Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.2) Půjčeno:46x 
BK
EB
Praha : Grada, c2011
528 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3976-2 (brož.)
ISBN 978-80-247-7267-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7268-4 (online ; epub)
Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000201199
Obsah // Obsah // Předmluva...17 // Předmluva...19 // Předmluva editorů... 23 // OBECNÁ ČÁST // 1 Etika a komunikace v lékařské praxi (H. Haškovcová) ... 27 // 2 Význam komunikace v medicíně (JR. Ptáček)...37 // Úvod... 37 // Důležitost komunikace a její efekt ... 38 // Problémy v komunikaci mezi lékaři a pacienty... 40 // Význam naslouchání... 41 // Trénink komunikačních dovedností a jeho efekt... 42 // Závěr... 45 // 3 Důstojnost člověka v kontextu lékařství (M. Munzarová)...51 // Úvod... 51 // Důstojnost a filozofie... 51 // Postoje současných bioetiků ... 52 // Monoteistická náboženství... 53 // Mezinárodní úmluvy a deklarace... 54 // Dokumenty a doporučení Světové lékařské asociace (WMA) ... 55 // 4 Komunikační dovednosti v medicíně (R. Ptáček)...59 // Úvod... 59 // Komunikační dovednosti v medicíně... 59 // Rozhovor jako základní prostředek lékařské praxe... 60 // Aktivní naslouchání jako součást rozhovoru... 62 // Vedení rozhovoru v rámci lékařské konzultace... 62 // Zjišťování zdravotní anamnézy jako specifická forma rozhovoru .. 65 // Podávání informací... 67 // Sdělování nepříznivých zpráv... 68 // Nekomunikativní pacient... 69 // Závěr... 69 // Empatie, její význam a formy (V Linhartová) ...71 // Úvod... 71 // Empatické chování ve zdravotnictví ... 72 // Empatie je „vidět a slyšet“... 75 // Závěr... 76 // 7 // Etika a komunikace v medicíně
6 Etické normy a kodexy v medicíně (M. Máca, R. Ptáček) ...79 // Úvod... 79 // Etické normy a kodexy... 79 // Etický kodex ČLK... 80 // Etický kodex a zákon... 82 // Další etické kodexy... 84 // Závěr... 86 // OBOROVÁ ČÁST // 7 Komunikace a etika v oboru vnitřního lékařství (JR Bartůněk)...89 // Úvod... 89 // Pacient interního oddělení... 90 // Specifický přístup v komunikaci... 90 // Lékařská etika... 91 // 8 Etika a komunikace v chirurgii (R Pafko)...95 // Úvod... 95 // Některé etické problémy v chirurgii... 96 // Odmítnutí operace pacientem... 98 // Chirurg a lékařská mlčenlivost... 98 // Jak respektovat práva pacienta v terminálním stavu?... 98 // Může chirurg odmítnout operaci, které se pacient domáhá? ... 99 // Svědci Jehovovi ... 99 // Zavádění nových operačních postupů... 100 // Predoperační pohovor s nemocným a jeho blízkými... 100 // Vztahy a komunikace s lékaři jiných specializací... 101 // Vztahy a komunikace mezi chirurgy... 101 // Přednosta chirurgického oddělení... 102 // Stížnosti na práci chirurga... 102 // Závěr... 103 // 9 Komunikace a etika v gynekologii a porodnictví {P Křepelka)...105 // Úvod... 105 // Lidský plod... 107 // Sociální stanovisko a osobnostní argument... 109 // Gradualistický přístup... 109 // Viabilita, porod a morální statut plodu ... 110 // Informovaný souhlas... 111 // 10 Komunikace a etika v neurologii (Aí. Bojar) ... 117 // Úvod... 117
Komunikace a jednání s pacienty trpícími chorobami nervového // a myoskeletálního systému a s jejich příbuznými... 118 // Komunikace mezi lékaři, pracovníky ve zdravotnictví a dalšími odborníky, týkající se pacientů trpících chorobami nervového a myoskeletálního systému... 122 // 8 // Obsah // Bioetika a komunikace - limity péče o nemocné s nej závažné) sírni a nej časté) sírni chorobami NS a MSS... 124 // 11 Etické principy a profesionalita v psychiatrii (H. Papežova)...133 // Úvod... 133 // Centrálni etické a profesionální principy v psychiatrické péči... 135 // Důležitá etická témata v psychiatrické praxi ... 137 // Etické a profesní zásady v terapeutickém a kolegiálním vztahu... 138 // Odpovědnost ve výuce a supervizi psychiatrů v postgraduálním vzdělávání... 139 // 12 Komunikace a etika v sexuologii (L. Janáčková, P Weiss)...143 // Úvod... 143 // Diagnostický rozhovor... 143 // Příčiny dysfunkcí... 143 // Diagnostika a terapie... 145 // Porušení etického přístupu... 147 // Etika komunikačních dovedností lékaře v oblasti Sexuologie ... 148 // 13 Etika v pediatrii (/. Novák)... 151 // Úvod... 131 // Etické kodexy... 131 // Dítě a zkoušení léků ... 135 // 14 Komunikace a etika v neonatologii (B. Zlatohlávková)...157 // Úvod... 132 // Respekt ? budoucí autonomii novorozence... 157 // Princip beneficence a non-maleficence v neonatologii ... 159 // Princip spravedlnosti v neonatologii
... 160 // Donošení a lehce nezralí novorozenci... 160 // Novorozenci vyžadující intenzivní péči... 161 // Závěr... 168 // 15 Etika a komunikace v onkologii (H. Stankušová) ...171 // Úvod... 121 // Sdělování onkologické diagnózy... 122 // Psychosociální podpora pacienta v průběhu jeho nemoci ... 175 // Ukončení agresivní onkologické léčby... 176 // Péče o umírající pacienty... 127 // 16 Komunikace a etika v asistované reprodukci (L Hansmanová, // J. Dostál)...-...179 // Úvod... 129 // Účelná komunikace... 129 // Rozprava o asistované reprodukci... 182 // 17 Komunikace a etika v lékařské genetice (V. Gregor)...187 // Úvod... 182 // Genetická konzultace... 18’ // 9 // // Etika a komunikace v medicíně // Etická problematika prenatální diagnostiky... 188 // Prediktivní genetické testování... 189 // Asistovaná reprodukce... 190 // Dárcovství zárodečných buněk (oocytů, spermií) ... 190 // Preimplantační genetická diagnostika... 191 // Genová terapie ... 192 // 18 Komunikace a etika v geriatrii (/. Holmerová)...193 // Üvod... 193 // „Nová generace“ seniorů ... 193 // „Křehký“ pacient ... 194 // 19 Komunikace ve všeobecném praktickém lékařství (/. Mareš, S. Býma) ... 199 // Úvod... 199 // Chyby v komunikaci s pacienty... 200 // Nové trendy v komunikaci s pacienty... 202 // Zjišťování kvality komunikace orientované na pacienta ... 204 // Specifika komunikace u všeobecných praktických lékařů...
204 // 20 Komunikace a etika v urgentní medicíně (/. Šeblová) ...209 // Charakteristika práce v přednemocniční fázi... 209 // Komunikační toky v urgentní medicíně... 210 // Komunikace při předávání pacienta ve zdravotnickém zařízení ... 212 // Záchranáři a média ... 213 // Komunikační techniky a základy krizové intervence... 213 // Okruh etických dilemat v urgentní medicíně... 215 // Aplikace práv pacienta do podmínek urgentní péče ... 216 // Etické problémy spojené s resuscitací... 218 // Problematika hromadných neštěstí a třídění... 219 // 21 Etika a komunikace v činnosti posudkových lékařů (I. Čeledová, // R. Čevela) ...221 // Kompetence lékařské posudkové služby... 221 // Etika a posudkový lékař... 222 // Etická argumentace - komunikace ... 224 // Závěr... 224 // 22 Etika a komunikace v soudně znalecké praxi (/. Švarc)...227 // Úvod... 227 // Znalecká odvětví... 227 // Definice znalecké činnosti... 227 // Privátní posudek - legální korupce znalců... 228 // Hodnocení rozpoznávacích a ovládacích schopností... 229 // Absence standardů v České republice... 230 // Vzdělávání znalců... 230 // Právní vzdělání znalců... 230 // Hodnocení důkazů a řešení právních otázek... 230 // Presumpce nemoci versus presumpce zdraví ... 231 // Vystoupení z role pomáhající profese... 231 // 10 // Obsah // Pokušení rozhodovat řízení... 231 // Kazuistika... 232 // Požadavek
vyjadřovat se v kategoriích ANO/NE... 232 // Revizní posudek... 232 // Ústavní posudek ... 232 // Volba metod... 233 // Způsob používání psychodiagnostických metod... 233 // Zkušenost znalce, jeho ego a reflexe vlastních možností ... 233 // Odborné zaměření...233 // Problematika zdravotnické dokumentace... 234 // Problém mlčenlivosti ... 235 // Zneužití důvěry ? lékaři...235 // Odpovědnost znalce... 235 // Psychologie vyšetření a výslechu... 235 // Vyšetření dítěte ... 236 // Komunikace znalce a posuzovaného ... 236 // Poučení posuzovaného ...236 // Povinnost spolupráce posuzovaného... 236 // Pozorování duševního stavu v ústavu... 237 // 23 Etika a komunikace v ošetřovatelství (D. Jurásková) ...239 // Úvod... 239 // Definice ošetřovatelství...239 // Etický kodex... 239 // Etický kodex Mezinárodní rady sester (International Council of Nurses) // akceptovaný Českou asociací sester... 240 // Komunikace v ošetřovatelství... 240 // Osobnost sestry... 242 // Ochrana lidských práv v ošetřovatelství... 242 // Etika a komunikace sestry s pacientem s bolestí... 242 // Komunikace sestry s nemocným dítětem ... 243 // Komunikace s agresivním pacientem... 243 // Etika a komunikace v geriatrickém ošetřovatelství... 244 // Etický aspekt multikulturního ošetřovatelství... 245 // Komunikace a etické otázky v paliativní péči... 245 // 24 Komunikace a etika v klinické psychologii (R. Ptáček) ...247 // Úvod...
247 // Klinická psychologie v kontextu medicíny ... 247 // Etika a etické kodexy v klinické psychologii... 248 // Etické principy v klinické psychologii ... 249 // Etická dilemata v psychologii... 251 // Úvod do psychoterapie ... 255 // Průběh psychoterapie... 255 // Ukončení psychoterapie ... 255 // Závěr... 256 // 11 // Etika a komunikace v medicíně // SPECIÁLNÍ ČÁST // 25 Komunikace s osobami se zdravotním postižením - možné etické // problémy (/. Votava)... 261 // Pojem „osoba se zdravotním postižením“ (OZP), používání korektní // terminologie... 261 // Souvislost zdravotního postižení s lékařskými obory a dalšími // zdravotnickými odbornostmi ... 262 // Mezinárodní organizace a dokumenty související s problematikou... 264 // Organizace osob se zdravotním postižením... 265 // Desatera pro lepší komunikaci ... 266 // Postoje lékařů a dalších zdravotníků při jednání s OZP ... 268 // Specifičnost komunikace u některých typů postižení ... 270 // 26 Komunikace a etika při jednání s osobami závislými // na návykových látkách (Aí. Miovský) ...273 // Úvod ... 273 // Mezioborovost a uživatelské skupiny a jejich důsledky // pro komunikaci... 273 // Specifika settingu komunikační situace s adiktologickým // pacientem ... 276 // Komunikační strategie a intervence z hlediska vlivu návykové látky. 281 // 27 Komunikace a etika s nemocnými s poruchami smyslů // ( V. Linhartova) ...289 // Úvod...
289 // Komunikace s nevidomými... 291 // Komunikace s neslyšícími ... 296 // Komunikace s hluchoslepými pacienty... 299 // Závěr... 302 // 28 Etika a komunikace lékařů s pracovníky nelékařských oborů // (?. Haškovcová) ... 3Q5 // 29 Komunikace a etické problémy s VIP pacienty (R. Honzák)... 313 //  vod... 313 // VIP syndrom... 314 // 30 Jak komunikovat s nemocným lékařem (?. Haškovcová)...323 // 31 Interkulturní aspekty- komunikace v medicíně (/. Mareš) ...331 // Üvod... 331 // Terminologické aspekty... 331 // Zdroje nedorozumění a konfliktů ... 332 // Dva příklady rozdílů ... 334 // Předpoklady pro interkulturní komunikaci... 337 // Nové požadavky na školství a zdravotnictví... 341 // Pravidla pro jednání s příslušníky menšin... 341 // Závěr...343 // 12 // // Obsah // 32 Komunikace versus rasizmus v lékařské praxi (T. Kamin)...345 // Úvod...* // Rasizmus, jeho formy a oblasti výskytu... 345 // Rasizmus v medicíně?... 347 // Jakou roli hrál rasizmus při sterilizacích romských žen? ... 348 // Závěr... 350 // 33 Genderová specifika lékařské komunikace (/. Smetáčková) ... 353 // Úvod... 333 // Genderové uspořádání jako platforma komunikace... 353 // Gender v lékařství...333 // Genderový rozměr v lékařské komunikaci ... 357 // Závěr... 3 // 34 Komunikace s vážně nemocnými a umírajícími (L. Kalvínska) ...363 // Úvod...?7"... // Specifická situace vážně nemocného či umírajícího
a ošetřujícího // personálu ... 3 3 // V čem spočívá spirituální péče...*... 364 // Specifika komunikace při vážném onemocnění či umírání... 366 // Možnosti jak zlepšovat současnou situaci... 367 // Odebírání spirituální anamnézy... 369 // Čemu je vhodné se v komunikaci s vážně nemocným či umírajícím // ** ?7? // vyhnout... D/K) // Jak o sebe pečovat... 3 1 // Komunikace při sdělování nepříznivé prognózy... 371 // Komunikace s pozůstalými při sdělování úmrtí pacienta... 372 // Závěr... 373 // 35 Komunikace s umírajícími a dlouhodobě nemocnými dětmi // a jejich rodiči (/. Víchová)...3?3 // Úvod... 373 // Komunikace s rodiči nemocných a umírajících dětí ... 375 // Pocit viny při onemocnění dítěte ... 376 // Snaha chránit dítě před špatnými zprávami ... 376 // Dopad špatné zprávy... 377 // Rodičovská potřeba otevřené budoucnosti... 377 // Komunikace o nemoci a smrti s dítětem... 378 // 36 Komunikace s agresivním pacientem (/. Vevera)...381 // Úvod... 3 1 // Bezpečí zdravotníka je prioritou ... 381 // Prostředí, ve kterém jednáme ... 381 // Deeskalace ... 3 // Agrese, která má charakter násilného nebo kriminálního chování... 387 // 37 Komunikace s obětí trestného činu (L. Čírtková) ...389 // Úvod... 389 // 13 // Etika a komunikace v medicíně // Diferenciace obětí zločinu... 389 // Komunikace zdravotníků s oběťmi zločinů... 391 // Doporučení pro
kontakt s oběťmi kriminality... 393 // 38 Komunikace při mimořádných událostech (R. Ptáček)...397 // Úvod... 397 // Základní pojmy... 397 // Psychologická první pomoc... 401 // Etické otázky ... 406 // Závěr... 407 // 39 Etika ve vědě a výzkumu ( V. Pačes) ... 411 // Úvod... 411 // Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd // České republiky...411 // Postup při řešení sporných etických otázek...414 // 40 Etika práce s laboratorními zvířaty (V. Sýkora)...415 // Úvod... 415 // Biomedicínský výzkum... 415 // 41 Etika versus ekonomika (JR Sláma) ...419 // Úvod... 419 // Modely zdravotnických systémů a jejich vliv na poskytovanou // zdravotní péči... 419 // Úhrady zdravotní péče - historie... 420 // Úhrady zdravotní péče a motivace zdravotnických subjektů... 421 // Výkonový způsob úhrady dle Seznamu výkonů... 421 // Paušální způsoby úhrad... 422 // Platba za případ hospitalizace - DRG... 423 // Ostatní ovlivňující faktory...424 // Vliv šedé ekonomiky... 425 // 42 Komunikace s médii (/. Hořejší)...427 // Úvod... 427 // Média odborná - víme vždy, co čteme?... 427 // Média všeobecná - veřejný prostor a my ... 430 // Jak, kdy a proč (ne)komunikovat s novináři... 433 // 43 Jsou lékaři 21. století vázáni Hippokratovou přísahou? // (L. Hlaváčková) ...439 // Jak odpovědět závěrem na otázku položenou v názvu kapitoly?... 442 // 44 Etická komise České lékařské
komory (H. Stehlíková) ...443 // 45 Právní aspekty komunikace v lékařské praxi (/. Mach, E. Prošková) .447 // S pacientem nelze nekomunikovat... 447 // Vizita a komunikace... 449 // Kdo, kdy a kde má s pacientem komunikovat... 450 // Informovaný souhlas a informovaný nesouhlas... 452 // 14 // Obsah // Komunikace s nezletilým pacientem a jeho zákonnými zástupci... 455 // Komunikace s nevyléčitelně nemocnými... 457 // Komunikace s osobami blízkými pacientovi ... 458 // Komunikace v případě léčby a hospitalizace bez souhlasu pacienta... 460 // Telefonická komunikace s pacientem a jeho blízkými... 461 // Komunikace mezi lékaři v lékařském týmu a při navazující // zdravotní péči... // Komunikace lékaře, zdravotní sestry, porodní asistentky // a dalších zdravotníků ... // Právní odpovědnost v souvislosti s komunikací v lékařské praxi ... 466 // Občanskoprávní odpovědnost - náhrada škody a právo na ochranu // osobnosti v souvislosti s komunikací...468 // Závěr...469 // Právní souvislosti // Lékařská etika - právní aspekty (/. Mach) ...471 // Etika v medicíně má svůj právní základ... 471 // latropatogenie ...4 // Trestní odpovědnost ve zdravotnictví a etika...473 // Ochrana osobnosti a etika...475 // Pracovněprávní odpovědnost zdravotníků a etika výkonu // zdravotnického povolání ... 476 // Správní odpovědnost zdravotnického zařízení a etické jednání // s pacienty...477 // Disciplinární
odpovědnost lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a etika ... 477 // Etika výkonu nelékařských zdravotnických povolání z právního // pohledu ...478 // Burnout syndrom jako důsledek komunikačního přetížení lékařů // a zdravotníků (R. Ptáček) ...481 // Úvod... 481 // Příznaky a příčiny...481 // Závěr... 485 // Etika a kritické stavy (J. Drábková) ...487 // Téma a jeho základní pojmy... 487 // Bioetika kritických stavů a její zásady...490 // Eutanázie...490 // Základní zásady bioetiky a jejich pojetí u kritických stavů ...491 // Přání a rozhodnutí pro dobu budoucí...493 // Etické pojmy života a tanatologie... 493 // Etika informací v urgentní a v intenzivní medicíně a péči ... 494 // DNR - do-not-resuscitate (order), DNAR (do-not-attempt resuscitation)... 495 Nezahájení nebo ukončení, odnětí léčby, podporující nebo nahrazující // v intenzivní medicíně základní životní funkce...496 // Omezovači prostředky...498 // Výzkum s tématy kritických stavů...498 // Závěr... 499 // 15 // Etika a komunikace v medicíně 49 Informovaný souhlas z pohledu etiky (M Máca) // 503 // PŘÍLOHY // Příloha 1 - Norimberský kodex ... // Příloha 2 - Evropská charta lékařské etiky... // Příloha 3 - Stavovský předpis č. 10 České lékařské komory // Seznam zkratek... // Jmenný rejstřík... // Věcný rejstřík... // Souhrn ... // 509 // 510 512 // 515 // 517 // 519 // 527 // Summary // 528
// 16
cnb002249551

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC