Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 2008
377 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7261-186-7 (brož.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000228424
Proč právě jakost aneb Pochopení nutnosti -- Úvod do pojmosloví managementu jakosti Historický vývoj a budoucnost managementu jakosti Jakost jako kritický faktor úspěšnosti organizací a zdroj přínosů zainteresovaných stran -- Principy a koncepce managementu jakosti aneb Jak na to -- Principy managementu jakosti -- Aplikace procesního přístupu v systémech managementu jakosti Koncepce managementu jakosti -- Koncepce managementu jakosti na bázi odvětvových standardů -- Koncepce managementu jakosti na bázi norem ISO Koncepce managementu jakosti na bázi TQM Administrativa v systémech managementu jakosti -- Vrcholové vedení v systémech managementu jakosti aneb Od statistů k vůdčí roli -- Podniková kultura a její vliv na jakost Jak v systémech managementu jakosti prosazovat vůdčí roli Strategie, politika a cíle v systémech managementu jakosti Odpovědnosti, pravomoci a organizační struktury v systémech managementu jakosti -- Management zdrojů v systémech managementu jakosti Benchmarking a benchlearning v systémech managementu jakosti -- Ekonomické úvahy v managementu jakosti aneb Vše o jakosti řečí peněz -- Podstata ekonomických úvah v systémech managementu jakosti Výdaje vztahující se k jakosti -- Výdaje vztahující se k jakosti u výrobce Výdaje vztahující se k jakosti u uživatele Společenské výdaje vztahující se k jakosti Přínosy ze zlepšování a rozvoje systémů managementu jakosti -- Management jakosti
v etapě návrhu a vývoje aneb Čím začít pro spokojenost zainteresovaných stran -- Význam managementu jakosti v předvýrobních etapách Plánování jakosti -- Plány jakosti Metodické přístupy k plánování jakosti produktů -- Postup plánování jakosti produktů podle J. M. Jurana Moderní přístupy k plánování jakosti produktů Metody plánování jakosti Metoda QFD -- Přezkoumání návrhu (Design Review) Metoda FMEA Plánování experimentů -- Jakost v nakupování aneb Od subdodavatelů ke spoludodavatelům -- Pojem a význam partnerství s dodavateli Programy partnerství s dodavateli jako součást managementu jakosti -- Charakteristika procesů programu partnerství s dodavateli -- Jakost v realizaci produktů aneb Jak vyzrát na neshody -- Operativní management jakosti a jeho principy Vliv řízení výroby na jakost, systémy JIT a jejich vazba na systémy managementu jakosti -- Formy a metody ověřování shody produktu ve výrobě Účinnost a hospodárnost kontroly jakosti Sebekontrola -- Identifikace a sledovatelnost v systémech managementu jakosti Management jakosti a systémy údržby a manipulace s materiálem Systém totální produktivní údržby (TPM) Manipulace s materiálem Řízení neshodných produktů Opatření k nápravě a preventivní opatření -- Jakost po prodeji aneb Jak posloužit a naslouchat zákazníkům -- Servis -- Stížnosti a reklamace jejich role v systémech managementu jakosti -- Spokojenost a loajalita zákazníků
a jejich měření Odpovědnost za výrobek -- Lidský faktor v managementu jakosti aneb Nezapomínejme na zaměstnance -- Nezastupitelná role lidí v systémech managementu jakosti -- Výchova zaměstnanců, výchovné programy, výcvik, filozofie učící se organizace -- Hodnocení efektivnosti výcviku a certifikace personálu Monitorování a měření spokojenosti zaměstnanců Motivování zaměstnanců -- Definice, vývoj a formy motivace, motivační procesy a programy -- Současné trendy v oblasti pracovní motivace, bariéry motivace -- Komunikace jako nástroj managementu jakosti -- Význam komunikace ve vývoji organizačních struktur Interní komunikace Externí komunikace Interkulturní komunikace Rozvoj a řízení znalostí zaměstnanců Data informace znalosti Řízení znalostí, definice, historický vývoj Podnikové znalosti jako konkurenční výhoda Týmová práce a její uplatnění v managementu jakosti -- Týmová práce, tvůrčí tým, základní struktury týmových činností -- Formy a zásady týmových činností v oblasti managementu jakosti -- Tvořivost a inovace -- Neustálé zlepšování v systémech managementu jakosti aneb Jak neustrnout -- Význam neustálého zlepšování Neustálé zlepšování v systémech managementu jakosti Cyklus PDCA -- Metodika zlepšování pomocí opatření k nápravě Metoda „Quality Journal" Význam systematického přístupu ke zlepšování Metodika neustálého zlepšování pomocí preventivních
opatření Skokové zlepšování a zlepšování po malých krocích Strategie Six Sigma WV model neustálého zlepšování Metody a nástroje neustálého zlepšování -- Přezkoumávání v systémech managementu jakosti aneb Důvěřuj, ale prověřuj -- Auditování v systémech managementu jakosti Sebehodnocení -- Přezkoumání systému managementu jakosti vedením -- Přístupy Evropské unie vztahující se k managementu jakosti aneb Evropské dimenze jakosti -- Produkty regulované a neregulované sféry Procesy posuzování shody Moduly posuzování shody Značka CE -- Vzájemné uznávání výsledků posuzování shody -- Integrace systémů managementu aneb Od managementu jakosti k jakosti managementu -- Integrované systémy managementu, východiska, postup, přínosy Základní typy integrace a předpoklady úspěšnosti Komplexní podniková integrace Etika a společenská odpovědnost organizací jako společný jmenovatel integrace -- Etika v podnikovém řízení Společenská odpovědnost organizací a jednotlivců -- Vybrané metody a nástroje analýzy a zpracování dat v managementu jakosti aneb Co bychom měli v praxi umět -- Základní pojmy matematické statistiky Sedm základních nástrojů managementu jakosti Kontrolní tabulky a záznamníky Histogram Vývojové diagramy Paretův diagram Išikawův diagram Bodový diagram Statistická regulace procesů Případová studie Sedm „nových" nástrojů managementu jakosti Afinitní diagram (diagram
afinity) Diagram vzájemných vztahů Systematický (stromový) diagram Maticový diagram Analýza údajů v matici Diagram PDPC Síťový graf -- Analýzy způsobilosti procesů, výrobních zařízení a systémů měření -- Analýza způsobilosti procesu Analýza způsobilosti výrobního zařízení Analýza systému měření Statistická přejímka -- Členění statistických přejímek Základní pojmy -- Účinnost a hospodárnost statistické přejímky Statistická přejímka měřením Systémy přejímacích plánů
(OCoLC)294937590
cnb001824823

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC