Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2004
xi, 408 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 80-7262-281-1 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 403-408a rejstřík
000202097
OBSAH ...V // ÚVOD ...XI // 1. STRATEGIE VYŠETŘENÍ ...1 // 1.1. Definice, principy a indikace CTA ...3 // Definice CTA ...3 // Základní principy zobrazení pomocí CTA ...3 // Indikace a diagnostický význam CTA ...3 // Meze zobrazení pomocí CTA ...3 // 1.2. Intravenózni aplikace kontrastní látky ...4 // Fyziologické aspekty ...4 // Cílová denzita ...4 // Místo aplikace ...4 // Cévní přístup ...4 // Koncentrace kontrastní látky ...4 // Průtok ...4 // Objem ...4 // Problémy při aplikaci kontrastní látky ...4 // 1.3. Cirkulační čas ...6 // Testování bolusu - bolus-timing ...6 // Monitorování bolusu - bolus-tracking ...6 // Problémy se stanovením cirkulačního času ...6 // 1.4. Cirkulační fáze ...8 // Volba cirkulační fáze ...8 // 1.5. Schémata aplikace kontrastní látky ...10 // Ideální aplikační schéma ...10 // Optimalizované aplikační schéma ...10 // Pomalá cirkulace a pomalá akvizice ...10 // Rychlá cirkulace a pomalá akvizice ...10 // Pomalá cirkulace a rychlá akvizice ...10 // Rychlá cirkulace a rychlá akvizice ...10 // Perfúzní vyšetření ...10 // Metoda dvou fází v jednom nástřiku ...10 // 1.6. Akviziční rychlost a perioda zobrazení ...12 // Faktor stoupání - pitch ...12 // Celková doba akvizice ...12 // Perioda zobrazení ...12 // Datové interpolace ...12 // Perioda zobrazení u CTA srdce ...12 // 1.7. EKG synchronizace ...14 // Fáze srdečního rytmu ...14 // Způsob volby fáze srdečního rytmu ...14 // Fyziologické vlivy na kvalitu zobrazení s EKG synchronizací ...14 // Prospektivní hradlování - EKG triggering ...15 // Retrospektivní segmentace - EKG gating ...15 // Proudová modulace synchronizovaná s EKG ...15 // 1.8. Detektorové systémy ...16 // Jednořadé systémy ...16 // Dvouřadé systémy ...16 // Multidetektorové systémy ...16 //
1.9. Kolimace a šíře obrazu ...18 // Izotropní zobrazení ...18 // Cone-beam effect ...18 // Kolimace a efektivní šíře axiálního obrazu.. 18 // Vliv kolimace na zobrazení cév ...18 // 1.10. Rekonstrukční parametry ...20 // Vícenásobná rekonstrukce hrubých dat ...20 // Rekonstrukční increment ...20 // Rekonstrukční algoritmus ...20 // 1.11. Postprocessing ...22 // Postprocessing axiálních obrazů ...22 // Planámí rekonstrukce ...22 // Prostorové rekonstrukce ...22 // Funkční postprocessing ...22 // 1.12. Planární rekonstrukce ...24 // Multiplanární rekonstrukce ...24 // Rekonstrukce zakřivených ploch ...24 // Komplexní cévní analýza ...24 // 1.13. Maximum intensity projection ...26 // Principy ...26 // Kvalita ...26 // Problémy se superprojekcí struktur ...26 // 1.14. Volume rendering technique ...28 // Principy ...28 // Opacita ...28 // Virtuální osvětlení ...28 // 1.15. Základní typy nastavení VRT ...30 // Šedoškálové nastavení bez stínování ...30 // Barevné nastavení bez stínování ...30 // Barevné nastavení se stínováním ...31 // Barevné nastavení pro virtuální angioskopii ...31 // 1.16. Editování VRT ...32 // Editování změnou nastavení zobrazených tkání ...32 // Editování pomocí rovin řezu ...32 // Editování pomocí objemu zájmu ...32 // Editování pomocí subtrakce ...32 // 1.17. CT perfúze ...34 // Fyziologické parametry perfúze a jejich stanovení ...34 // Vyhodnocování perfúzního CT ...34 // Perfúzní mapy ...34 // 1.18. Funkční vyšetření srdce ...36 // VI // CT angiografie // Segmentami dělení myokardu komor ...36 // Kalkulace funkčních parametrů srdce ...36 // Zobrazení kinetiky pomocí videosmyčky ...36 // Funkční objemové parametry srdce ...36 // Kinetické funkční parametry ...36 // 1.19. Kalciové skóre ...38 // Princip a metodika ...38 //
Postproceessing ...38 // Hodnocení kalciového skóre ...38 // 1.20. Dokumentace a archivace CTA ...40 // Archivace ...40 // Archivace a export trojrozměrných // rekonstrukcí ...40 // Archivace a export videosekvencí ...40 // Dokumentace a prezentace výsledků ...40 // 2. HODNOCENÍ NÁLEZŮ ...41 // 2.1. Hodnocení nálezů ...43 // Postup při hodnocení CTA ...43 // Hodnocení patologických nálezů ...43 // 2.2. Hodnocení cévní stěny ...44 // Aterosklerotické změny ...44 // Stabilní aterosklerotické pláty ...44 // Nestabilní aterosklerotické pláty ...44 // Mediokalcinóza ...44 // Fibromuskulární dysplazie ...46 // Zánět cévní stěny ...46 // Intramurální hematom ...46 // Disekce cévní stěny ...46 // 2.3. Hodnocení lumina cévy ...48 // Zúžení průsvitu cévy ...48 // Cévní uzávěr ...48 // Rozšíření cévy ...50 // 2.4. Hodnocení hemodynamiky ...52 // Hemodynamické artefakty ...52 // Zpomalení toku ...53 // Kolaterální oběh ...54 // Krvácení ...54 // Arteriovenózní zkrat ...54 // 2.5. Hodnocení prokrvení orgánů ...58 // Jádro ischémie - core ...58 // Polostín - penumbra ...58 // Oligémie ...58 // Hypoperfúze ...60 // Infarkt ...60 // Hyperperfúze ...60 // Mozaikovitá perfúze ...60 // 3. CÉVY MOZKU, HLAVY A KRKU ...61 // 3.1. ??? mozku, hlavy a krku ...63 // Indikace ...63 // Strategie vyšetření ...63 // Postprocessing ...63 // 3.2. Anatomie ...64 // 3.3. Variety tepen mozku, hlavy a krku ...70 // Variety circuli arteriosi Willisi ...70 // Vertebrobazilámí variety ...70 // Karotidovertebrální komunikace ...70 // Variety větvení společné krkavice ...70 // Variety větvení zevní krkavice ...70 // 3.4. Intrakraniální aneuryzmata ...72 // Postprocessing ...72 // 3.5. Krvácející intrakraniální aneuryzmata ...76 // Akutní subarachnoidální krvácení ...76 //
Subakutní subarachnoidální krvácení ...76 // Intracerebrální krvácení ...76 // 3.6. Arteriovenózní malformace ...80 // 3.7. Neokluzivní ischémie ...86 // Kritická perfúze ...86 // Hypoperfúze ...86 // 3.8. Akutní arteriální okluze ...90 // 3.9. Chronická arteriální okluze ...98 // Chronická okluze společné krkavice ...98 // Chronická okluze vnitřní krkavice ...98 // Chronická okluze vertebrální tepny ...98 // Chronická okluze podklíčkové tepny ...98 // 3.10. Arteriální tortuozita, coiling a kinking..104 // Postprocessing ...104 // 3.11. Arteriální stenózy ...106 // Intrakraniální stenózy ...106 // Stenózy krčního úseku vnitřní krkavice ...106 // 3.12. Cévní spazmy a poranění tepen ...112 // Vazospazmy ...112 // Poranění krčních tepen ...112 // 3.13. Vaskulitidy a podobné arteriopatie ...114 // Temporální arteriitida ...114 // Systémová nekrotizující vaskulitida ...114 // Takayashuova arteriitida ...114 // Imunokomplexové vaskulitidy ...114 // Fibromuskulární dysplazie ...114 // 3.14. Intrakraniální žilní trombóza ...116 // 3.15. Stavy po operacích mozku // a endovaskulárních intervencích ...118 // 4. PLICNÍ OBĚH ...121 // 4.1. ??? plicního oběhu ...123 // Indikace ...123 // Strategie vyšetření ...123 // Postprocessing ...123 // 4.2. Anatomie ...124 // 4.3. Anomálie piicnice ...126 // Atrézie piicnice ...126 // Anomální odstup levé hlavní větve piicnice ...126 // Divertikl piicnice ...126 // Aneuryzma piicnice ...126 // Arterióvenózní malformace ...126 // 4.4. Anomálie plicních žil ...130 // Anomální jediná plicní žíla ...130 // Anomální návrat plicních žil ...130 // 4.5. Akutní plicní embolizace ...132 // Segmentámí a subsegmentární embolizace ...132 // Masivní plicní embolizace ...132 // Příznak periferní oligémie ...132 //
Jezdecký embolus ...132 // Obraz akutního selhávání pravého srdce ...132 // Falešně pozitivní nálezy ...132 // Falešně negativní nálezy ...132 // Nepřímá venografíe dolních končetin ...132 // 4.6. Plicní hypertenze ...142 // Chronická tromboembolická plicní hypertenze ...142 // Chronické přetížení pravé srdeční komory ...142 //4.7. Sekundární změny v plicním řečišti // Traumatické krvácení do plicního // parenchymu // Změny při plicní tuberkulóze // Nádorové zazdění plicní tepny // Invaze nádoru do plicních žil // Obliterace plicních žil při intrakraniální trombóze // 4.8. Bronchiálni tepny // Anomálie bronchiálních tepen // Bronchopulmonální sekvestrace // 5. SRDCE A VENČITE TEPNY // Strategie vyšetření CTA srdce a věnčitých tepen // Současné postavení CTA s EKG synchronizací // Chronický uzávěr r. interventricularis // 5.9. Onemocnění myokardu // 6. AORTA // 6.1 CTA aorty // Indikace ...197 // Strategie vyšetření // Postprocessing // 6.2. Anatomie // 6.3 Variety vývoje a anomálie aorty ...200 // Variety segmentace supraaortálních větví // Společný odstup truncus brachiocephalicusa a. carotis communis sinistra ...200 // Truncus brachiocephalicus bilateralis ...200 // Samostatný odstup a. vertebralis sinistra z aorty ...200 // Arteria lusoria ...200 // Zdvojený oblouk aorty ...200 // Pravostranný oblouk aorty ...200 // Aortální divertikl ...200 // Postprocessing ...200 // 6.4. Koarktace aorty ...204 // 6.5. Aneuryzmata aorty ...206 // Tvarové typy aneuryzmat aorty ...206 // Aneuryzmata hrudní aorty ...206 // Aneuryzmata břišní aorty ...206 // 5 Postprocessing ...206 // 6.6. Disekce aorty // Klinický obraz ...212 // Strategie vyšetření ...212 // Klasifikace ...212 // Patofyziologie ...212 // Postižení odstupujících větví disekcí ...212 //
Diferenciace pravého a nepravého kanálu ...213 // Chronická aortální disekce ...213 // Postprocessing ...213 // 6.7. Intramurální hematom ...222 // Postprocessing ...222 // 6.8. Poranění aorty ...224 // Tupá poranění ...224 // Penetrující poranění ...224 // 6.9. Spontánní krvácení z aortv ...228 // Ruptura aneuryzmatu ...228 // Perforace aterosklerotického vředu ...228 // Postprocessing ...228 // 6.10. Trombóza a uzávěr aorty ...234 // Akutní neokluzivní trombóza ...234 // Akutní uzávěr břišní aorty ...234 // Chronický uzávěr břišní aorty ...235 // 6.11. Záněty aorty ...238 // Takayashuova aortitida ...238 // Nespecifická aortitida a zánětlivé aneuryzma .. ...238 // Bakteriální aortitida a mykotické aneuryzma .. ...238 // Postprocessing ...238 // 6.12. Pooperační změny aortv ...240 // Operace ascendentní aorty a oblouku ...240 // Operace sestupné aorty ...240 // Operace břišní aorty ...240 // Pooperační změny v okolí protézy ...240 // Selhání náhrady ...240 // 6.13. Aortální stentgrafty ...244 // Plánování endovaskulámí intervence ...244 // Indikace k zavedení stentgraftu ...244 // Sledování po implantaci stentgraftu ...244 // Klasifikace endoleaků ...244 // 7. ABDOMINÁLNÍ TEPNY ...251 // 7.1. CTA abdominálních tepen ...253 // Indikace ...253 // Strategie vyšetření ...253 // Postprocessing ...253 // 7.2. Anatomie ...254 // 7.3. Varianty segmentace ventrálních tepen ...258 // Hlavní anatomické variety tr. coeliacus a a. mesenterica superior ...258 // Postprocessing ...258 // 7.4. Variety tvaru a arteriálního zásobení ledvin ...260 // Hlavní typy variant renálních tepen ...260 // Nejčastější variety polohy a tvaru ledvin ...260 // Postprocessing ...260 // 7.5. Dysplazie viscerálních tepen ...262 // Aneuryzmata viscerálních tepen ...262 //
Fibromuskulární dysplazie ...262 // 7.6. Stenózy viscerálních tepen ...264 // Renální tepny ...264 // Truncus coeliacus a mezenterické tepny ...264 // 7.7. Akutní viscerální ischémie ...268 // Projevy intestinální ischémie ...268 // Projevy ischémie parenchymu ledvin ...268 // Neokluzivní ischémie ...268 // Embolizace a akutní trombóza ...268 // Disekce ...268 // Zaškrcení cévní stopky ...268 // Venózní infarkt ...268 // Postprocessing ...268 // 7.8. Spontánní abdominální krvácení ...272 // Příčiny spontánního krvácení ...272 // Klinická manifestace ...272 // Strategie vyšetření při podezření na krvácení ...272 // Krvácení do trávicího systému ...272 // Krvácení z poruch koagulace ...272 // Krvácení z nádorů ...272 // Postprocessing ...272 // 7.9. Traumata abdominálních tepen ...276 // Mechanismy poranění břišních tepen ...276 // Strategie vyšetření ...276 // Decelerace ...276 // Stlačení ...276 // Tupý úder ...276 // Poranění fragmentem kosti ...277 // Penetrující poranění ...277 // Postprocessing ...277 // 7.10. Cévní změny u intestinálních zánětů ...280 // Mukózní typ hypervaskularizace ...280 // Submukózní typ hypervaskularizace ...280 // Mezenteriální typ hypervaskularizace ...280 // Postprocessing ...280 // 7.11. Transplantace jater a ledvin ...282 // Postprocessing ...282 // 8. PERIFERNÍ TEPNY ...283 // 8.1. ??? periferních tepen ...285 // Indikace ...285 // Strategie vyšetření ...285 // Postprocessing ...285 // 8.2. Anatomie ...286 // 8.3. Aneuryzmata periferních tepen ...290 // Postprocessing ...290 // 8.4. Ischemická choroba dolních končetin ...292 // Postprocessing ...292 // Arteriální stenózy ...292 // Arteriální okluze ...292 // Uzávěr pánevní tepny ...292 // Uzávěr povrchové stehenní tepny ...292 // Uzávěr podkolenní tepny ...292 //
Uzávěry bércových tepen ...292 // 8.5. Akutní končetinová ischémie ...302 // Akutní uzávěr přeformované stenózy ...302 // Akutní trombóza aneuryzmatu ...302 // Akutní embolizace ...302 // Disekce tepny ...302 // Entrapment syndrom ...302 // 8.6. Periferní cévní rekonstrukce ...304 // Typy cévních rekonstrukcí ...304 // Anatomické cévní rekonstrukce ...304 // Extraanatomické cévní rekonstrukce ...304 // 8.7. Komplikace cévních rekonstrukcí ...308 // Postprocessing ...308 // 9. ŽÍLY ...313 // 9.1. CTA žil ...315 // Indikace ...315 // Strategie vyšetření ...315 // Postprocessing ...315 // 9.2. Portální oběh ...316 // 9.3. Portokavální anastomózy ...317 // 9.4. Presinusoidální portální hypertenze ...318 // Dynamická presinusoidální hypertenze ...318 // Akutní trombóza portální žíly ...318 // Chronický uzávěr portální žíly ...318 // Segmentámí uzávěry portálního řečiště ...318 // Postprocessing ...318 // 9.5. Sinusoidální portální hypertenze ...326 // Postprocessing ...326 // 9.6. Postsinusoidální portální hypertenze ...330 // Dynamický typ postsinusoidální hypertenze ...330 Obštrukční typ postsinusoidální hypertenze ...330 Postprocessing ...330 // 9.7. Žíly velkého oběhu ...332 // 9.8. Anomálie žil velkého oběhu ...334 // Aneuryzmata žil ...334 // Asymetrie jugulárních žil ...334 // Vena cava superior duplex ...334 // Vena cava superior sinistra ...334 // Vena renalis sinistra circumaortalis // et retroaortalis ...336 // Vena cava inferior duplex ...336 // Vena cava inferior sinistra a syndrom // kontinuace vena hemiazygos ...336 // Syndrom kontinuace vena azygos ...336 // Postprocessing ...336 // 9.9. Obstrukce magistrálních žil ...342 // Trombóza dolní duté žíly ...342 // Komprese dolní duté žíly ...342 // Nádorová invaze do dolní duté žíly ...342 //
Kolaterální oběh při uzávěru dolní duté žíly ...342 // Syndrom horní duté žíly ...342 // Segmentámí uzávěry žil ...342 // Postprocessing ...342 // 9.10. Žilní trombóza ...348 // Žilní trombóza ...348 // Tromboflebitida ...348 // Kombinované vyšetření piicnice a nepřímé // venografíe dolních končetin ...348 // Obsah // IX // 10. NÁDORY ...351 // 10.1. ??? nádorových procesů ...353 // Indikace ...353 // Strategie vyšetření ...353 // Postprocessing ...353 // 10.2. Nádory mozku, hlavy a krku ...354 // Indikace ...354 // Strategie vyšetření ...354 // Postprocessing ...354 // 10.3. Karcinom plic ...356 // Indikace ...356 // Strategie vyšetření ...356 // Postprocessing ...356 // 10.4. Nádory jater ...358 // Indikace ...358 // Strategie vyšetření ...358 // Postprocessing ...358 // Aberantní systémové zásobení jater ...358 // Jaterní hemangiom ...358 // Fokální nodulámí hyperplazie ...358 // Adenom jater ...358 // Regenerativní a dysplastické uzly ...360 // Hepatocelulámí karcinom ...360 // Fibrolamelúmí hepatocelulámí karcinom ...360 // Cholangiocelulární karcinom ...360 // Hypovaskulární metastázy ...360 // Hypervaskulámí metastázy ...360 // 10.5. Karcinom pankreatu ...366 // Indikace ...366 // Strategie vyšetření ...366 // Postprocessing ...366 // Cévní invaze u karcinomu pankreatu ...366 // Klasifikace cévní invaze karcinomu pankreatu ...366 // 10.6. Neuroendokrinní nádory ...370 // Indikace ...370 // Strategie vyšetření ...370 // Postprocessing ...370 // Druhy neuroendokrinních nádorů ...370 // Obraz neuroendokrinních nádorů ...370 // 10.7. Karcinom ledviny ...376 // Indikace ...376 // Strategie vyšetření ...376 // Postprocessing ...376 // 10.8. Nádory kostí a měkkých tkání ...380 // Indikace ...380 // Strategie vyšetření ...380 // Postprocessing ...380 // PŘÍLOHA ...385 // ZKRATKY ...391 // REJSTŘÍK ...395 // LITERATURA ...401
(OCoLC)65616458
cnb001448199

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC