Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.8) Půjčeno:89x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
399 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4026-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-7628-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7629-3 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000228155
Obsah // Obsah // Seznam autorů...5 // Zkratky...11 // Předmluva (R. Čevela)... 17 // Úvod (Z. Kalvach)...19 // 1 Zdravotní postižení, disabilita (Z. Kalvach)...23 // Literatura ... 29 // 2 Obecný koncept lidských potřeb a vybrané aspekty lidské existence // v kontextu zdravotního postižení...31 // 2.1 Koncept lidských potřeb a jejich kontext (/. Křivohlavý)... 31 // 2.2 Autonomie (D. Sýkorová)... 34 // 2.3 Smysluplnost života s omezením a utrpením (/. Křivohlavý)... 38 // 2.4 Participace versus osamělost lidí v tísni (/. Křivohlavý)... 41 // 2.5 Komunikace s lidmi v tísni (/. Křivohlavý) ... 43 // 2.6 Identita, životní koncept a příběh, sociální role (/. Švancara)... 46 // 2.7 Život, komunikace a deficity stáří aneb Když nás stáří odděluje // od druhých a světa (B. Baštecký)... 49 // 2.8 Maligní komunikace a maligní vzorce chování ve zdravotnických // a sociálních službách (L. 51 // 2.9 Důstojnost (Z. Kalvach) ... 52 // 2.10 Životní krize a krizová intervence (N. Špatenková) ... 56 // 2.11 Zabezpečenost (Z. Kalvach)... 60 // 2.12 Systém dlouhodobé péče ve společenském kontextu (L. Vidovičová) .. 61 // Literatura... 65 // 3 Skupinové potřeby lidí se zdravotním postižením...69 // 3.1 Specifické potřeby a ohrožení lidí se sluchovým postižením // (L. Maršounová)... 69 // 3.2 Potřeby a ohrožení lidí s tělesným postižením (L. Spáčil)... 74 // 3.3 Potřeby a ohrožení lidí s
hluchoslepotou (Z. Jelínková)... 75 // 3.4 Potřeby a ohrožení lidí s duševním onemocněním (O. Pěč) ... 78 // 3.5 Potřeby a ohrožení křehkých starých lidí (Z. Kalvach, R Wija)... 80 // 3.6 Potřeby a ohrožení lidí umírajících (Z. Kalvach, L. Kabelka)... 84 // 3.7 Potřeby a ohrožení lidí se zrakovým postižením (Z. Kalvach) ... 87 // Literatura... 89 // Příloha - Desatera komunikace s lidmi se zdravotním postižením // nejen ve zdravotnických zařízeních ... 91 // 4 Hodnocení funkčního stavu a klinický popis klientů LTC...97 // 4.1 Obecné hodnocení soběstačnosti a výkonnosti (functioning) // (Z. Kalvach)... 98 // 7 // Křehký pacient a primární péče // 4.1.1 Aktivity každodenního (všedního) života... 98 // 4.1.2 Výkonové testy... 105 // 4.1.3 Hodnocení náročnosti a bezpečnosti domácího prostředí ... 110 // 4.1.4 Hodnocení sociálního prostředí a sociálních souvislostí... 110 // 4.2 Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability // a zdraví (MKF) (O. Švestková)... 112 // 4.3 Multikauzální geriatrické syndromy (Z. řča/vflc/z)... 117 // Literatura ... 119 // 5 Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti v systému // sociálního zabezpečení...121 // 5.1 Význam a role lékařské posudkové služby v systému // sociálního zabezpečení (L. Čeledová)... 121 // 5.2 Posuzování zdravotního stavu v nemocenském pojištění // (L. Čeledová) ... 122 // 5.3 Posuzování
zdravotního stavu v důchodovém pojištění // (L. Čeledová) ... 127 // 5.4 Posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory // (L. Čeledová) ... 134 // 5.5 Posuzování zdravotního stavu pro účely sociální pomoci (péče) // (L. Čeledová) ... 137 // 5.6 Posuzování zdravotního stavu pro účely pomoci ve hmotné nouzi // (L. Čeledová) ... 141 // 5.7 Posuzování zdravotního stavu pro účely sociálních služeb // (L. Čeledová) ... 144 // Literatura... 150 // 6 Podpora lidí se zdravotním postižením v kontextu dlouhodobé // péče...151 // 6.1 Koncept dlouhodobé péče (Z. Ka/vacň, P Wú)‘a) ... 151 // 6.1.1 Základní přístupy ? LTC... 155 // 6.1.2 Medicínský přístup ke klientům dlouhodobé péče, // ke křehkosti a zdravotnímu postižení... 158 // 6.2 Nárys systému integrovaných podpůrných služeb (Z. Kalvach)... 158 // 6.3 Koordinace dlouhodobé péče, depistáž, dispenzarizace // (S. Čechová, Z. Kalvach) ... 162 // 6.3.1 Depistáž a dispenzarizace... 163 // 6.3.2 Komunitní sestra... 164 // 6.3.3 Dokumentace ... 165 // 6.4 Prvky uceleného systému LTC... 166 // 6.4.1 Klient (Z. Kalvach)... 166 // 6.4.2 Laická péče a podpora pečujících rodin (Z. Kalvach)... 166 // 6.4.3 Obce (Z. Kalvach) ... 169 // 6.4.4 Sociální práce na příkladu podpory klientů dlouhodobé péče - // seniorů bez přístřeší a finančních prostředků (F. Pavlásek). 171 // 6.4.5 Asistované prostředí a univerzální
design - gerontologické // aspekty (Z. Ka/vac/z) ... 174 // 8 // Obsah // 6.4.6 Nestátní neziskové organizace - občanská sdružení // a podpůrné organizace (Z. Kalvach) ... 179 // 6.4.7 Všeobecný praktický lékař (/. Štolfa)... 182 // 6.4.8 Domácí péče (B. Misconiová)... 183 // 6.4.9 Pečovatelská služba (K Dwskovd)... 188 // 6.4.10 Tísňová péče (.R. P/rrá/c)... 191 // 6.4.11 Osobní asistence (Z. Pěchotová)... 197 // 6.4.12 Komplexní rehabilitace a fýzioterapie (P Kolář) ... 200 // 6.4.13 Ergoterapie (O. Švestková, K. Svěcená)... 202 // 6.4.14 Kommunitní péče o duševné nemocné (O. Peč) ... 212 // 6.4.15 Pobytové služby sociální péče pro seniory (/. Horečky) ... 215 // 6.4.16 Léčebny pro dlouhodobě nemocné, tzv. následná péče // a zdravotně sociální péče (Z. Kalvach)... 220 // 6.4.17 Hospice a paliativní péče (Z. Kalvach, L. Kabelka)... 222 // 6.4.18 Spirituální podpora a působení nemocničních kaplanů // (V. Vurst) ... 225 // 6.4.19 Logopedie (M. Koštálová)... 229 // 6.4.20 Psychoterapie (M. Venglářová)... 234 // 6.4.21 Neuropsychologická (kognitivní) rehabilitace // (K. Čanaklisová)... 238 // 6.4.22 Nutriční terapeuté a nutriční poradenství (/. Pavlíčková) . 240 // 6.4.23 Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (L. Kabelka) ... 245 // 6.4.24 Koncept bazálni stimulace v dlouhodobé péči (K. Friedlová) ... 248 // 6.4.25 Akutní hospitalizace a akutní dekompenzace zdravotního
// stavu klientů LTC (Z. Kalvach) ... 252 // 6.4.26 Geriatrie (Z. Kalvach)... 255 // 6.4.27 Gerontologie (Z. Kalvach, P Wija) ... 258 // 6.4.28 Dobrovolnictví (/. Tošner)... 259 // 6.4.29 Podpora lidí s tělesným postižením (L. Spáčil)... 267 // 6.4.30 Komunitní podpora sluchově postižených lidí // (E. Maršounová)... 275 // 6.4.31 Podpora lidí s hluchoslepotou (Z./e/mkovd) ... 280 // 6.4.32 Animace života se zdravotním postižením // (Z. Kalvach, H. Janečková) ... 282 // 6.4.33 Podpora lidí se zrakovým postižením (Z. Kalvach) ... 284 // Literatura... 285 // 7 Vybrané odborné výzvy u klientů LTC a při péči o ně...289 // 7.1 Úzkost a úzkostné poruchy (R. Jirák)... 289 // 7.2 Smutek a deprese (R. Jirák)... 290 // 7.3 Agrese a agresivita (R. Jirák)... 294 // 7.4 Deliria (R. Jirák) ... 295 // 7.5 Demence, mentální retardace a péče o lidi s tímto postižením // (/. Holmerová)... 298 // 7.6 Poruchy chování u pacientů s demencí (7. Holmerová) ... 303 // 7.7 Nevhodné zacházení s klienty LTC (Z. Kalvach)... 306 // 7.8 Hospitalizmus a maladaptační syndrom (Z. Kalvach, H. Janečková)... 312 // 9 // Křehký pacient a primární péče // 7.9 Syndrom vyhoření aneb Vyhoření vychází z módy; moderní je // profesionálně se angažovat (?. Baštecká)... 315 // 7.10 Eutanázie (/. Prokop)... 317 // 7.11 Bolest (L. Kabelka, O. Sláma) ... 320 // 7.12 Imobilizační syndrom (Z. Kalvach)... 327 // 7.13 Termoregulace, hypotermie a
hypertermie (Z. Kalvach)... 330 // 7.14 Dehydratace a poruchy příjmu tekutin (Z. Kalvach)... 334 // 7.15 Výživa a její poruchy (B. Jurašková, R Andělová) ... 337 // 7.16 Inkontinence moče a stolice (T Hanuš, M. Šamánková)... 346 // 7.17 Pády (Z. Kalvach) ... 351 // 7.18 Chronické rány a jejich ošetřování (/. Bureš) ... 355 // 7.19 Geriatrická křehkost (Z. Kalvach)... 360 // Liteatura... 366 // Příloha: Addenbrookský kognitivní test...371 // Jmenný rejstřík...379 // Věcný rejstřík...381 // Souhrn ...397 // Summary...399 // 10
cnb002265027

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC