Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.8) Půjčeno:56x 
BK
EB
Praha : Grada, c2011
528 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3976-2 (brož.)
ISBN 978-80-247-7267-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7268-4 (online ; epub)
Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000201199
Předmluva ...17 // Předmluva ...19 // Předmluva editorů ...23 // OBECNÁ ČÁST // 1 Etika a komunikace v lékařské praxi (H. Haškovcová) ...27 // 2 Význam komunikace v medicíně (R. Ptáček) ...37 // Úvod ...37 // Důležitost komunikace a její efekt ...38 // Problémy v komunikaci mezi lékaři a pacienty ...40 // Význam naslouchání ...41 // Trénink komunikačních dovedností a jeho efekt ...42 // Závěr ...45 // 3 Důstojnost člověka v kontextu lékařství (M. Munzarová) ...51 // Úvod ...51 // Důstojnost a filozofie ...51 // Postoje současných bioetiků ...52 // Monoteistická náboženství ...53 // Mezinárodní úmluvy a deklarace ...54 // Dokumenty a doporučení Světové lékařské asociace (WMA) ...55 // 4 Komunikační dovednosti v medicíně (R. Ptáček) ...59 // Úvod ...59 // Komunikační dovednosti v medicíně ...59 // Rozhovor jako základní prostředek lékařské praxe ...60 // Aktivní naslouchání jako součást rozhovoru ...62 // Vedení rozhovoru v rámci lékařské konzultace ...62 // Zjišťování zdravotní anamnézy jako specifická forma rozhovoru .. 65 // Podávání informací ...67 // Sdělování nepříznivých zpráv ...68 // Nekomunikativní pacient ...69 // Závěr ...69 // Empatie, její význam a formy (V Linhartová) ...71 // Úvod ...71 // Empatické chování ve zdravotnictví ...72 // Empatie je „vidět a slyšet“ ...75 // Závěr ...76 // 6 Etické normy a kodexy v medicíně (M. Máca, R. Ptáček) ...79 // Úvod ...79 // Etické normy a kodexy ...79 // Etický kodex ČLK ...80 // Etický kodex a zákon ...82 // Další etické kodexy ...84 // Závěr ...86 // OBOROVÁ ČÁST // 7 Komunikace a etika v oboru vnitřního lékařství (P. Bartůněk) ...89 // Úvod ...89 // Pacient interního oddělení ...90 // Specifický přístup v komunikaci ...90 // Lékařská etika ...91 //
8 Etika a komunikace v chirurgii (P. Pafko) ...95 // Úvod ...95 // Některé etické problémy v chirurgii ...96 // Odmítnutí operace pacientem ...98 // Chirurg a lékařská mlčenlivost ...98 // Jak respektovat práva pacienta v terminálním stavu? ...98 // Může chirurg odmítnout operaci, které se pacient domáhá? ...99 // Svědci Jehovovi ...99 // Zavádění nových operačních postupů ...100 // Predoperační pohovor s nemocným a jeho blízkými ...100 // Vztahy a komunikace s lékaři jiných specializací ...101 // Vztahy a komunikace mezi chirurgy ...101 // Přednosta chirurgického oddělení ...102 // Stížnosti na práci chirurga ...102 // Závěr ...103 // 9 Komunikace a etika v gynekologii a porodnictví (P. Křepelka) ...105 // Úvod ...105 // Lidský plod ...107 // Sociální stanovisko a osobnostní argument ...109 // Gradualistický přístup ...109 // Viabilita, porod a morální statut plodu ...110 // Informovaný souhlas ...111 // 10 Komunikace a etika v neurologii (M. Bojar) ...117 // Úvod ...117 // Komunikace a jednání s pacienty trpícími chorobami nervového a myoskeletálního systému a s jejich příbuznými ...118 // Komunikace mezi lékaři, pracovníky ve zdravotnictví a dalšími odborníky, týkající se pacientů trpících chorobami nervového a myoskeletálního systému ...122 // Bioetika a komunikace - limity péče o nemocné s nej závažné) sírni a nej časté) sírni chorobami NS a MSS ...124 // 11 Etické principy a profesionalita v psychiatrii (H. Papežová) ...133 // Úvod ...133 // Centrálni etické a profesionální principy v psychiatrické péči ...135 // Důležitá etická témata v psychiatrické praxi ...137 // Etické a profesní zásady v terapeutickém a kolegiálním vztahu ...138 // Odpovědnost ve výuce a supervizi psychiatrů v postgraduálním vzdělávání ...139 //
12 Komunikace a etika v sexuologii (L. Janáčková, P. Weiss) ...143 // Úvod ...143 // Diagnostický rozhovor ...143 // Příčiny dysfunkcí ...143 // Diagnostika a terapie ...145 // Porušení etického přístupu ...147 // Etika komunikačních dovedností lékaře v oblasti Sexuologie ...148 // 13 Etika v pediatrii (I. Novák) ...151 // Úvod ...131 // Etické kodexy ...131 // Dítě a zkoušení léků ...135 // 14 Komunikace a etika v neonatologii (B. Zlatohlávková) ...157 // Úvod ...132 // Respekt k budoucí autonomii novorozence ...157 // Princip beneficence a non-maleficence v neonatologii ...159 // Princip spravedlnosti v neonatologii ...160 // Donošení a lehce nezralí novorozenci ...160 // Novorozenci vyžadující intenzivní péči ...161 // Závěr ...168 // 15 Etika a komunikace v onkologii (H. Stankušová) ...171 // Úvod ...121 // Sdělování onkologické diagnózy ...122 // Psychosociální podpora pacienta v průběhu jeho nemoci ...175 // Ukončení agresivní onkologické léčby ...176 // Péče o umírající pacienty ...127 // 16 Komunikace a etika v asistované reprodukci (L. Hansmanová, J. Dostál) ...179 // Úvod ...129 // Účelná komunikace ...129 // Rozprava o asistované reprodukci ...182 // 17 Komunikace a etika v lékařské genetice (V. Gregor) ...187 // Úvod ...182 // Genetická konzultace ...18? // Etická problematika prenatální diagnostiky ...188 // Prediktivní genetické testování ...189 // Asistovaná reprodukce ...190 // Dárcovství zárodečných buněk (oocytů, spermií) ...190 // Preimplantační genetická diagnostika ...191 // Genová terapie ...192 // 18 Komunikace a etika v geriatrii (I. Holmerová) ...193 // Úvod ...193 // „Nová generace“ seniorů ...193 // „Křehký“ pacient ...194 // 19 Komunikace ve všeobecném praktickém lékařství (J. Mareš, S. Býma) ...199 // Úvod ...199 //
Chyby v komunikaci s pacienty ...200 // Nové trendy v komunikaci s pacienty ...202 // Zjišťování kvality komunikace orientované na pacienta ...204 // Specifika komunikace u všeobecných praktických lékařů ...204 // 20 Komunikace a etika v urgentní medicíně (J. Šeblová) ...209 // Charakteristika práce v přednemocniční fázi ...209 // Komunikační toky v urgentní medicíně ...210 // Komunikace při předávání pacienta ve zdravotnickém zařízení ...212 // Záchranáři a média ...213 // Komunikační techniky a základy krizové intervence ...213 // Okruh etických dilemat v urgentní medicíně ...215 // Aplikace práv pacienta do podmínek urgentní péče ...216 // Etické problémy spojené s resuscitací ...218 // Problematika hromadných neštěstí a třídění ...219 // 21 Etika a komunikace v činnosti posudkových lékařů (I. Čeledová, R. Čevela) ...221 // Kompetence lékařské posudkové služby ...221 // Etika a posudkový lékař ...222 // Etická argumentace - komunikace ...224 // Závěr ...224 // 22 Etika a komunikace v soudně znalecké praxi (J. Švarc) ...227 // Úvod ...227 // Znalecká odvětví ...227 // Definice znalecké činnosti ...227 // Privátní posudek - legální korupce znalců ...228 // Hodnocení rozpoznávacích a ovládacích schopností ...229 // Absence standardů v České republice ...230 // Vzdělávání znalců ...230 // Právní vzdělání znalců ...230 // Hodnocení důkazů a řešení právních otázek ...230 // Presumpce nemoci versus presumpce zdraví ...231 // Vystoupení z role pomáhající profese ...231 // Pokušení rozhodovat řízení ...231 // Kazuistika ...232 //
Požadavek vyjadřovat se v kategoriích ANO/NE ...232 // Revizní posudek ...232 // Ústavní posudek ...232 // Volba metod ...233 // Způsob používání psychodiagnostických metod ...233 // Zkušenost znalce, jeho ego a reflexe vlastních možností ...233 // Odborné zaměření ...233 // Problematika zdravotnické dokumentace ...234 // Problém mlčenlivosti ...235 // Zneužití důvěry ? lékaři ...235 // Odpovědnost znalce ...235 // Psychologie vyšetření a výslechu ...235 // Vyšetření dítěte ...236 // Komunikace znalce a posuzovaného ...236 // Poučení posuzovaného ...236 // Povinnost spolupráce posuzovaného ...236 // Pozorování duševního stavu v ústavu ...237 // 23 Etika a komunikace v ošetřovatelství (D. Jurásková) ...239 // Úvod ...239 // Definice ošetřovatelství ...239 // Etický kodex ...239 // Etický kodex Mezinárodní rady sester (International Council of Nurses) // akceptovaný Českou asociací sester ...240 // Komunikace v ošetřovatelství ...240 // Osobnost sestry ...242 // Ochrana lidských práv v ošetřovatelství ...242 // Etika a komunikace sestry s pacientem s bolestí ...242 // Komunikace sestry s nemocným dítětem ...243 // Komunikace s agresivním pacientem ...243 // Etika a komunikace v geriatrickém ošetřovatelství ...244 // Etický aspekt multikulturního ošetřovatelství ...245 // Komunikace a etické otázky v paliativní péči ...245 // 24 Komunikace a etika v klinické psychologii (R. Ptáček) ...247 // Úvod ...247 // Klinická psychologie v kontextu medicíny ...247 // Etika a etické kodexy v klinické psychologii ...248 // Etické principy v klinické psychologii ...249 // Etická dilemata v psychologii ...251 // Úvod do psychoterapie ...255 // Průběh psychoterapie ...255 // Ukončení psychoterapie ...255 // Závěr ...256 //
SPECIÁLNÍ ČÁST // 25 Komunikace s osobami se zdravotním postižením - možné etické problémy (J. Votava) ...261 // Pojem „osoba se zdravotním postižením“ (OZP), používání korektní terminologie ...261 // Souvislost zdravotního postižení s lékařskými obory a dalšími zdravotnickými odbornostmi ...262 // Mezinárodní organizace a dokumenty související s problematikou ...264 // Organizace osob se zdravotním postižením ...265 // Desatera pro lepší komunikaci ...266 // Postoje lékařů a dalších zdravotníků při jednání s OZP ...268 // Specifičnost komunikace u některých typů postižení ...270 // 26 Komunikace a etika při jednání s osobami závislými na návykových látkách (M. Miovský) ...273 // Úvod ...273 // Mezioborovost a uživatelské skupiny a jejich důsledky pro komunikaci ...273 // Specifika settingu komunikační situace s adiktologickým pacientem ...276 // Komunikační strategie a intervence z hlediska vlivu návykové látky. 281 // 27 Komunikace a etika s nemocnými s poruchami smyslů ( V. Linhartová) ...289 // Úvod ...289 // Komunikace s nevidomými ...291 // Komunikace s neslyšícími ...296 // Komunikace s hluchoslepými pacienty ...299 // Závěr ...302 // 28 Etika a komunikace lékařů s pracovníky nelékařských oborů // (H. Haškovcová) ...305 // 29 Komunikace a etické problémy s VIP pacienty (R. Honzák) ...313 // Úvod ...313 // VIP syndrom ...314 // 30 Jak komunikovat s nemocným lékařem (H. Haškovcová) ...323 // 31 Interkulturní aspekty- komunikace v medicíně (J. Mareš) ...331 // Úvod ...331 // Terminologické aspekty ...331 // Zdroje nedorozumění a konfliktů ...332 // Dva příklady rozdílů ...334 // Předpoklady pro interkulturní komunikaci ...337 // Nové požadavky na školství a zdravotnictví ...341 // Pravidla pro jednání s příslušníky menšin ...341 // Závěr ...343 //
32 Komunikace versus rasizmus v lékařské praxi (T. Kamin) ...345 // Úvod // Rasizmus, jeho formy a oblasti výskytu ...345 // Rasizmus v medicíně? ...347 // Jakou roli hrál rasizmus při sterilizacích romských žen? ...348 // Závěr ...350 // 33 Genderová specifika lékařské komunikace (I. Smetáčková) ...353 // Úvod ...333 // Genderové uspořádání jako platforma komunikace ...353 // Gender v lékařství ...333 // Genderový rozměr v lékařské komunikaci ...357 // Závěr ...360 // 34 Komunikace s vážně nemocnými a umírajícími (L. Kalvínská) ...363 // Úvod // Specifická situace vážně nemocného či umírajícího a ošetřujícího personálu ...3 3 // V čem spočívá spirituální péče ...364 // Specifika komunikace při vážném onemocnění či umírání ...366 // Možnosti jak zlepšovat současnou situaci ...367 // Odebírání spirituální anamnézy ...369 // Čemu je vhodné se v komunikaci s vážně nemocným či umírajícím vyhnout ...370 // Jak o sebe pečovat ...371 // Komunikace při sdělování nepříznivé prognózy ...371 // Komunikace s pozůstalými při sdělování úmrtí pacienta ...372 // Závěr ...373 // 35 Komunikace s umírajícími a dlouhodobě nemocnými dětmi // a jejich rodiči (J. Víchová) ...373 // Úvod ...373 // Komunikace s rodiči nemocných a umírajících dětí ...375 // Pocit viny při onemocnění dítěte ...376 // Snaha chránit dítě před špatnými zprávami ...376 // Dopad špatné zprávy ...377 // Rodičovská potřeba otevřené budoucnosti ...377 // Komunikace o nemoci a smrti s dítětem ...378 // 36 Komunikace s agresivním pacientem (J. Vevera) ...381 // Úvod ...381 // Bezpečí zdravotníka je prioritou ...381 // Prostředí, ve kterém jednáme ...381 // Deeskalace ...3?? // Agrese, která má charakter násilného nebo kriminálního chování ...387 //
37 Komunikace s obětí trestného činu (L. Čírtková) ...389 // Úvod ...389 // Diferenciace obětí zločinu ...389 // Komunikace zdravotníků s oběťmi zločinů ...391 // Doporučení pro kontakt s oběťmi kriminality ...393 // 38 Komunikace při mimořádných událostech (R. Ptáček) ...397 // Úvod ...397 // Základní pojmy ...397 // Psychologická první pomoc ...401 // Etické otázky ...406 // Závěr ...407 // 39 Etika ve vědě a výzkumu ( V. Pačes) ...411 // Úvod ...411 // Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd // České republiky ...411 // Postup při řešení sporných etických otázek ...414 // 40 Etika práce s laboratorními zvířaty (V. Sýkora) ...415 // Úvod ...415 // Biomedicínský výzkum ...415 // 41 Etika versus ekonomika (JR Sláma) ...419 // Úvod ...419 // Modely zdravotnických systémů a jejich vliv na poskytovanou // zdravotní péči ...419 // Úhrady zdravotní péče - historie ...420 // Úhrady zdravotní péče a motivace zdravotnických subjektů ...421 // Výkonový způsob úhrady dle Seznamu výkonů ...421 // Paušální způsoby úhrad ...422 // Platba za případ hospitalizace - DRG ...423 // Ostatní ovlivňující faktory ...424 // Vliv šedé ekonomiky ...425 // 42 Komunikace s médii (J. Hořejší) ...427 // Úvod ...427 // Média odborná - víme vždy, co čteme? ...427 // Média všeobecná - veřejný prostor a my ...430 // Jak, kdy a proč (ne)komunikovat s novináři ...433 // 43 Jsou lékaři 21. století vázáni Hippokratovou přísahou? (L. Hlaváčková) ...439 // Jak odpovědět závěrem na otázku položenou v názvu kapitoly? ...442 // 44 Etická komise České lékařské komory (H. Stehlíková) ...443 // 45 Právní aspekty komunikace v lékařské praxi (J. Mach, E. Prošková) ...447 // S pacientem nelze nekomunikovat ...447 // Vizita a komunikace ...449 //
Kdo, kdy a kde má s pacientem komunikovat ...450 // Informovaný souhlas a informovaný nesouhlas ...452 // Komunikace s nezletilým pacientem a jeho zákonnými zástupci ...455 // Komunikace s nevyléčitelně nemocnými ...457 // Komunikace s osobami blízkými pacientovi ...458 // Komunikace v případě léčby a hospitalizace bez souhlasu pacienta ...460 // Telefonická komunikace s pacientem a jeho blízkými ...461 // Komunikace mezi lékaři v lékařském týmu a při navazující zdravotní péči // Komunikace lékaře, zdravotní sestry, porodní asistentky a dalších zdravotníků // Právní odpovědnost v souvislosti s komunikací v lékařské praxi ...466 // Občanskoprávní odpovědnost - náhrada škody a právo na ochranu osobnosti v souvislosti s komunikací ...468 // Závěr ...469 // Právní souvislosti // Lékařská etika - právní aspekty (J. Mach) ...471 // Etika v medicíně má svůj právní základ ...471 // Iatropatogenie ...473 // Trestní odpovědnost ve zdravotnictví a etika ...473 // Ochrana osobnosti a etika ...475 // Pracovněprávní odpovědnost zdravotníků a etika výkonu zdravotnického povolání ...476 // Správní odpovědnost zdravotnického zařízení a etické jednání s pacienty ...477 // Disciplinární
odpovědnost lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a etika ...477 // Etika výkonu nelékařských zdravotnických povolání z právního pohledu ...478 // Burnout syndrom jako důsledek komunikačního přetížení lékařů a zdravotníků (R. Ptáček) ...481 // Úvod ...481 // Příznaky a příčiny ...481 // Závěr ...485 // Etika a kritické stavy (J. Drábková) ...487 // Téma a jeho základní pojmy ...487 // Bioetika kritických stavů a její zásady ...490 // Eutanázie ...490 // Základní zásady bioetiky a jejich pojetí u kritických stavů ...491 // Přání a rozhodnutí pro dobu budoucí ...493 // Etické pojmy života a tanatologie ...493 // Etika informací v urgentní a v intenzivní medicíně a péči ...494 // DNR - do-not-resuscitate (order), DNAR (do-not-attempt resuscitation) ...495 // Nezahájení nebo ukončení, odnětí léčby, podporující nebo nahrazující // v intenzivní medicíně základní životní funkce ...496 // Omezovací prostředky ...498 // Výzkum s tématy kritických stavů ...498 // Závěr ...499 // Informovaný souhlas z pohledu etiky (M Máca) ...503 // PŘÍLOHY // Příloha 1 - Norimberský kodex // Příloha 2 - Evropská charta lékařské etiky // Příloha 3 - Stavovský předpis č. 10 České lékařské komory // Seznam zkratek // Jmenný rejstřík // Věcný rejstřík // Souhrn // Summary ...528
cnb002249551

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC