Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.7) Půjčeno:184x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
287 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4033-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-7847-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7848-8 (online ; epub)
Psyché
Terminologické slovníky
Dotisk 2015, 2018
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000235863
OBSAH // 1. Úvod... // 1.1 Stručný přehled vývoje disciplíny... // 1.2 Psychologie osobnosti versus obecná psychologie... // 1.3 Tři otázky psychologie osobnosti... // 2. Předmčt psychologie osobnosti... // 2.1 Definice pojmu „osobnost"... // 2.2 Přehled „klasických” definic osobnosti... // 2.3 Rozbor současných psychologických vymezení osobnosti // 3. Metody psychologického rozboru osobnosti...22 // 3.1 Psychologická strategie explorace osobnosti...23 // 3.1.1 Idiografický přístup...23 // 3.1.2 Nomotetický přístup...24 // 3.1.3 Nomotetický versus idiografický přístup...25 // 3.1.4 Komplemcntámost idiografických a nomotetických metod...27 // 3.2 Logický status psychologických pojmů...28 // 4. Skladba osobnosti...32 // 4.1 Dvojí význam pojmu „struktura"...33 // 4.2 Jungovo analytické pojetí osobnostní skladby...33 // 4.2.1 Struktura osobnosti...34 // 4.3 Raymond ?. Calteli...35 // 4.3.1 Struktura osobnosti...36 // 4.3.2 Primární a sekundární faktory osobnosti...37 // 5. Dynamika osobnosti...41 // 5.1 Obecné pojmové vymezení...41 // 5.2 Dva modely dynamického výkladu osobnosti...42 // 5.3 Analytická teorie osobnostní dynamiky...43 // 5.3.1 Dynamické principy...43 // 5.3.2 Dynamické dispozice...45 // 5.4 Raymond ?. Calteli...47 // 5.4.1 Dynamické rysy...48 // 5.4.2 Dynamická spleť...48 // 6. Vývoj osobnosti...52 // 6.1 Zdroje utváření osobnosti...53 // 6.2 Vnitřní činitele...53 // 6.3 Vnčjší činitele vývoje...55
// 6.4 Modely výzkumu vnitřních a vnéjších činitelů vývoje osobnosti...57 // 6.5 Odhad významu vnitřních a vnějších činitelů vývoje osobnosti...58 // 6.6 Kontinuita versus diskontinuita vývoje...59 // 6.6.1 Model kontinuity ...59 // 6.6.2 Model diskontinuity...60 // OC ’O CV  ?) O VO VC // 7. Temperament... // 7.1 Teorie temperamentu... // 7.2 Humorální teorie Hippokrata... // 7.3 Neurofyziologická teorie I. P. Pavlova... // 7.4 Psychomctrická teorie H. J. Eysencka... // 7.5 Konštituční pojetí temperamentu Kretschmera... // 7.6 Antropometrieká teorie W. Sheldona... // 7.7 Empirické šetření souvislosti mezi časnými projevy temperamentu a budoucím // psychosociálním vývojem člověka... // 64 // 65 // 66 68 69 // 71 // 72 // 74 // 8. Charakter...79 // 8.1 Přcdvčdecké pojetí charakteru...80 // 8.2 Současné psychologické koncepce o charakteru...81 // 8.3 Klasická psychoanalýza...81 // 8.3.1 Typy charakteru...83 // 8.4 Frommovo pojetí charakteru...86 // 8.5 Reichovo pojetí charakteru...89 // 9. Morálka...94 // 9.1 Jean Piaget: Dvč etapy vývoje morálky...96 // 9.2 Lawrence Kohlberg: tři vývojové kvality morálky...97 // 9.3 Současný výzkum Kohlbergových vývojových stadii...99 // 9.4 Jsou rozdíly v morálce mezi muži a ženami?...100 // 10. Teoretické základy psychologie osobnosti...103 // 10.1 Formální vlastnosti psychologického výkladu osobnosti...103 // 10.2 Obsahové vlastnosti psychologických teorií osobnosti...104
// 11. Psychoanalytická perspektiva...112 // 11.1 Skladba osobnosti...113 // 11.1.1 Topografický model...114 // 11.1.2 Strukturální model...115 // 11.2 Dynamika osobnosti...4? // 11.2.1 Instinkt...117 // 11.2.2 Dčleni psychické energie...118 // 11.2.3 Dynamická souhra osobnostních subsystémů...119 // 11.2.4 Úzkost...120 // 11.3 Vývoj osobnosti...121 // 11.3.1 NapČti. učení a vývoj osobnosti...121 // 11.4 Další vývoj psychoanalýzy...122 // 12. Perspektiva osobnostních rysů...127 // 12.1 Psychologický výzkum rysů...128 // 12.1.1 Sémantická analýza osobnostních pojmů...128 // 12.1.2 Psychologie osobnostních ľaktoru...130 // 12.2 Psychologické měření osobnostních vlastnosti...133 // 12.3 Současné empirické šetření rysů...134 // 13. Humanisticko-existenciální perspektiva...139 // 13.1 Základní postuláty teorie...140 // 13.2 Maslowova koncepce sebeaktualizované osobnosti...140 // 13.3 Rogersovo klientocentrické pojetí osobnosti...141 // 13.4 Self...142 // 13.4.1 Typy Self...143 // 13.4.2 Hodnocení Self...143 // 13.4.3 Výhody, nevýhody a pseudovýhody sebeúcty...144 // 13.5 Hodnocení humanisticko- // -cxistenciální perspektivy...146 // 14. Sociálnč-kognitivní perspektiva...150 // 14.1 Modely interakce osobnost-prostředí...151 // 14.2 Prožitek osobnostní kontroly...152 // 14.2.1 Místo kontroly...152 // 14.2.2 Psychologická interpretace místa kontroly...153 // 14.3 Naučená bezmocnost...154 // 14.3.1 Další výzkumná
šetření naučené bezmocnosti...155 // 14.4 Problém hodnocení osobnostních projevu...156 // 14.5 Kritika sociálnč-kognitivní perspektivy...157 // 14.6 Srovnání hlavních psychologických přístupů osobnosti...158 // 15. Já...161 // 15.1 Já a příbuzné pojmy...162 // 15.2 Já jako objekt...162 // 15.2.1 Vymezení vlastního Já...164 // 15.2.2 Kategorické Já...164 // 15.3 Já jako subjekt...165 // 15.3.1 Pocit vlastní zdatnosti...165 // 15.3.2 Pocit jedinečnosti...167 // 15.3.3 Pocit stability...167 // 15.3.4 Uvažování o vlastním Já...168 // 15.3.5 Sebeúcta...169 // 15.3.6 Vývoj sebeúcty...169 // 16. Obranné mechanismy Já...175 // 16.1 Stručný přehled jednotlivých mechanismů obrany...176 // 16.2 Společné charakteristiky obranných mechanismů...178 // 17. Motivy a motivace osobnosti...180 // 17.1 Původ motivů...181 // 17.1.1 Človčk - hračka osudu...182 // 17.1.2 Človčk - rozumný vládce...182 // 17.1.3 Človčk-stroj...183 // 17.1.4 Človčk-zvíře...183 // 17.1.5 Človčk - produkt společnosti...183 // 17.1.6 Človčk - nevědomé bytí...184 // 17.2 Klasifikace motivů...184 // 17.2.1 Vrozené versus získané motivy...184 // 17.2.2 Primární versus sekundární motivy...185 // 17.2.3 Biologické versus sociální motivy...185 // 17.2.4 Maslowova hierarchie motivů...185 // 17.3 Identifikace motivů...186 // 17.4 Druhy motivů...187 // 17.4.1 Potřeba jídla...187 // 17.4.2 Sebepotvrzení... 188 // 17.4.3 Sexuální chování...191
// 17.4.4 Zvědavost...192 // 18. Frustrace, úzkost, konflikt...195 // 18.1 Frustrace motivů...195 // 18.2 Frustrace a napčtí...197 // 18.3 Účinky frustrace...198 // 18.4 Konflikt...200 // 19. F.moce a osobnost...204 // 19.1 Emoce a vrozcnost...205 // 19.2 Emoce a učení...207 // 19.2.1 Sociální učení a vznik emocí...207 // 19.2.2 Kultivace emocionálního projevu...208 // 19.3 Klasifikace lidských emocí...210 // 20. Poznávací funkce osobnosti...218 // 20.1 Základní poznávací procesy a dispozice osobnosti...219 // 20.2 Složité poznávací procesy a dispozice osobnosti...224 // 20.2.1 Vývoj pojmů...224 // 20.2.2 Řešení problému...225 // 20.2.3 Tvůrčí myšlení...227 // 21. Poruchy osobnosti...241 // 21.1 Vymezení pojmu...242 // 21.2 Charakteristika osobnostních poruch...243 // 21.3 Dílčí poruchy osobnosti...243 // 21.3.1 Paranoidní porucha osobnosti (F 60.0)... 244 // 21.3.2 Schizoidní porucha osobnosti (F60.1 )... 245 // 21.3.3 Disociální (antisociální) porucha osobnosti (F60.2)... 246 // 21.3.4 Emočnč nestabilní porucha osobnosti (F60.3)... 247 // 21.3.5 Histrionská porucha osobnosti (F60.4)... 249 // 21.3.6 Anankastická porucha osobnosti (F60.5)... 249 // 21.3.7 Vyhýbavá porucha osobnosti (F60.6)... 250 // 21.3.8 Závislá porucha osobnosti (F60.7)... 251 // 21.3.9 Jiné specifické poruchy osobnosti (F60.8)... 252 // Literatura...258 // Shrnutí...267 // Summary...269 // Rejstřík věcný ...271 // Rejstřík jmenný // 283
(OCoLC)791319329
cnb002342094

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC