Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
380 s. : barev. il. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2455-3 (váz.)
ISBN 978-80-247-6766-6 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000201455
1 Úvod -- 2 Terapie renálního selhání -- 2. 1 Úvod -- 2. 2 Princip léčby selhání ledvin metodami náhrady funkce -- ledvin a indikace k jeho zahájení -- 2. 3 Terapie selhání ledvin hemodialýzou -- 2. 3. 1 Základní technické pojmy, principy hemodialýzy -- a její provedení -- 2. 3. 2 Adekvátnost dialýzy -- 2. 3. 3 Jiné mimotělní hemoeliminační metody -- 2. 4 Principy peritoneální dialýzy -- 2. 5 Pravidelné dialyzační léčení -- 2. 6 Princip integrované dialyzačně-transplantační péče -- 2. 7 Klinický obraz pacienta léčeného dialýzou -- 2. 7. 1 Kardiovaskulární systém -- 2. 7. 2 Nutriční stav -- 2. 7. 3 Imunitní systém -- 2. 7. 4 Metabolismus vápníku a fosforu -- 2. 7. 5 Anémie -- 2. 7. 6 Další chronické komplikace -- 2. 8 Dlouhodobě dialyzovaný pacient -- 2. 9 Interpretace laboratorních nálezů -- 2. 10 Chronická medikace dialyzovaných pacientů -- Literatura -- 3 Historické aspekty transplantací ledvin ---
3. 1 První pokusy -- 3. 2 Počátky alotransplantací -- 3. 3 Moderní éra transplantací -- 3. 4 Vývoj transplantací v České republice -- Literatura -- 4 Zařazování nemocných na čekací listinu k transplantaci ledviny a jejich sledování -- 4. 1 Načasování zařazení do čekací listiny -- 4. 2 Kardiovaskulární onemocnění u kandidátů transplantace ledviny -- 4. 3 Cévní komplikace -- 4. 4 Trombofilní stavy -- 4. 5 Urologická problematika -- 4. 6 Psychosociální problematika -- 4. 7 Chronické infekce -- 4. 8 Obezita -- 4. 9 Chronická onemocnění trávicího traktu -- 4. 10 Maligní onemocnění v anamnéze -- 4. 11 Plicní onemocnění -- 4. 12 Vyšetření histokompatibility -- 4. 12. 1 Vyšetřovací metodiky v HLA laboratoři -- 4. 13 Sledování nemocných zařazených v čekací listině -- 4. 14 Bezprostřední vyšetření a příprava nemocného před transplantací. Literatura -- 5 Dárci ledvin -- 5. 1 Zemřelí dárci orgánů ---
5. 1. 1 Patofyziologické změny provázející smrt mozku -- 5. 1. 2 Funkce ledvin -- 5. 1. 3 Intenzivní péče o potenciálního dárce orgánů -- 5. 1. 4 Hlavní zásady péče o zemřelého dárce orgánů -- 5. 1. 5 Diagnostika smrti mozku -- 5. 1. 6 Základní zásady stanovení smrti mozku -- v České republice podle „transplantačního zákona" -- 5. 1. 7 Vyjádření souhlasu či nesouhlasu s posmrtným darováním orgánů -- 5. 1. 8 Spolupráce „dárcovských" nemocnic s transplantačními centry v České republice -- 5. 1. 9 Medicínské kontraindikace potenciálního dárce -- k odběru orgánů -- 5. 1. 10 Rozšířená kritéria dárců -- 5. 1. 11 Dárci po smrti srdce (dárci s nebijícím srdcem) -- 5. 1. 12 Duální transplantace ledvin (transplantace -- obou ledvin dárce jednomu příjemci) -- 5. 1. 13 Transplantace ledvin „starší staršímu" -- (old to old kidney transplantation) -- 5. 1. 14 Transplantace dětských ledvin en-bloc ---
5. 1. 15 Dárci s infekčním onemocněním -- 5. 1. 16 Dárci s anamnézou maligního onemocnění -- 5. 2 Žijící dárce ledviny -- 5. 2. 1 Situace ve světě a v České republice -- 5. 2. 2 Právní podmínky odběru ledviny od žijícího dárce -- 5. 2. 3 Vyšetření potenciálního dárce ledviny -- Literatura -- 6 Odběr ledvin k transplantaci -- 6. 1 Odběr ledvin od dárce se smrtí mozku -- 6. 2 Odběr ledvin od žijícího dárce -- 6. 2. 1 Otevřené techniky -- 6. 2. 2 Laparoskopické techniky -- 6. 3 Odběr ledvin od dárce s nebijícím srdcem -- 6. 4 Konzervace ledvin -- 6. 4. 1 Konzervační roztoky -- 6. 4. 2 Kontinuální pulzativní perfuze -- Literatura -- 7 Alokace ledvin -- 7. 1 Pravidla pro alokaci ledvin v České republice -- 7. 2 Postup při alokaci ledviny -- 8 Chirurgická technika transplantace ledvin -- 8. 1 Úvod -- 8. 2 Postup operace -- 8. 2. 1 Preparace cév příjemce -- 8. 2. 2 Preparace močového měchýře příjemce ---
8. 2. 3 Příprava štěpu k transplantaci -- 8. 2. 4 Cévní anastomózy -- 8. 2. 5 Urologická část transplantace implantace ureteru -- 8. 3 Zvláštnosti transplantace ledviny u dětí -- 8. 4 Cévní rekonstrukce a transplantace ledviny -- 8. 5 Transplantace ledviny u nemocných s urologickými komplikacemi -- 8. 6 Duální transplantace ledviny -- Literatura -- 9 Perioperační péče při transplantaci ledvin -- 9. 1 Předoperační příprava před transplantací ledviny -- 9. 1. 1 Bezprostřední předoperační vyšetření a příprava -- před výkonem -- 9. 2 Technika operačního výkonu -- 9. 3 Anestézie -- 9. 4 Pooperační péče -- Literatura -- 10 Chirurgické komplikace po transplantaci ledvin a jejich řešení -- 10. 1 Úvod -- 10. 2 Perioperační komplikace -- 10. 3 Pooperační komplikace -- 10. 3. 1 Cévní komplikace -- 10. 3. 2 Urologické komplikace -- 10. 3. 3 Krvácení -- 10. 3. 4 Lymfokéla -- 10. 3. 5 Ranné komplikace ---
10. 3. 6 Komplikace po biopsii ledviny -- 10. 4 Graftektomie -- 10. 5 Ostatní komplikace -- Literatura -- 11 Rejekce transplantované ledviny -- 11. 1 Imunobiologie rejekce transplantované ledviny -- 11. 1. 1 HLA antigeny hlavní terčové molekuly -- rejekčních mechanismů -- 11. 1. 2 Časná fáze imunitní odpovědi proti alotransplantátu -- 11. 1. 3 Imunitní rozpoznání antigenů dárce -- 11. 1. 4 Efektorová fáze alospecifické odpovědi rejekce štěpu -- Literatura -- 11. 2 Klinická manifestace a diferenciální diagnostika rejekce -- 11. 2. 1 Akutní rejekce -- 11. 2. 2 Chronická rejekce -- Literatura -- 11. 3 Histologická klasifikace rejekčních a nerejekčních nálezů -- 11. 3. 1 Technické poznámky o zacházení s biopsii -- 11. 3. 2 Požadavky na adekvátnost vzorku -- 11. 3. 3 Banffská klasifikace -- Literatura -- 12 Imunosupresivní terapie -- 12. 1 Imunosupresivní režimy -- 12. 1. 1 Indukční imunosuprese -- 12. 1. 2 Udržovací imunosuprese ---
12. 1. 3 Antirejekční terapie -- 12. 2 Klasifikace imunosupresivních preparátů -- 12. 2. 1 Kortikosteroidy -- 12. 2. 2 Inhibitory kalcineurinu -- 12. 2. 3 Mykofenolát mofetil -- 12. 2. 4 Inhibitory mTOR -- 12. 2. 5 Azatioprin -- 12. 2. 6 Malé molekuly testované jen v klinických studiích -- 12. 2. 7 Monoklonální protilátky -- 12. 2. 8 Polyklonální protilátky -- 12. 2. 9 Fúzní proteiny -- 12. 2. 10 Intravenózní imunoglobuliny -- Literatura -- 13 Sledování nemocných po transplantaci ledviny -- 13. 1 Časné potransplantační sledování -- 13. 1. 1 Péče bezprostředně po operaci -- 13. 1. 2 Profylaktické postupy po transplantaci -- 13. 2 Infekční komplikace po transplantaci ledviny -- 13. 2. 1 Vyšetření příjemce a dárce -- 13. 2. 2 Očkování u příjemců transplantované ledviny -- 13. 2. 3 Časový výskyt infekcí po transplantaci ledviny -- 13. 2. 4 Nejčastější bakteriální infekce -- 13. 2. 5 Etiologická agens ---
13. 2. 6 Antimikrobiální profylaxe -- 13. 2. 7 Principy antibiotické léčby po transplantaci ledviny -- 13. 2. 8 Virové infekce -- 13. 2. 9 Plísňové infekce -- Literatura -- 13. 3 Kardiovaskulární onemocnění a jejich rizikové faktory -- 13. 3. 1 Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění -- 13. 3. 2 Konvenční rizikové faktory -- 13. 3. 3 Nekonvenční rizikové faktory ischemické choroby srdeční -- 13. 3. 4 Specifické rizikové faktory kardiovaskulárních komplikací po transplantaci ledviny -- 13. 3. 5 Diagnostika kardiovaskulárních onemocnění -- po transplantaci ledviny -- 13. 3. 6 Profylaxe kardiovaskulárních onemocnění kyselinou acetylsalicylovou -- Literatura -- 13. 4 Hypertenze po transplantaci ledviny -- 13. 4. 1 Definice hypertenze -- 13. 4. 2 Výskyt a patofyziologie hypertenze po transplantaci ledviny -- 13. 4. 3 Antihypertenzní terapie -- Literatura -- 13. 5 Diabetes mellitus po transplantaci ledviny -- 13. 5. 1 Definice a incidence ---
13. 5. 2 Vliv potransplantačního diabetu na přežití štěpů -- a nemocných -- 13. 5. 3 Patogeneze a rizikové faktory vzniku diabetu -- po transplantaci -- 13. 5. 4 Diagnostika a léčba potransplantačního diabetu -- Literatura -- 13. 6 Obezita po transplantaci ledviny -- 13. 6. 1 Terapie obezity -- Literatura -- 13. 7 Hematologické komplikace po transplantaci ledviny -- 13. 7. 1 Anémie po transplantaci ledviny -- 13. 7. 2 Potransplantační erytrocytóza -- 13. 7. 3 Leukopenie -- 13. 7. 4 Leukocytóza -- 13. 7. 5 Trombocytopenie -- 13. 7. 6 Trombocytóza -- 13. 7. 7 Hyperkoagulační stavy po transplantaci ledviny -- 13. 7. 8 Trombotická mikroangiopatie po transplantaci ledviny -- Literatura -- 13. 8 Onemocnění trávicího traktu po transplantaci ledviny -- 13. 8. 1 Onemocnění jater -- 13. 8. 2 Gastrointestinální onemocnění -- Literatura -- 13. 9 Malignity po transplantaci ledviny -- 13. 9. 1 Výskyt nádorů -- 13. 9. 2 Potransplantační lymfoproliferace ---
13. 9. 3 Kožní nádory -- 13. 9. 4 Imunosuprese a nádory -- Literatura -- 13. 10 Potransplantační kostní nemoc -- 13. 10. 1 Přetrvávající renální kostní choroba -- 13. 10. 2 Demineralizace skeletu -- 13. 10. 3 Doporučené postupy a léčba -- Literatura -- 13. 11 Neurologické a psychiatrické komplikace po transplantaci ledviny -- 13. 11. 1 Léky navozená neurotoxicita -- 13. 11. 2 Iktus -- 13. 11. 3 Periferní neuropatie -- 13. 11. 4 Nádory -- 13. 11. 5 Infekce CNS -- 13. 11. 6 Psychiatrické komplikace po transplantaci ledviny -- Literatura -- 13. 12 Rekurence základního onemocnění po transplantaci ledviny -- 13. 12. 1 Rekurence glomerulonefritid -- 13. 12. 2 Rekurující nebo de novo vzniklá onemocnění -- v transplantované ledvině -- Literatura -- 13. 13 Těhotenství po transplantaci ledviny -- 13. 13. 1 Předpoklady úspěšného těhotenství -- 13. 13. 2 Těhotenství -- 13. 13. 3 Porod -- 13. 13. 4 Poporodní sledování matky ---
13. 13. 5 Sledování dětí -- 13. 13. 6 Těhotenství a transplantace shrnutí -- Literatura -- 14 Zobrazovací metody a transplantace ledviny -- 14. 1 Sonog
(OCoLC)271610248
cnb001814269

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC