Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
2., aktualiz. vyd.
Praha : Management Press, 2010
359 s., viii s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7261-210-9 (brož.)
Na rubu tit. s. uvedeny spoluautorky: Marie Hůlová, Alena Plášková
Obsahuje bibliografii na s. 350-351 a rejstřík
000228423
1 Úvod do managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce // 1.1 Pojetí kvality, environmentu a bezpečnosti práce // 1.2 Důvody zájmu o kvalitu, environment a bezpečnost práce // 1.3 Státní intervence do oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti práce // 1.4 Vztah mikrosféry ke kvalitě, environmentu a bezpečnosti práce // 2 Přehled klíčových legislativních požadavků // 2.1 Obecná východiska // 2.1.1 Právní změny v ČR po vstupu do EU // 2.1.2 Právo soukromé a veřejné // 2.1.3 Univerzální a specifické právní předpisy // 2.2 Legislativa kvality // 2.2.1 Právní úprava jakosti dodávek vyplývající z obchodního a občanského zákoníku // 2.2.2 Ochrana spotřebitele // 2.2.3 Právní úprava odpovědnosti za škodu // 2.2.4 Technické požadavky na výrobky // 2.2.5 Obecná bezpečnost // 2.2.6 Metrologie // 2.3 Legislativa životního prostředí // 2.3.1 Odpady // 2.3.2 Ovzduší // 2.3.3 Vody // 2.3.4 Chemické látky a přípravky // 2.4 Legislativa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci // 2.4.1 Právní úprava bezpečnosti práce // 2.4.2 Právní úprava ochrany zdraví při práci // 2.4.3 Požární ochrana // 3 Přístupy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce // 3.1 Vývoj přístupů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce // 3.1.1 Vývoj přístupů managementu kvality // 3.1.2 Vývoj manažerských přístupů zaměřených na ochranu životního prostředí // 3.1.3 Vývoj manažerských přístupů zaměřených na bezpečnost práce // 3.2 Současné přístupy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce // 3.2.1 Oblast managementu kvality // 3.2.2 Oblast environmentálního managementu // 3.2.3 Oblast managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci // 3.3 Struktura norem a normativních doporučení // 3.3.1 Normy ISO řady 9000 //
3.3.2 Normy ISO řady 14 000 // 3.3.3 Norma ČSN OHSAS 18 001 // 3.3.4 Vztahy mezi systémy managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce // 3.4 Rozhodnutí vrcholového vedení o implementaci systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce // 3.4.1 Očekávání spojená s certifikací systémů managementu kvality, environmentu a bezpečnosti práce // 4 Výklad požadavků norem na manažerské systémy kvality, environmentu a bezpečnosti práce // 4.1 Východiska zavádění manažerských systémů kvality, environmentu a bezpečnosti práce // 4.2 Všeobecné požadavky na manažerské systémy kvality, environmentu a bezpečnosti práce // 4.2.1 Vymezení předmětu manažerských systémů // 4.2.2 Požadavky na dokumentaci // 4.2.3 Požadavky na záznamy // 4.3 Úloha vrcholového vedení // 4.3.1 Angažovanost vedení // 4.3.2 Plánování // 4.3.3 Struktura a odpovědnost // 4.3.4 Komunikace // 4.3.5 Přezkoumání vedením A A Management zdrojů // 4.4.1 Lidské zdroje // 4.4.2 Infrastruktura // 4.4.3 Pracovní prostředí // 4.5 Provozní (realizační) činnosti // 4.5.1 Plánování realizace produktu // 4.5.2 Obchodní činnosti // 4.5.3 Návrh a vývoj // 4.5.4 Nákupní činnosti // 4.5.5 Výroba a poskytování služeb // 4.5.6 Řízení monitorovacího a měřícího zařízení // 4.5.7 Havarijní připravenost a reakce 4.6 Monitoring, měření a zlepšování procesů // 4.6.1 Monitorování a měření // 4.6.2 Neshody // 4.6.3 Nápravná a preventivní opatření // 4.6.4 Analýzy údajů, zlepšování // 4.6.5 Interní audity // 5 Total Quality Management TQM // 5.1 TQM základní principy // 5.2 TQM nekodifikované přístupy // 5.3 TQM modely úspěšnosti // 5.3.1 Model Demingovy ceny // 5.3.2 Model ceny Malcolma Baldrige // 5.3.3 Model excelence EFQM // 5.4 Přístup Six Sigma //
6 Metody a techniky zlepšování // 6.1 Sedm nástrojů managementu // 6.1.1 Diagram afinity // 6.1.2 Relační diagram // 6.1.3 Stromový diagram // 6.1.4 Rozhodovací diagram // 6.1.5 Maticový diagram // 6.1.6 Analýza maticových dat // 6.1.7 Síťové diagramy // 6.2 Sedm nástrojů řízení kvality // 6.2.1 Formulář pro sběr dat // 6.2.2 Vývojový diagram // 6.2.3 Diagram příčin a následku // 6.2.4 Paretův diagram // 6.2.5 Bodový diagram // 6.2.6 Histogram // 6.2.7 Regulační diagram // 6.3 Metody optimalizace kvality // 6.3.1 Quality Function Deployment (QFD) // 6.3.2 Hodnotová analýza // 6.4 Metody a techniky analýzy a prevence rizik // 6.4.1 Metoda FMEA // 6.4.2 Metoda FTA // 6.4.3 Metoda POKA ~ YOKE // 6.4.4 Vybrané metody analýzy rizik v BOZP // 6.5 Metody a techniky hodnocení // 6.5.1 Obecný postup hodnocení // 6.5.2 Spotřebitelské testy // 6.5.3 Benchmarking // 6.6 Statistické metody // 6.6.1 Statistická přejímka // 6.6.2 Statistická regulace procesu // 6.6.3 Způsobilost procesu
(OCoLC)614275036
cnb002024948

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC