Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:31x 
BK
Příručka
Vyd. 2.
V Praze : Triton, 2001
520 s. ; 19 cm

objednat
ISBN 80-7254-181-1 (brož.)
"Druhé, přepracované vyd."--Tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 465-467 a rejstřík
000228421
Obsah // Předmluva k druhému vydání...23 // Vysvětlivky...25 // Zkratky...25 // Obecná farmakologie...31 // 1. Úvod...33 // Definice farmakologie a náplň oboru...33 // Dvě základní oblasti farmakologie...33 // Některé další oblasti farmakologie...33 // Důvody používání léčiv a druhy farmakoterapie...34 // Faktory určující užívání léčiv...34 // Druhy farmakoterapie...34 // Léčiva a informace o léčivech...35 // Zdroje informací o léčivech...35 // Informace o hromadně vyráběných léčivých přípravcích...35 // Knižní a časopisecké informace o léčivech...36 // Názvy léčiv...36 // 2. Osud látek v organismu...38 // Fyzikálné-chemické vlastnosti látek...38 // Rozpustnost látek...39 // Význam buněčných membrán pro pohyb látek // a jejich účinky...40 // Struktura buněčných membrán...40 // Typy prostupu biologickými membránami...41 // Pasivní transportní mechanismy...41 // Facilitované pasivní transportní mechanismy...41 // Aktivní transportní mechanismy...42 // Exocytóza a endocytóza...42 // Tkáňové bariéry...42 // Absorpce látek a biologická dostupnost...43 // Absorpce látek podaných různými přívodními cestami...44 // Prívodné cesty...44 // Biotransformace látek a eliminace látek...46 // 3. Farmakokinetika a klinická farmakokinetika...48 // Absorpce látek a jejich biologická dostupnost...48 // Distribuce látek a distribuční objem...49 // Eliminace látek a parametr clearance...49
// Eliminace látek kinetikou prvého a nultého řádu...51 // Klinická farmakokinetika...52 // 5 // Vztah mezi dávkou, koncentrací a účinkem látky...52 // Použiti clearance pro odhad dávek // při opakovaném podávání látek...54 // Použití distribučního objemu pro odhad nárazové dávky...55 // Poločas eliminace jako ukazatel doby nutné // ? dosažení ustáleného stavu...55 // Význam biologické dostupnosti pro dávkování látek...56 // Terapeutické monitorování hladin látek...57 // 4. Farmakodynamika, receptory // a kvantitativní vztahy interakce látek s receptory...58 // Mechanismus účinku látek...58 // Specifický mechanismus účinku...58 // Nespecifický mechanismus účinku...59 // Receptory pro fyziologické regulační molekuly...60 // Vztah mezi koncentrací látky a odpovědí...60 // Receptorová koncepce...62 // Interakce dvou látek s jedním receptorem...63 // Některé zvláštní situace...64 // Receptorová heterogenita...66 // Regulace receptom...66 // 5. Receptor-efektorové systémy a přenos signálu...68 // Základní údaje o transdukci signálů...68 // Koncepce dvou messengerů...69 // Terminologie transdukčních déjú...69 // Základní typy přenosu signálů...69 // Transdukce signálu cytoplazmatickými receptory...70 // Transdukce signálů membránovými receptory...71 // Receptory spřažené s enzymy...71 // Receptory spřažené s iontovými kanály...71 // Receptory spřažené s G proteiny...72 // Úloha
G regulačních proteinů...72 // Struktura membránových receptorů...73 // Komplex receptor-adenylylcykláza...73 // Komplex receptor-fosfolipáza C...75 // Další mechanismy působení farmak...76 // Iontové kanály...76 // Guanylylcykláza...77 // Zvýšená nabídka substrátu...77 // Blokáda degradace bioaktivní látky...77 // Blokáda metabolické cesty...78 // Vytěsnění bioaktivní látky z místa skladování...78 // Blokáda selektivních transportních mechanismů...78 // Substrátová inhibice enzymů...78 // Vazba látek na některé buněčné komponenty...79 // 6 // Ovlivnění funkce DNA... // Působení antibiotik a chemoterapeutik... // Regulace funkce receptorů a receptorové nemoci.. // Desensitizace... // Hypersensitivita receptorů... // Receptorové nemoci... // 6. Nežádoucí účinky léčiv, intoxikace, alergie // a faktory ovlivňující účinky léčiva v organismu ... // Nežádoucí účinky léčiv... // Toxické účinky látek... // Typy toxických reakcí... // Místní a systémová toxicita, akutní a chronická toxicita. // Nejčastéji se vyskytující intoxikace... // Léčba intoxikací... // Zvláštní typy toxických reakcí... // Imunitní systém a lékové alergie... // Odlišnost alergie od lékové toxicity... // Klasifikace alergických reakcí... // Léčba lékových alergií... // Idiosynkrasie... // Interakce mezi látkami... // Faktory ovlivňující účinky látek... // Dávky... // Parametry účinnosti a toxicity...
// Faktory týkající se pacienta... // Hmotnost pacienta, pohlaví, psychický stav aj... // Věk a stupeň vývoje, dávky léčiv u dětí... // 7. Účelná farmakoterapie a vývoj nových léčiv... // Vědecké aspekty farmakoterapie... // Ekonomické aspekty farmakoterapie... // Farmakoterapeutické riziko... // Vývoj a hodnocení nového léčiva... // Klinické hodnocení látek... // Stadia klinického hodnocení účinku látek... // Některé faktory určující výsledky klinického hodnoceni // Genová terapie... // 79 // .79 // 79 .79 .80 // 80 // 82 // 82 // .82 // .82 // .83 // .83 // .83 // .83 // 84 // .84 // .85 // .85 // 86 // ..86 // .87 // ..87 // ..87 // ..88 // ..88 // ..88 // .90 // ..90 // ...90 // ...91 // .91 // ...92 // ...92 // ...92 // .93 // SPECIÁLNÍ FARMAKOLOGIE // 95 // 8. Látky ovlivňující vegetativní nervový systém... // Anatomie neuronu a jeho funkce... // Základní principy neurotransmise... // Anatomie a funkce vegetativního nervového systému // 97 // 97 .98 // 98 // 7 // 100 // Funkční vztah sympatického a parasympatického // nervového systému... // Odpovědi jednotlivých orgánů na podráždění sympatiku // a parasympatiku. a účastněný receptorový podtyp...?1 // Dělení látek ovlivňujících vegetativní nervový systém...?4 // 9. Sympatomimetika... // Farmakodynamika... // Základní účinky sympatomimetik... // Nežádoucí účinky sympatomimetik... // Indikace sympatomimetik... // Terapeuticky užívaná
sympatomimetika // Endogenní katecholaminy a jejich deriváty.. // Alfaj-sympatomimetika... // Alfa?-sympatomimetika... // Betaj-sympatomimetika... // Beta?-sympatomimetika... // Nepřímo působící sympatomimetika... // 105 // 105 // 106 108 108 109 // 109 // .110 // .110 // .111 // .111 // 112 // 10. Sympatolytika... // Přímo působící sympatolytika... // Alfa-sympatolytika... // Neselektivní alfa-sympatolytika... // Alfa-sympatolytika... // Alfa-sympatolytika... // Beta-sympatolytika... // Neselektivní beta-sympatolytika bez VSA Neselektivní beta-sympatolytika s VSA... // Beta-sympatolytika bez VSA... // Beta-sympatolytika s VSA... // Beta-sympatolytika... // Sympatolytika s kombinovanými účinky... // Nepřímo působící sympatolytika (blokátory adrenergních neuronů)... // 113 // 113 // . 113 . 113 .114 .114 .114 .116 .116 .116 .117 .117 .117 // 117 // 11. Parasympatomimetika...119 // Parasympatomimetika...119 // Přímo působící parasympatomimetika...120 // Nepřímo působící parasympatomimetika...120 // Krátkodobé inhibitory acetylcholinesterázy...121 // Dlouhodobé inhibitory acetylcholinesterázy...121 12 * * * * // 12. Parasympatolytika...123 // Terapeuticky užívaná parasympatolytika...124 // Parasympatolytika s terciárním dusíkem...124 // Parasympatolytika s kvartérním dusíkem...124 // Parasympatolytikum se selektivním účinkem na Ml receptory...125 // 8 // 13. Látky ovlivňující vegetativní ganglia...126 // Látky stimulující
N receptory v gangli ich...»...126 // Látky blokující přenos vzruchu ve vegetativních gangliích...126 // 14. Periferní myorelaxancia...I28 // Periferní myorelaxancia...128 // Kompetitivni myorelaxancia...I28 // Depolarizující myorelaxancia...129 // Další antispastické látky...129 // 15. Lokální anestetika...131 // Účinky...I32 // Látky užívané při lokální anestézii...132 // Kokain...133 // 16. Celková anestetika...134 // Látky používané při celkové anestézii...134 // Inhalační celková anestetika...135 // Intravenózni celková anestetika...135 // Disociační celková anestetika...135 // Neuroleptanalgézie...136 // 17. Ethylalkohol...137 // 18. Hypnotika...138 // Benzodiazepiny...I38 // Látky s podobnými vlastnostmi...139 // Barbituráty...13 // Ostatní nebarbiturátová hypnotika...140 // Hypnotika a sedativa rostlinného původu...140 // 19. Antiepileptika...141 // Zásady podávání antiepileptik...I42 // Skupiny antiepileptik...I42 // Hydantoiny...I42 // Barbituráty a deoxybarbituráty...I42 // Sukcinimidy (deriváty kys. jantarové)...143 // Deriváty kys. valproové (dipropyloctové)...I43 // Benzodiazepiny...143 // Iminostilbeny...i43 // Další antiepileptika...143 // Látky pro léčbu status epilepticus...144 20 * * // 20. Antimigrenotika...I45 // Látky užívané při záchvatu migrény...145 // Specifické látky...145 // 9 // Látky užívané k profylaxi vzniku migrény // 146 // 21. Antiparkinsonika a antispastika...148
// Dopaminergní antiparkinsonika...149 // Potenciace účinku levodopy selegilinem...150 // Dopaminergní agonisté...151 // Anticholinergní antiparkinsonika...152 // Klasická anticholinergika...152 // Antihistaminika-anticholinergika...152 // Inhibitory COMT...153 // Antispastika...153 // Centrálni myorelaxancia...154 // 22. Látky používané k léčbě Alzheimerovy nemoci...156 // Farmaka pro léčbu Alzheimerovy nemoci...156 // Inhibitory cholinesterázy...156 // Další látky pro léčbu Alzheimerovy nemoci...157 // Látky s nejaným mechanisme účinku...157 // 23. Centrálni analeptika a konvulziva...158 // Látky tlumící inhibiční neurony...158 // Látky stimulující excitační neurony...159 // 24. Psychofarmaka...160 // 25. Neuroleptika...162 // Používaná neuroleptika...164 // Tradiční (klasická) neuroleptika...164 // Atypická neuroleptika...166 // Použití atypických neuroleptik...167 // Neuroleptanalgézie...168 26 // 26. Antidepresiva a antimanika...169 // Inhibitory MAO (Thymoeretika)...171 // Reverzibilní inhibitory MAO-A (RIMA)...171 // Látky blokující zpětný příjem neurotransmiterů...171 // Tricyklická antidepresiva (Thymoleptika)...172 // Antidepresiva s nižšími nežádoucími účinky (2. generace).173 // Selektivní inhibitory „reuptake" serotoninu - SSRI...173 // Inhibitory .reuptake" serotoninu a noradrenalinu (SNRI)..174 // Antidepresiva se zdvojeným serotoninovým účinkem - SARIS.174 // Antidepresiva s dalším mechanismem
účinku...174 // Antimanika a látky pro profylaxi periodických afektivních // psychotických poruch...175 // Zásady podávání látek ovlivňujících náladu...175 // 27. Anxiolytika...I77 // Benzodiazepiny...I77 // Jednotlivé látky...178 // Ostatní anxiolytika...178 // Centrální myorelaxancia...179 // 28. Psychostimulancia a anorektika // Psychosti mu lancia... // Používaná psychostimulancia.. // Anorektika... // 180 // 180 // ..181 // 181 // 29. Kognitiva... // Nootropní látky...182 // Ostatní kognitiva...182 // 30. Psychodysleptika... // Psychotomimetika... // Fencyklidin a příbuzné látky Marihuana a hašiš... // De I i roge ny... // 31. Návykové látky a léčba látkové závislosti...187 // Látky nejčastěji vyvolávající látkovou závislost...187 // 32. Analgetika... // Vnímání bolesti // 184 // 184 . 185 .186 186 // 33. Opioidní analgetika (anodyna) a antagonlsté opioidů // Základní údaje... // Farmakodynamické údaje... // Farmakokinetické údaje... // Indikace... // Nežádoucí účinky... // Nejčastěji užívaná opioidní analgetika... // Terapeutické použití opioidních analgetík... // Užití opioidů jako antitusika... // Antagonisté opioidních analgetik... // 193 // 193 .193 . 194 . 195 .195 196 // 198 .198 // 199 // 34. Analgetika-antipyretika // a nesteroidní protizánětlivé látky...200 // Úvodní poznámky...200 // Projevy zánétu...2°0 // Základní účinky NSPZL...201 // Indikace a kontraindikace NSPZL...202
// Hlavní skupiny nesteroidních protizánětlivých látek...203 // Salicyláty...203 // 11 // Nejcastěji užívané salicyláty...205 // Anilinové deriváty...205 // Deriváty kys. fenyloctové...206 // Deriváty kys. indoloctové...206 // Deriváty kys. propionové...207 // Deriváty kys. fenamové...208 // Pyrazolony...208 // Oxikamy...209 // Alkalony...209 // Sulfonanilidy...209 // Poznámka: Selektivní inhibitory C0X-2...210 // 35. Antirevmatika...211 // 36 Antiuratika... // Látky užívané u akutního záchvatu dny Látky užívané ? prevenci dny... // Urikosurika... // Blokátory tvorby kyseliny močové... // 212 // 212 // 212 // .213 // .213 // 37. Histamin a antihistaminika...214 // Histamin...214 // Antihistaminika...214 // H, antihistaminika...215 // antihistaminika...217 // H3 antihistaminika...217 // 38. Antiemetika a prokinetika...218 // Antiemetika...218 // Prokinetika...219 // 39. Látky užívané u anginy pectoris (antianginózní látky)...220 // Beta-blokátory...220 // Organické nitráty...221 // Blokátory vápníkových kanálů...221 // Další antianginózní látky...221 // 40. Organické nitráty...222 // Hlavní užívané látky...223 // Ostatní látky...223 // Další nitrovazodilatátory...224 // 41 Blokátory vápníkových kanálů...225 // Účinky...226 // Terapeutické použití...226 // Jednotlivé látky...227 // 12 // Blokátory sodíkového a vápníkového kanálu, a další vazodilatancia...228 // 42. Léčiva užívaná u srdečního
selhání...229 // Farmakoterapie srdečního selhání...229 // 43. Angiotensin a inhibitory angiotensin // konvertujícího enzymu...230 // Základní vlastnosti angiotensinu...230 // Inhibitory ACE a antagonisté angiotensinu...232 // Inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu...232 // Terapeutické použití ??? inhibitorů...233 // Používané látky...233 // Antagonisté angiotensinu II...234 // 44. Diuretika...235 // Anatomické a fyziologické poznámky...235 // Rozdělení diuretik...237 // Kličková diuretika...238 // Používané látky...239 // Distální diuretika...239 // Používané látky...240 // Kalium šetřící diuretika...240 // Proximální diuretika...241 // Osmotická diuretika...241 // 45. Kardiotonika...243 // Fyziologické a patofyziologické poznámky...243 // Hlavní úkoly terapie srdečního selhání...243 // Srdeční glykosidy...244 // Používané látky...246 // Další látky s pozitivně inotropním účinkem...246 // Inhibitory fosfodiesterázy...247 // Senzitizátory pro vápník...247 // 46. Antlarytmika...248 // Mechanismus vzniku arytmií...248 // Klasifikace arytmií...249 // Antiarytmika...249 // Jednotlivé látky...251 // 47. Antihypertenzlva...253 // Definice a klasifikace hypertenze...253 // Látky užívané pro léčbu hypertenze...255 // Základní volba antihypertenziv...255 // Jednotlivé skupiny antihypertenziv...257 // Diuretika...257 // 13 // Beta-adrenergní blokátory...257 // Blokátory vápníkových kanálů...259
// Inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACEI) // a antagonisté angiotensinu II (AATII)...259 // Látky blokující periferní alfa-receptory...261 // Ostatní látky blokující aktivitu sympatiku...261 // Nepřímo působící sympatolytika a látky s dalšími // mechanismy účinku...261 // Shrnutí současného stavu léčby hypertenze...262 // 48. Látky pro léčbu poruch metabolismu lipidů...264 // Úvod...264 // Látky používané ? terapii hyperlipoproteinémií...264 // Stati ny...265 // Pryskyřice (iontoméniče)...266 // Probukol...267 // Fibráty...267 // Ostatní hypolipidemika...267 // 49 Látky ovlivňující proces srážení krve...269 // Úvod...269 // Antikoagulacia...270 // Přímá antikoagulancia...270 // Heparin...270 // Nizkomolekulární hepariny...271 // Heparinoidy...271 // Antitrombin III a hirudin...272 // Nepřímá antikoagulancia...272 // Perorální antikoagulancia...272 // Antagonista p.o. antikoagulancií...274 // Antikoagulancia pro použití in vitro...274 // Trombolytika...274 // Fibrinolytika působící na plazminogen...274 // Defibrinancia...275 // Antifibrinolytika...275 // Protidestičkové látky...276 // Hemostatika...276 // Krevní produkty...276 // 50. Vazoaktivní látky...278 // Látky vyvolávající vazokonstrikci...278 // Látky vyvolávající vazodilataci...248 // 51. Venofarmaka...280 // Flavonoidy a jim příbuzné látky...280 // 14 // 52. Transfúzni a infúzní tekutiny // 281 // 53. Antiastmatika a přehled
léčiv // chorob dýchacího systému...283 // Antiastmatika...283 // Úvod...283 // Látky snižující zánět a hyperreaktivitu bronchů...285 // Kortikosteroidy...285 // Inhalační kortikosteroidy...286 // Používané látky...286 // Imunoproíylaktika...287 // Bronchodilatancia...287 // Beta-sympatomimetika...287 // Parasympatolytika...288 // Teofylin a jeho deriváty...289 // Ostatní látky...289 // Základní principy farmakoterapie průduškového astmatu...290 // 54. Antitusika, expektorancia // a další léčiva dýchacího systému... // Antitusika... // Antitusika kodeinového typu... // Antitusika nekodeinového typu... // Expektorancia... // Mukolytika... // Sekretomotorika... // Surfaktanty... // Dechová stimulancia... // Terapeutické plyny... // 55. Skupiny látek používané ? léčbě chorob trávicího ústrojí, látky používané ? léčbě vředové choroby.. // Léčiva používaná ? léčbě vředové choroby... // Farmakologie žaludeční sekrece... // Látky snižující sekreci HCI... // H? antihistaminika... // Inhibitory protonové pumpy... // Selektivní parasympatolytika... // Antacida... // Látky ochraňující gastroduodenální sliznici... // Cytoprotektivně účinné látky... // 56. Substituční léky užívané // u GIT onemocnění a choleretika... // Acida... // Pankreatické a proteolytické enzymy... // 291 // 291 ..291 ..291 // 292 .292 .293 // 293 // 294 294 // 295 // 295 // 296 // 297 ..297 .299 .299 300 302 302 // 304
// 304 // 304 // 15 // Cholagoga a další látky užívané při chorobách žlučníku...305 // Cholagoga...305 // Látky používané ? rozpoušténí žlučových kamenů...306 // 57. Látky ovlivňující střevní objem tekutin a motilitu...307 // Laxativa...307 // Laxativa zvětšující nebo změkčující obsah střev...307 // Salinická a osmotická laxativa...308 // Laxativa dráždící střevní stěnu...308 // Antidiaroika...309 // Střevní adsorbencia...309 // Střevní dezinficiencia...309 // Opioidní obstipancia...310 // Ostatní antidiaroika...310 // Spazmolytika trávicího ústrojí a uropoetického systému...311 // Neurotropní spazmolytika...311 // Muskulotropní spazmolytika...311 // Spazmoanalgetika...312 // Karminativa...312 // 58. Látky používané u zánětů střev, antihemoroidalia // a hepatoprotektiva...313 // Střevní protizánětlivé látky...313 // Aminosalicyláty...313 // Ostatní látky...313 // Antihemoroidalia...314 // Přípravky s hemostyptickým sklerotizujícím účinkem...314 // Hepatoprotektiva...314 // 59. Látky používané v porodnictví, gynekologii // ? ? terapii nemocí močových cest...316 // Uterotonika...316 // Oxytocin a jeho deriváty...316 // Prostaglandiny...317 // Námelové alkaloidy...317 // Tokolytika...318 // Beta?-sympatomimetika...318 // Ostatní tokolytika...3I8 // Léčiva používaná ? terapii nemocí pochvy a vulvy...318 // Ženské pohlavní hormony...319 // Léčiva používaná ? terapii nemocí
močových cest...319 // Léčiva používaná ? terapii benigní hyperplazie prostaty...319 // Selektivní inhibitory 5a-reduktázy...320 // Alfa,-adrenergni blokátory...320 // Ostatní látky...320 // 16 // 60. Látky používané v dermatologii...321 // Vehikula...321 // Skupiny látek užívaných v dermatologii...323 // Antimikrobiální látky...323 // Glukokortikoidy...324 // Retinoidy...326 // Další léčiva používaná u psoriázy...326 // Lokálně používané látky...327 // Fototerapie...327 // Lokálně působící látky podle převažujícího účinku...327 // Emolienda a léčiva chránící zdravou kůži...328 // Filtry proti slunečnímu záření...328 // Místní antiflogistika a antiseptika...328 // Lokální antiflogistika...329 // Deriva ncia...329 // Antipruriginóza a anestetika...329 // Antihidrotika, antiseboroika a látky používané u akné...330 // Adstringencia...330 // Keratoplastika, keratolytika a kaustika...330 // Granulancia a epitelizancia...331 // Proteolytické enzymy...331 // Ostatní dermatologika...331 // Lokální vazodilatancia...331 // Heparin a heparinoidy...331 // Trichogenní látky...332 // Depilatoria...332 // Cytostatika ? lokální aplikaci...332 // 61. Hormony a látky ovlivňující endokrinní funkce, // hypotalamické hormony...333 // Hypotalamické liberiny...333 // Somatostatin a jeho superaktivní analogy...334 // 62. Hormony adenohypofýzy...335 // Hormony adenohypofýzy...335 // Růstový hormon...335 // Adrenokortikotropní
hormon (ACTH)...335 // Tyreotropní hormon...335 // Gonadotropní hormony...335 // Hormony neurohypofýzy...336 // 63. Hormony štítné žlázy a antítyroidální látky...337 // Thyreoidální hormony...337 // Antithyreoidální látky...337 // 17 // 64. Hormony a další látky zabezpečující // homeostázu vápníku...339 // Hormony ovlivňující hladinu vápníku v plazmě...339 // Parathormon...34O // Kalcitonin...340 // Vitamin D a jeho metabolity...341 // Další látky ovlivňující tvorbu kosti...341 // Bisfosfonáty...341 // Fluor...341 // 65. Hormony pankreatu a perorální antidlabetika...343 // Inzulín...343 // Přehled inzulínových přípravků...343 // Perorální antidiabetika...345 // Deriváty sulfonylmočoviny...345 // Biguanidy...345 // Thiazolidindiony...346 // Léčiva inhibující resorpci sacharidů ze střeva...346 // Glukagon...347 // 66. Hormony kůry nadledvin...348 // Glukokortikoidy...349 // Mineralokortikoidy...350 // Inhibitory syntézy steroidů...350 // 67. Mužské pohlavní hormony...351 // Androgeny...35I // Antiandrogeny...35I // Anabolické steroidy...351 // 68. Ženské pohlavní hormony...353 // Estrogeny...353 // Gestageny...354 // Antikoncepční látky...354 // Přípravky obsahující kombinaci estrogeno a gestagenu...355 // Přípravky pro postkoitální kontracepci...356 // Přípravky obsahující pouze gestagen...356 // Spermicidní kontraceptiva...356 // Hormonální substituční léčba...356 // Látky s antiestrogenními
a antigestagenními účinky...357 // 69. Vitaminy... // Vitaminy rozpustné v tucích...358 // Vitamin A...358 // Vitamin D...353 // Vitamin E...353 // Vitamin ?...359 // 18 // Vitaminy rozpustné ve vodě...359 // Vitamin B,...359 // Vitamin B2...359 // Vitamin Be...359 // Vitamin B12...359 // Kyselina listová...360 // Vitamin PP... 360 // Kyselina pantothenová...360 // Vitamin ...360 // Vitamin ...360 // Vitageny...360 // Multivitaminové preparáty...361 // 70. Látky pro léčbu anémií a jiných poruch krvetvorby...362 // Železo...362 // Vitamin B1? a kyselina listová...363 // Léčiva myelodysplastických syndromů a hemolytických anémií...363 // Erytropoetin (epoetin)...363 // Hematopoetické růstové faktory...364 // 71. Cytostatika...365 // Definice cytostatik a chemoterapie zhoubného bujení...365 // Biologie nádorových buněk...365 // Klasifikace cytostatik...365 // Protinádorová chemoterapie...366 // Hlavní skupiny cytostatik...366 // Antimetabolity...366 // Analogy kyseliny listové (antifolika)...366 // Analogy purinů...367 // Analogy pyrimidinů...367 // Inhibitory ribonukleotidreduktázy...367 // Alkylační látky...367 // Interkalační látky a inhibitory topoizomeráz...368 // Radiomimetika...369 // Inhibitory mitózy...369 // Cytostatika s dalšími mechanismy účinku...370 // Hormonální léčiva používaná ? terapii nádorů...370 // Látky ovlivňující imunitní odpověď // u nádorových onemocnění...372 // Nežádoucí účinky
cytostatik a léčiva // ke snížení jejich toxicity...372 // Kombinovaná chemoterapie nádorových onemocnění...373 // 72. Imunosupresiva...374 // Glukokortikoidy...374 // 19 // Imunosupresivní cytostatika. // Látky vázající se na imunofiliny Ostatní imunosupresiva... // 374 // 375 375 // 73. Imunomodulační látky, imunoglobuliny, vakcíny...376 // Imunomodulancia...376 // Cytokiny...376 // Aktivní imunizace...377 // Pasivní imunizace...377 // 74. Látky používané ? terapii infekčních // a parazitárních nemocí...379 // 75. Antimikrobní chemoterapeutika, // základní pojmy a koncepce...383 // Antimikrobní účinky proti infekčních látek...383 // Mechanismy účinku antimikrobních látek...385 // Kombinace antiinfekčnich chemoterapeutik...385 // Farmakokinetika antimikrobních chemoterapeutik...386 // Nežádoucí účinky protiinfekčních chemoterapeutik...386 // Volba protiinfekčního postupu...387 // Antibiotická politika...388 // Klasifikace antimikrobních látek...388 // Rozdělení antimikrobních chemoterapeutik...389 // 76. Beta-laktamová chemoterapeutika, peniciliny...392 // Peniciliny...392 // Základní peniciliny...394 // Acidostabilní peniciliny...394 // Peniciliny stabilní vůči stafylokokové penicilináze...395 // Širokospektré peniciliny...395 // Kombinace penicilinů s inhibitory beta-laktamáz...396 // Širokospektré peniciliny s účinkem // na Pseudomonas aeruginosa...396 // Ureidopeniciľmy...396 // Karboxypeniciliny...396
// 77. Beta-laktamová chemoterapeutika, cefalosporiny...398 // Indikace cefalosporinú všeobecně...398 // Indikace p.o. a inj. přípravků...399 // Nežádoucí účinky...401 // 78. Ostatní beta-laktamová chemoterapeutika, // inhibitory beta-laktamáz...402 // Karbapenemy...402 // Monobaktamy...402 // 20 // Inhibitory beta-laktamáz // 403 // 79. Aminoglykosidy...404 // 80. Tetracyklíny a chloramfenikol...405 // Tetracyklíny...405 // Chloramfenikol...406 // 81. Makrolídová antibiotika...407 // 82. Linkosamidy...408 // 83. Polypeptidová a glykopeptidová antibiotika, // ostatní antimikrobiální chemoterapeutika...409 // Polypeptidová antibiotika...409 // Glykopeptidová antibiotika...409 // Ostatní antibiotika...410 // 84. Sulfonamidy a pyrimidinová chemoterapeutika...411 // Sulfonamidy...411 // Pyrimidinová chemoterapeutika...412 // Kombinovaná chemoterapeutika se sulfonamidy a trimetoprimem...412 // 85. Nitrofuranová a nitroimidazolová chemoterapeutika...413 // Nitrofuranová chemoterapeutika...413 // Nitroimidazolová chemoterapeutika...413 // 86. Chinolonová a fluorochinolonová chemoterapeutika...415 // Nefluorované chinolony...415 // Fluorované chinolony...415 // 87. Antituberkulotika...417 // Základní antituberkulotika (látky 1. řady)...417 // Antituberkulotika 2. řady...418 // Látky na léčbu lepry...418 // 88. Antimykotika...419 // Imidazolová antimykotika...419 // Triazolová antimykotika...419 // Polyenová antimykotika...419 // Ostatní
systémová antimykotika...420 // 89. Virostatika...421 // Látky používané ? terapii herpetických a chřipkových onemocnění...422 // 21 // Látky k terapii cytomegalových infekcí...422 // Retrovirová antivirotika...423 // Další protivirové látky...423 // Interferony... ...424 // Lokální podání virostatik...424 // 90. Chemoterapie protozoárních onemocnění...425 // Látky proti trichomonóze, giardióze, // balantidióze a amébóze...425 // Látky k terapii toxoplazmózy...425 // Látky k prevenci a léčbě malárie (antimalarika)...425 // Skupiny antimalarik...426 // Jednotlivá antimalarika...426 // Ostatní antiprotozoární látky...427 // Látky proti leishmaniázám...427 // Látky proti trypanosomóze...427 // 91. Anthelmintika...428 // Látky používané u tasemnic (Anticestodika)...428 // Látky používané u nematodózy (Antinematodika)...428 // Látky používané pri terapii schistosomózy (Antitrematodika)..429 // 92. Dezinficiencia a antiseptika...430 // Alkoholy a aldehydy...430 // Látky obsahující halogeny...430 // Oxidující látky...431 // Fenol a jeho deriváty...431 // Detergencia...432 // Ostatní dezinficiencia a antiseptika...432 // 93. Rentgenové kontrastní látky...433 // Síran ba maty...433 // Jodové kontrastní látky...433 // 94. Péče o pacienta s otravou léky a specifická antidota...434 // Prístup k pacientovi s otravou...434 // Specifická antidota...434 // Radioprotektiva...436 // 95. Základy předepisování
léků...437 // Přehled základních recepturních zkratek a slov...452 // Latinské číslovky...454 // Dodatek 1. Zásady tvorby mezinárodního názvosloví...455 // Dodatek 2. Desatero z farmakokinetiky a vzorce...462 // Literatura...465 // Rejstřík...468 // 22
(OCoLC)50344162
cnb001027183

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC