Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(19.2) Půjčeno:192x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
166 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-774-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 164-166
000235807
Části -- KURIKULUM V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO PROMĚNY A TVORBA -- 1 Národní vzdělávací program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) -- 1.1 Vymezení pojmu vzdělávací politika -- 1.2 Východiska Národního programu rozvoje vzdělávání -- v České republice -- 1.3 Obecné cíle vzdělávání a výchovy v České republice -- 1.4 Celoživotní učení jako zásadní koncepční změna ve vzdělávání -- 1.5 Demokratické principy a strategická linie vzdělávací politiky -- v kontextu předškolního vzdělávání -- 1.5.1 Spravedlivý přístup k předškolnímu vzdělávání -- a implementace RVP PV do praxe MŠ -- 1.5.2 Maximální rozvoj potenciálu každého jedince -- a nově utvářený vzdělávací systém -- 1.5.3 Proměna tradiční školy a zvyšování statusu a profesionality -- předškolního pedagoga -- 1.5.4 Požadavky na odbornou vybavenost předškolních pedagogů -- 1.5.5 Strategické linie vzdělávací politiky v České republice Shrnutí -- 2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání -- jako živý dokument -- 2.1 Jaké konkrétní proměny a problémy přinesl RVP PV -- 2.1.1 Požadavek vytvářet vlastní školní vzdělávací programy -- 2.1.2 Požadavek integrovanosti vzdělávání -- 2.1.3 Požadavek akceptace přirozených vývojových specifik -- dětí předškolního věku -- 2.1.4 Vzdělávání má být důsledně vázáno k individuálně různým -- potřebám a
možnostem jednotlivých dětí -- 2.1.5 Uplatňovat v předškolním vzdělávání -- odpovídající metody a formy práce -- 2.1.6 Praktická aplikace cílů předškolního vzdělávání v praxi -- 2.1.7 Vymezení základních podmínek, které je třeba dodržovat -- při vzdělávání dětí -- 2.1.8 Požadavek evaluace -- 2.2 Jak pracovat s RVP PV -- 2.2.1 Klíčové kompetence -- 2.2.2 Rámcové cíle -- 2.2.3 Obsah vzdělávání -- 2.2.4 Další možnosti práce s RVP PV -- Shrnutí -- 3 Školní kurikulum a školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání -- 3.1 Vymezení základních pojmů -- 3.1.2 Kurikulum v širším pojetí -- 3.1.3 Kurikulum jako vzdělávací plán -- 3.2 Plánovací, realizační a evaluační rovina školního kurikula -- 3.2.1 Význam procesu tvorby Školního vzdělávacího programu -- pro předškolní vzdělávání -- 3.2.2 Obsah ŠVP PV a jak na něj -- 3.2 Realizační rovina -- 3.3 Rovina výsledková a hodnotící -- Shrnutí -- 4 Cíl v předškolním vzdělávání -- 4.1 Vymezení pojmů -- 4.2 Lze projektovat bez cílů? -- 4.3 Cíl a školní vzdělávací program -- Záměr MŠ -- 4.4 Cíl a vzdělávací proces v podmínkách MŠ -- 4.5 Očekávané výstupy v předškolním vzdělávání a jejich vlastnosti -- 4.5.1 Komplexnost očekávaných výstupů v předškolním -- vzdělávání -- 4.5.2 Konzistentnost (soudržnost) očekávaných výstupů -- v předškolním vzdělávání -- 4.5.3 Kontrolovatelnost
cílů v předškolním vzdělávání -- 4.5.4 Přiměřenost cílů v předškolním vzdělávání -- Shrnutí -- 5 Třídní vzdělávací program -- 5.1 Školní vzdělávací program -- 5.1.1 Vše, co ovlivňuje ŠVP na úrovni školy, ovlivňuje i TVP -- na úrovni třídy -- 5.1.2 ŠVP nastavuje také pravidla, jak zacházet -- se vzdělávacím obsahem -- 5.2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání -- 5.3 Složení dětí ve třídě, jejich možnosti, zájmy a potřeby -- 5.4 Podmínky třídy -- 5.5 Pedagogové a další osoby, které ve třídě působí -- 5.6 Přání rodičů -- 5.7 Aktuální situace ve třídě -- Shrnutí -- Část II -- REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A JEJÍ KLÍČOVÁ MÍSTA -- 1 Mateřská škola a rodina -- 1.1. Vztah mateřské školy a rodiny -- 1.2 Očekávání současných rodičů -- 1.3 Komunikace s rodiči -- 1.4 Vstup rodičů do mateřské školy -- 1.4.1. Společné tvoření -- 1.4.2 Školní slavnosti -- 1.4.3 Třídní vzdělávací programy -- 1.4.4 Školní časopis -- 1.4.5 Kluby pro batolata -- 1.4.6 Společné cesty do přírody či kamkoli do světa -- 1.4.7 Rada školy -- Shrnutí -- 2 Komunikace s dítětem v mateřské škole -- 2.1 Naplňování potřeb dítěte v praxi mateřské školy -- 2.1.1 Fyziologické potřeby -- 2.1.2 Potřeba bezpečí -- 2.1.3 Potřeba lásky a náležení -- 2.1.4 Potřeba uznání -- 2.1.4 Potřeba sebeaktualizace a sebeuskutečnění -- 2.2 Co dále
ovlivňuje komunikaci s dítětem v mateřské škole -- 2.2.1 Vzor učitelky -- 2.2.2 Observační učení -- 2.2.3 Pozitivní zpětná vazba -- 2.2.4 Vztahy mezi lidmi -- 2.2.5 Funkční komunikace -- 2.3 Efektivní komunikace -- 2.3.1 Neefektivní komunikační techniky -- 2.3.2 Efektivní komunikace -- 2.3.3 Co může udělat pedagog pro to, aby se naučil efektivní -- komunikační techniky -- 2.4 Sociální zrcadlo -- Shrnutí -- 3 Organizace vzdělávání v mateřské škole -- 3.1 Základní formy vzdělávání -- 3.2 Další možná dělení forem vzdělávání -- 3.3 Dělení podle časového hlediska -- 3.3.1 Volná hra -- 3.3.2 Řízená činnost -- 3.3.3 Stravování -- 3.3.4 Odpočinek a hygiena -- 3.3.5 Pobyt venku -- 3.3.6 Rituály -- 3.3.7 Cvičení -- 3.3.8 Kroužky -- 3.3.9 Nepravidelné činnosti -- Shrnutí -- 4 Hra jako základní metoda předškolního vzdělávání -- 4.1 Několik pohledů na hru -- 4.2 Znaky (zákonitosti) her -- 4.3 Role učitelky ve hrách dětí -- 4.3.1 Pozorovatel -- 4.3.2 Iniciátor -- 4.3.3 Vedoucí hry -- 4.3.4 Hráč -- 4.3.5 Facilitátor -- 4.4 Vývojová stadia hry -- 4.4 Třídění her podle R. Cailloise -- 4.4.1 Princip alea náhoda -- 4.4.2 Princip mimikry proměna, nápodoba -- 4.4.3 Princip ilinx závrať -- 4.4.4 Princip agón soutěž, zápas -- Shrnutí -- 5 Prožitkové učení v mateřské škole -- 5.1 Vývojové zvláštnosti předškolního dítěte a prožitkové učení -- 5.2 Prožitkové učení v praxi
předškolního vzdělávání -- Praktické ukázky -- 5.3 Obsah vzdělávání a prožitkové učení -- Shrnutí -- 6 Prosociálnost v prostředí mateřské školy -- 6.1 Smysl prosociálního chování -- 6.3 Princip prosociálnosti -- 6.2 Učíme děti empatii -- 6.2.1 Poznávat sebe samé a na úrovni odpovídající věku porozumět vlastním emocím -- 6.2.2 Poznávat druhé a chápat jejich emoce: -- 6.2.3 Posilovat sebeúctu dítěte -- 6.3 Porozumět vnímání a chápání situace z pohledu druhé osoby -- 6.4 Schopnost morálního úsudku -- 6.5 Znát sociální normy a pravidla -- Shrnutí -- 7 Příběh a jeho role v předškolním vzdělávání -- 7.1 Předškolní dítě a příběh -- 7.2 Předškolní vzdělávání a příběhy -- 7.3 Práce s příběhem v rámci předškolního vzdělávání -- 7.4 Základní techniky a metody pro práci s příběhem -- 7.4.1 S dělo vání (narace) -- 7.4.2 Vyprávění příběhů (storytelling) -- 7.4.3 Dramatická výchova a její metody -- 7.4.4 Filozofie pro děti -- 7.4.5 Příběh jako východisko k tematickému celku -- 7.5. Ukázka práce s příběhem v rámci integrovaného celku -- 7.5.1 Integrovaný celek -- Shrnutí -- Část III -- FENOMÉN EVALUACE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNI -- 1 Pedagogická evaluace jako disciplína -- 1.1 Evaluace, nebo hodnocení? -- 1.2 Autoevaluace školy -- 1.3 Fáze evaluace -- 1.3.1 Motivace -- 1.3.2 Sběr informací -- 1.3.3 Analýza informací -- 1.3.4 Plán dalšího postupu
-- 1.4 Kritéria evaluace -- 1.4.1 Formální evaluace -- 1.5 Povinnosti pedagogů ve vztahu k evaluaci -- 1.5.1 Popis systému evaluace v ŠVP -- 1.2.2 Hodnotící zpráva -- Shrnutí -- 2 Evaluace jako součást procesu vzdělávání -- 2.1 Plánování vzdělávání -- 2.2 Realizace vzdělávání -- 2.2.1 Rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů -- 2.2.2 Naplňujeme rámcové cíle RVP PV? -- 2.2.3 Naplňuji vzdělávací oblasti uvedené v RVP PV? -- 2.2.4 Jsou nabízené činnosti pro děti zajímavé, reflektují -- jejich potřeby a realitu, kterou děti prožívají? -- 2.3 Fáze hodnotící (evaluační) -- Shrnutí -- 3 Některé evaluační techniky -- 3.1 Pozorování -- 3.1.2 Kritéria pozorování -- 3.2 Videozáznam -- 3.3 Dotazník -- 3.4 Rozhovor -- 3.5 Analýza SWOT -- 3.6 Analýza dokumentů -- 3.7 Analýza prací dětí -- 3.8 Srovnávání jevu ve vztahu ke stanoveným kritériím -- 3.9 Další metody sběru informací pro potřeby sledování -- individuálního posunu dětí -- Shrnutí
(OCoLC)697264573
cnb002126254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC