Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:26x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 2008
377 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7261-186-7 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000228424
Úvod 11 // 1 Proč právě jakost aneb Pochopení nutností 13 // 1.1 Úvod do pojmosloví managementu jakosti 13 // 1.2 Historický vývoj a budoucnost managementu jakosti 16 // 1.3 Jakost jako kritický faktor úspěšnosti organizací a zdroj přínosů // zainteresovaných stran 18 // 2 Principy a koncepce managementu jakosti aneb Jak na to 25 // 2.1 Principy managementu jakosti 25 // 2.2 Aplikace procesního přístupu v systémech managementu jakosti 35 // 2.3 Koncepce managementu jakosti 41 // 2.3.1 Koncepce managementu jakosti na bázi odvětvových // standardů 42 // 2.3.2 Koncepce managementu jakosti na bázi norem ISO 43 // 2.3.3 Koncepce managementu jakosti na bázi TQM 46 // 2.4 Administrativa v systémech managementu jakosti 48 // 3 Vrcholové vedení v systémech managementu jakosti aneb Od statistů // k vůdčí roli 54 // 3.1 Podniková kultura a její vliv na jakost 54 // 3.2 Jak v systémech managementu jakosti prosazovat vůdčí roli 60 // 3.3 Strategie, politika a cíle v systémech managementu jakosti 61 // 3.4 Odpovědnosti, pravomoci a organizační struktury v systémech // managementu jakosti 67 // 3.5 Management zdrojů v systémech managementu jakosti 72 // 3.6 Benchmarking a benchleaming v systémech managementu jakosti 74 // 4 Ekonomické úvahy v managementu jakosti aneb Vše o jakosti // reci penez 81 // 4.1 Podstata ekonomických úvah v systémech managementu jakosti 81 // 4.2 Výdaje vztahující se k jakosti 83 // 4.2.1 Výdaje vztahující se k jakosti u výrobce 84 // 4.2.2 Výdaje vztahující se k jakosti u uživatele 95 // 4.2.3 Společenské výdaje vztahující se k jakosti 97 // 4.3 Přínosy ze zlepšování a rozvoje systémů managementu jakosti 98 // 5 Management jakosti v etapě návrhu a vývoje aneb Čím začít // pro spokojenost zainteresovaných stran 104 // 5.1 Význam managementu jakosti v předvýrobních etapách 104 //
5.2 Plánování jakosti 106 // 5.2.1 Plányjakosti 107 // 5.3 Metodické přístupy k plánování jakosti produktů 108 // 5.3.1 Postup plánování jakosti produktů podle J. M. Jurana 109 // 5.3.2 Moderní přístupy k plánování jakosti produktů 111 // 5.4 Metody plánování jakosti 113 // 5.4.1 Metoda QFD 113 // 5.4.2 Přezkoumání návrhu (Design Review) 116 // 5.4.3 Metoda FMEA 117 // 5.4.4 Plánování experimentů 125 // 6 Jakost v nakupování aneb Od subdodavatelů ke spoludodavatelům 129 // 6.1 Pojem a význam partnerství s dodavateli 129 // 6.2 Programy partnerství s dodavateli jako součást managementu jakosti 132 // 6.3 Charakteristika procesů programu partnerství s dodavateli 134 // 7 Jakost v realizaci produktů aneb Jak vyzrát na neshody 148 // 7.1 Operativní management jakosti a jeho principy 148 // 7.2 Vliv řízení výroby na jakost, systémy JIT a jejich vazba na systémy managementu jakosti 149 // 7.3 Formy a metody ověřování shody produktu ve výrobě 151 // 7.3.1 Účinnost a hospodárnost kontroly jakosti 153 // 7.3.2 Sebekontrola 155 // 7.4 Identifikace a sledovatelnost v systémech managementu jakosti 156 // 7.5 Management jakosti a systémy údržby a manipulace s materiálem 158 // 7.5.1 Systém totální produktivní údržby (TPM) 159 // 7.5.2 Manipulace s materiálem 162 // 7.6 Řízení neshodných produktů 163 // 7.7 Opatření k nápravě a preventivní opatření 168 // 8 Jakost po prodeji aneb Jak posloužit a naslouchat zákazníkům 171 // 8.1 Servis 172 // 8.2 Stížnosti a reklamace - jejich role v systémech managementu // jakosti 173 // 8.3 Spokojenost a loajalita zákazníků a jejich měření 175 // 8.4 Odpovědnost za výrobek 185 // 9 Lidský faktor v managementu jakosti aneb Nezapomínejme na zaměstnance 187 // 9.1 Nezastupitelná role lidí v systémech managementu jakosti 187 //
9.1.1 Výchova zaměstnanců, výchovné programy, výcvik, filozofie učící se organizace 189 // 9.1.2 Hodnocení efektivnosti výcviku a certifikace personálu 194 // 9.1.3 Monitorování a měření spokojenosti zaměstnanců 197 // 9.2 Motivování zaměstnanců 198 // 9.2.1 Definice, vývoj a formy motivace, motivační procesy a programy 199 // 9.2.2 Současné trendy v oblasti pracovní motivace, bariéry motivace 202 // 9.3 Komunikace jako nástroj managementu jakosti 205 // 9.3.1 Význam komunikace ve vývoji organizačních struktur 207 // 9.3.2 Interní komunikace 208 // 9.3.3 Externí komunikace 211 // 9.3.4 Interkulturní komunikace 213 // 9.4 Rozvoj a řízení znalostí zaměstnanců 215 // 9.4.1 Data - informace - znalosti 215 // 9.4.2 Řízení znalostí, definice, historický vývoj 217 // 9.4.3 Podnikové znalosti jako konkurenční výhoda 219 // 9.5 Týmová práce a její uplatnění v managementu jakosti 221 // 9.5.1 Týmová práce, tvůrčí tým, základní struktury týmových činností 221 // 9.5.2 Formy a zásady týmových činností v oblasti managementu jakosti 222 // 9.5.3 Tvořivost a inovace 225 // 10 Neustálé zlepšování v systémech managementu jakosti aneb Jak neustrnout 230 // 10.1 Význam neustálého zlepšování 230 // 10.2 Neustálé zlepšování v systémech managementu jakosti 231 // 10.3 Cyklus PDCA 233 // 10.4 Metodika zlepšování pomocí opatření k nápravě 234 // 10.4.1 Metoda „Quality Journal“ 234 // 10.4.2 Význam systematického přístupu ke zlepšování 238 // 10.5 Metodika neustálého zlepšování pomocí preventivních opatření 239 // 10.6 Skokové zlepšování a zlepšování po malých krocích 241 // 10.7 Strategie Six Sigma 242 // 10.8 WV model neustálého zlepšování 243 // 10.9 Metody a nástroje neustálého zlepšování 246 //
11 Přezkoumávání v systémech managementu jakosti aneb Důvěřuj, ale prověřuj 248 // 11.1 Auditování v systémech managementu jakosti 249 // 11.2 Sebehodnocení 254 // 11.3 Přezkoumání systému managementu jakosti vedením 261 // // 12 Přístupy Evropské unie vztahující se k managementu jakosti aneb Evropské dimenze jakosti 265 // 12.1 Produkty regulované a neregulované sféry 266 // 12.2 Procesy posuzování shody 268 // 12.3 Moduly posuzování shody 270 // 12.4 Značka CE 273 // 12.5 Vzájemné uznávání výsledků posuzování shody 273 // 13 Integrace systémů managementu aneb Od managementu jakosti k jakosti managementu 275 // 13.1 Integrované systémy managementu, východiska, postup, přínosy 275 // 13.1.1 Základní typy integrace a předpoklady úspěšnosti 278 // 13.1.2 Komplexní podniková integrace 279 // 13.2 Etika a společenská odpovědnost organizací jako společný jmenovatel integrace 281 // 13.2.1 Etika v podnikovém řízení 281 // 13.2.2 Společenská odpovědnost organizací a jednotlivců 285 // 14 Vybrané metody a nástroje analýzy a zpracování dat v managementu jakosti aneb Co bychom měli v praxi umět 293 // 14.1 Základní pojmy matematické statistiky 293 // 14.2 Sedm základních nástrojů managementu jakosti 298 // 14.2.1 Kontrolní tabulky a záznamníky 299 // 14.2.2 Histogram 302 // 14.2.3 Vývojové diagramy 306 // 14.2.4 Paretův diagram 308 // 14.2.5 Išikawův diagram 313 // 14.2.6 Bodový diagram 314 // 14.2.7 Statistická regulace procesů 317 // 14.2.8 Případová studie 327 // 14.3 Sedm „nových“ nástrojů managementu jakosti 329 // 14.3.1 Afinitní diagram (diagram afinity) 330 // 14.3.2 Diagram vzájemných vztahů 331 //
14.3.3 Systematický (stromový) diagram 332 // 14.3.4 Maticový diagram 333 // 14.3.5 Analýza údajů v matici 334 // 14.3.6 Diagram PDPC 337 // 14.3.7 Síťový graf 339 // 14.4 Analýzy způsobilosti procesů, výrobních zařízení a systémů měření 344 // 14.4.1 Analýza způsobilosti procesu 345 // 14.4.2 Analýza způsobilosti výrobního zařízení 355 // 14.4.3 Analýza systému měření 357 // 14.5 Statistická přejímka 359 // 14.5.1 Členění statistických přejímek 359 // 14.5.2 Základní pojmy 359 // 14.5.3 Účinnost a hospodárnost statistické přejímky 362 // 14.5.4 Statistická přejímka měřením 364 // 14.5.5 Systémy přejímacích plánů 365 // Závěr 358 // Rejstřík 370 // O autorech 375
(OCoLC)294937590
cnb001824823

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC