Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
4., přeprac. vyd., V nakl. Leges vyd. 1.
Praha : Leges, 2010
640 s. : il., barev. mapy, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87212-39-4 (váz.)
Student
Obsahuje chronologické přehledy
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000201439
I. PŘEDMLUVA -- (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) -- II. VÝVOJ VĚDY O DĚJINÁCH PRÁVA V ČESKÝCH ZEMÍCH -- (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) -- III. ZÁKLADNÍ ETAPY VÝVOJE DĚJIN STÁTU A PRÁVA V ČESKÝCH ZEMÍCH DO ROKU 1945 -- (prof. JUDr. Karel Malý DrSc.) -- IV DĚJINY STÁTU A PRÁVA ZA FEUDALISMU -- (prof. JUDr. Karel Malý DrSc.) -- A. VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE -- B. ČESKÝ STÁT V OBDOBÍ RANĚ FEUDÁLNÍM, ROZVINUTÉHO FEUDALISMU A JEHO PŘEKONÁVÁNÍ -- 1. Obecná charakteristika ekonomického, společenského, politického vývoje a mezinárodní postavení českého státu -- 2. Raně feudální stát a jeho správa -- a) Počátky přemyslovského státu -- b) Panovník, státní aparát, organizace ústřední správy -- c) Správa hradská -- d) Správa církevní -- e) Počátky správy patrimoniální -- 3. Stát, jeho správa a soudnictví v období rozvinutého feudalismu -- a) Stát České koruny ---
b) Panovník, orgány ústřední správy, správa zemí -- c) Krajská správa v Čechách -- d) Městská správa -- e) Lenní zřízení -- f) Správa vrchnostenská a vesnická -- g) Soudní organizace -- C. STÁT A PRÁVO V OBDOBÍ HUSITSKÉM -- D. ČESKÝ STÁT V OBDOBÍ STAVOVSKÉM -- 1. Obecná charakteristika ekonomického, společenského a politického vývoje -- 2. Mírový návrh krále Jiřího z Poděbrad -- 3. Organizace českého feudálního státu -- 4. Ústřední orgány a instituce společné státu České koruny -- a) Panovník -- b) Královská rada -- c) Královská kancelář -- d) Hejtmanství německých lén -- e) Královský mincmistr -- f) Soudy s celostátní působností -- g) Česká komora -- h) Generální sněm -- i) Inkolát (ius incolatum) -- j) Královská prokuratura -- 5. Organizace zemí -- a) Sněmy zemské a krajské -- b) Zemští úředníci -- c) Správa krajská -- d) Správa městská -- e) Správa vrchnostenská ---
6. Organizace soudnictví -- 7. Počátky vytváření habsburského soustátí -- 8. Správa a organizace státu v období stavovského povstání (1618-1620) -- E. PRÁVO V ČESKÉM STÁTĚ V OBDOBÍ RANĚ FEUDÁLNÍM, -- ROZVINUTÉHO FEUDALISMU A STAVOVSKÉ MONARCHIE -- 1. Formy, prameny a systém práva -- a) Kodifikace práva zemského -- b) Kodifikace práva městského -- c) Právo horní -- d) Církevní právo -- e) Recepce římského práva -- 2. Proces -- 3. Právní způsobilost -- 4. Právo rodinné a manželské -- 5. Právo majetkové -- a) Nedíl -- b) Svobodná a nesvobodná držba nemovitostí -- c) Majetek ve vlastnictví církve -- d) Právo závazkové, ručení za vady -- e) Ručení za závazky -- f) Právo dědické -- 6. Trestní právo -- E ČESKÝ STÁT V OBDOBÍ FEUDÁLNÍHO ABSOLUTISMU (1620-1848) 1. Obecná charakteristika -- 2. Mezinárodní postavení českého státu, jeho územní ztráty ---
3. Právní zakotvení absolutistického režimu Obnovené zřízení zemské -- 4. Ústřední orgány habsburského soustátí, proces centralizace -- 5. Správa státu České koruny -- 6. Správa zemí -- 7. Královská prokuratura -- 8. Správa krajská -- 9. Správa městská -- 10. Správa poddaných -- a) Berní evidence poddanských povinností -- b) Robotní patenty -- 11. Reformy osvícenského absolutismu (1740-1789) -- a) Církevní reformy -- b) Poddanské reformy -- 12. Policejní absolutismus (1789-1848) -- G. PRÁVO V ČESKÉM STÁTĚ V OBDOBÍ FEUDÁLNÍHO -- ABSOLUTISMU -- 1. Obecná charakteristika absolutistického práva -- 2. Prameny práva, soukromé a úřední sbírky právních předpisů -- 3. Soudní organizace -- 4. Proces civilní a trestní -- 5. Kodifikace trestního práva -- 6. Kodifikace občanského práva -- 7. Směnečné předpisy a počátky obchodního práva -- 8. Předpisy manufakturní, cechovní a čelední řády ---
V. DĚJINY STÁTU A PRÁVA ZA KAPITALISMU -- (prof. JUDr. Karel Malý DrSc.) -- A. DĚJINY STÁTU A PRÁVA ZA KAPITALISMU V ČESKÝCH ZEMÍCH DO ROKU 1918 -- 1. Obecná charakteristika -- 2. Revoluce r.1848 v českých zemích -- 3. Ústavní vývoj 1848-1867 -- a) Ústava dubnová -- b) Ústava březnová -- c) Bachovský absolutismus -- d) Říjnový diplom -- e) Únorová ústava -- f) Prosincová ústava -- g) Volební právo a jeho vývoj -- h) České měšťanstvo a jeho politický program. Politické strany í -- 4. Ústřední státní orgány rakouské monarchie (po roce 1867) ’* -- a) Panovník ’ -- b) Vláda -- c) Parlament ’ -- 5. Správní organizace -- a) Správa zeměpanská í -- b) Samospráva -- 6. Organizace soudnictví -- 7. Advokácie < -- 8. Notářství -- 9. Organizace policie, četnictva, armády \ -- 10. Poměr státu a církví -- B. PRÁVO V ČESKÝCH ZEMÍCH (1848-1918) : -- 1. Obecná charakteristika -- 2. Úřední sbírky zákonů ---
3. Procesní právo -- a) Trestní řízení -- b) Civilní řízení -- c) Správní řízení -- 4. Trestní právo -- 5. Občanské a rodinné právo -- 6. Právní úprava hospodářství -- a) Živnostenské právo -- b) Horní právo -- c) Právo směnečné a obchodní, kapitálové společnosti -- 7. Právo spolčovací a shromažďovací, právo koaliční -- 8. Právo tiskové -- 9. Práva jazyková -- 10. Předlitavsko po vypuknutí války -- C. VZNIK ČSR -- 1. Cesty ke státní samostatnosti -- (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) -- 2. Vyhlášení československé samostatnosti -- (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.) -- 3. Prozatímní ústava -- (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.) -- 4. Stanovení státních hranic Československa -- (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc, prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DrSc] -- D. ÚSTAVA Z ROKU 1920 A ZAKOTVENÍ OBČANSKÝCH PRÁV -- 1. Ústavní listina ČSR ---
(doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc, prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DrSc.) -- 2. Jazykové právo a ochrana národnostních menšin -- (prof JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DrSc.) -- 3. Domovské právo -- (doc. JUDr. Vladimír Kindl) -- 4. Státní občanství -- (prof JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DrSc.) -- 5. Spolčovací a shromažďovací právo -- (doc. JUDr. Vladimír Kindl) -- 6. Tiskové právo -- (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.) -- 7. Náboženskoprávní a církevněprávní poměry 1918-1938 -- (doc. JUDr. Vladimír Kindl) -- E. SPRÁVNÍ A JUSTIČNÍ SOUSTAVA 1918-1938 -- (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.) -- 1. Veřejná správa na počátku republiky -- 2. Župní zřízení -- 3. Správní reforma z roku 1927 -- 4. Státní aparát ČSR a jeho ozbrojené složky -- 5. Soudy, advokácie, notářství -- F. SOCIÁLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ -- (prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DrSc.) -- G. TRESTNÍ PRÁVO -- (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.) ---
H. PRÁVNÍ ÚPRAVA HOSPODÁŘSTVÍ, PRÁVO OBČANSKÉ A RODINNÉ -- 1. Socializační snahy -- (prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DrSc.) -- 2. Měna a peněžní hospodářství -- (JUDr. Petra Skřejpková, PhD úvod a dále až do konce kapitoly) -- 3. Nostrifikace -- 4. Pozemková reforma -- 5. Doprava a spoje -- 6. Burza -- 7. Daně -- 8. Bankovnictví 1 -- 9. Kartely 1 -- 10. Směnečné a šekové právo i -- 11. Občanské právo a rodinné právo i -- 12. Obchodní a živnostenské právo ’ -- CH. MNICHOV A ČESKO-SLOVENSKÁ REPUBLIKA -- 1. Mnichovský diktát -- (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc, prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DrSc.) -- 2. Česko-Slovenská republika -- (doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.) -- I. PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA -- 1. Vznik Protektorátu -- (doc. JUDr. Vladimír Kindl) -- 2. Charakter protektorátu -- 3. Ústřední orgány v protektorátu -- 4. Vývoj ústředních orgánů v protektorátu a jejich personální obsazení ---
5. Nižší složky správy -- 6. Bezpečnostní a policejní aparát -- 7. Soudnictví v protektorátu -- 8. Odbojová aktivita v protektorátu -- 9. Právo protektorátu -- (prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DrSc.) -- 10. Rasové předpisy -- 11. Hospodářské zákonodárství za protektorátu -- 12. Ostatní oblasti práva v protektorátu -- 13. Církve a náboženské společnosti v Protektorátu Čechy a Morava -- (doc. JUDr. Vladimír Kindl) -- J. SLOVENSKÝ STÁT -- (doc. JUDr. Vladimír Kindl) -- 1. Vznik Slovenského státu -- 2. K charakteru samostatnosti Slovenského státu -- 3. Slovenský stát v mezinárodních vztazích -- 4. Ústava Slovenského státu a její širší rámec -- 5. Protižidovské zákonodárství Slovenského státu -- 6. Zánik Slovenského státu -- K. STÁTNÍ ZŘÍZENÍ ČSR V EMIGRACI (prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.) -- 1. Vznik prozatímního státního zřízení ČSR v emigraci ---
2. Snaha československého státního zřízení v emigraci o mezinárodněprávní obnovu Československa -- 3. Závěrečná fáze činnosti exilového státního zřízení faktické obnovení Československa -- ZÁVĚREM -- (prof. JUDr. Karel Malý, DrSc.) -- CHRONOLOGICKÁ TABULKA -- (doc. JUDr. Vladimír Kindl) -- DŮLEŽITÉ PRÁVNĚ HISTORICKÉ UDÁLOSTI -- (doc. JUDr. Vladimír Kindl) -- VLÁDY ČESKOSLOVENSKÉ A ČESKO-SLOVENSKÉ REPUBLIKY (doc. JUDr. Vladimír Kindl) -- VÝBĚR Z PRAMENŮ -- (doc. JUDr. Vladimír Kindl) -- VÝBĚR Z LITERATURY -- (doc. JUDr. Vladimír Kindl)

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC