -- Jeho plán vpádu do Čech. -- Jeho cíl zmařit podnik emigrace. -- Thurnův zoufalý list Arnimovi. -- Úmluvy kurfiřta a Arnima proti Thurnovi. -- Arnimův vpád do Čech a Valdštejn. -- Valdštejn rozhodnut sloužit zas císaři. -- Čemu chtěl vévoda v pravdě? -- Arnimovo tažení k Praze. -- Vybízel vévoda Arnima k obsazení Prahy? -- Svědectví toho se týkající. -- Spolehlivost výpovědi Schliefovy. -- Lícení Raší-novo a záhada nepravdy jeho. -- Obraz problému v literatuře -- V. Schůze v Kounicích -- Jednání vévodovo s Arnimem a zástupci emigrace. -- Svědectví o něm od členů emigrace a rodiny Trčkovy. -- Arnim popouzí Valdštejna proti Švédům. -- Svědectví Arnimovo o vévodově věrnosti k starším úmluvám. -- Arnimovy žaloby na Thurna. -- Poměr Sas k emigraci. -- Valdštejnův návrh míru. -- Proticísařský revoluční obsah a význam jeho -- VI. Valdštejn v prvém půlletí nového jeneralátu -- Podmínky nového jeneralátu. -- Jednání s Arnimem prostřednictvím Trčkovým. -- Prostřednictví vév. Františka Albrechta -- Vzájemné úsluhy mezi stranami. -- Valdštejnův zákaz útoku na Prahu. -- Jeho odveta kurfiřtu Bavorskému. -- Další jednání prostřednictvím Sparrovým. -- Švédská nedůvěra k Arnimovi -- Vítězství Arnimovo; stanovisko saské politiky. -- Návrhy Valdštejnovy směřují patrné jako v Kounicích k míru proticísařskému. -- Chytrá taktika Arnimova. -- Schůze Valdštejna s Arnimem ve Smečně a další jednání. -- Konečné odmítnutí Sas -- Vpád Sasů do Slez a císařských do Míšně. -- Perioda Valdštejnovy věrnosti, vynucená situací -- VII. Pokus Gustava Adolfa o nové jednání s vévodou -- Sparr poslán králem k vévodovi. -- Korrektní odpověď jeho. -- Mírové proposice z té doby. --
Návrhy Thurnovy. -- Soud o chování ValdŠtejnově. -- Valdštejn se ujímá českých exulantů v Míšni -- VIII. Stav věcí počátkem r. 1633 -- Bitva u Lutzenu. -- Oxenstierna a rady Arnimovy. -- Kancléřovo jednání v Drážďanech a v Berlíně.Stanovisko kurfiřtů -- Arnimův rozbor situace. -- Dánská interposice. -- Vídeňské názory o potřebě a povaze míru. -- Myšlenka Valdštejnova. -- Stav věcí ve Slezsku. -- Thurn a Arnim. -- Arnim a kurfiřt. -- Situace na bojištích v říši, zejména v Bavořích. -- Bavorské žádosti o pomoc a odmítavé chování Valdštejnovo. -- „Nic nehazardovati! -- všechny věci v říši i jinde se brzo změní! -- IX. Plány z jara r. 1633 I -- Nejasné styky Valdštejnovy s nepřítelem poč. r. 1633. -- Rašín a Bubna ubírají se k vévodovi. -- Bubna u vévody v Jičíně 15. kv. -- Valdštejnův plán. -- Rozdíly svědectví Bubnová a Rašínova. -- Vycházela iniciativa od emigrace? -- Odhalení G. N. Nicolaimu 14. kv. -- Dvojí záznam Nicolaiho o něm. -- Neznámý G. N. je hr. V. Kinský. -- Jedná s Nicolaim v dorozumění s vévodou. -- Odhalení Kinského Feuquiěrovi. -- Účast Františka Albrechta v plánu. -- Starší počátky těch úmluv. -- Bylo příčinou zrad Valdštejnových Španělsko? -- Ke kritice spolehlivosti Rašínovy -- X. Jednáni za prvého příměří slezského ! -- Tažení do Slez. -- Vyjednání příměří. -- Mírový návrh Valdštejnův nepříteli. -- Souvisel s žádostmi Španělů o tažení do říše? -- Jiné výklady jeho. -- Feuquiěrův přípis Valdštejnovi. -- Thurnova důvěra ve Valdštejna i Arnima. -- Upřímnost Vald-štejnova k Thurnovi. -- Oxenstiernův dopis vévodovi. -- Záhadný odklad všeho. -- Valdštejn a Arnim. -- Arnimův memoriál proti návrhům vévodovým. -- Arnimovo jednání s oběma kurfiřty. -- Konec vyjednávání. --
Úsudky o úmyslech vévodových a o situaci v táboře proticísařském. -- Obecná známost plánů Valdštejnových. -- Podezření a nejistota ve Vídni; klamné a prázdné informace vévodovy. -- Závěrečný soud o chování vévodově -- Předmluva k druhému dílu -- XI. Jednání za druhého příměří -- 1. Úsilí Valdštejnovo o nové vyjednávání Smluvení příměří 22. srpna Stanovisko hr. Thurna Vévodovy plány na povstání proti císaři Lze je vykládati tažením Feriovým do říše ? -- 2. Hr. Kinský povolán k Valdštejnovi Velké nabídky Francie Valdštejnovi -- 3. Poměr Arnimův k návrhům vévodovým Jeho cesta ke kancléři Oxenstiernovi; jednání s Holkem a kancléřem Úsudky Oxenstiernovy Jednání Arnimovo s kurfiřty a konečné rozhodnutí jejich Podmínka: na ratifikaci císařovu -- 4. Obecná známost plánů Valdštejnových v světě evangelickém; úsudky o nich -- 5. Poměr Valdštejnův ke kurfiřtu Bavorskému a situaci v již. Německu Marné žádosti o odkázání Aldringena ke kurfiřtovi a o pomoc Breisachu Valdštejn a tažení Feriovo Legenda o intrikách protifridlandské strany ve Vídni -- 6. Poslání hr. Šlika k Valdštejnovi v srpnu Prvá žádost o sesazení Valdštejna Důvody neklidu a nespokojenosti dvora Stanovisko Španělska -- 7. „Z pokoje nebude nic!" ze 14. září Příčiny obratu Valdštejno-va Nová podoba plánů vévodových Rozmluvy se saskými veliteli z 24. a 25. září Rozbitá jednání a pokusy vyložit ústup vévodův Hr. Kinský : -- 8. Jak vyložil vévoda zmar traktátů dvoru Úvaha o jeho chování za druhého příměří -- XII. Jednání říjnová. Stínava -- Válčit se Sasy nebo s nimi jednat znovu? Souvislost touhy po vyjednávání s žádostmi Bavor o pomoc Plány vévodovy na útok na Arnima a jejich rozpaky Zničení sboru Thurnova u Stínavy a
souvislosti jeho Vyžádaná schůze s vév. Františkem Albrechtem; Valdštejnův nový návrh dohody Jeho povaha a význam a jeho představení dvoru Rozhodný odpor Arnimův; odmítavá odpověď kurfiřtů Vévodovy hrozby, v zápětí v nic obrácené: zmatek a rozpaky jeho -- XIII. Krise -- 1. Aldringen a Feria táhnou zachránit Breisach Pece císařova o zdar plánu a nedůvěra k Valdštejnovi, Tažení Švédů proti Řeznu Prosby o pomoc Gallasovu Prosby kurfiřta u císaře a Valdštejna Klamu plné zdráhání vévodovo Nové prosby a nové zápory Pád Řezna -- 2. Valdštejnův slib pomoci Rozčilení jeho v polovici listopadu a rostoucí neochota pomoc poskytnouti Vzrůst nebezpečí; napjetí dvora Slib vévodův pomoci celou armádou Ne-náhlé omezování slibu Stížnosti hr. Trautmannsdorfovi Již jen kavalkáda k Řeznu, zimní byty v domově, nutnost míru Konečné odepření pochodu k Řeznu Lživé odůvodňování jeho a vlastní důvody jeho v listu Piccolominiho -- 3. Bouře ve Vídni Žádosti a žaloby instrukce Questenberko-vy Rozkaz Valdštejnovi táhnouti hned zpět proti Výmar-skému Vůle k rozchodu vítězí nad možnostmi smíru Ochota vyhovět radám vévodovým a vyjednání pokoje Hrozivé dobrozdání plukovníků Valdštejnův vzdor vůči císařovým rozkazům Dvě osudná odhodlání -- 4. Chceme odložit maškaru docela! Taktická myšlenka plánu na povstání a doba vzniku jeho Oporou jeho i pád Řezná -- 5. Oprávněnost postupu dvora Stanovisko Španělska a nenáhlá proměna jeho Stanovisko Bavor, jeho rozpaky Kn. Eggen-berk Opatrná žádost bavorská o vzetí jeneralátu Valdštejnovi Obvinění ze zrady Žalobně spisy proti vévodovi Císař rozhodnut Hr, Šlik Co s vévodou? Počátek lstivé akce --
XIV. Poslední jednání -- 1. Valdštejn srozuměn s plány emigrace Kinského akce v Drážďanech a jeho list Feuquiěrovi Jde o staré známé záměry Kinský v Plzni -- 2. Prvá obranná opatření dvora Úmluvy tří jenerálů v Hlohově proti Valdštejnovi Trautmannsdorf a Questenberk Pokus Španělů o dohodu; poslání Quirogovo Plzeňský zápis z 12. ledna Jeho historie a význam -- 3. Dojem zápisu v Praze a ve Vídni Cis. patent z 24. ledna a příčiny jeho vydání Memoriál kn. Liechtensteina a jiné žaloby Udání Piccolominiho Jeho povaha, hodnota a jeho dozvuky Porady dvora Rozhodnutí z 24. ledna: zajmout nebo zabít! Právní stránka jeho; rozpaky Piccolominiho Dva jeneralissimové v Plzni Naléhání dvora na rychlý čin Dne 8. února začátek akce Vévodovy návrhy vzdát se velení Přetvářka na obou stranách -- 4. Valdštejnovy plány ve vzkazech Schliefových do Drážďan Listy vév. Františka Albrechta o nich Císař a kurfiřt mají -- býti odstraněni! Německý vlastenecký kníže nebo český rebel? Pochybenost pojetí Lenzova Šlo v jádře jen o jeden cíl: obrátiti zbraně proti císaři Pošetilost postupu Valdštejnova -- 5. Arnimův výklad situace Jak zachovat sebeurčení Sas mezi Švédy a císařem Nechuť k Švédům a hněv na Valdštejna Jeho stanovisko k návrhům vévodovým Odjezd do Plzně odkládá: chce jednati jen, má-li Valdštejn plnou moc od císaře a jen aby Valdštejn nespojil se s Francií A dřív třeba dohody s Braniborskem Valdštejn opět oklamán -- 6. Schlief zas v Plzni Vévodovo čestné vyjádření Arnimovi Kinský píše Výmarskému; Rašín poslán k Oxenstiernovi -- Valdštejn vytrhne proti Vídni; „máme mír ve svých rukou !" Omyly Lenzovy o nespolehlivosti Rašínově Svědectví z okolí Trčkova o Valdštejnovi jako příštím králi Českém Poslání V. Romhapa k Feuquierovi.
Zprávy Kratzovy a Feuquiěrovy Valdštejn musil pomýšlet na uchvácení české koruny -- 7. Stanovisko Gallasovo Rozdíly v lstivé hře Gallase a Piccolo-miniho Zmar původního plánu; počátek akce proti Valdštejnovi 13. ún Rozčilená netrpělivost dvora Nezdar plánu o obklíčení Plzně -- 8. Situace v Plzni. Druhý plzeňský zápis: věrnost císaři, ale obrana proti potupě Rozkazy o shromáždění pluků před Prahou a zároveň omluvy do Vídně Chybí hrdina Ústup do Chebu Listy vév. Františka Albrechta Žádostivé prosby o příjezd Arnimův -- 9. Arnim do Berlína Chce jednat s ValdŠtejnem jako císař, plnomocníkem Odmítavá odpověď tajné rady Velká řeč Arnimova na obranu domu Rakouského Ani slovo o Valdštejnovi Úmyslné zdržení Arnimovo v Drážďanech Zde zamítá znovu plán odboje proti císaři; chce vévodu od takových úmyslů odvrátiti Saska resoluce z 18. ún. je slibnější -- 10. List hr. Thurna Nedůvěra Oxenstiernova Zpráva Rašíno-va Slibné jednání s Feuquiěrem František Albrecht v Řezně u Výmarského Marná intervence Thurnova Starosti na útěku do Chebu Arnim se konečně vydává na cestu -- když jest již po všem

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC