Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:104x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2009
791 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-566-0 (váz.)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 765-783 a rejstřík
Určeno psychologům, psychiatrům, dětským lékařům, speciálním pedagogům a studentům těchto oborů
000237448
Metodologické otázky -- Psychodiagnostika, diagnostická metoda, diagnostická činnost -- Psychometrické vlastnosti psychodiagnostických metod -- Objektivita -- Standardizace -- Reliabilita -- Validita -- Vývoj psychologické diagnostiky -- Zvláštnosti dětské diagnostiky -- Situace psychologického vyšetření -- Struktura a průběh vyšetření -- Klasifikace psychodiagnostických metod -- Klinické metody -- Pozorování -- Rozhovor -- Anamnéza -- Analýza spontánních produktů -- Testové metody -- Vývojové škály -- Zvláštnosti diagnostiky dětí útlého věku -- Gesellovy vývojové škály -- Bühlerové-Hetzerové Kleinkindertest -- Škály N. Bayleyové Bayley Scales of Infant Development (BSID) -- Mnichovská vývojová diagnostika -- Griffithové škála -- Interpretace výsledků obecných vývojových škál -- a odhad vývojové prognózy -- Současné trendy vývojové diagnostiky -- Testy kognitivních schopností v útlém věku -- Novorozenecké škály -- Vývojová diagnostika u nás -- Inteligenční testy a soubory -- Měření inteligence u dětí -- Individuálně administrované inteligenční soubory -- Jednodimenzionální individuální inteligenční testy -- Skupinově použitelné inteligenční testy -- Jednodimenzionální skupinově využitelné inteligenční testy -- Testy speciálních schopností, znalostí a dovedností -- Percepční testy -- Testy zrakové percepce -- Testy sluchové percepce -- Testy percepční zátěže
-- Hodnocení motorických schopností a laterality -- Hodnocení pozornosti -- Hodnocení paměti -- Testy neverbální paměti -- Testy verbální paměti -- Komplexní paměťové testy -- Hodnocení metapaměti -- Jiné možnosti vyšetření paměti u dětí předškolního a školního věku -- Hodnocení řeči a jazykových schopností -- Diagnostika školních schopností a dovedností -- Hodnocení sociálních dovedností -- Testy znalostí a obecné informovanosti -- Neuropsychologické soubory a metody -- Dětská neuropsychologie -- Neuropsychologická diagnostika -- Projektivní metody -- Verbální projektivní metody -- Grafické projekční metody -- Techniky volby (manipulační) -- Kresebné techniky -- Kresba sloužící jako odhad celkové úrovně rozumových schopností -- Kresba zhodnocující úroveň senzomotorických dovedností -- Projektivní kresebné metody -- Kresebné tematické techniky -- Techniky dokreslování předlohy -- Kresebné testy kreativity -- Dotazníky -- Jednodimenzionální dotazníky -- Vícedimenzionální dotazníky -- Dotazníky pro rodiče a vychovatele -- Objektivní testy osobnosti -- Posuzovací škály -- Škály sebehodnocení -- Škály hodnocení chování jiných osob -- Škály hodnocení skupiny, resp. pozice jedince ve skupině -- Škály hodnocení zájmů -- Speciální otázky dětské diagnostiky -- Úvod -- Poruchy inteligence -- Mentální retardace -- Diagnostické postupy -- Diferenciální diagnostika
-- Demence u dětí -- Smyslově a motoricky postižené děti -- Obecná pravidla hodnocení zdravotně postižených dětí -- Zrakově postižené dítě -- Sluchově postižené dítě -- Pohybově postižené dítě -- Poruchy řeči -- Vývojové poruchy řeči -- Získané poruchy řeči -- Poruchy plynulosti řeči -- Neuropsychologické vyšetření -- Identifikace dětí s organickým postižením CNS -- Neuropsychologické nálezy u některých vývojových poruch -- a neurologických onemocnění -- Hypotézy o povaze postižení -- Odhad premorbidní úrovně -- Návrh plánu léčby a rehabilitace, úvahy o prognóze -- Pervazivní vývojové poruchy a dětské psychózy -- Pervazivní vývojové poruchy (dle MKN-10 dg. F 84) -- Dětské psychózy -- Psychosomatické poruchy -- Diagnostika psychosomatických poruch a onemocnění -- Diferenciální diagnóza -- Specifické problémy u některých vybraných psychosomatických poruch -- Neurotické a emoční poruchy -- Úzkostné poruchy -- Deprese a bipolarni porucha v dětství -- Deprese -- Bipolarni porucha u dětí (maniodepresivní porucha) -- Diagnostika závislostí: nikotin, ethyl, drogy, gambling -- Diagnostika školní zralosti -- Specifické poruchy učení -- Psychologická diagnostika školní neúspěšnosti -- Specifická porucha čtení -- Specifické poruchy psaní a pravopisu -- Preventivní diagnostika specifických poruch čtení a psaní -- Specifická porucha počítání -- Sebehodnocení
a sociální pozice dítěte se specifickou poruchou učení -- Vývojové proměny specifických poruch učení a jejich důsledků v adolescenci -- Specifické poruchy chování -- Poradenství pro volbu povolání -- Sociální vztahy, adaptace, deprivace -- Následky zátěží, traumat a špatného zacházení s dětmi -- Děti ohrožené prostředím -- Rizikové faktory vztahové patologie v rodině -- Diagnostické postupy v případě podezření -- na špatné zacházení s dítětem -- Zanedbávání dítěte a psychická deprivace -- Týrání -- Sexuální zneužívání -- Münchhausenův syndrom v zastoupení -- Vodítka k terapii -- Rodinná diagnostika -- Rodinný rozhovor a pozorování rodinné interakce -- Individuálně administrované metody -- Specifické techniky rodinné diagnostiky -- Forenzní diagnostika -- Okruhy problémů, jež nejčastěji řeší -- psychologové jako soudní znalci -- Ukázka soudního posudku (zestručněno) -- Psychologická dokumentace a psychologický nález -- Příklad formuláře používaného pro psaní nálezu -- Obsahové a formální zásady pro psaní nálezů -- Obsahové zásady -- Formální zásady
(OCoLC)403646355
cnb001855617

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC