Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
SE
Seriál, periodikum
Praha : Linde, [2010]-
sv. ; 30 cm

2010
1x ročně
Popsáno podle: 2010
Součástí názvu je označení běžného roku
Jednotlivé svazky mají ISBN
Na rubu titulního listu: Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu
978-80-7201-826-0 (2010 ; brož.)
000201157
PRO ROK 2008-2009 (VYDÁNO 2010) :   Úvodem 11 // RŮSTOVÁ VÝKONNOST A STABILITA 15 // Analytická část // 1. Růst a nabídková strana ekonomiky 19 // 1.1 Mezinárodní ekonomické prostředí 19 // E konomická výkonnost 19 // Zhoršení na trhu práce 21 // Snižující se mira inflace 21 // Prudce rostoucí deficit veřejných financi 21 // Propad světového obchodu a snižující se vnější nerovnováha 21 // Výzvy pro hospodářskou politiku 22 // Vývoj ekonomiky USA 23 // Evropská unie 23 // Nové členské země EU 24 // 1.2 Růstová výkonnost české ekonomiky 25 // Alternativní ukazatele ekonomické výkonnosti 27 // 1.3 Strukturální změny 29 // 1.4 Zdroje ekonomického růstu 30 // Faktor práce 30 // Faktor kapitálu 34 // Souhrnná produktivita faktorů 35 // 2. Poptávka a makroekonomická rovnováha 37 // 2.1 Vývoj poptávky a její vliv na růst HDP 37 // Vliv poptávky na růst HDP 38 // 2.2 Spotřeba domácností (soukromá spotřeba) 38 // 2.3 Tvorba hrubého kapitálu 39 // Mira investic 39 // Růst investic 40 // Věcná a odvětvová struktura investic 40 // 2.4 Makroekonomická rovnováha 40 // Vztah nabídky a poptávky 40 // Vztah úspor a investic 41 // Nefinanční podniky 42 // Vládní sektor 43 // Domácnosti 44 // 2.5 Běžný účet platební bilance 45 // 3. Reálná a nominální konvergence 48 // 3.1 Vývoj mezinárodní ekonomické pozice 48 // Návrat na výchozí pozici a konvergenční tendence ČR 49 // Vliv recese na reálnou konvergenci a zaměstnanost 49 // 3.2 Faktory konvergence a alternativní ukazatele 50 // Reálný důchod vs. HDP 51 // Domácí produkt vs. národní důchod 52 // 3.3 Cenová a mzdová konvergence 54 // Transmisní kanály cenové konvergence 55 // Dekompozice na vliv změn kurzu a inflace 57 // Mzdová konvergence 57 // 3.4 Teoretický pohled na nominální konvergenci 58 //
Srovnání s Německem - strukturální pohled 61 // 3.5 Recese a přijeli Eura 63 // 4. Závěr 64 // Statistická část // Růstová výkonnost 73 // Hrubý domácí produkt 73 // HDP na obyvatele v paritě kupní síly 74 // HDP v PPS na pracovníka a odpracovanou hodinu 75 // Produktivita práce 76 // Práce, mzdy a ceny 77 // Míra zaměstnanosti 77 // Míra nezaměstnanosti 78 // Dlouhodobá míra nezaměstnanosti 79 // Nominální a reálné mzdové náklady 80 // Index spotřebitelských cen 81 // Index cenové úrovně 82 // Jednotkové pracovní náklady 83 // Poptávka a stabilita 84 // Soukromá spotřeba 84 // Míra investic 85 // Míra úspor 86 // Dlouhodobé úrokové sazby 87 // Bilance rozpočtů vládních institucí 88 // Vládní dluh 89 // Vnější vztahy 90 // Vývoz a dovoz zboží a služeb 90 // Přímé zahraniční investice 91 // Směnné relace zboží a služeb 92 // Reálný efektivní měnový kurz 93 // INSTITUCIONÁLNÍ KVALITA 95 // Analytická část // 1. Hodnocení institucionální kvality 99 // 1.1 Expanze měkkých dat 100 // 2. Kvalita života 102 // 2.1 Index lidského rozvoje 102 // Metodika 102 // Analýza 102 // 2.2 Index demokracie 104 // Metodika 104 // Analýza 104 // 2.3 Index šťastné planety 106 // Metodika 106 // Analýza 106 // 2.4 Index kvality života 107 // Metodika 107 // Analýza 107 // 2.5 Indexy ekonomické svobody 108 // 2.5.1 Fraser Institute 108 // Metodika 108 // Analýza 109 // 2.5.2 Freedom House 110 // Metodika 110 // Analýza 110 // 2.5.3 Heritage Foundation 111 // Metodika 111 // Analýza 111 // 3. Kvalita správy 113 // 3.1 Index vnímání korupce 113 // Metodika 113 // Analýza 113 // 3.2 Globální barometr korupce 114 // Metodika 114 // Analýza 114 // 3.3 Index neprůhlednosti 115 // Metodika 115 // Analýza 115 // 3.4 Kvalita veřejné správy 115 // Metodika 115 // Analýza 116 //
3.5 Index regulační kvality CES 118 // Metodika 118 // Analýza 118 // 4. Podmínky podnikáni 120 // 4.1 Doing Business Index 120 // Metodika 120 // Analýza 120 // 4.2 Zahájení a ukončeni podnikáni 122 // Metodika 122 // Analýza 122 // 4.3 Zaměstnáváni, zdanění, zahraniční obchod 122 // Metodika 122 // Analýza 123 // 4.4 Smlouvy, ochrana investic, přístup k úvěrům 123 // Metodika 123 // Analýza 124 // 4.5 Kvalita podnikové správy 124 // Metodika 124 // Analýza 124 // 4.6 Efektivnost produktovýcti trhů 124 // Metodika 124 // Analýza 125 // 4.7 Efektivnost finančních trhů 125 // Metodika 125 // Analýza 125 // 4.8 Efektivnost trhu práce 125 // Metodika 125 // Analýza 126 // 5. Závěr 127 // Statistická část // Index lidského rozvoje 131 // I ndex demokracie 132 // Index šťastné planěly 133 // Index kvality života 134 // Index ekonomické svobody - Fraser institute 135 // Index ekonomické svobody - Freedom House 136 // Index ekonomické svobody - Heritage Foundation 137 // Index vnímání korupce 139 // Globální barometr korupce 140 // Index neprůhlednosti 141 // Kvalita veřejné správy 142 // Kvalita veřejných instituci 143 // Index regulační kvality CES 144 // Zahájení a ukončení podnikání 146 // Zaměstnávání, zdanění, zahraniční obchod 147 // Smlouvy, ochrana investic, přistup k úvěrům 148 // Kvalita podnikové správy 149 // Efektivnost produktových trhů 150 // Efektivnost finančních trhů 151 // Efektivnost trhu práce 152 // STRUKTURÁLNÍ KONKURENCESCHOPNOST 153 // Analytická část // 1, Odvětvová konkurenceschopnost 157 // 1.1 Strukturální dopady hospodářské recese 157 // Reálná výkonnost odvětví 157 // Vývoj produkčních cen 158 // Vývoj zaměstnanosti a produktivity práce 159 // 1.2 Meziodvětvové srovnáni 159 // Souhrnný indikátor konkurenceschopnosti odvětví 159 //
Ekonomická pozice a výkonnost 161 // Internacionalizace 162 // Kvalitativní faktory 163 // 1.3 Globalizace ekonomických aktivit 163 // Trendy v globálním ekonomickém prostředí 164 // Otevřenost české ekonomiky 165 // Zahraniční obchod ČR 166 // Přímé zahraniční investice 167 // 2. Regionální konkurenceschopnost 169 // 2.1 Hlavni město Praha 170 // Ekonomická pozice a výkonnost 170 // Kvalita života obyvatelstva 171 // Strukturální charakteristiky 171 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 173 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 173 // Přímé zahraniční investice 173 // Výzkumné a inovační aktivity 173 // Příklady inovačních aktivit a projektů 174 // 2.2 Středočeský kraj 175 // Ekonomická pozice a výkonnost 175 // Kvalita života obyvatelstva 176 // Strukturální charakteristiky 176 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 177 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 177 // Přímé zahraniční investice 177 // Výzkumné a inovační aktivity 178 // Příklady inovačních aktivit a projektů 178 // 2.3 J ihočeský kraj 179 // Ekonomická pozice a výkonnost 179 // Kvalita života obyvatelstva 180 // Strukturální charakteristiky 180 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 181 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 181 // Přímé zahraniční investice 181 // Výzkumné a inovační aktivity 181 // Příklady inovačních aktivit a projektů 182 // 2.4 Plzeňský kraj 183 // Ekonomická pozice a výkonnost 183 // Kvalita života obyvatelstva 184 // Strukturální charakteristiky 184 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 185 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 185 // Přímé zahraniční investice 185 // Výzkumné a inovační aktivity 186 // Příklady inovačních aktivit a projektů 186 // 2.5 Karlovarský kraj 187 // Ekonomická pozice a výkonnost 187 //
Kvalita života obyvatelstva 188 // Strukturální charakteristiky 188 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 189 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 189 // Přímé zahraniční investice 189 // Výzkumné a inovační aktivity 190 // Příklady inovačních aktivit a projektů 190 // 2.6 Ústecký kraj 191 // Ekonomická pozice a výkonnost 191 // Kvalita života obyvatelstva 192 // Strukturální charakteristiky 192 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 193 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 193 // Přimé zahraniční investice 193 // Výzkumné a inovační aktivity 194 // Příklady inovačních aktivit a projektů 194 // 2.7 Liberecký kraj 195 // Ekonomická pozice a výkonnost 195 // Kvalita života obyvatelstva 196 // Strukturální charakteristiky 196 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 197 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 197 // Přímé zahraniční investice 197 // Výzkumné a inovační aktivity 198 // Příklady inovačních aktivit a projektů 198 // 2.8 Královéhradecký kraj 199 // Ekonomická pozice a výkonnost 199 // Kvalita života obyvatelstva 200 // Strukturální charakteristiky 200 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 201 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 201 // Přímé zahraniční investice 201 // Výzkumné a inovační aktivity 201 // Příklady inovačních aktivit a projektů 202 // 2.9 Pardubický kraj 203 // Ekonomická pozice a výkonnost 203 // Kvalita života obyvatelstva 204 // Strukturální charakteristiky 204 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 205 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 205 // Přímé zahraniční investice 206 // Výzkumné a inovační aktivity 206 // Příklady inovačních aktivit a projektů 206 // 2.10 Kraj Vysočina 207 // Ekonomická pozice a výkonnost 207 // Kvalita života obyvatelstva 208 //
Strukturální charakteristiky 208 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 209 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 209 // Přímé zahraniční investice 209 // Výzkumné a inovační aktivity 210 // Příklady inovačních aktivit a projektů 210 // 2.11 Jihomoravský kraj 211 // Ekonomická pozice a výkonnost 211 // Kvalita života obyvatelstva 212 // Strukturální charakteristiky 212 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 213 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 213 // Přímé zahraniční investice 213 // Výzkumné a inovační aktivity 214 // Příklady inovačních aktivit a projektů 214 // 2.12 Olomoucký kraj 215 // Ekonomická pozice a výkonnost 215 // Kvalita života obyvatelstva 216 // Strukturální charakteristiky 216 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 217 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 217 // Přímé zahraniční investice 218 // Výzkumné a inovační aktivity 218 // Příklady inovačních aktivit a projektů 218 // 2.13 Zlínský kraj 219 // Ekonomická pozice a výkonnost 219 // Kvalita života obyvatelstva 220 // Strukturální charakteristiky 220 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 221 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 221 // Přímé zahraniční investice 221 // Výzkumné a inovační aktivity 222 // Příklady inovačních aktivit a projektů 222 // 2.14 Moravskoslezský kraj 223 // Ekonomická pozice a výkonnost 223 // Kvalita života obyvatelstva 224 // Strukturální charakteristiky 224 // Inovační výkonnost a konkurenceschopnost 225 // Znalostní náročnost ekonomických aktivit 225 // Při mé zahraniční investice 225 // Výzkumné a inovační aktivity 226 // Příklady inovačních aktivit a projektů 226 // 3. Závěr 227 // Statistická část // Odvětvová konkurenceschopnost 233 // Pořadí odvětví podle dílčích ukazatelů souhrnného indikátoru konkurenceschopnosti odvětví 234 //
Produktivita práce 235 // Podíl hrubé přidané hodnoty na produkcí 236 // Vývozní výkonnost 236 // Pronikání dovozu 237 // Podíl vývozu a dovozu 237 // Intraodvětvový obchod 238 // Dynamika zaměstnanosti 238 // Úroveň jednotkových pracovních nákladů 239 // Dynamika jednotkových pracovních nákladů 239 // Podíl více kvalifikovaných zaměstnanců 240 // Podíl výdajů na výzkum a vývoj na hrubé přidané hodnotě 240 // Podíl výzkumných pracovníků na zaměstnanosti 241 // Podíl stavu přímých zahraničních investic na stavu čistého fixního kapitálu 241 // Kapitálový koeficient 242 // Deflátor produkce 242 // Podíl na hrubé přidané hodnotě 243 // Podil na zaměstnanosti 244 // Produktivita práce 245 // Tvorba hrubého fixního kapitálu v % HPH 246 // Mzdy a platy v % HPH 247 // Podil hrubé přidané hodnoty na produkci 248 // Regionální konkurenceschopnost 249 // Pořadí krajů podle jednotlivých ukazatelů konkurenční schopnosti v roce 2008 - souhrnný indikátor 250 // Podíly krajů ČR na celkových úhrnech ukazatelů ekonomické a inovační konkurenceschopnosti v roce 2008 250 // Vývoj regionálního HDP ve stálých cenách 251 // Regionální HDP na obyvatele 251 // Produktivita práce 252 // Mira registrované nezaměstnanosti 252 // Podil dlouhodobě nezaměstnaných - uchazečů déle než 1 rok v evidenci 252 // Tvorba hrubého fixního kapitálu v % HDP 253 // Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele 253 // Stav přímých zahraničních investic 253 // Technologicky náročná odvětví 254 // Výdaje a zaměstnanost ve výzkumu a vývoji 254 // Podíl pracovní síly s vysokoškolským vzděláním 254 // Podíl pracovní síly podle klasifikace zaměstnání 255 // Počet podnikatelů 255 // Podíl žen v procentech zaměstnaných pracovních sil 255 // Přírůstek obyvatelstva stěhováním 256 //
Podíl cizinců na obyvatelstvu v krajích 256 // Střední délka života obyvatelstva 256 // Počet obyvatel starších 65 let a pracovní neschopnost 257 // Kriminalita celkem - počet zjištěných trestných činů 257 // Měrně emise oxidu siřičitého 257 // INOVAČNÍ VÝKONNOST 259 // Analytická část // 1. Národní inovační systém - zdroje, instituce, efekty 263 // 1.1 Institucionální rámec NIS 263 // 1.2 Lisabonská strategie 265 // 1.3 Koncepce EIA v kontextu diskusí o ERA 266 // 1.4 Rámcové podmínky institucionálních změn NIS 267 // 1.5. Metodologie institucionální analýzy NIS 267 // 2. Zdroje ve výzkumu a vývoji - základní ukazatelé 270 // 2.1 Zdroje výzkumu a vývoje ve finančním vyjádřeni 270 // 2.2 Pracovníci ve výzkumu a vývoji 270 // 2.2.1 Struktura a dynamika pracovníků ve výzkumu a vývoji 271 // 2.2.2 Problémy reprodukce vědeckých pracovníků 273 // 2.3 Struktura zdrojů výzkumu a vývoje 274 // 2.3.1 Sektorová struktura výzkumu a vývoje 275 // 2.3.2 Podnikatelský sektor výzkumu a vývoje 276 // 2.4 Vládní podpora výzkumu a vývoje 278 // 2.5 Výkonnost národních systémů výzkumu a vývoje 280 // 2.6 Bankovní sektor a národní systém výzkumu a vývoje 282 // 3. Inovační výkonnost podniků 283 // 3.1 Inovace v pojetí statistických šetření 283 // 3.2 Typy inovací 283 // 3.3 Kontext ínovačni výkonnosti podniků v ČR 284 // 3.4 Překážky inovací 288 // 3.5 informační toky, spolupráce inovačních aktérů a veřejná podpora inovujících firem 288 // 4. Inovační systém ČR v regionálním kontextu 290 // 4.1 Teorie učících se regionů 290 // 4.2 Výzkum a vývoj ČR v regionálním kontextu 291 // 4.3 Pracovnici ve výzkumu a vývoji 292 // 4.4 Patenty - ukazatel výkonnosti výzkumu a vývoje 292 // L // 4.5 Inovační výkonnost podniků v regionálním kontextu 293 //
4.6 Institucionální rámec podpory inovací v regionech 294 // 4.7 Regionální inovační strategie 295 // Přiklad úspěšné realizace inovační strategie v praxi 296 // 4.8 Regionální infrastruktura pro podporu inovaci v regionech ČR 297 // 5. Inovační systém ČR a globalizační procesy 300 // 5.1 Zahraniční zdroje a aktéři národního systému výzkumu a vývoje 300 // 5.2 Postavení firem se zahraniční účastí v segmentu inovujících firem ČR 302 // 6. Informační systémy a technologie 304 // 6.1 Aktuální ekonomická situace a ICT 304 // Celkové vlivy krize na ICT 304 // Hloubka a rozsah současného poklesu v sektoru ICT 304 // Srovnatelnost současné situace s recesí v letech 2001-2002 305 // Porovnání výkonnosti s ostatními skupinami zboží 305 // Celkové hodnoceni a význam ekonomických stimulů - „baličku" 305 // 6.2 Dopady krize na vybrané oblasti ICT 305 // Dopady krize na služby informatiky 305 // Dopady na software 305 // Výhled další orientace informatiky 305 // Výsledky šetření vlivu krize na ICT v ČR 306 // 6.3 Aktuální pohled na plnění programu EU v oblasti ICT Í2010 306 // Užití a přínosy ICT pro jednotlivce 307 // Užití ICT v podnicích 307 // 6.4 Í2010+ 309 // 6.5 Podniková informatika 309 // Vztah informatiky a podnikového řízení 310 // Efekty podnikové informatiky 310 // 6.6 Inovace a rozvoj podnikové informatiky 312 // 6.7 Trh ICT, produkty a služby 314 // Služby ASP a SaaS 314 // Analytické aplikace 316 // Řizeni podnikového obsahu 318 // 7. Závěr 321 // Statistická část // Výzkum a vývoj a inovující podniky 329 // Struktura výdajů na výzkum a vývoj podle sektoai financování a provádění 329 // Výdaje na výzkum a vývoj v jednotlivých sektorech podle zdroje jejich financování v ČR (v tis. Kč b. c.) 330 // Výdaje na výzkum a vývoj podle zdrojů jejich financování a sektorů jejich užití (v tis. Kč b. c.) 331 //
Podniky zavádějící inovace podle typu v ČR 332 // Inovační aktivity podniků v ČR 333 // Výdaje na inovace a inovační intenzita v ČR 334 // Tržby z inovovaných produktů v % tržeb inovujících podniků v ČR 335 // Výsledky inovačních aktivit označené za významné pro podnik v ČR 336 // Výsledky inovačních aktivit označené inovačními podniky za významné 337 // Omezující faktor inovací označený jako vysoce významný - inovující a neinovující podniky v ČR 337 // Užití a přínosy informačních a komunikačních technologií pro jednotlivce 338 // Jednotlivci pravidelně využívající internet 338 // Nákupy na internetu realizované jednotlivci 338 // Užití a přínosy informačních a komunikačních technologií pro podniky 339 // Integrace vnitřních podnikových procesů 339 // Podíl obratu podniků z e-commerce 339 // Podniky nakupující na internetu nebo na sítích mimo internet 339 // Užití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě 340 // Disponibilita e-govemmentu 340 // Užití e-govemmentu jednotlivci 340 // Užití e-governmentu podniky 340 // KVALITA LIDSKÝCH ZDROJŮ 341 // Analytická část // 1. Příprava lidských zdrojů pro kvalifikačně náročné profese 345 // 1.1 Studenti a absolventi technických a přírodovědných oborů 345 // Studenti přírodovědných a technických studijních oborů terciárního vzdělávání 345 // Absolventi přírodovědných a technických studijních oborů terciárního vzděláváni 349 // Přechod absolventů přírodovědných a technických oborů na trh práce // 1.2 Požadavky na znalosti a dovednosti absolventů přírodovědných a technických oborů // Požadavky zaměstnavatelů: znalosti a dovednosti absolventů zastávajících profese založené na technickém a přírodovědném vzdělání // ˇ
Hodnocení ze strany zaměstnavatelů: znalosti a dovednosti absolventů zastávajících profese založené na technickém a přírodovědném vzdělání // Hodnocení ze strany absolventů: znalosti a dovednosti absolventů přírodovědných a technických oborů Hodnocení znalostí a dovedností absolventů v evropských souvislostech // 2. Další vzdělávání a informační společnost // 2.1 Daiší vzdělávání // Charakteristiky dalšího vzděláváni v ČR a EU // 2.2 Vliv rozvoje informační společnost na další vzdělávání // Příležitosti a hrozby rozvoje ICT pro lidské zdroje a iniciativy EU v této oblasti // Informační a komunikační technologie jako nástroj dalšího vzdělávání // 3. Flexibilita trhu práce // 3.1 Zahraniční zaměstnanost // Příčiny migrace pracovní síly // Vývoj počtu cizinců v ČR a jejich zaměstnanosti // Struktura zahraniční zaměstnanosti // Vliv ekonomické situace na zahraniční zaměstnanost // Nelegální práce cizinců // 3.2 Flexibilní pracovní úvazky // Částečné pracovní úvazky // Pracovní smlouvy na dobu určitou // 3.3 Diferenciace mezd // Vybrané faktory ovlivňující mzdové rozdíly // Mzdová diferenciace ve vazbě na dosaženou úroveň vzděláni v členských státech EU // Vývoj mzdové diferenciace ve vazbě na dosaženou úroveň vzdělání v ČR // Mzdová diferenciace ve vazbě na dosaženou úroveň vzdělání a věk v ČR // Mzdová diferenciace ve vazbě na zaměstnání // Mzdy v technologicky a kvalifikačně náročných odvětvích // 4. Závěr // Statistická část // Metodika // Statistické ukazatele // Struktura populace 25-64 let podle nejvyššího dosaženého vzděláni // Kvalita terciárního vzdělání z hlediska potřeb konkurenceschopné ekonomiky // Flexibilita a adaptabilita lidi v ekonomice //
Podíl osob ve věku 16-74 let s nizkou, střední a vysokou úrovní počítačových dovednosti // Podíl osob ve věku 16-74 let využívajících internet na této věkové skupině obyvatelstva // Podíl osob ve věku 18-24 let s maximálně ukončeným základním vzděláním, které se dále nevzdělávají // Podíl osob účastnících se terciárního vzdělávání // Podíl populace ve věku 25-64 let účastníci se vzděláváni // Rozsah vzdělávání zaměstnanců // Průměrný počet vyučovaných cizích jazyků na studenta // Podíl populace ve věku16-74 let účastnící se počítačových kurzů // Příliv studentů z EU-27, ze zemí EHP a z kandidátských zemí jako % všech studentů // Studenti studující v jiné zemi E J27, EHP a v kandidátských zemích jako % všech studentů // Mobilita studentů terciárního vzdělávání v rámci EU-27, EHP a kandidátských zemí // Celkové výdaje na vzdělávací instituce na žáka/studenta // Podíl soukromých výdajů na vzdělávací instituce na HDP // Podíl veřejných výdajů na vzděláváni na HDP // Počet absolventů technických a přírodovědných disciplin na 1000 obyvatel ve věku 20-29 let // Podíl odborníků a technických pracovníků na celkové zaměstnanosti // Podíl ICT zaměstnání na celkové zaměstnanosti // Podíl high-tech a medium-high-tech průmyslu na celkové zaměstnanosti // Podíl terciárně vzdělaných v high-tech a medium-high-tech průmyslu // Podíl kvalifikačně náročných profesí na zaměstnanosti v high-tech a medrum-high-tech průmyslu // Podíl znalostně náročných a high-tech služeb na celkové zaměstnanosti // Podíl terciárně vzdělaných v high-tech službách // Podíl odborníků a technických pracovníků na celkové zaměstnanosti v high-tech službách
(OCoLC)641526398
cnb002106820

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC