Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 7. [i.e. 1.]
V Praze : Triton, 2011
2 sv. (xxxiv, 1069 s. ; xxiv s., s. 1073-1965) : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-341-7
angličtina
Správné označení vyd. v tiráži
Přeložili Jan Hadač, Vladimír Komárek
Z technických důvodů vydáno ve 2 sv.
Obsahuje bibliografie a rejstříky
000202250
2. DÍL -- 9 Poranění a poškození mozku působením fyzikálních sil -- John H. Menkes, Richard G. Ellenbogen -- Kraniocerebrální poranění -- Difuzní axonální poranění -- Kontuze mozkové kůry -- Lacerace mozku -- Komoce -- Sekundární poškození mozku po úrazu hlavy -- Klinické jednotky -- Konzervativní léčba -- Fraktury lbi -- Časné a pozdní komplikace úrazů hlavy -- Poúrazová epilepsie -- Poranění velkých cév -- Pozdní deteriorace po lehkém úrazu hlavy -- Poúrazové poruchy mentálních funkcí -- Přetrvávající vegetativní stav -- Poranění míchy -- Výhřez meziobratlové ploténky -- Poranění hlavových nervů -- Poranění periferních nervů -- Komplexní regionální algický syndrom (reflexní sympatická dystrofie) Poškození vyvolané působením fyzikálních sil -- Poškození nervové soustavy rentgenovým ozářením -- Úpal -- Poškození nervové soustavy elektrickým proudem -- Neurologické komplikace popálenin ---
Poškození nervové soustavy při podmořském potápění -- 10 Toxické a nutriční poruchy -- John H. Menkes -- Toxické poruchy -- Toxiny ze skupiny kovů -- Organické toxiny -- Syndrom eosinofilie-myalgie -- Novorozenecký abstinenční syndrom -- Jádrový ikterus -- Bakteriální toxiny -- Tetanus -- Záškrt -- Obrna po přisátí klíštěte -- Zvířecí jedy -- Rostlinné jedy -- Nutriční poruchy -- Proteino-energetická podvýživa (malnutrice) -- Deficit vitaminů -- 11 Nádory nervového systému -- Bernard L. Maria, John H. Menkes -- Nádory mozku -- Jednotlivé typy nádorů -- Nádory zadní jámy -- Nádory mozkového kmene -- Středočárové nádory -- Nádory zrakové dráhy -- Pineální nádory -- Nádory postranních komor a třetí komory -- Papilomy chorioidálního plexu -- Koloidní cysty vycházející z třetí komory -- Nádory hypofýzy -- Nádory hemisfér mozku -- Nádory mozku u dětí mladších 3 let -- Vysoce dávkovaná chemoterapie ---
Nádory míchy -- Pseudotumor cerebri -- 12 Neurokutánní syndromy -- Bernard L. Maria, John H. Menkes -- Neurofibromatóza (nemoc von Recklinghausenova) -- Neurofibromatóza typu 1 -- Neurofibromatóza typu 2 -- Tuberózní skleróza -- Sturge-Weberův syndrom -- Von Hippel-Lindauova nemoc -- Ataxie-telangiektázie -- Incontinentia pigmenti a hypomelanosis Ito -- 13 Cerebrovaskulární onemocnění -- César C. Santos, Harvey B. Sarnat, E. Steve Roach -- Cévní mozková příhoda -- Krvácení do mozku -- Nitrolební aneurysma -- Onemocnění spojená s výskytem aneurysmat -- Arteriovenózní malformace -- Malformace vena Galeni -- Moya-moya syndrom -- Kavernózní angiom -- Kapilární angiomy a telangiektázie -- Cévní malformace na podkladě perzistujících vývojových změn -- nebo anomálií -- Vyšetření malých dětí nebo dětí s cerebrovaskulárním onemocněním Léčba malých dětí a dětí s cerebrovaskulárním onemocněním -- 14 Epilepsie ---
Raman Sankar, Susan Koh, Joyce Wu, John H. Menkes -- Epilepsie -- Klasifikace -- Etiologie -- Klinická manifestace -- Diagnóza -- Diferenciální diagnóza -- Anamnéza -- Objektivní vyšetření -- Laboratorní vyšetření -- Léčba -- Prognóza -- Speciální typy záchvatů -- 15 Bolesti hlavy a neepileptické paroxysmální poruchy -- A. David Rothner, John H. Menkes -- Bolesti hlavy u dětí a adolescentů -- Vyšetření pacienta -- Syndromy bolestí hlavy -- Status migrenosus -- Chronické progredující bolesti hlavy -- Chronické neprogredující bolesti hlavy -- Další syndromy bolestí hlavy -- Syndrom cyklického zvracení -- Synkopy -- Afektivní záchvaty -- Narkolepsie -- Kleine-Levinův syndrom -- Parasomnie -- 16 Onemocnění motorické jednotky -- Harvey B. Sarnat, John H. Menkes -- Laboratorní vyšetření u nervosvalových chorob -- Svalové enzymy -- Zobrazení svalů -- Vyšetření srdce -- Molekulárně genetické vyšetření ---
Elektrofyziologické studie -- Svalová biopsie -- Biochemické studie -- Choroby motorického neuronu -- Spinální muskulární atrofie -- Artrogrypóza -- Onemocnění axonů -- Onemocnění nervosvalové ploténky -- Myasthenia gravis -- Toxické látky -- Svalová onemocnění -- Svalové dystrofie -- Myotonická onemocnění -- Další myotonické poruchy -- Hypokalemická periodická obrna -- Syndromy s trvalými motorickými výboji -- Dermatomyositis -- Polymyositis -- Další zánětlivé svalové nemoci -- Kongenitální myopatie -- Další kongenitální myopatie -- Poruchy svalového metabolismu -- Deficit svalové fosforylázy (glykogenóza typ V, McArdleho choroba) -- Kongenitální defekt fosfofruktokinázy (glykogenóza typu VII) -- Defekty mitochondriálního transportu (myopatie se střádáním lipidů) -- Myoglobinurie -- 17 Neurologické projevy interních onemocnění -- S. Robert Snodgrass -- Metabolické encefalopatie -- Kyslík: hypoxie a hyperoxie ---
Hypoxicko-ischemická encefalopatie -- Patologická anatomie hypoxicko-ischemického postižení mozku -- Poruchy glukózové homeostázy -- Tepelná zátěž: hypertermie a hypotermie -- Poruchy acidobazické rovnováhy -- Poruchy elektrolytů -- Neurologické komplikace gastrointestinálních poruch -- Gastroenteritida -- Celiakie -- Deficience vitaminu E -- Zánětlivá střevní onemocnění -- Whippleova choroba -- Abdominální kompartment syndrom -- Pankreatická encefalopatie -- Střevní invaginace -- Jaterní selhání a hepatální encefalopatie -- Neurologické komplikace transplantace jater -- Neurologické komplikace renálních onemocnění -- Uremie -- Hemolyticko-uremický syndrom -- Neurologické komplikace endokrinních onemocnění -- Štítná žláza -- Přístítná tělíska -- Nadledviny -- Hypofýza -- Diabetes mellitus -- Neurologické komplikace hematologických onemocnění -- Anémie -- Hereditární hemoglobinopatie -- Koagulopatie ---
Trombocytopenické purpury -- Alloimunitní trombocytopenie novorozenců -- Trombotická trombocytopenické purpura -- Krvácivé onemocnění novorozenců -- Henoch-Schonleinova purpura -- Perniciózní anémie -- Paroxysmální noční hemoglobinurie -- Sideroblastické anémie -- Neurologické komplikace systémových nádorových onemocnění -- Leukemie -- Neurologické komplikace způsobené protinádorovou léčbou -- Vinkristin -- Cisplatina -- Cytarabin a cytosin-arabinosid -- L-asparagináza -- Paraneoplastické syndromy -- Lymfom a Hodgkinova choroba -- Neurologické komplikace srdečních onemocnění -- Vrozené srdeční vady -- Obstrukční srdeční vady -- Koarktace aorty -- Cyanotické vrozené srdeční vady -- Získané srdeční vady -- Neurologické následky intervenčních technik -- Srdeční katetrizace -- Neurologické komplikace kardiochirurgických výkonů -- Neurologické komplikace plicních onemocnění -- Extrakorporální membránová oxygenace ---
Asthma bronchiale a dechové poruchy ve spánku -- Plicní AV pištěl -- Ostatní plicní onemocnění -- Polyneuropatie kriticky nemocných a příbuzná onemocnění -- Polyneuropatie kriticky nemocných -- 18 Poruchy mentálního vývoje -- Marcel Kinzbourne, Frank B. Wood -- Povaha vývojových poruch -- Neurovývojové opoždění -- Klasifikace vývojových poruch a postižení -- Praktický přístup k neurovývojovým poruchám -- Medicínská diagnostika a léčba -- Habilitace a rehabilitace -- Inkluze ve veřejném vzdělávání -- Kvantitativní vyšetření kognitivních funkcí (standardizované škály) -- Rozvahy při hodnocení učení, emocí a chování -- Mentální retardace -- Terminologie a definice -- Behaviorální fenotypy syndromů mentální retardace -- Komorbidní psychiatrické poruchy u osob s mentální retardací (duální patologie) -- Epidemiologie a prevalence -- Příčiny mentální retardace -- Diagnostické kategorie -- Způsoby řešení ---
Poruchy autistického spektra -- Klinické charakteristiky -- Prevalence -- Příčiny autismu a jeho neurobiologický podklad -- Autistický jazyk ve srovnání s vývojovou poruchou řeči -- Strategie péče -- Poruchy řeči a jazyka -- Vývoj jazyka -- Ontogeneze mozkové dominance pro jazyk -- Poruchy výslovnosti a koktavost -- Sekundární poruchy řeči -- Řeč u neslyšících -- Vývojová porucha řeči -- Získaná dětská afázie -- Diagnostika poruch řeči a jazyka -- Terapie poruchy řeči/jazyka -- Poruchy učení -- Definice -- Selektivní poruchy čtení (vývojová dyslexie) -- Vyšetřování školního selhání -- Genetika poruchy učení -- Nonverbální poruchy učení -- Vývojová koordinační porucha -- Porucha pozornosti s hyperaktivitou -- Diagnostika poruchy pozornosti s hyperaktivitou -- Neurobiologická podstata a genetika -- Strategie péče -- Medikamentózní péče -- Nemedikamentózní biologická péče ---
Nemedikamentózní behaviorální péče

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC