Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Martin : Osveta, c2011
392, 16 s. obr. příl. : il., portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-8063-361-5 (váz.)
Obsahuje bibliografie
000201892
9 // OBSAH Predslov // Zoznam použitých skratiek 11 I VŠEOBECNÁ ČASŤ // 1 Úvod do problematiky (Bulíková) 17 // 2 Hromadné nešťastia a katastrofy na Slovensku (Bulíková, Svitok) 19 // 3 Medicína katastrôf a hromadných nešťastí (Bulíková, Dobiáš, Nagy, Sedláková) 23 // 3.1 Vznik medicíny katastrôf (Bulíková) 23 // 3.2 Definícia, úlohy a ciele medicíny katastrôf (Bulíková) 24 // 3.3 Rozdiel medzi urgentnou medicínou a medicínou katastrôf (Bulíková) 25 // 3.4 Katastrofy (Bulíková) 27 // 3.5 Klasifikácia katastrôf (Bulíková) 36 // 3.6 Zdravotnícke zásobovanie a prístroje počas katastrofy (Dobiáš) 52 // 3.7 Sily a prostriedky Slovenskej republiky na riešenie hromadných nešťastí (Bulíková) 56 // 3.8 Medzinárodná pomoc pri katastrofách (Bulíková, Nagy) 58 // 3.9 Aktivity a úlohy WHO pri mimoriadnych situáciách (Sedláková) 64 // 4 Krízový manažment (Bulíková, Smolková) 68 // 4.1 Terminologický slovník krízového riadenia (Bulíková, Smolková) 74 // 4.2 Úlohy civilnej ochrany (Smolková) 79 // 5 Integrovaný záchranný systém a jeho postavenie v medicíne katastrôf a hromadných nešťastí (Bulíková, Dobiáš, Smolková. Herman) 86 // 5.1 Integrovaný záchranný systém, vymedzenie pojmov (Smolková) 88 // 5.2 Úlohy záchrannej zdravotnej služby pri mimoriadnych udalostiach (Smolková) 92 // 5.3 Organizácia a riadenie činnosti na mieste zásahu (Dobiáš) 95 // 5.4 Triedenie ranených (Bulíková) 100
// 5.5 Zdravotná dokumentácia v podmienkach hromadných nešťastí (Bulíková, Herman) 110 // 5.6 Ciele a zásady zásahu záchrannej zdravotnej služby pri mimoriadnch udalostiach (Smolková) 113 // 5.7 Pripravenosť nemocníc na hromadné nešťastie (Dobiáš) 114 // 5.8 Reprofilizácia činnosti urgentného centrálneho prijímu v prípade hromadného nešťastia (Dobiáš) 123 // 5.9 Námetové cvičenia integrovaného záchranného systému (Dobiáš) 131 // 6 Priemyselné havárie (Bulíková) 139 // 6.1 Definície a základné pojmy 140 // 6.2 Stručný pohlad do histórie závažných priemyselných havárií (ZPH) 141 // 6.3 Chemické priemyselné havárie 144 // 6.4 Radiačné havárie 161 // 7 Prostriedky individuálnej ochrany (Bulíková) 166 // 8 Evakuácia obyvateľstva - pomôcky na organizačné zvládnutie (Dobiáš) 170 // 9 Dekontaminácia (Bulíková) 172 // 9.1 Dekontaminácia pri hromadných nešťastiach s únikom nebezpečných látok 176 // 9.2 Všeobecné zásady pre vykonávanie dekontaminácie príslušníkmi HaZZ 180 // 9.3 Základné vybavenie a prostriedky na dekontamináciu protichemického odevu 182 // 9.4 Bezpečnostné opatrenia na dekontaminačnom pracovisku 183 // 9.5 Druh a množstvo dekontaminačných činidiel na dekontamináciu prostriedkov protiplynovej služby 184 // 10 Antidotá v podmienkach medicíny katastrôf (Herman) 185 // 10.1 Univerzálne antidotá 185 // 10.2 Špecifické antidotá 186 // 11 Hromadné nešťastia v pozemnej
doprave (Bulíková, Smolková) 192 // 11.1 Dopravné nehody a hromadné nešťastia na cestných komunikáciách (Bulíková) .. 192 // 11.2 Vlakové nehody (Bulíková) 201 // 11.3 Metodika zásahov v tuneloch a na diaľniciach (Smolková) 204 // 11.4 Metodika cvičení (Smolková) 208 // 12 Letecká doprava vo vzťahu k nehodám a katastrofám (Vargová) 211 // 13 Masové zhromaždenia (Dobiáš) 224 // 14 Terorizmus (Bulíková) 233 // 14.1 Základné aspekty terorizmu 234 // 14.2 Konvenčné bombové útoky 235 // 14.3 Úlohy integrovaného záchranného systému v oblasti ochrany obyvateľstva pred účinkami chemických a biologických látok v prípade ich teroristického použitia 241 // 14.4 Biologický terorizmus 242 // 14.5 Chemický terorizmus 249 // 14.6 Radiačný terorizmus 250 // 15 Taktická medicína (Lenčéš) 254 // 15.1 Taktický zdravotník 255 // 15.2 Taktická verzus civilná prednemocničná starostlivosť 255 // 15.3 Zóny zásahu taktických zdravotníkov 256 // 15.4 Fázy poskytovania taktickej zdravotnej starostlivosti 257 // 15.5 Ciele taktickej medicíny 258 // 15.6 Vybavenie taktického zdravotníka 258 // 16 Vyhľadávanie a záchrana v meste [Urban Search and Rescue) (Lenčéš) 260 // 17 Polná Intenzívna mobilná medicína (Lenčéš) 262 // 18 Vojenská prednemocničná medicína (Lenčéš) 263 // 19 Zákony týkajúce sa problematiky hromadných nešťastí (Smolková) 272 // 20 Záchranársky systém v Českej republike (Hlaváčková) 280
// 21 Záchranársky systém v Rakúsku (Csomor) 288 // II ŠPECIÁLNA ČASŤ // 1 Druhy poranení pri rôznych hromadných nešťastiach (Dobiáš) 293 // 2 Šok (Bulíková) 297 // 2.1 Základné charakteristiky 297 // 2.2 Diagnostika šoku v prednemocničnej etape 299 // 2.3 Triedenie 300 // 2.4 Liečba v prednemocničnej etape - v obväzisku 301 // 3 Termické úrazy a hromadný výskyt popálených (Bulíková) 304 // 3.1 Patofyziológia popáleninového úrazu 305 // 3.2 Závažnosť popáleninového úrazu ’. 306 // 3.3 Prognóza prežitia postihnutého 308 // 3.4 Epidemiológia hromadného popáleninového úrazu 308 // 3.5 Charakteristiky popáleninovej katastrofy 309 // 3.6 organizácia prvej pomoci na mieste popáleninovej katastrofy 309 // 4 Syndróm zmliaždenla tkanív - rabdomyolýza - akútna traumatická ischémia (Dobiáš) 316 // 5 Poranenie spôsobené tlakovou vlnou - blast-syndróm (Dobiáš) 322 // 6 Poranenia hlavy, hrudníka, brucha, končatín a polytrauma (Dobiáš) 329 // 6.1 Poranenia lebky a mozgu 329 // 6.2 Poranenia hrudníka 332 // 6.3 Poranenia brucha 338 // 6.4 Poranenia kostí, klbov a svalov 342 // 6.5 Manažment pacientov s polytraumou 345 // 7 Vybrané prenosné ochorenia s dosahom na verejné zdravie (Bulíková) 351 // 7.1 Bakteriálne ochorenia 351 // 7.2 Vírusové ochorenia 354 // 7.3 Ochorenia vyvolané toxínmi 356 // 7.4 Vybrané prenosné ochorenia s možným dosahom na verejné zdravie 357 // 8 Poškodenie zdravia rádioaktívnymi
látkami a Ionizačným žiarením (Bulíková) 360 8.1 Účinky ionizačného žiarenia 361 // 8.2 Opatrenia pri radiačných poškodeniach 364 // 9 Poranenia spôsobené otravnými plynmi a chemickými látkami (Bulíková) 365 10 Dieťa a hromadné nešťastie (Csomor) 371 11 Psychotraumatológia v medicíne katastrôf (Vargová) 380

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC