Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2008
581 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7021-791-7 (váz.)
Reflexe
latina
Obsahuje bibliografii na s. 576-580 a bibliografické odkazy
000201461
ABÉLARD ANEB VÁŠEŇ PRO JEDNOTLIVÉ -- [Lenka Karfíková] -- „Člověk sám sobě nepodobný" -- [Abélardův život] -- Jméno „růže" -- [Abélardovy spisy o logice] Totéž a různé -- [Abélardova trojiční teologie] -- Tradice jako neukončený rozhovor -- [Sic et non] -- Abélardova třístupňová exegeze -- [Výklad stvoření v šesti dnech] -- Soteriologie lásky -- [Abélardův vyklad listu Římanům] -- „Rozhovor mezi filosofem, Židem a křesťanem" -- [Abélardův Dialogus čili Collationes] -- „Poznej sám sebe" -- [Abélardova etika úmyslu] -- Od ontologie k sémantice -- [Závěr] -- Bibliografie -- Zkratky periodik a edičních řad -- SIC ET NON [ANO A NE] -- Začíná předmluva Petra Abélarda ke spisu Ano a ne -- Z dekretů papeže Gelasia o autentických knihách -- Z Gelasia o apokryfních knihách ---
Začínají myšlenky sebrané z Písma svatého, které si zdánlivě odporují. Pro tuto rozporuplnost se tato kompilace nazývá Ano a ne -- Že se víra nemá dokazovat lidskými důvody, a opačné názory Ze o víru jde jen u věcí neviditelných, a opačné názory -- Že je třeba věřit v jediného Boha, a opačné názory Že neviditelné nemůžeme poznat, jenom v né věřit, a opačné názory Že Bůh není jediný, a opačné názory Že Bůh je potrójny, a opačné názory Že u Trojice se nemá mluvit o více věčných osobách, a opačné názory -- Že v Trojici není mnohost věcí nebo že Trojice není nějaký celek, a opačné názory Že Bůh není podstata, a opačné názory Že Bůh má být započítán mezi všechny věci, to je jako jedna věc mezi všemi, a že nemá ---
Že se božské osoby vzájemně liší, a opačné názory Že v Trojici je jedna osoba druhou, a opačné názory Že Bůh Otec je příčina Syna, a opačné názory Že Syn je bez počátku, a opačné názory Že Bůh nezrodil sám sebe nebo že o Synovi se v jeho božství říká, že byl učiněn či stvořen, nebo že Otec vyniká jakýmsi prvenstvím nebo autoritou, a opačné názory Že je Syn Otcem plozen, nikoli že byl pouze zplozen, a opačné názory Že jenom o Otci se říká, že je nezrozený, a opačné názory -- Že Synovo věčné zrození může být vysloveno, nebo se o něm může vědět, nebo může být pochopeno, a že nikoli -- Že o věčném plození Syna [z Otce] platí výrok „Já jsem tě -- dnes zplodil" (Ž 2,7), a opačné názory -- Že se má první žalm vztahovat na Krista, a že nikoli -- Že slova „Vyvrhlo mé srdce" (Ž 44/45,2) se mají vztahovat -- na zrození Syna, a že nikoli -- Že Syn sám nepochází z Otcovy podstaty, ---
a opačné názory -- Že verš „Nad vodami se vznášel Duch Boží" (Gn 1,2) se má vztahovat na Ducha svatého, a že nemá Že Duch svatý může být rovněž nazýván Otcem a Synem, a že nemůže -- Že také filosofové věřili v Trojici či Slovo Boží, a že nevěřili -- Že Bůh soudí z předzvědění, a že tak nesoudí -- Že Boží prozřetelnost je příčinou událostí, a že není -- Že se nic neděje náhodou, a opačné názory -- Že předurčení Boží máme brát jen [jako předurčení] -- k dobrému, a že nikoli -- Že se hříchy Bohu také líbí, a že nikoli -- Že Bůh je příčina nebo původce i zlých věcí, -- a že nikoli -- Že Bůh může všechno, a že nikoli -- Že Bohu nelze klást odpor, a opačné názory -- Že Bůh se může svobodně rozhodovat, -- a opačné názory -- Že kde chybí Boží vůle, chybí i možnost, -- a opačné názory -- Že Bůh činí, cokoli chce, a že nečiní ---
Že se nic neděje, když tomu Bůh nechce, -- a opačné názory -- Že Bůh ví všechno, a že neví -- Že lidská díla nejsou ničím, a opačné názory -- Že Bůh koná místní pohyb čili že je na určitém místě, -- a že není -- Že je to Bůh sám, který se zjevoval patriarchům, a že nikoli -- Že se dříve mezi anděly zjevoval jenom Syn, a že nikoli -- Že žádný stvořený duch nekoná místní pohyb, -- a opačné názory -- Že jenom Bůh je netělesný, a že nikoli -- Že Bůh nesmí být představován hmotnými obrazy, -- a opačné názory -- Že andělé byli stvořeni dřív než nebe a země či všechno -- ostatní stvoření, nebo že všichni andělé byli stvořeni -- jako sobě rovní a blažení, a že nikoli -- Že před stvořením člověka padl anděl, a opačné názory -- Že dobří andělé nebo svatí, kteří hledí na Boha, všechno vědí, a že nikoli ---
Že všechny řády nebeských duchů se obecně nazývají andělé, a že nikoli -- Že v nebeském životě nikdo neroste, a opačné názory Že první rodiče byli stvořeni jako smrtelní, a že nikoli -- Že Adam byl postaven mimo ráj, a opačné názory -- Že Adamův hřích byl velký, a že nikoli -- Že první hřích člověka nezačal ďáblovým přesvědčováním, -- a opačné názory -- Že podvedena byla jen Eva, nikoli Adam, -- a opačné názory -- Že člověk hříchem ztratil svobodnou vůli, a že nikoli Že Adam byl pohřben na Kalvárii, a opačné názory Že Adam byl spasen, a opačné názory Že Maria pochybovala o slibu, že porodí, a že nikoli Že Slovo Boží přijalo v lůně Panny zároveň duši a tělo, a že nikoli -- Že Josef nepodezíral Marii z cizoložství, a opačné názory -- Že se Kristus narodil při zavřeném lůně Panny, -- a opačné názory -- Že Kristus nebyl tělem z Judova kmene, -- a opačné názory ---
Že Bůh nepřijal osobu člověka, ale jeho přirozenost, a opačné názory -- Že se Syn Boží změnil, když přijal tělo, a že nikoli -- Že v Kristu jsou Bůh a člověk zdánlivě části, a že nikoli Že Kristus čili Bůh nemá být nazýván tvorem nebo služebníkem, a opačné názory Že Kristus byl podle těla učiněn, a opačné názory Že Syn Boží byl předurčen, a opačné názory Že Bůh nemůže být umenšen, a opačné názory Že také podle božství se Syn zdá menší než Otec, a opačné názory -- Že Kristus nerostl také podle těla, a opačné názory Že Kristovo lidství nerostlo v moudrosti nebo že znalo tolik, kolik jeho božství, a opačné názory Že o Kristu čteme, že byl pomazán i jako člověk, a opačné názory -- Že v Kristu ten, který je Syn Boží, není onen, který je Syn člověka, neboli ten, který je věčný, není ten, který je časný, a opačné názory ---
Že Kristus ve své lidské přirozenosti neznal den soudu, a že jej znal -- Že Židé a démoni znali Krista i před jeho utrpením, a že nikoli -- Že se zdá, že Kristus jako služebník zakusil bázeň, a že nikoli -- Že Kristus klamal, a že nikoli -- Že Kristus netrpěl a nebál se ani jako člověk, a opačné -- názory -- Že při Kristově smrti bylo odděleno jeho božství -- a jeho lidství, a že nikoli -- Že Kristus pociťoval nutkání k rozkoši, -- a opačné názory -- Že Kristus nebo svatí chtěli zemřít, a že nikoli Že Kristus když sestoupil do pekel, odtamtud všechny vysvobodil, a že nikoli -- Že je nejisté, v kterou noční hodinu Pán vstal z mrtvých, a že nikoli -- Že Pán se po svém zmrtvýchvstání zjevil nejdřív Marii z Magdaly, a že nikoli -- Že ti, kdo byli vzkříšeni zároveň s Pánem, znovu zemřeli, a že nikoli -- Že Kristus po vzkříšení ukazoval pochybujícím jizvy, nikoli rány, a opačné názory ---
Že je třeba se klanět tvoru, a že nikoli -- Že Pán po Nanebevstoupení už na zemi nepromluvil, -- a opačné názory -- Že jenom Maria trpěla v duši, a opačné názory -- Že apoštolově byli o všem poučeni před sesláním Ducha -- svatého nebo při něm, a že nikoli -- Že Petr a Pavel a ostatní apoštolově jsou si rovni, -- a že nikoli -- Že Petr přesvědčoval Pána, že se vyhne smrti, -- z podnětu ďábla, a opačné názory -- Že základem církve je jen Kristus, a opačné názory -- Že Petr nezapřel Krista, a opačné názory -- Že Petr a Pavel podstoupili mučednictví právě téhož dne, -- ne po uplynutí jednoho roku, a opačné názory -- Že byl Pavel i před svým obrácením nazýván jak Pavel, -- tak Saul, a opačné názory -- Že Jakub Spravedlivý, bratr Páně, byl synem Mariina -- snoubence Josefa, a opačné názory -- Že byl Jakub Spravedlivý, bratr Páně, -- prvním jeruzalémským biskupem, a opačné názory ---
Že Jakub Spravedlivý, bratr Páně, napsal první ze sedmi -- kanonických listů, a opačné názory -- Že jáhen Filip a apoštol Filip nebyli jeden a týž člověk, -- a opačné názory -- Že všichni apoštolově kromě Jana měli manželky, a opačné názory -- Že v obrazech čtyř bytostí je Matouš symbolizován člověkem -- a Marek lvem, a opačné názory -- Že táž Maria pomazala jak hlavu, tak nohy Páně, -- a opačné názory -- Že bez křtu vodou již nikdo nemůže být spasen, a opačné názory -- Že křest smývá všechny hříchy, jak prvotní, tak vlastní, -- a opačné názory -- Že děti nemají hřích, a opačné názory -- Že obřízka byla pro starověký lid totéž, co je nyní křest, -- a opačné názory -- Že kýmkoli pokřtěný člověk už nemá být křtěn znovu, -- Že se křtem odpouštějí hříchy i pokrytci, a že nikoli -- Že stačí jedno křestní ponoření, a že nikoli ---
Že křest je dostatečný i bez svátosti oltářní, a že nikoli -- Že se při Janově křtu odpouštěly hříchy, a že nikoli -- Že až dosud není nic určitého známo o původu duše, -- a opačné názory -- Že hříchy otců jsou stíhány na dětech, -- a opačné názory -- O svátosti oltářní, že je to svou bytností pravé tělo a krev -- Kristova, a opačné názory -- Že se eucharistie nemá nikdy podávat omočená, -- a opačné názory -- Že ženatý kněz nemá být zavrhován těmi, kdo mu podléhají, a opačné názory -- Že oběť kacíře není k ničemu,

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC