Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
441 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-131-6 (váz.)
Dějiny států
Obsahuje chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 385-394 a rejstříky
000201564
OBSAH // Úvod (vysvětiení některých pojmů)...5 // 1 ÚZEMÍ DNEŠNÍHO SLOVINSKA V PRAVĚKU, ANTICE A RANÉM STŘEDOVĚKU...11 // Pravěk (11); Keltové a keltské státečky (13); Ilyrové (13); Keltské státy za ilyrských a makedonských válek (14); Římané(15); Nynější slovinské území jako součást Byzance (18); "Příchod Slovanů a vpády Avarů (19); Istrie a Karantánie (20); Frankové (24); Corniola (25); Počátky feudálního systému (26) // 2 OD RANĚ STŘEDOVĚKÝCH ÚTVARŮ ? HABSBURSKÉMU SOUSTÁTÍ (880-1526)... 28 // Velká Karantánie (28); Korutany za vlády Sponheimů (34); Korutany na přelomu 13. a 14. Století (38); Vláda tyrolských Menhartovců (39); // Nástup Habsburků (40); Kraňsko (41); Štýrsko (44); Etnické a sociální poměry ve východoalpských zemích a Přímoří ve 13.-15. století (46); // Politický vývoj vnitřních rakouských zemí ve 14.-15. století (49); // Turecké nebezpečí (52); Hrabství celské (54); Goricko (59); Istrie (62); // Pokus o konsolidaci habsburské moci rakouských zemích a Přímoří (63); Hospodářské a sociální poměry na počátku 16. století (64); Vznik habsburské říše (66) // 3 ÚZEMÍ OSÍDLENÁ SLOVINCI JAKO SOUČÁST HABSBURSKÉ ŘÍŠE (1526-1790)... 68 // Vnitřní rakouské země za Ferdinanda I. (68); Turecké války a vpády Turků do vnitřních rakouských zemí (69); Reformace (70); Vnitřní rakouské země za vlády Karla Štýrského (72); Selské povstání
roku 1573 (74); Ferdinand Štýrský a protireformace (76); Turecká otázka (79); // Vnitřní rakouské země v letech 1618-1740 (80); Reformy Marie Terezie (83); Císař Josef II. (85) // 4 VZNIK MODERNÍHO SLOVINSKÉHO NÁRODA (SLOVINSKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ) ...87 // Osvícenectví a první fáze národního obrození (87); Francouzská revoluce a její vliv na slovinský národní vývoj (88); Válka s Francií a její dopady (89); Ilyrské provincie (91); Slovinci v letech 1815-1848 (95)- // 5 OD REVOLUCE KE KONSTITUCIONALISMU (1848-1867)... 103 // Počátek revoluce 1848 a Slovinci (103); Sjednocená Slovenie (105); // Slovinci a příprava ústavy (108); Bachův absolutismus (111); Pád absolutismu. Říjnový diplom (114); Únorová ústava (116); Slovinská politika v letech 1861-1867 (118); Rakousko-pruská válka a její důsledky (120); Rakousko-uherské vyrovnání (122) // DĚJINY STÁTŮ / SLOVINSKO // 440 // 125 // 6 SLOVINCI V RÁMCI PREDLITAVSKA (1867-1918)... // Postavení Slovinca po vyrovnání (125); Hospodářský a sociální vývoj (127); Politický vývoj do první světové války (129); Nové směry slovinské politiky (133); Anexe Bosny a Hercegoviny. Jihoslovanská koncepce (137); Slovinci na počátku první světové války (140); Vítězství jihoslovanské koncepce (146); Vznik Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů (149); Sjednocení Státu SHS se Srbskem (151) // 7 V KRÁLOVSKÉ JUGOSLÁVII (1918-1941)...153 // Slovinci a Království SHS (153);
Otázka hranic (154); Hospodářský vývoj (156); Slovinské politické spektrum (158); Politický vývoj let 1918-1921 a Slovinci (161); Vidovdanská ústava (162); Slovinská politika ve dvacátých letech (164); Slovinci za královské diktatury (166); Slovinci v období diktatury po smrti krále Alexandra (170); Vznik Chorvatské bánoviny a Slovinci (172) // 8 SLOVINCI ZA DRUHÉ SVÉTOVÉ VÁLKY (1941-1945)... 175 // Jugoslávie na počátku druhé světové války a dubnové tažení roku 1941 (175); Rozdělení Jugoslávie (178); Okupační režim ve Slovinsku (179); Kolaborace (182); Nekomunistický odboj (183); Komunistický odboj. Komunistická strana Slovinska (185); Osvobozenecká Jronta (186); Partyzánské hnutí (188); AVNOJ (191); Kapitulace Itálie a její důsledky (192); Slovinská rada pro národní osvobození (195); Národní výbor pro Slovinsko a konec války (197) // 9 V SOCIALISTICKÉ JUGOSLÁVII...201 // Slovinsko v Jugoslávii po roce 1945 (201); Represálie proti oponentům režimu (204); Otázka hranic a etnické poměry (207); Sociální a hospodářský vývoj (210); Roztržka mezi Sovětským svazem a Jugoslávií (212); Vznik samosprávného modelu socialismu (214); Slovinsko v období liberálních změn šedesátých let (219); Ústavní reforma z roku 1974 (222); // Titova smrt a krize osmdesátých let (225); Vznik nekomunistické opozice a zánik komunistického režimu ve Slovinsku (229) // SAMOSTATNÉ SLOVINSKO...238 // Politická situace
v Jugoslávii na počátku roku 1990 (238); Jugoslávie a Slovinsko v letech 1990-1991 (239); Vyhlášení samostatnosti Slovinska (248); Desetidenní válka a uznání nezávislosti (250); Definitivní rozpad Jugoslávie a problém mezinárodního uznání Slovinska (254); Slovinská ústava (257); Mezinárodní uznání Slovinska (258); Slovinsko v období vlády Janeze Drnovšeka (258); Politický a hospodářský vývoj Slovinska na počátku 21. století (263) // 11 KULTURNÍ VÝVOJ DNEŠNÍHO // SLOVINSKÉHO ÚZEMÍ (Mária Tonková)...268 // Pravěk (268); Antická kultura na dnešním slovinském území (271); // Kultura „slovinského“ středověku (273); Humanismus, reformace // 441 // a katolická reforma v kultuře (288); Kulturní přelom druhé poloviny // 18. století, slovinská národní emancipace a kulturní život do konce // 19. století (303); Kulturní vývoj v době královské Jugoslávie (313); Slovinská kultura v komunistické Jugoslávii (322); Současná slovinská kultura (Aleš Kozár) (330) // 12 HISTORIE ČESKO-SLOVINSKÝCH VZTAHŮ (LADISLAV HLADKÝ) ... // Nejstaršífáze česko-slovinských vztahů (333); Vztahy v období raného novověku (335); Období od konce 18. století do roku 1918 (337); Období mezi dvěma válkami (346); Období let 1945-1991 (350); Styky mezi Republikou Slovinsko a Českou republikou (351) // DODATKY... // Chronologický přehled významných událostí (359); Rodokmeny (365); Panovníci, hlavy státu, ministerští
předsedové (374); Literatura (385); Seznam zkratek (395); Rejstřík (397) // Není-li uvedeno jinak, je autorem všech kapitol Jan Rychlík. // 333 // 357 // OBSAH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC