Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Scriptorium, 2011
538 s. : faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87271-23-0 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. latinský text, anglické resumé
000201559
Předmluva // Úvodní poznámka // 1 ÚVOD // 1.1 Naše premoderní moderna // 1.1.1 Příběh první: zrod egalitární literární veřejnosti // 1.1.2 Rozuzlení: transformace učeneckého egalitarismu a vznik kritické veřejnosti // 1.1.3 Příběh druhý: oživení antické humanity a zrod moderního individualismu // 1.2 formalizovaný diskursivní modus a humanistická latinská literatura // 1.2.1 Citátovost, kombinatorní psaní a diskursivní komunita // 1.2.2 Jak si humanisté osvojovali formalizovaný diskursivní modus? // 1.2.3 Intencionalita a reflexe formalizovaného modu // 1.2.4 Intertextovost a kvaziautomatický rozměr formalizovaného modu // 1.3 Formalizovaný diskursivní modus a koncept „literárního pole" // 1.3.1 Koncept literárního pole // 1.3.2 Záměna za literární pole. Historický výzkum intelektuálních konstelací a sociálních sítí // 1.3.3 Literární pole a výzkum renesančního humanismu // 1.4 Formalizovaný diskursivní modus, řečové reprezentace a „slabá performativita" // 2 LITERÁRNÍ POLE A UTVÁŘENÍ HUMANISTICKÝCH UČENEC-KÝCH KOMUNIT V ČESKÝCH ZEMÍCH // 2.1 „český humanismus", paradigmata komunikace a literárního pole // 2.2 Formalizovaný diskursivní modus a jeho institucionální zakotvení // 2.2.1 Melanchthonský ciceronianismus a specifika textualizace v latinském záaplském humanismu 16. a 17. století // 2.2.2 Etablování melanchthonského ciceronianismu v českých zemích // 2.2.3 Techniky osvojování si formalizované diskursivity I. Normativní příručky // 2.2.4 Techniky osvojování si formalizované diskursivity II. Studijní // a učenecké praxe // 2.3 Příležitostná poezie a humanistická literární pole v českých zemích // 2.3.1 Komunikace a humanistická epistolografie // 2.3.2 Literární pole a humanistická příležitostná poezie //
2.3.3 Literární pole a humanistická příležitostná poezie v českých zemích // 2.4 Básnická skupina korespondentů Jana st. Hodějovského z Hodějova. Etablování formalizované diskursivity, mecenát a utváření učenecké komunity // 2.4.1 Komunikace v okruhu Hodějovského korespondentů a formování melanchthonského diskursivního modu // 2.4.1.1 Farraginespoematum. Hlavní projekt korespondentů Hodějovského // 2.4.1.2 Další kolektivní sborníky Hodějovského okruhu // 2.4.2 Reprezentace mecenátu a utváření učenecké komunity v literární produkci Hodějovského korespondentů // 2.4.2.1 Topika mecenátu // 2.4.2.2 Žánry a motivika relevantní pro pohyb v literárním poli, reprezentace mecenáše // 2.4.2.3 Formy mecenátu // 2.4.2.4 Reprezentace vztahu mecenáš básník // 2.4.2.5 Reprezentace a textové utváření humanistické učenecké komunity // 2.4.3 Inscenace Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, agonální diskurs národa a sebeidentifikační praktiky Hodějovského okruhu // 2.4.3.1 Reprezentace Bohuslava Hasištejnského a koncept tzv. agonálního diskursu národa // 2.4.3.2 Agonální diskurs národa a utváření učenecké komunity // 2.4.3.3 Agonální diskurs národa a strategie pohybu v literárním poli // 2.4.3.4 Reprezentace Hasištejnského v pozdějších literárních polích // 2.4.4 Hodějovského korespondenti a mecenát městských okruhů // 2.4.4.1 Rakovského Descriptio Lunae (1558). Prototyp sborníku orientovaného na vznikající městské okruhy a formování kánonu literárního pole pražské univerzity // 2.4.5 Hodějovského korespondenti a reprezentace pražské akademie // 2.4.6 Hodějovského korespondenti a orientace na dvorský mecenát // 2.4.6.1 Nejblíže dvorské figuraci. Collinova korespondence s Casparem Nidbruckem //
2.4.6.2 Formální básnické vazby k panovnickému dvoru. Kolektivní sborníky k „oficiálním příležitostem" // 2.4.6.3 Strategie získávání dvorského mecenátu a „dvorská motivika" // 2.4.7 Cropaciova laureace a institucionalizovaný vztah k dvorskému mecenátu // 2.5 Komunikace, reprezentace a utváření učenecké skupiny v literárním poli pražské univerzity // 2.5.1 Institucionální zakotvení literární produkce // 2.5.2 Kolektivní univerzitní sborníky (kolektivní autorské praxe, typologie sborníků, utváření učenecké komunity v univerzitních epicediích a apophoretech) // 2.5.3 Univerzitní teze jako textový prostor pro utváření učenecké komunity // 2.5.3.1 Ostraciova teze o významu gramatiky definice učenecké skupiny, vyloučení nepřátel a strategie získávání mecenátu // 2.5.3.2 Galerinova teze o básnické inspiraci, Ambrosiová oslava učenecké svobody a Krupského skladba o vera nobilitas // 2.5.4 Historické narativy v literárním poli pražské univerzity // 2.5.4.1 Fatální periody jako vztahový rámec univerzitních historických narativů a mecenátu // 2.5.4.2 Historické narativy v Rokycanského deklamaci De studiorum progressu // 2.5.4.3 Historické narativy v Rosaciově Oratiopanegyrica // 2.5.4.4 Pláč nad zemřelou matkou. Martiniova orace po zániku univerzitního pole // 2.5.4.5 Utváření učenecké komunity v Lupáčově Ephemeridé // 2.5.5 Městské literární okruhy a literární pole pražské univerzity // 2.5.5.1 Literární provoz v „městských okruzích", praxe vydávání kolektivních sborníků // 2.5.5.2 Nekatoličtí faráři v literárním poli pražské univerzity // 2.5.5.3 Mecenáši v literárním poli pražské univerzity // 2.5.5.4 Utváření učenecké komunity v literárním provozu městských okruhů //
2.5.5.4.1 Definice městské učenecké komunity v Crinitových Fundationes et origines urbium (1575) // 2.5.5.4.2 Reprezentace učenecké komunity v instalačních oráčích (Strejc, Strabo, Berounský) // 2.5.5.5 Sociální praxe v městských okruzích sňatkové strategie učenec-kých klanů // 2.5.6 Pozdní literární pole pražské univerzity a reorientace na dvorskou figu-raci a mecenát Fridricha Falckého // 2.5.7 Fradeliův sborník Musapulla (1618) a vymaňování se z literárních praxí univerzitního pole // 2.5.8 Spis Matyáše ze Sudetu De origine Bohemorum (1615) a polemické strategie v literárním poli pražské univerzity // 2.5.8.1 Heterodoxní výklad o zakarpatském původu Čechů // 2.5.8.2 Boj univerzity o historickou interpretaci. Techniky invektivy a diskuse o akademických titulech // 2.5.9 Spor o hegemonii v univerzitním literárním poli skupina říšských luteránských humanistů a škola u sv. Salvátora // 2.5.9.1 Humanistické komunikační struktury v ostatních německojazyč ných oblastech // 2.6 MIMOUNIVERZITNÍ HUMANISTICKÉ KOMUNIKAČNÍ STRUKTURY A LITERÁRNÍ POLE ORIENTOVANÉ NA MECENÁT RUDOLFÍNSKÉHO DVORA // 2.6.1 Univerzitní sborníky orientované na dvorskou figuraci // 2.6.2 Dedikační strategie autorů orientovaných na dvorskou figuraci // 2.6.3 Skupina spolupracovníků Pavla z Jizbice. Pohyb a sebeprezentace v literárním poli // 2.6.3.1 Utváření učenecké prestiže prostřednictvím reprezentace zahraničních kontaktů // 2.6.3.2 Strategie získání dvorského mecenátu a kontaktů // 2.6.3.3 Kritika univerzitních literárních postupů a autorit melanchthon-ského ciceronianismu // 2.6.3 A Invektivy (nejen) proti univerzitním mistrům // 2.6.4 Laureace jako symbolická praxe básníků orientovaných na dvorský mecenát //
2.6.4.1 Etablování reprezentací laureace sborník pro M. Baldhofena z roku 1600 // 2.6.4.2 Propojení dvorského pole a mecenátu městských okruhů I // sborník pro Tomáše Smichaea // 2.6.4.3 Propojení dvorského pole a mecenátu městských okruhů II // sborník pro Caspara Cunrada // 2.6.4.4 Reprezentace laureací v příležitostných básních dvorské skupiny // 2.7 Specifické formy „klášterního humanismu"? Literární pole humanistů katolických duchovních // 2.8 Komunikační struktury a praxe po rozpadu literárního pole pražské univerzity // 2.8.1 Přetrvávání univerzitních literárních praxí v českých zemích // 2.8.2 Exulantská literární pole a využití básnických kompetencí získaných v rámci literárního pole pražské univerzity // 2.8.2.1 Literární praxe exulantských skupin v Horních Uhrách // 2.8.2.2 Literární praxe exulantských skupin v Sasku // 2.8.2.3 Literární praxe „putujících" exulantů (Clemens, Partlicius, Sictor, Stolczius) // 3 „SLABÁ PERFORMATIVITA": SUBJEKTIVITA, GENDER, TĚLO A UTVÁŘENÍ UČENECKÉ KOMUNITY // 3.1 Blandula puellula. Podagra, humanistické autorství a inteligibilita těla // 3.1.1 Podagra a subjektové pozice v příležitostné humanistické poezii // 3.1.2 Podagra, gender a utváření učenecké komunity v humanistických enkomiích // 3.1.3 Materializace humanistického těla // 3.1.4 Podagra na průsečíku diskursů diference // 3.2 Ecce novus sexus! Gender, humanistické autorství a subjektové pozice v tzv. westonianech // 3.2.1 Literární pole a vznik westonian // 3.2.2 Gender, subjektové pozice a diskurs intelektuální nekompetence // 3.2.3 Genderování a strategie exkluze v textech adresovaných Westonii // 3.2.4 Genderová (sebe)marginalizace jako prostředek zapojení do učenecké komunikace? //
3.3 Autobiografické psaní. Artikulace ,já" a modely učenecké heterologie // 3.3.1 Od autonomie k heterologii konceptualizace autobiografického psaní v raném novověku // 3.3.2 Modely heterologie a fragmentarizované autobiografické psaní // v literárním poli pražské univerzity // 3.3.3 Modely heterologie v Proxenově cestovním deníku // 3.3.4 Modely heterologie v Borboniových denících // 3.3.5 Modely heterologie v humanistické příležitostné poezii // 4. Závěr // 5. Seznam použitých pramenů a literatury // 6. Obrazová příloha // Summary // Jmenný rejstřík
(OCoLC)741403525
cnb002189080

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC