Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 3., V Academii 1.
Praha : Academia, 2008
687 s. : mapy ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1659-1 (váz.)
Historie
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
"Reprint 2. vyd., vydaného nakl. Melantrich v r. 1934"--Tiráž
000201101
OBSAH PRVNÍHO DÍLU -- Předmluva k třetímu vydání (Antonín Kostlán) -- Předmluva k prvnímu dílu -- I. Uvedení do problému a jeho literatury -- Valdštejnská otázka. — Její počátky v březnu 1634. — Nejistota ve Vídni. — Vyšetřování soudní. — Prvé publikace soukromé i úřední. — Proces trčkovský a zpráva Rašínova. — Khevenhiller, Chemnitz, Richelieu. — Práce Červenkova. — Listy Feuquiěro-vy, — Význam Schillerův v literatuře. — Obrana Forstrova. — Aretin, Helbig, Dudik, Hurter. — Rankův „Wallenstein". — Obrana Hallwichova a Schebkova. — Hildebrand, Gaedeke, Lenz -- — Publikace Irmerovy, Wittich. — Má kniha z r. 1895. — Nová velká edice Hallwichova. Straka. — Kniha Srbikova. — Závěr -- II. Návrat domů. První kroky ---
Valdštejn zbaven jeneralátu. — Jeho hrozby odvetou. — Podmínky a možnosti její ve vévodovi samém. — Podmínky a naděje v novém českém prostředí jeho. — Vztahy k rodině Trčků a Kin-ských. — Otevřená cesta k císaři i hr. Thurnovi zároveň. — Prvé pozvání Rašína do Čech. — Prvá zpráva o dorozumění s nepřítelem. — Nejasné styky s Arnimem. — Lstivé vyprodávání Me-klenburska -- III. Valdštejn a Gustav Adolf v létě r. 1631 -- Rašín po prvé u hr. Thurna. — Obavy Vídně na jaře 1631. — Thurn a Rašín u Gustava Adolfa. — Žádosti a sliby Valdštejnovy králi v dalším jednání. — Audience Rašínova u vévody ve valdštejnské zahradě po bitvě u Breitenfelda. — Doklady Rašínovy pravdomluvnosti. — Thurnovy snahy a naděje a prvé zklamání -- — Svědectví Schliefovo. — Závěr -- IV. Emigrace, Valdštejn a saský vpád do Čech ---
Přípravy hr. Thurna a emigrace k vpádu do Čech. — Valdštejnův návrh jednati o mír se Sasy. — Zrádné pohnutky jeho. — Rašín u vévody dne 28. října; rostoucí naděje Thurnovy. — Jan Jiří -- z Arnimu, člověk a politik. — Jeho plán vpádu do Čech. — Jeho cíl zmařit podnik emigrace. — Thurnův zoufalý list Arnimovi. — Úmluvy kurfiřta a Arnima proti Thurnovi. — Arnimův vpád do Čech a Valdštejn. — Valdštejn rozhodnut sloužit zas císaři. — Čemu chtěl vévoda v pravdě? — Arnimovo tažení k Praze. — Vybízel vévoda Arnima k obsazení Prahy? — Svědectví toho se týkající. — Spolehlivost výpovědi Schliefovy. — Lícení Raší-novo a záhada nepravdy jeho. — Obraz problému v literatuře -- V. Schůze v Kounicích ---
Jednání vévodovo s Arnimem a zástupci emigrace. — Svědectví o něm od členů emigrace a rodiny Trčkovy. — Arnim popouzí Valdštejna proti Švédům. — Svědectví Arnimovo o vévodově věrnosti k starším úmluvám. — Arnimovy žaloby na Thurna. — Poměr Sas k emigraci. — Valdštejnův návrh míru. — Proticísař-ský revoluční obsah a význam jeho -- VI. Valdštejn v prvém půlletí nového jeneralátu -- Podmínky nového jeneralátu. — Jednání s Arnimem prostřednictvím Trčkovým. — Prostřednictví vév. Františka Albrechta -- — Vzájemné úsluhy mezi stranami. — Valdštejnův zákaz útoku na Prahu. — Jeho odveta kurfiřtu Bavorskému. — Další jednání prostřednictvím Sparrovým. — Švédská nedůvěra k Arnimovi ---
— Vítězství Arnimovo; stanovisko saské politiky. — Návrhy Valdštejnovy směřují patrné jako v Kounicích k míru proti-císařskému. — Chytrá taktika Arnimova. — Schůze Valdštejna s Arnimem ve Smečně a další jednání. —• Konečné odmítnutí Sas -- — Vpád Sasů do Slez a císařských do Míšně. — Perioda Valdštejnovy věrnosti, vynucená situací -- VII. Pokus Gustava Adolfa o nové jednání s vévodou -- Sparr poslán králem k vévodovi. — Korrektní odpověď jeho. — Mírové proposice z té doby. — Návrhy Thurnovy. — Soud o chování ValdŠtejnově. — Valdštejn se ujímá českých exulantů v Míšni -- VIII. Stav věcí počátkem r. 1633 -- Bitva u Lutzenu. — Oxenstierna a rady Arnimovy. — Kancléřovo jednání v Drážďanech a v Berlíně. — Stanovisko kurfiřtů -- — Arnimův rozbor situace. — Dánská interposice. — Vídeňské názory o potřebě a povaze míru. — Myšlenka Valdštejnova. —• ---
Stav věcí ve Slezsku. — Thurn a Arnim. — Arnim a kurfiřt. — Situace na bojištích v říši, zejména v Bavořích. — Bavorské žádosti o pomoc a odmítavé chování Valdštejnovo. — „Nic neha-zardovati! — všechny věci v říši i jinde se brzo změní!44 -- IX. Plány z jara r. 1633 I -- Nejasné styky Valdštejnovy s nepřítelem poč. r. 1633. — Rašín a Bubna ubírají se k vévodovi. — Bubna u vévody v Jičíně 15. kv. — Valdštejnův plán. — Rozdíly svědectví Bubnová a Rašínova. — Vycházela iniciativa od emigrace? — Odhalení G. N. Nicolaimu 14. kv. — Dvojí záznam Nicolaiho o něm. — Neznámý G. N. je hr. V. Kinský. — Jedná s Nicolaim v dorozumění s vévodou. — Odhalení Kinského Feuquiěrovi. — Účast Františka Albrechta v plánu. — Starší počátky těch úmluv. — Bylo příčinou zrad Valdštejnových Španělsko? — Ke kritice spolehlivosti Rašínovy ---
X. Jednáni za prvého příměří slezského ! -- Tažení do Slez. — Vyjednání příměří. — Mírový návrh Valdštejnův nepříteli. — Souvisel s žádostmi Španělů o tažení do říše? — Jiné výklady jeho. — Feuquiěrův přípis Valdštejnovi. — Thurnova důvěra ve Valdštejna i Arnima. — Upřímnost Vald-štejnova k Thurnovi. — Oxenstiernův dopis vévodovi. — Záhadný odklad všeho. — Valdštejn a Arnim. — Arnimův memoriál proti návrhům vévodovým. — Arnimovo jednání s oběma kurfiřty. — Konec vyjednávání. — Úsudky o úmyslech vévodových a o situaci v táboře proticísařském. — Obecná známost plánů Valdštejnových. — Podezření a nejistota ve Vídni; klamné a prázdné informace vévodovy. — Závěrečný soud o chování vévodově -- Předmluva k druhému dílu -- XI. Jednání za druhého příměří ---
1. Úsilí Valdštejnovo o nové vyjednávání Smluvení příměří 22. srpna Stanovisko hr. Thurna Vévodovy plány na povstání proti císaři Lze je vykládati tažením Feriovým do říše ? -- 2. Hr. Kinský povolán k Valdštejnovi Velké nabídky Francie Valdštejnovi -- 3. Poměr Arnimův k návrhům vévodovým Jeho cesta ke kancléři Oxenstiernovi; jednání s Holkem a kancléřem Úsudky Oxenstiernovy Jednání Arnimovo s kurfiřty a konečné rozhodnutí jejich Podmínka: na ratifikaci císařovu -- 4. Obecná známost plánů Valdštejnových v světě evangelickém; úsudky o nich -- 5. Poměr Valdštejnův ke kurfiřtu Bavorskému a situaci v již. Německu Marné žádosti o odkázání Aldringena ke kurfiřtovi a o pomoc Breisachu Valdštejn a tažení Feriovo Legenda o intrikách protifridlandské strany ve Vídni ---
6. Poslání hr. Šlika k Valdštejnovi v srpnu Prvá žádost o sesazení Valdštejna Důvody neklidu a nespokojenosti dvora Stanovisko Španělska -- 7. „Z pokoje nebude nic!" ze 14. září Příčiny obratu Valdštejno-va Nová podoba plánů vévodových Rozmluvy se saskými veliteli z 24. a 25. září Rozbitá jednání a pokusy vyložit ústup vévodův Hr. Kinský : -- 8. Jak vyložil vévoda zmar traktátů dvoru Úvaha o jeho chování za druhého příměří -- XII. Jednání říjnová. Stínava ---
Válčit se Sasy nebo s nimi jednat znovu? Souvislost touhy po vyjednávání s žádostmi Bavor o pomoc Plány vévodovy na útok na Arnima a jejich rozpaky Zničení sboru Thur-nova u Stíná vy a souvislosti jeho Vyžádaná schůze s vév. Františkem Albrechtem; Valdštejnův nový návrh dohody Jeho povaha a význam a jeho představení dvoru Rozhodný odpor Arnimův; odmítavá odpověď kurfiřtů Vévodovy hrozby, v zápětí v nic obrácené: zmatek a rozpaky jeho -- XIII. Krise -- 1. Aldringen a Feria táhnou zachránit Breisach Pece císařova o zdar plánu a nedůvěra k Valdštejnovi, Tažení Švédů proti Řeznu Prosby o pomoc Gallasovu Prosby kurfiřta u císaře a Valdštejna Klamu plné zdráhání vévodovo Nové prosby a nové zápory Pád Řezna ---
2. Valdštejnův slib pomoci Rozčilení jeho v polovici listopadu a rostoucí neochota pomoc poskytnouti Vzrůst nebezpečí; napjetí dvora Slib vévodův pomoci celou armádou Ne-náhlé omezování slibu Stížnosti hr. Trautmannsdorfovi Již jen kavalkáda k Řeznu, zimní byty v domově, nutnost míru Konečné odepření pochodu k Řeznu Lživé odůvodňování jeho a vlastní důvody jeho v listu Piccolominiho -- 3. Bouře ve Vídni Žádosti a žaloby instrukce Questenberko-vy Rozkaz Valdštejnovi táhnouti hned zpět proti Výmar-skému Vůle k rozchodu vítězí nad možnostmi smíru Ochota vyhovět radám vévodovým a vyjednání pokoje Hrozivé dobrozdání plukovníků Valdštejnův vzdor vůči císařovým rozkazům Dvě osudná odhodlání -- 4. Chceme odložit maškaru docela! Taktická myšlenka plánu na povstání a doba vzniku jeho Oporou jeho i pád Řezná ---
5. Oprávněnost postupu dvora Stanovisko Španělska a nenáhlá proměna jeho Stanovisko Bavor, jeho rozpaky Kn. Eggen-berk Opatrná žádost bavorská o vzetí jeneralátu Valdštejnovi Obvinění ze zrady Žalobně spisy proti vévodovi Císař rozhodnut Hr, Šlik Co s vévodou? Počátek lstivé akce -- XIV. Poslední jednání -- 1. Valdštejn srozuměn s plány emigrace Kinského akce v Drážďanech a jeho list Feuquiěrovi Jde o staré známé záměry Kinský v Plzni  -- 2. Prvá obranná opatření dvora Úmluvy tří jenerálů v Hlohově proti Valdštejnovi Trautmannsdorf a Questenberk Pokus Španělů o dohodu; poslání Quirogovo Plzeňský zápis z 12. ledna Jeho historie a význam -- 3. Dojem zápisu v Praze a ve Vídni Cis. patent z 24. ledna a příčiny jeho

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC