Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(20.7) Půjčeno:207x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2010
166 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-774-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 164-166
000235807
Část I - KURIKULUM V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, JEHO PROMĚNY A TVORBA // 1 Národní vzdělávací program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) // 1.1 Vymezení pojmu vzdělávací politika // 1.2 Východiska Národního programu rozvoje vzdělávání // v České republice // 1.3 Obecné cíle vzdělávání a výchovy v České republice // 1.4 Celoživotní učení jako zásadní koncepční změna ve vzdělávání // 1.5 Demokratické principy a strategická linie vzdělávací politiky v kontextu předškolního vzdělávání // 1.5.1 Spravedlivý přístup k předškolnímu vzdělávání // a implementace RVP PV do praxe MŠ // 1.5.2 Maximální rozvoj potenciálu každého jedince // a nově utvářený vzdělávací systém // 1.5.3 Proměna tradiční školy a zvyšování statusu a profesionality // předškolního pedagoga // 1.5.4 Požadavky na odbornou vybavenost předškolních pedagogů // 1.5.5 Strategické linie vzdělávací politiky v České republice Shrnutí // 2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání jako živý dokument // 2.1 Jaké konkrétní proměny a problémy přinesl RVP PV // 2.1.1 Požadavek vytvářet vlastní školní vzdělávací programy // 2.1.2 Požadavek integrovanosti vzdělávání // 2.1.3 Požadavek akceptace přirozených vývojových specifik dětí předškolního věku // 2.1.4 Vzdělávání má být důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí // 2.1.5 Uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce // 2.1.6 Praktická aplikace cílů předškolního vzdělávání v praxi // 2.1.7 Vymezení základních podmínek, které je třeba dodržovat při vzdělávání dětí // 2.1.8 Požadavek evaluace // 2.2 Jak pracovat s RVP PV // 2.2.1 Klíčové kompetence //
2.2.2 Rámcové cíle // 2.2.3 Obsah vzdělávání // 2.2.4 Další možnosti práce s RVP PV // Shrnutí // 3 Školní kurikulum a školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání // 3.1 Vymezení základních pojmů // 3.1.2 Kurikulum v širším pojetí // 3.1.3 Kurikulum jako vzdělávací plán // 3.2 Plánovací, realizační a evaluační rovina školního kurikula // 3.2.1 Význam procesu tvorby Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání // 3.2.2 Obsah ŠVP PV a jak na něj // 3.2 Realizační rovina // 3.3 Rovina výsledková a hodnotící // Shrnutí // 4 Cíl v předškolním vzdělávání // 4.1 Vymezení pojmů // 4.2 Lze projektovat bez cílů? // 4.3 Cíl a školní vzdělávací program // Záměr MŠ // 4.4 Cíl a vzdělávací proces v podmínkách MŠ // 4.5 Očekávané výstupy v předškolním vzdělávání a jejich vlastnosti // 4.5.1 Komplexnost očekávaných výstupů v předškolním vzdělávání // 4.5.2 Konzistentnost (soudržnost) očekávaných výstupů v předškolním vzdělávání // 4.5.3 Kontrolovatelnost cílů v předškolním vzdělávání // 4.5.4 Přiměřenost cílů v předškolním vzdělávání // Shrnutí // 5 Třídní vzdělávací program // 5.1 Školní vzdělávací program // 5.1.1 Vše, co ovlivňuje ŠVP na úrovni školy, ovlivňuje i TVP na úrovni třídy // 5.1.2 ŠVP nastavuje také pravidla, jak zacházet se vzdělávacím obsahem // 5.2 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání // 5.3 Složení dětí ve třídě, jejich možnosti, zájmy a potřeby // 5.4 Podmínky třídy // 5.5 Pedagogové a další osoby, které ve třídě působí // 5.6 Přání rodičů // 5.7 Aktuální situace ve třídě // Shrnutí //
Část II - REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A JEJÍ KLÍČOVÁ MÍSTA // 1 Mateřská škola a rodina // 1.1. Vztah mateřské školy a rodiny // 1.2 Očekávání současných rodičů // 1.3 Komunikace s rodiči // 1.4 Vstup rodičů do mateřské školy // 1.4.1. Společné tvoření // 1.4.2 Školní slavnosti // 1.4.3 Třídní vzdělávací programy // 1.4.4 Školní časopis // 1.4.5 Kluby pro batolata // 1.4.6 Společné cesty do přírody či kamkoli do světa // 1.4.7 Rada školy // Shrnutí // 2 Komunikace s dítětem v mateřské škole // 2.1 Naplňování potřeb dítěte v praxi mateřské školy // 2.1.1 Fyziologické potřeby // 2.1.2 Potřeba bezpečí // 2.1.3 Potřeba lásky a náležení // 2.1.4 Potřeba uznání // 2.1.4 Potřeba sebeaktualizace a sebeuskutečnění // 2.2 Co dále ovlivňuje komunikaci s dítětem v mateřské škole // 2.2.1 Vzor učitelky // 2.2.2 Observační učení // 2.2.3 Pozitivní zpětná vazba // 2.2.4 Vztahy mezi lidmi // 2.2.5 Funkční komunikace // 2.3 Efektivní komunikace // 2.3.1 Neefektivní komunikační techniky // 2.3.2 Efektivní komunikace // 2.3.3 Co může udělat pedagog pro to, aby se naučil efektivní // komunikační techniky // 2.4 Sociální zrcadlo // Shrnutí // 3 Organizace vzdělávání v mateřské škole // 3.1 Základní formy vzdělávání // 3.2 Další možná dělení forem vzdělávání // 3.3 Dělení podle časového hlediska // 3.3.1 Volná hra // 3.3.2 Řízená činnost // 3.3.3 Stravování // 3.3.4 Odpočinek a hygiena // 3.3.5 Pobyt venku // 3.3.6 Rituály // 3.3.7 Cvičení // 3.3.8 Kroužky // 3.3.9 Nepravidelné činnosti // Shrnutí // 4 Hra jako základní metoda předškolního vzdělávání // 4.1 Několik pohledů na hru // 4.2 Znaky (zákonitosti) her // 4.3 Role učitelky ve hrách dětí // 4.3.1 Pozorovatel // 4.3.2 Iniciátor //
4.3.3 Vedoucí hry // 4.3.4 Hráč // 4.3.5 Facilitátor // 4.4 Vývojová stadia hry // 4.4 Třídění her podle R. Cailloise // 4.4.1 Princip alea náhoda // 4.4.2 Princip mimikry proměna, nápodoba // 4.4.3 Princip ilinx závrať // 4.4.4 Princip agón soutěž, zápas // Shrnutí // 5 Prožitkové učení v mateřské škole // 5.1 Vývojové zvláštnosti předškolního dítěte a prožitkové učení // 5.2 Prožitkové učení v praxi předškolního vzdělávání // Praktické ukázky // 5.3 Obsah vzdělávání a prožitkové učení // Shrnutí // 6 Prosociálnost v prostředí mateřské školy // 6.1 Smysl prosociálního chování // 6.3 Princip prosociálnosti // 6.2 Učíme děti empatii // 6.2.1 Poznávat sebe samé a na úrovni odpovídající věku porozumět vlastním emocím // 6.2.2 Poznávat druhé a chápat jejich emoce: // 6.2.3 Posilovat sebeúctu dítěte // 6.3 Porozumět vnímání a chápání situace z pohledu druhé osoby // 6.4 Schopnost morálního úsudku // 6.5 Znát sociální normy a pravidla // Shrnutí // 7 Příběh a jeho role v předškolním vzdělávání // 7.1 Předškolní dítě a příběh // 7.2 Předškolní vzdělávání a příběhy // 7.3 Práce s příběhem v rámci předškolního vzdělávání // 7.4 Základní techniky a metody pro práci s příběhem // 7.4.1 S dělo vání (narace) // 7.4.2 Vyprávění příběhů (storytelling) // 7.4.3 Dramatická výchova a její metody // 7.4.4 Filozofie pro děti // 7.4.5 Příběh jako východisko k tematickému celku // 7.5. Ukázka práce s příběhem v rámci integrovaného celku // 7.5.1 Integrovaný celek // Shrnutí // Část III - FENOMÉN EVALUACE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNI // 1 Pedagogická evaluace jako disciplína // 1.1 Evaluace, nebo hodnocení? // 1.2 Autoevaluace školy // 1.3 Fáze evaluace // 1.3.1 Motivace // 1.3.2 Sběr informací //
1.3.3 Analýza informací // 1.3.4 Plán dalšího postupu // 1.4 Kritéria evaluace // 1.4.1 Formální evaluace // 1.5 Povinnosti pedagogů ve vztahu k evaluaci // 1.5.1 Popis systému evaluace v ŠVP // 1.2.2 Hodnotící zpráva // Shrnutí // 2 Evaluace jako součást procesu vzdělávání // 2.1 Plánování vzdělávání // 2.2 Realizace vzdělávání // 2.2.1 Rizika ohrožující úspěch vzdělávacích záměrů // 2.2.2 Naplňujeme rámcové cíle RVP PV? // 2.2.3 Naplňuji vzdělávací oblasti uvedené v RVP PV? // 2.2.4 Jsou nabízené činnosti pro děti zajímavé, reflektují // jejich potřeby a realitu, kterou děti prožívají? // 2.3 Fáze hodnotící (evaluační) // Shrnutí // 3 Některé evaluační techniky // 3.1 Pozorování // 3.1.2 Kritéria pozorování // 3.2 Videozáznam // 3.3 Dotazník // 3.4 Rozhovor // 3.5 Analýza SWOT // 3.6 Analýza dokumentů // 3.7 Analýza prací dětí // 3.8 Srovnávání jevu ve vztahu ke stanoveným kritériím // 3.9 Další metody sběru informací pro potřeby sledování individuálního posunu dětí // Shrnutí
(OCoLC)697264573
cnb002126254

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC