Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2009
198 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1485-4 (brož.)
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, ISSN 0567-8277 ; 155
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 137-184, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000236583
I.Úvod // I.1 Dosavadní bádání nad staročeskými lékařskými texty // I.2 Charakter a struktura publikace // I.3 Primární a sekundární prameny k práci // I.4 Transkripční a jiné formální zásady // II. České lékařství ve čtrnáctém a v patnáctém století // II.1 Základní středověké terapie léčba racionální, mechanická a okultní // II.2 Lékaři v českých zemích v období středověku // II.3 Neduhy a zdravotní obtíže středověkého člověka // III. Nejstarší lékařská teorie učení o humorální patologii // a její vztah k staročeskému lexiku, zejména k názvům chorob // III.1 Antické počátky a vývoj ve středověku // III.2 Humorální teorie v české kultuře a humorální patologie v českém lékařství // III.3 Česká slovní zásoba spjatá s humorální teorií // III.3.1 Staročeské názvy čtyř tělesných stav // III.3.2 Názvy chorob vztahující se k učení o humorální patologii // IV.Tvoření jednoslovných názvů chorob // IV.1 Jména odvozená // IV.1.1 Maskulina // IV.1.1.1 maskulina se sufixem nulovým // IV.1.1.2 maskulina se sufixem-ek // IV.1.1.3 maskulina se sufixem -ýř // IV.1.2 Feminina // IV.1.2.1 feminina se sufixem -icě (s variantami -(e)n(n)icě a -ovnicě) // IV.1.2.2 feminina se sufixem -ha (s variantami-(en)ka,-(o)vka a-očka) // IV.1.2.3 feminina se sufixem -ina (s variantou -otiná) // IV.1.2.4 feminina se sufixem -ost // IV.1.2.5 feminina se sufixem -ota // IV 1.2.6 feminina se sufixem -oba // IV 1.2.7 feminina se sufixem -a // IV 1.2.8 feminina se sufixem nulovým // IV 1.2.9 feminina s formanty -t a -st // IV.1.3 Neutra // IV.1.3.1 neutra se sufixem -niel -tie // IV.1.3.2 neutra se sufixem-stviel-stvo // IV1.3.3 neutra se sufixem -ivo // IV 1.3.4 neutra se sufixem-mo // IV.2 Jména složená // IV.2.1 Kompozita se zadním členem neverbálním //
IV.2.1.1 kompozita se sufixem nulovým // IV.2.1.2 kompozita se sufixem -tie // IV.2.2 Kompozita s přední složkou verbální a zadní substantivní // V. Jednoslovné názvy chorob metaforického či metonymického původu a názvy motivačně neprůhledné či nejasné // V.1 Názvy vzniklé přenesením významu // V.2 Názvy parazitů postihujících lidský organismus // V.3 Názvy kožních chorob a jména motýlů // V.4 Názvy, jejichž motivační souvislosti jsou v historické češtině velmi či zcela zastřené // VI. Slovní spojení vyjadřující názvy chorob // VI.1 Volná spojení slov // VI.2 (Relativně) ustálená slovní spojení // VII. Názvy chorob cizího původu // VII.l Slova a slovní spojení citátová // VII.2 Přejatá slova adaptovaná na český jazykový systém // VII.3 Slovní kalky // VIII. Specifické rysy sémantického okruhu názvů chorob ve staré češtině // VIII.1 Vztahy synonymní // VIII.1.1 Synonymní řady stejnokořenné // VIII.1.1.1 stejnokořenné řady tvořené jednoslovnými lexémy // VIII.1.1.2 stejnokořenné řady tvořené jednoslovnými lexémy i spojeními slov // VIII.1.2 Synonymní řady tvořené lexémy nestejnokořennými // VIII.1.3 Synonymní řady obsahující jednotky české a cizojazyčné ekvivalenty // VIII.2 Polysémie // VIII.3 Úloha kontextu při interpretaci staročeských odborných názvů // IX. Charakter staročeské slovní zásoby označující choroby (shrnutí) // X. Přílohy a doprovodný aparát // X.1 Zkratky // X.1.1 Zkratky nejčastěji citované literatury a pramenů // X.1.2 Zkratky nejčastěji citovaných starších českých (zvi lékařských) textů // X.2 Charakteristika a popis pramenů středověkých lékařských rukopisů // X.3 Použitá literatura a literatura k tématu (včetně elektronických zdrojů) // X.4 Rejstřík názvů chorob
(OCoLC)607517493
cnb001787427

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC