Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2008
581 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7021-791-7 (váz.)
Reflexe
latina
Obsahuje bibliografii na s. 576-580 a bibliografické odkazy
000201461
ABÉLARD ANEB VÁŠEŇ PRO JEDNOTLIVÉ [Lenka Karlíková] // „Člověk sám sobě nepodobný“ // [Abélardův život] 19 // Jméno „růže“ [Abélardovy spisy o logice] 45 // Totéž a různé [Abélardova trojiční teologie] 60 // Tradice jako neukončený rozhovor [Sic et non] 76 // Abélardova třístupňová exegeze [Výklad stvoření v šesti dnech] 87 // Soteriologie lásky [Abélardův výklad listu Římanům] 95 // „Rozhovor mezi filosofem, Židem a křesťanem“ [Abélardův Dialogus čili Collationes] 103 // „Poznej sám sebe“ [Abélardova etika úmyslu] 108 // Od ontologie k sémantice [Závěr] 117 // Bibliografie 120 // Zkratky periodik a edičních řad 133 // SIC ET NON [ANO A NE] // Začíná předmluva Petra Abélarda ke spisu Ano a ne 137 // Z dekretů papeže Gelasia o autentických knihách 151 // Z Gelasia o apokryfních knihách 154 // Začínají myšlenky sebrané z Písma svatého, // které si zdánlivě odporují. Pro tuto rozporuplnost se tato kompilace nazývá Ano a ne 156 // I. Že se víra nemá dokazovat lidskými důvody, a opačné názory 156 // II. Že o víru jde jen u věcí neviditelných, a opačné názory 161 // III. Že je třeba věřit v jediného Boha, a opačné názory 164 // IV. Že neviditelné nemůžeme poznat, jenom v ně věřit, a opačné názory 166 // V. Že Bůh není jediný, a opačné názory 167 // VI. Že Bůh je potrojný a opačné názory 168 // VIL Že u Trojice se nemá mluvit o více věčných osobách, a opačné názory 169 // VIII. Že v Trojici není mnohost věcí nebo že Trojice není nějaký celek, a opačné názory 169 // IX. Že Bůh není podstata, a opačné názory 176 // X. Že Bůh má být započítán mezi všechny věci, to je jako jedna věc mezi všemi, a že nemá 179 // XI. Že se božské osoby vzájemně liší, a opačné názory 180 //
XII. Že v Trojici je jedna osoba druhou, a opačné názory 181 // XIII. Že Bůh Otec je příčina Syna, a opačné názory 182 // XIV. Že Syn je bez počátku, a opačné názory 182 // XV. Že Bůh nezrodil sám sebe nebo že o Synovi se v jeho božství říká, že byl učiněn či stvořen, nebo že Otec vyniká jakýmsi prvenstvím nebo autoritou, a opačné názory 185 // XVI. Že je Syn Otcem plozen, nikoli že byl pouze zplozen, a opačné názory 190 // XVII. Že jenom o Otci se říká, že je nezrozený a opačné názory 192 // XVIII. Že Synovo věčné zrození může být vysloveno, nebo se o něm může vědět, nebo může být pochopeno, a že nikoli 194 // XIX. Že o věčném plození Syna [z Otce] platí výrok „Já jsem tě dnes zplodil“ (Ž 2,7), a opačné názory 196 // XX. Že se má první žalm vztahovat na Krista, a že nikoli 199 // XXL Že slova „Vyvrhlo mé srdce“ (Ž 44 45,2) se mají vztahovat na zrození Syna, a že nikoli 200 // XXII. Že Syn sám nepochází z Otcovy podstaty, a opačné názory 201 // XXIII. Že verš „Nad vodami se vznášel Duch Boží“ (Gn 1,2) se má vztahovat na Ducha svatého, a že nemá 201 // XXIV. Že Duch svatý může být rovněž nazýván Otcem a Synem, a že nemůže 203 // XXV. Že také filosofové věřili v Trojici či Slovo Boží, a že nevěřili 205 // XXVI. Že Bůh soudí z předzvědění, a že tak nesoudí 207 // XXVII. Že Boží prozřetelnost je příčinou událostí, a že není 208 // XXVIII. Že se nic neděje náhodou, a opačné názory 209 // XXIX. Že předurčení Boží máme brát jen [jako předurčení] k dobrému, a že nikoli 209 // XXX. Že se hříchy Bohu také líbí, a že nikoli 211 // XXXI. Že Bůh je příčina nebo původce i zlých věcí, a že nikoli 212 // XXXII. Že Bůh může všechno, a že nikoli 217 //
XXXIII. Že Bohu nelze klást odpor, a opačné názory 218 // XXXIV. Že Bůh se může svobodně rozhodovat, a opačné názory 218 // XXXV. Že kde chybí Boží vůle, chybí i možnost, a opačné názory 220 // XXXVI. Že Bůh činí, cokoli chce, a že nečiní 222 // XXXVII. Že se nic neděje, když tomu Bůh nechce, a opačné názory 223 // XXXVIII. Že Bůh ví všechno, a že neví 224 // XXXIX. Že lidská díla nejsou ničím, a opačné názory 225 // XL. Že Bůh koná místní pohyb čili že je na určitém místě, a že není 226 // XLI. Že je to Bůh sám, který se zjevoval patriarchům, a že nikoli 227 // XLII. Že se dříve mezi anděly zjevoval jenom Syn, a že nikoli 231 // XLIII. Že žádný stvořený duch nekoná místní pohyb, a opačné názory 233 // XLIV. Že jenom Bůh je netelesný, a že nikoli 235 // XLV. Že Bůh nesmí být představován hmotnými obrazy, a opačné názory 238 // XLVI. Že andělé byli stvořeni dřív než nebe a zemé či všechno ostatní stvoření, nebo že všichni andělé byli stvořeni // jako sobě rovní a blažení, a že nikoli 244 // XLVII. Že před stvořením člověka padl anděl, a opačné názory 248 // XLVIII. Že dobří andělé nebo svati, kteří hledí na Boha, všechno vědí, a že nikoli 250 // XLIX. Že všechny řády nebeských duchů se obecně nazývají andělé, a že nikoli 255 // L. Že v nebeském životě nikdo neroste, a opačné názory 257 // LI. Že první rodiče byli stvořeni jako smrtelní, a že nikoli 258 // LIL Že Adam byl postaven mimo ráj, a opačné názory 260 // LIII. Že Adamův hřích byl velký, a že nikoli 261 // LIV. Že první hřích člověka nezačal ďáblovým přesvědčováním, a opačné názory 262 // LV. Že podvedena byla jen Eva, nikoli Adam, a opačné názory 263 // LVI. Že člověk hříchem ztratil svobodnou vůli, a že nikoli 264 //
LVII. Že Adam byl pohřben na Kalvárii, a opačné názory 265 // LVIII. Že Adam byl spasen, a opačné názory 265 // LIX. Že Maria pochybovala o slibu, že porodí, a že nikoli 266 // LX. Že Slovo Boží přijalo v lůně Panny zároveň duši a tělo, a že nikoli 267 // LXI. Že Josef nepodezíral Marii z cizoložství, a opačné názory 268 // LXII. Že se Kristus narodil při zavřeném lůně Panny, a opačné názory 270 // LXIII. Že Kristus nebyl tělem z Judova kmene, a opačné názory 272 // LXIV. Že Bůh nepřijal osobu člověka, ale jeho přirozenost, a opačné názory 274 // LXV. Že se Syn Boží změnil, když přijal tělo, a že nikoli 274 // LXVI. Že v Kristu jsou Bůh a člověk zdánlivě části, a že nikoli 275 // LXVII. Že Kristus čili Bůh nemá být nazýván tvorem nebo služebníkem, a opačné názory 279 // LXVIII. Že Kristus hyl podle těla učiněn, a opačné názory 284 // LXIX. Že Syn Boží byl předurčen, a opačné názory 285 // LXX. Že Bůh nemůže být umenšen, a opačné názory 286 // LXXI. Že také podle božství se Syn zdá menší než Otec, a opačné názory 286 // LXXII. Že Kristus nerostl také podle těla, a opačné názory 287 // LXXIII. Že Kristovo lidství nerostlo v moudrosti nebo že znalo tolik, kolik jeho božství, a opačné názory 289 // LXXIV. Že o Kristu čteme, že byl pomazán i jako člověk, a opačné názory 294 // LXXV. Že v Kristu ten, který je Syn Boží, není onen, který je Syn / člověka, neboli ten, který je věčný, není ten, který je časný, a opačné názory 295 // LXXVI. Že Kristus ve své lidské přirozenosti neznal den soudu, a že jej znal 298 // LXXVII. Že Židé a démoni znali Krista i před jeho utrpením, a že nikoli 300 // LXXVTII. Že se zdá, že Kristus jako služebník zakusil bázeň, a že nikoli 302 //
LXXIX. Že Kristus klamal, a že nikoli 306 // LXXX. Že Kristus netrpěl a nebál se ani jako člověk, a opačné názory 307 // LXXX1. Že při Kristově smrti bylo odděleno jeho božství a jeho lidství, a že nikoli 319 // LXXXII. Že Kristus pociťoval nutkání k rozkoši, a opačné názory 321 // LXXXIII. Že Kristus nebo svati chtěli zemřít, a že nikoli 322 // LXXXIV. Že Kristus když sestoupil do pekel, odtamtud všechny vysvobodil, a že nikoli 324 // LXXXV. Že je nejisté, v kterou noční hodinu Pán vstal z mrtvých, a že nikoli 328 // LXXXVI. Že Pán se po svém zmrtvýchvstání zjevil nejdřív Marii z Magdaly, a že nikoli 328 // LXXXVII. Že ti, kdo byli vzkříšeni zároveň s Pánem, znovu zemřeli, a že nikoli 330 // LXXXVIII. Že Kristus po vzkříšení ukazoval pochybujícím jizvy, nikoli rány, a opačné názory 332 // LXXXIX. Že je třeba se klanět tvoru, a že nikoli 333 // XC. Že Pán po Nanebevstoupení už na zemi nepromluvil, a opačné názory 335 // XCI. Že jenom Maria trpěla v duši, a opačné názory 336 // XCII. Že apoštolově byli o všem poučeni před sesláním Ducha svatého nebo při něm, a že nikoli 337 // XCIII. Že Petr a Pavel a ostatní apoštolové jsou si rovni, a že nikoli 337 // XCIV. Že Petr přesvědčoval Pána, že se vyhne smrti, z podnětu ďábla, a opačné názory 340 // XCV. Že základem církve je jen Kristus, a opačné názory 341 // XCVI. Že Petr nezapřel Krista, a opačné názory 344 // XCVII. Že Petr a Pavel podstoupili mučednictví právě téhož dne, ne po uplynutí jednoho roku, a opačné názory 348 // XCVIII. Že byl Pavel i před svým obrácením nazýván jak Pavel, tak Saul, a opačné názory 349 // XCIX. Žejakub Spravedlivý, bratr Páně, byl synem Mariina snoubence Josefa, a opačné názory 351 //
C. Že byl Jakub Spravedlivý, bratr Páně, prvním jeruzalémským biskupem, a opačné názory 352 // Cl. Žejakub Spravedlivý, bratr Páně, napsal první ze sedmi kanonických listů, a opačné názory 353 // CII. Že jáhen Filip a apoštol Filip nebyli jeden a týž člověk, a opačné názory 353 // CIII. Že všichni apoštolové kromějana měli manželky, a opačné názory 356 // CIV. Že v obrazech čtyř bytostí je Matouš symbolizován člověkem a Marek lvem, a opačné názory 357 // CV. Že táž Maria pomazala jak hlavu, tak nohy Páně, a opačné názory 359 // CVI. Že bez křtu vodou již nikdo nemůže být spasen, a opačné názory 361 // CVII. Že křest smývá všechny hříchy, jak prvotní, tak vlastní, a opačné názory 368 // CVIII. Že děti nemají hřích, a opačné názory 370 // CIX. Že obřízka byla pro starověký lid totéž, co je nyní křest, a opačné názory 372 // CX. Že kýmkoli pokřtěný člověk už nemá být křtěn znovu, a opačné názory 373 // CXI. Že se křtem odpouštějí hříchy i pokrytci, a že nikoli 378 // CXII. Že stačí jedno křestní ponoření, a že nikoli 381 // CXIII. Že křest je dostatečný i bez svátosti oltářní, a že nikoli 382 // CXIV. Že se při Janově křtu odpouštěly hříchy, a že nikoli 384 // CXV. Že až dosud není nic určitého známo o původu duše, a opačné názory 385 // CXVI. Že hříchy otců jsou stíhány na dětech, a opačné názory 389 // CXVII. O svátosti oltářní, že je to svou bytností pravé tělo a krev Kristova, a opačné názory 392 // CXVIII. Že se eucharistie nemá nikdy podávat omočená, a opačné názory 417 // CXIX. Že ženatý kněz nemá být zavrhován těmi, kdo mu podléhají, a opačné názory 418 // CXX. Že oběť kacíře není k ničemu, a opačné názory 419 //
CXXI. Že mše se s výjimkou Vánoc nemá slavit před třetí hodinou, a opačné názory 421 // CXXII. Že sňatek je dovolen všem, a opačné názory 422 // CXXIII. Že mezi Josefem a Marií byl manželský svazek, a že nikoli 427 // CXXIV. Že je dovoleno mít souložnici, a opačné názory 429 // CXXV. Že mezi nevěřícími není manželský svazek, a opačné názory 430 // CXXVI. Že je dovoleno po propuštění manželky, jež se dopustila smilstva, oženit se s jinou, a opačné názory 435 // CXXVII. Že není dovoleno, aby dvakrát ženatý muž byl přijat do kněžského stavu, a že je tomu naopak 443 // CXXVIII. Že cizoložnici si muž v žádném případě nesmí ponechat, a opačné názory 447 // CXXIX. Že je dovoleno vdát se několikrát, a že to dovoleno není 448 // CXXX. Že žádný lidský pohlavní styk nemůže být bez viny, a opačné názory 450 // CXXXI. Že žádnému není dovoleno oženit se s tou, se kterou smilnil, a opačné názory 454 // CXXXII. Že s neplodnou se člověk nemá ženit, a opačné názory 455 // CXXXIII. Že se nyní přikazuje panenství, a že nikoli 457 // CXXXIV. Že se přikazuje také sňatek, a že nikoli 458 // CXXXV. Že sňatky jsou dobré, a opačné názory 458 // CXXXYI. Že láska k bližnímu zahrnuje všechny lidi, a že nikoli 463 // CXXXVII. Že ctností má být nazývána jen láska, a že nikoli 464 // CXXXVIII. Že má-li člověk jednou lásku, nikdy se mu neztratí, a opačné názory 470 // CXXXIX. Že naši dobrou vůli nepředchází Boží milost, a opačné názory 482 // CXL. Že přikázání Zákona nejsou dokonalá jako přikázání evangelia, a opačné názory 484 // CXLI. Že skutky milosrdenství neprospívají nevěřícím, a opačné názory 484 // CXLII. Že člověka neospravedlňují jeho skutky, a opačné názory 486 //
CXLIII. Že hřích je úkon, nikoli věc, a opačné názory 489 // CXLIV. Že hříšník je pouze ten, kdo hřeší vytrvale, a opačné názory 493 // CXLV. Že někdy hřešíme, aniž bychom chtěli, a že je tomu naopak 494 // CXLVI. Že Pán netrestá týž hřích zde i v budoucnu, a opačné názory 498 // CXLVTI. Že Kain nebyl zatracen, a opačné názory 501 // CXLVIII. Že Bůh to, co daruje, nevyžaduje nazpět, a opačné názory 502 // CXLIX. Že závažnější je hřešit otevřeně než skrytě, a opačné názory 503 // CL. Že cizoložství je po kacířství těžší hřích než ostatní hříchy, a opačné názory 504 // CLI. Že bez vyznání se hříchy neodpouštějí, a opačné názory 504 // CLIL Že u svatých nadále trvá bázeň Boží, a že nikoli 506 // CLIII. Že je třeba se modlit za všechny, a opačné názory 507 // CLIV. Že není dovoleno lhát z žádného důvodu, a opačné názory 508 // CLV. Že je člověku dovoleno, aby na sebe z určitých důvodů vztáhl ruku, a opačné názory 510 // CLVI. Že křesťanům není z žádného důvodu dovoleno někoho zabít, a opačné názory 514 // CLVII. Že je dovoleno zabít člověka, a že nikoli 515 // CLVIII. Že trest nepokřtěných dětí je velmi mírný ve srovnání s tresty zavržených, a opačné názory 518 // Excerpta z Augustinových Retraktaci 519 // Začínají excerpta z první knihy 520 // C) knihách Proti akademikům 521 // Jedna kniha O blázenem životě 523 // Dvě knihy O řádu 524 // Z knih Samomluv 524 // O nesmrtelnosti duše 525 (Kniha svobodných umění) 526 // Dvě knihy O mravech katolické církve a o mravech manichejců 521 // Jedna kniha O kvantitě duše 528 // Tři knihy O svobodně vůli 529 // Dvě knihy O Genezi proti manichejcům 530 // Šest knih O hudbě 531 // Jedna kniha O pravé zbožnosti 533 //
Jedna kniha O užitečnosti víry 535 // Jedna kniha O dvou duších 536 // Kniha O skutcích proti manichejci Fortunatovi 539 // O víře [čili] vyznání víry 540 // Nedokončená kniha O Genezi slovo po slově 540 // Dvě knihy O horském kázání 541 // Žalm proti Donatovi straně 544 // Jedna kniha Proti listu kacíře Donata 544 // Jedna kniha Proti manichejci Adimantovi 545 // Výklad některých myšlenek z Pavlova listu Římanům 546 // Výklad listu Galatským 547 // Jedna kniha nedokončeného Výkladu listu Římanům 548 // Jedna kniha 83 otázek 548 // Jedna kniha O lži 551 // Začínají [excerpta] z druhé [knihy] 520 // První kniha Simplicianovi 552 // Jedna kniha O křesťanském zápase 552 // Čtyři knihy O křesťanském učení 553 // Dvě knihy Proti Donatovi straně 553 // Třináct knih Vyznání 553 // Třiatřicet knih Proti manichejci Faustovi 554 // Druhá kniha Proti manichejci Felikovi 554 // Dvě knihy o Otázkách z evangelií 555 // Jedna kniha Poznámek kJobovi 555 // Kniha O vyučováni katechumenů 555 // O Trojici 556 // První kniha O shodě evangelistů 556 // Třetí kniha Proti Parmenianovu listu 557 // Čtvrtá kniha O křtu 557 // První kniha kjanuariovvm zkoumáním 558 // Jedna kniha O manželském dobru 558 // Dvanáct knih O Genezi slovo po slově 558 // Kniha ověření svědectví proti donadstům 559 // Kniha proti jakémusi donadstovi 559 // Kniha 0 rozpoznávání zlých duchů 560 // Šest zodpovězených otázek proti pohanům 560 // Výklad Jakubova listu 560 // O trestech za hňchy a jejich odpuštění 561 // Kniha O jediném křtu 561 // Kniha O duchu a liteře 561 // Kniha O přirozenosti a milosti 562 // Dvaadvacet knih O Boží obci 562 // Dvě knihyjeronýmovi 563 // Valeriovi O sňatku a žádosti 563 // První kniha Rčení 563 // První kniha Otázek 564 // Pátá kniha Proti lulianovi 565 //
Z knihy Enchiridion 565 // Poslední kapitola Retraktací 565 // Seznam Abélardových pramenů 567 // Zkráceně citované autority 576 // Zkratky 581 // Ediční poznámka 582

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC