Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26.1) Půjčeno:209x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2010
455 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-828-9 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. slovenský text
000235791
0 čom a od koho je táto publikácia -- Aké boli zámery? -- Aká je realita? -- Ako študovať? -- Kto sa na tvorbe publikácie podieľal? -- Aké je želanie editorov i autorov? -- ČASŤ I -- Sociálna dimenzia detstva a výchovy -- 1 Dieťa a detstvo v ľudskej spoločnosti -- Vymedzenie problému -- 1.1 Utajená podoba detstva -- 1.2 Identifikácia detstva ako sociálneho javu -- 1.2.1 Otázky vývinovej paradigmy detstva -- 1.2.2 Odpovede sociálno-historickej paradigmy detstva -- 1.2.3 Historický exkurz do detstva -- 1.2.4 Deti a detstvo v modernej spoločnosti -- a jeho teoretické zázemie -- Literatúra -- Úlohy -- 2 Vztahy rodiny a školy hledání dialogu -- Vymezení problému -- 2.1 Kořeny vztahu rodiny a školy -- 2.2 Vstup dítěte do školy a budovaní (vyjednávání) vztahu rodič-učitel -- 2.2.1 Názory na dělbu pravomocí a odpovědnosti -- mezi rodiče a učitele -- 2.2.2 Legitimita a autorita rodiny a školy -- 2.2.3 Vyjednávání vztahu rodina-škola; -- nová socializační prostředí a nové role -- 2.3 Komunikace mezi rodinou a školou -- 2.3.1 Formy kontaktů -- 2.3.2 Politika otevřenosti školy a míra distance -- 2.3.3 Instituce setkávání rodičů a učitelů -- 2.3.4 Nepřímá komunikace -- 2.3.5 Role dětí v komunikaci mezi rodiči a školou -- 2.4 Výchovné postupy rodičů a symbolické místo „školáka" v rodině -- 2.4.1 Závislost chování rodičů na jejich pojetí školy -- 2.4.2 Přímé zásahy rodičů -- 2.4.3 Nepřímé
zásahy rodičů -- 2.4.4 Afektivní vztahový rámec rodiny -- a symbolické místo „školáka" v ní -- Literatura -- Úkoly -- 3 Morálny status dieťaťa a jeho sociálne väzby -- Vymedzenie problému -- 3.1 Kultúra, morálka a jedinec -- 3.2 Dieťa, jeho postavenie a poňatie v komunite -- 3.3 Spôsoby poznávania sociálnej a morálnej reality dieťaťom -- 3.4 Zameranie a ciele pôsobenia na dieťa v sociomorálnej oblasti -- v materskej a základnej škole -- 3.5 Vytváranie sociomorálnej klímy a atmosféry v triede -- 3.6 Charakteristika sociálnej interakcie a sociálnych vzťahov -- 3.6.1 Negatívna sociálna interakcia -- 3.6.2 Pozitívne sociálne vzťahy -- Literatúra -- Úlohy -- ČASŤ 11 -- Základné otázky predškolskej a elementárnej výchovy -- 4 Pojetí, smysl a základní orientace předškolní výchovy -- Vymezení problému -- 4.1 Předškolní dítě a dětství -- 4.2 Proměny předškolní výchovy -- 4.3 Orientace cílů předškolní výchovy -- 4.3.1 Sociocentrické zaměření výchovy -- 4.3.2 Pedocentrické zaměření výchovy -- 4.3.3 Osobnostní orientace výchovy -- 4.4 Základní znaky osobnostně zaměřené předškolní výchovy -- 4.4.1 Vztah k dítěti -- 4.4.2 Vztah k rodině -- 4.4.3 Vztah mateřské školy k počátečnímu vzdělávání -- 4.4.4 Hra a učení -- 4.4.5 Tvořivost a samostatnost -- 4.4.6 Individualizace -- 4.4.7 Alternativnost -- 4.5 Přehled aktuálních cílů předškolního vzdělávání -- Literatura
-- Úkoly -- 5 Pojetí, smysl a základní orientace primárního vzdělávání -- Vymezení problému -- 5.1 Postavení primární školy ve školském systému -- 5.2 Celkové pojetí a základní cíle primárního vzdělávání -- 5.3 Obsah primárního vzdělávání a jeho strukturace -- 5.4 Koncept primárního vzdělávání perspektiva vývoje u nás -- Literatura -- Úkoly -- 6 Epistemologické východiská vyučovania a didaktiky -- Vymedzenie problému -- 6.1 Pôvod a povaha poznania v podaní empirizmu -- 6.2 Racionalistický pohľad na poznanie -- 6.3 Idea činnostného pôvodu poznania konštruktivizmus -- 6.3.1 Personálny a sociálny konštruktivizmus -- 6.3.2 Konštruktivizmus v didaktike a didaktickom výskume -- Literatúra -- Úlohy -- 7 Teórie učenia a ich odraz v poňatí vyučovania -- Vymedzenie problému -- 7.1 Od problémov poznávania k teóriám učenia -- 7.2 Behavioristický výklad učenia -- 7.2.1 Behavioristický rámec poňatia vyučovania -- 7.3 Učenie v kontexte nativizmu a humanistická pedagogika -- 7.4 Kognitivistické prístupy k učeniu -- 7.4.1 Jean Piaget (1896-1980) -- 7.4.2 Lev Semionovič Vygotskij (1896-1934) -- 7.5 Niektoré dôsledky rozvíjania kognitivizmu v didaktike -- 7.5.1 Koncepcia rozvíjajúceho vyučovania: učenie s podporou -- 7.5.2 Fenomén detských naivných teórií -- 7.5.3 Diskurzívna podstata učenia a kooperativně vyučovanie -- Literatúra -- Úlohy -- 8 Vstup dítěte do školy z hlediska školní připravenosti
-- Vymezení problému -- 8.1 Školní zralost a připravenost -- 8.1.1 Shrnující vymezení školní zralosti a připravenosti -- 8.1.2 Dimenze školní připravenosti -- 8.2 Základní varianty dítěte nedostatečně připraveného pro školu -- 8.3 Vývojové charakteristiky související s úrovní školní připravenosti -- 8.3.1 Učení žáků na počátku školní docházky -- 8.3.2 Rozvoj somatické komponenty školní připravenosti -- 8.3.3 Rozvoj kognitivní složky školní připravenosti -- 8.3.4 Emocionální a sociální rozvoj -- 8.4 Pedagogická i psychologická intervence před vstupem do školy -- a na počátku školní docházky -- 8.4.1 Druhy pedagogické a psychologické intervence -- orientované na posílení školní připravenosti -- Literatura -- Úkoly -- 9 Diagnostikovanie a hodnotenie žiaka vo vyučovaní -- Vymedzenie problému -- 9.1 Základné otázky -- 9.2 Prvky pedagogického diagnostikovania -- 9.3 Teoretické otázky pedagogickej diagnostiky -- 9.4 Diagnostický proces -- 9.5 Dve roviny diagnostikovania v triede -- 9.6 Variabilita ľudských vlastností a diagnostikovanie -- 9.7 Pozitívne hodnotenie žiaka -- 9.8 Funkcie diagnostikovania vzhľadom na žiaka -- 9.9 Druhy diagnostikovania -- 9.10 Metódy pedagogického diagnostikovania -- 9.11 Vyjadrovanie výsledku hodnotenia -- 9.12 Zdroje skreslenia pri hodnotení žiaka -- Literatúra -- Úlohy -- ČASŤ III -- Počiatočné utváranie kultúrnej gramotnosti -- 10 Vzdelávanie ako
formovanie kultúrnej gramotnosti -- Vymedzenie problému -- 10.1 Školská cesta ku kultúrnej gramotnosti -- 10.2 Premeny poňatia gramotnosti -- Literatúra -- Úlohy -- 11 Rozvoj počiatočnej literárnej gramotnosti -- Vymedzenie problému -- 11.1 Pedagogické reflexie gramotnosti v teórii a praxi vyučovania -- 11.1.1 Rozvoj gramotnosti v predškolskom veku -- 11.1.2 Problematické aspekty a tendencie rozvoja gramotnosti v podmienkach elementárneho vzdelávania -- 11.2 Základné zložky gramotnosti v kontexte súčasnej teórie a praxe -- 11.2.1 Teoretické prístupy k čítaniu vo vzťahu k praxi a naopak -- 11.2.2 Psychologická analýza procesu čítania -- 11.2.3 Zraková versus sluchová dichotómia -- a jej odraz v teórii čítania -- 11.2.4 Zhora versus zdola, resp. vertikálna dichotómia -- a jej odraz v teórii čítania: Postavenie slova v čítaní Príloha 1 Domény pregramotnosti (podľa Anne van Kleeck, 1998) -- Príloha 2 K. Goodman: „Reading Process Oposing views" -- Literatúra -- Úlohy -- 12 Otváranie a utváranie matematického sveta -- Autorovo slovo o sebe -- 12.1 Čo znamená učiť sa matematiku -- 12.1.1 Formálne a neformálne poznanie -- 12.1.2 Mechanizmus nadobúdania znalostí -- 12.1.3 Príbehy k etapám poznávacieho mechanizmu -- 12.1.4 Choroba formalizmu -- 12.1.5 Rola učiteľa -- 12.1.6 Tri základné oblasti matematických vedomostí -- 12.1.7 Aké sú ciele vyučovania matematiky? -- 12.2 Číslo -- 12.2.1 Svet čísel sa vynára
v dvoch vrstvách -- 12.2.2 Rytmus pripraví vynorenie Sveta čísel -- 12.2.3 Svet čísel sa vynára -- 12.2.4 Svet čísel začína nadobúdať samostatnosť -- 12.2.5 Samostatnosť Sveta čísel a Reálny svet -- 12.2.6 Ukotvené číslo a jeho podoby -- 12.2.7 Číslo ako kvantita -- 12.2.8 Číslo ako identifikátor -- 12.2.9 Práca s číslom -- 12.2.10 Slovami opísaná situácia a z nej utvorené slovné úlohy -- 12.2.11 Operácia sčítania -- 12.2.12 Operácia odčítania porozumenie -- 12.2.13 Operácia násobenia -- 12.2.14 Operácia delenia -- 12.3 Komunikácia -- 12.4 Komentáre k výzvam -- Literatúra -- 13 Príroda deti vedecké vzdelávanie -- Vymedzenie problému -- 13.1 Kategória prírody v predškolskej výchove a elementárnom vzdelávaní -- 13.2 Poznávanie prírody vedecké poznávanie rozumová výchova -- 13.2.1 Systematické školské vzdelávanie -- a problém spontánneho poznávania detí -- 13.2.2 Rôznorodosť prírodovedných predmetov rôznorodosť koncepcií -- 13.3 Reprodukcia kultúry a vedecká gramotnosť -- 13.3.1 Elementárna báza vedecko-technickej gramotnosti -- 13.3.2 Povaha učenia, mechanizmy vedeckého poznávania, metódy vyučovania -- Literatúra -- Úlohy -- 14 Poznávání sociálního prostředí -- Vymezení problému -- 14.1 Dilemata prvouky a vlastivedy -- 14.2 Koncentrace versus decentrace -- 14.3 Věda versus jazyk versus výchova -- 14.4 Závěr -- Literatura -- Úkoly -- 15 Elementárna technická výchova detí
-- Vymedzenie problému -- 15.1 Technika v živote súčasného človeka -- Vplyv techniky na rozvoj osobnosti dieťaťa -- 15.2.1 Technika ako prostriedok hry -- 15.2.2 Technika ako prostriedok poznania -- 15.2.3 Technika ako prostriedok rozvoja praktických činností -- Koncepčný zámer technickej výchovy v materskej škole -- Potreba plynulého prechodu z materskej do základnej školy Technické vzdelávanie na 1. stupni ZS -- 15.5.1 Koncepcie základného technického vzdelávania v 20. storočí -- 15.5.2 Nový koncepčný zámer technického vzdelávania na 1. stupni ZS -- Literatúra -- Úlohy -- 16 Umenie a deti -- Vymedzenie problému -- 16.1 Umenie v živote detí predškolského a mladšieho školského veku -- 16.1.1 Existenciálny zmysel umenia v živote detí -- 16.1.2 Funkcie umenia v živote detí -- 16.1.3 Vplyv súčasnej podoby kultúry -- 16.2 Vývoj vzťahu detí k umeniu -- 16.2.1 Estetická a umelecká vnímavosť -- 16.2.2 Estetická aktivita -- 16.3 Estetická výchova pre deti predškolského a mladšieho školského veku -- 16.3.1 Hlavné esteticko-výchovné koncepcie -- 16.3.2 Hlavné etapy vo vývoji obsahu estetickej výchovy -- 16.3.3 Súčasné možnosti estetickej výchovy -- 16.3.4 Realizácia estetickej výchovy u detí predškolského -- a mladšieho školského veku -- Literatúra -- Úlohy -- Register menný -- Register vecný -- 15.2 -- 15.3 15.4 15.5
(OCoLC)681495756
cnb002121584

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC